Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Tyrawa Wołoska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.


Data publikacji strony: 2016-10-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-27. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kocunik, informatyk@tyrawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 13 46 56 935. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, tel. +48 13 46 56 931, e-mail: urzad@tyrawa.pl
Na parterze budynku Urzędu Gminy ma swoja siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Do budynku prowadzą dwa wejścia:
- wejście główne od strony południowo – wschodniej, do którego prowadzą schody;
- drugi wejście, również od strony południowo – wschodniej, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
2. W budynku nie ma windy.
3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze.
4. Na poziomie parteru znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Na parkingu przy budynku nie wydzielono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
6. Urząd dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.
7. W budynku brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne.