• 15 marca 2023 14:16

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie, Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa

Określenie Przedmiotu Zamówienia:„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie, Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 2Zamówienie obejmuje wykonanie w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”:1) Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 773 w miejscowości Tyrawa Wołoska,2) Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 1083...

 • 13 marca 2023 14:09

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska wraz z niezbędną infrastrukturą

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ternie Gminy Tyrawa Wołoska wraz z niezbędną infrastrukturą w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a w szczególności budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w Tyrawie Wołoskiej.

 • 29 listopada 2021 14:28

Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa

Tyrawa Wołoska, 2021.11.29 Numer sprawy: IIiGG.271.25.2021.DT         Specyfikacja   warunków  zamówienia (SWZ)   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129...

 • 24 listopada 2020 15:12

Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działaln...

 • 13 października 2020 14:40

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w msc. Tyrawa Wołoska – zadanie nr 6

Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny pro...

 • 13 października 2020 14:23

Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28 w miejscowości Rozpucie, gm. Tyrawa Wołoska – zadanie nr 1

Ogłoszenie nr 596733-N-2020 z dnia 2020-10-13 r. Gmina Tyrawa Wołoska: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28” w miejscowości Rozpucie – zadanie nr 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

 • 09 grudnia 2019 16:49

Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali z...

 • 03 października 2019 14:54

MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W HOŁUCZKOWIE

I.3)  WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postęp...

 • 30 września 2019 13:57

Rozbiórka (likwidacja) istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa oczyszczalni ścieków nowej lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tyrawa Wołoska

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pk...

 • 14 sierpnia 2019 14:26

Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28” na dz. nr: 39, 17 w miejscowości Rozpucie – zadanie nr 2

IIiGG.271.22.2019.DT z dnia 2019­08-14 Gmina Tyrawa Wołoska ­ Urząd Gminy Tyrawa Wołoska: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28” na dz. nr: 39, 17 w miejscowości Rozpucie – zadanie nr 2 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub prog...

 • 17 grudnia 2018 07:38

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Tyrawa Wołoska i ich zagospodarowanie

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jed...

 • 20 września 2018 15:00

Rozbiórka (likwidacja) istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa oczyszczalni ścieków nowej lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tyrawa Wołoska

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więce...

 • 25 kwietnia 2018 15:22

"Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Rozpucie” dz. nr: 279, 814, 815, 1095, 810, 816, 817/1, 817/2, 818, 867,868/1, 868/2, 868/3, 893, 894, 895, 899, 1094, 1093, 901, 902/2, 1092, 903

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat p...

 • 25 kwietnia 2018 15:22

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Tyrawa Wołoska

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat...

 • 24 listopada 2017 10:26

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które...

 • 07 lipca 2017 15:21

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji wraz z przebudową budynku Świetlicy Wiejskiej w Siemuszowej na działkach nr 172/4, 173/1 w miejscowości Siemuszowa

IIiGG.271.7.2017.KD z dnia 2017.­07­.07 Gmina Tyrawa Wołoska ­ Urząd Gminy Tyrawa Wołoska: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji wraz z przebudową budynku Świetlicy Wiejskiej  w Siemuszowej na działkach nr 172/4, 173/1 w miejscowości Siemuszowa OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówieni...

 • 01 grudnia 2016 14:16

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z budynków komunalnych, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizował...

 • 01 grudnia 2015 14:29

Obsługa bankowa budżetu Gminy Tyrawa Wołoska oraz jej jednostek organizacyjnych

  Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyrawa Wołoska , Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,...

 • 08 lipca 2015 10:30

udzielenie Gminie Tyrawa Wołoska długoterminowego kredytu złotowego

 5. Wykonawca uruchomi środki kredytu w pełnej wysokości i terminie wskazanym przez Zamawiającego, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu; 6. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty. 7. Zobo...

 • 14 listopada 2014 13:59

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, W KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE POŁOŻONE NA OBSZARZE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

  Numer ogłoszenia: 375548 - 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyrawa Wołoska , Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, tel. 13 4656931. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA...

 • 22 maja 2014 15:17

Organizacja placu zabaw oraz dostawa i montaż wyposażenia dla 2 oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Tyrawa Wołoska Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności, w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Tyrawa Wołoska: Organizacja placu zabaw oraz dostawa i montaż wyposażenia dla 2 oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Tyrawa Wołoska Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1....

 • 09 kwietnia 2014 13:17

udzielenie Gminie Tyrawa Wołoska długoterminowego kredytu złotowego

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2022. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiaj...

 • 05 grudnia 2013 15:29

dzielenie Gminie Tyrawa Wołoska długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę kredytu z lat poprzednich..

Tyrawa Wołoska: udzielenie Gminie Tyrawa Wołoska długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę kredytu z lat poprzednich. Numer ogłoszenia: 503726 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...

 • 31 października 2013 13:30

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego marki STAR 266H Model: 266 12.3t rok produkcji 1984

  Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jest samochód specjalny marki STAR 266H Model: 266 12.3t rok produkcji 1984   Dane identyfikacyjne pojazdu: Marka – STAR 266H 266 12.3t Rodzaj pojazdu – samochód specjalny Nr identyfikacyjny pojazdu (VIN) – 4213669; Nr rejestracyjny pojazdu – KUS 6820; Rok produkcji –1984; Data pierwszej rejestracji – 02.01.1984; Ws...

 • 23 września 2013 09:58

Remont drogi rolniczej nr dz. 801 w Tyrawie Wołoskie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyrawa Wołoska , Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, tel. 13 4656931. Adres strony internetowej zamawiającego: www.tyrawa.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:...

 • 21 maja 2013 15:06

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJA ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJA ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY TYRAWA WOŁOSKA Numer ogłoszenia: 84191 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosz...

 • 10 maja 2013 12:00

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY Z TERENU GMINY TYRAWA WOŁOSKA

  Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyrawa Wołoska , Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, tel. 13 4656931. Adres strony internetowej zamawiającego: www.tyrawa.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKRE...

 • 22 października 2012 14:20

Udzielenie Gminie Tyrawa Wołoska długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę kredytu z lat poprzednich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie Gminie Tyrawa Wołoska długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 50.000 zł i spłatę kredytu z lat poprzednich w wysokości 150.000 zł. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwoci...

 • 02 października 2012 14:28

I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego w 2012 roku.

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości               i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska położonego  w miejscowości Rozpucie: SOSNA WIELKOWYMIAROWA – w ilości 48,71m3, Cena wywoławcza wynosi:       SOSNA WIELKOWYMIAROWA: 130 zł/m3 netto       W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawn...

 • 02 października 2012 08:03

Sprzedaż Działki 105/1

 Cena wywoławcza – 30.440,00 zł.  Minimalne postąpienie wynosi – 310,00 zł Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska oznaczona jest jako usługi publiczne istniejące i potencjalne Dla działki nie jest opracowany Plan Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Tyrawa Wołoska. W/w działki można oglądać do dnia 5.11.2012r. w godz. 8.00 - 14.00 zgłas...