Menu Podmiotowe menu ikonka

R.Org. 0050.8.2013

  •  

ZARZĄDZENIE Nr 8/13 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 25 marca 2013 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2012 rok. 

              Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)  
 
WÓJT GMINY ZARZĄDZA co następuje: 
   § 1 
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie: 
1.     Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie
tabelarycznej i opisowej. 
2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
4.     Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w żucie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

 

ZA 2012 ROK

 

 

 
Dz.
 
 
Rozdz.
 
§
Treść
Plan
Wykonanie
% Wykon.
1
2
3
4
5
 
 
010
 
 
 
 
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
 
106.339
105.996,90
99,68
 
01042
 
 
 
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
 
dochody bieżące:
- dotacja celowa na podstawie porozumień
66.000
66.000
66.000
65.955,80
65.955,80
65.955,80
99,93
99,93
99,93
 
 
2330
 
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 
 
 
 
66.000
 
 
 
65.955,80
 
 
 
99,93
 
 
01095
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
- dotacja celowa na zadania rządowe
40.339
40.339
2.000
38.339
40.041,10
40.041,10
1.702,65
38.338,45
99,26
99,26
85,13
100,00
 
 
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jst oraz innych umów o podobnym charakterze
 
 
 
 
2.000
 
 
 
 
1.702,65
 
 
 
 
85,13
 
 
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
38.339
 
 
 
38.338,45
 
 
 
100,00
020
 
 
 
LEŚNICTWO
 
384.619
215.562,14
56,05
 
02001
 
Gospodarka leśna
dochody bieżące:
- wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
384.619
384.619
384.619
215.562,14
215.562,14
215.562,14
56,05
56,05
56,05
 
 
0840
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
384.619
215.562,14
56,05
600
 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
150.000
149.986,06
99,99
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na podstawie porozumień
30.000
30.000
30.000
29.986,06
29.986,06
29.986,06
99,95
99,95
99,95
 
 
 
 
2320
 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 
 
 
30.000
 
 
29.986,06
 
 
99,95
 
 
60078
 
 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne gminy
120.000
120.000
120.000
120.000,00
120.000,00
120.000,00
100,00
100,00
100,00
 
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
120.000
 
 
120.000,00
 
 
100,00
700
 
 
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
310.818
198.799,22
63,96
 
 
70005
 
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 
dochody bieżące:
- wpływy za użytkowanie wieczyste
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży gruntów, działek
227.781
46.000
60
45.940
181.781
181.781
115.762,22
46.102,68
59,10
46.043,58
69.659,54
69.659,54
50,82
100,22
98,50
100,23
38,32
38,32
 
 
 
0470
 
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
 
 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
 
 
60
 
59,10
 
98,50
 
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jst oraz innych umów o podobnym charakterze
 
 
 
 
45.940
 
 
 
 
46.043,58
 
 
 
 
100,23
 
 
 
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 
181.781
 
69.659,54
 
38,32
 
 
70095
 
Pozostała działalność
dochody majątkowe:
- zwrot środków współfinansujących z UE
83.037
83.037
83.037
83.037,00
83.037,00
83.037,00
100,00
100,00
100,00
 
 
 
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
 
83.037
 
83.037,00
 
100,00
710
 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
6.000
2.583,00
43,05
 
71004
 
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
6.000
6.000
6.000
2.583,00
2.583,00
2.583,00
43,05
43,05
43,05
 
 
0960
 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
 
w postaci pieniężnej
 
6.000
 
2.583,00
 
43,05
720
 
 
 
INFORMATYKA
495
495,17
100,00
 
72095
 
 
Pozostała działalność
dochody majątkowe:
- dotacja celowa na PseAP ze środków UE
495
495
495
495,17
495,17
495,17
100,00
100,00
100,00
 
 
6207
 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
 
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
 
 
495
 
 
 
 
 
495,17
 
 
 
 
 
100,00
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
101.700
104.089,50
102,35
 
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dochody na realizację zadań rządowych
43.450
43.450
43.450
0
43.462,40
43.462,40
43.450,00
12,40
100,03
100,03
100,00
0,00
 
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
43.450
 
 
 
43.450,00
 
 
 
100,00
 
 
 
2360
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 
 
0
 
 
12,40
 
 
100,00
 
 
75023
 
Urzędy gmin
dochody majątkowe:
- dotacja z PFRON na zakup samochodu
58.250
58.250
58.250
58.250,00
58.250,00
58.250,00
100,00
100,00
100,00
 
 
 
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
 
 
 
58.250
 
 
 
58.250,00
 
 
 
100,00
 
 
75095
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- zwrot środków z likwidacji 
 Stowarzyszenia Sieci Szerokopasmowej
0
0
0
2.377,10
2.377,10
 
2.377,10
0,00
0,00
 
0,00
 
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
0
2.377,10
0,00
751
 
 
 
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
 
333
 
 
 
333,00
 
 
 
100,00
 
75101
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
 
333
333
333
 
333,00
333,00
333,00
 
100,00
100,00
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
333
 
 
 
333,00
 
 
 
100,00
754
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
1.000
 
967,68
 
96,77
 
75412
 
Ochotnicze straży pożarne
dochody bieżące:
- środki prewencyjne z PZU dla OSP
1.000
1.000
1.000
967,68
967,68
967,68
96,77
96,77
96,77
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
1.000
967,68
96,77
756
 
 
 
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
 
 
1.834.937
 
 
 
 
 
1.042.553,73
 
 
 
 
 
56,82
 
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
 
 
 
 
1.227.000
1.227.000
 
 
 
 
465.298,00
465.298,00
 
 
 
 
37,92
37,92
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
1.140.000
380.744,00
33,40
 
 
0320
Podatek rolny
2.300
2.093,00
91,00
 
 
0330
Podatek leśny
80.000
79.724,00
99,66
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
4.700
2.737,00
58,23
 
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące:
 
 
 
 
301.200
301.200
 
 
 
 
281.693,71
281.693,71
 
 
 
 
93,52
93,52
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
145.000
135.827,17
93,67
 
 
0320
Podatek rolny
112.000
101.764,26
90,86
 
 
0330
Podatek leśny
22.000
12.869,27
58,50
 
 
0340
Podatek od środków transportowych
12.000
12.609,00
105,08
 
 
0360
Podatek od spadków i darowizn
500
3.655,00
731,00
 
 
0430
Wpływy z opłaty targowej
200
62,00
31,00
 
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
5.000
7.573,66
151,47
 
 
 
0560
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
 
1.000
 
3.985,98
 
398,60
 
 
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
 
3.000
 
2.412,83
 
80,43
 
 
 
0920
Pozostałe odsetki
500
934,54
186,91
 
 
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
dochody bieżące:
 
33.172
33.172
 
30.925,39
30.925,39
 
93,23
93,23
 
 
 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
7.000
4.753,20
67,90
 
 
 
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
26.172
 
26.172,19
 
100,00
 
 
 75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
 
273.565
273.565
 
264.636,63
264.636,63
 
96,74
96,74
 
 
 
 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
271.599
264.062,00
97,22
 
 
 
 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
1.966
574,63
29,23
758
 
 
 
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
3.646.560
3.650.187,40
100,10
 
 
75801
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
2.141.939
2.141.939
2.141.939,00
2.141.939,00
100,00
100,00
 
 
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2.141.939
2.149.939,00
100,00
 
 
75802
 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
4.543
4.543
4.543,00
4.543,00
100,00
100,00
 
 
 
2750
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
4.543
4.543,00
100,00
 
 
75807
 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
 
1.370.068
1.370.068
 
1.370.068,00
1.370.068,00
 
100,00
100,00
 
 
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1.370.068
1.370.068,00
100,00
 
 
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
10.000
10.000
13.627,40
13.627,40
136,27
136,27
 
 
 
 
0920
Pozostałe odsetki
10.000
13.627,40
136,27
 
 
75831
 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
 
120.010
120.010
 
120.010,00
120.010,00
 
100,00
100,00
 
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
120.010
120.010,00
100,00
801
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
123.520
111.970,17
90,65
 
80101
 
Szkoły podstawowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na program w klasach 1-3
   Kapitał Ludzki ze środków UE
- wpływy z rachunku dochodów własnych
dochody majątkowe:
- dotacja na budowę „Sali gimnastycznej”
123.520
23.520
 
23.520
0
100.000
100.000
111.970,17
11.970,17
 
11.756,25
213,92
100.000,00
100.000,00
90,65
50,89
 
49,98
0,00
100,00
100,00
 
 
0830
Wpływy z usług
0
213,92
0,00
 
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
 
 
19.992
 
 
 
 
 
9.996,00
 
 
 
 
 
50,00
 
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
 
 
3.528
 
 
 
 
 
1.760,25
 
 
 
 
 
49,89
 
 
6267
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
 
 
 
100.000
 
 
 
100.000,00
 
 
 
100,00
852
 
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
1.280.117
1.213.337,26
94,78
 
86206
 
 
Wspieranie rodziny
 
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne gminy
1.896
1.896
1.896
1.896,00
1.896,00
1.896,00
100,00
100,00
100,00
 
 
2030
 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
1.896
 
 
1.896,00
 
 
100,00
 
85212
 
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie
 
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 
z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dochody na realizację zadań rządowych
 
 
 
1.135.000
1.135.000
1.135.000
0
 
 
 
1.069.336,95
1.069.336,95
1.067.762,49
1.574,46
 
 
 
94,21
94,21
94,08
0,00
 
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
1.135.000
 
 
 
1.067.762,49
 
 
 
94,08
 
 
 
2360
Dochody jst związane z realizacją zadań
 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 
 
0
 
 
1.574,46
 
 
0,00
 
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,   niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dotacja celowa na zadania własne gminy
 
 
 
 
 
5.141
5.141
4.399
742
 
 
 
 
 
4.999,92
4.999,92
4.258,80
741,12
 
 
 
 
 
97,26
97,26
96,81
99,88
 
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
4.399
 
 
 
4.258,80
 
 
 
96,81
 
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
742
 
 
741,12
 
 
99,88
 
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne gminy
 
34.273
34.273
34.273
 
34.126,99
34.126,99
34.126,99
 
99,57
99,57
99,57
 
 
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
34.273
 
 
34.126,99
 
 
99,57
 
 
85216
 
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne gminy
18.607
18.607
18.607
18.077,40
18.077,40
18.077,40
97,15
97,15
97,15
 
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
18.607
 
 
18.077,40
 
 
97,15
 
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne gminy
29.700
29.700
29.700
29.700,00
29.700,00
29.700,00
100,00
100,00
100,00
 
 
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
29.700
 
 
29.700,00
 
 
100,00
 
 
85295
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dotacja celowa na zadania własne gminy
55.500
55.500
7.500
48.000
55.200,00
55.200,00
7.200,00
48.000,00
99,46
99,46
96,00
100,00
 
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
7.500
 
 
 
7.200
 
 
 
96,00
 
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
48.000
 
 
48.000,00
 
 
100,00
854
 
 
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 
68.060
 
61.009,00
 
89,64
 
85415
 
Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
68.060
68.060
68.060
61.009,00
61.009,00
61.009,00
89,64
89,64
89,64
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
 
68.060
 
 
61.009,00
 
 
89,64
900
 
 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
25.200
 
29.960,75
 
118,89
 
 
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
- wpływy za odprowadzane ścieki
25.000
25.000
25.000
29.864,30
29.864,30
29.864,30
119,46
119,46
119,46
 
 
 
 
0830
Wpływy z usług
25.000
29.864,30
119,46
 
 
90019
 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
dochody bieżące:
- dochody z opłat za korzystanie ze środow.
- wpływy z opłat z WFOŚ
 
200
200
200
0
 
96,45
96,45
0,00
96,45
 
48,23
48,23
0,00
0,00
 
 
 
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych
 
200
 
0,00
 
0,00
 
 
 
0690
Wpływy z różnych opłat
0
96,45
0,00
 
 
 
 
 
 
R A Z E M :
 
 
8.039.698
 
6.887.830,98
 
85,67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

 

ZA 2012 ROK

 
 
Dz.
 
Rozdz.
§
Treść
 
Plan
 
Wykonanie
 
%
 
1
 
2
3
4
 
5
 
7
 
8
010
 
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
108.839
106.362,53
97,72
 
01030
 
Izby rolnicze
wydatki bieżące:
w tym: a) dotacje na zadania bieżące
2.500
2.500
2.500
2.068,28
2.068,28
2.068,28
82,73
82,73
82,73
 
 
2850
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
W wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
 
 
2.500
 
 
2.068,28
 
 
82,73
 
01042
 
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
68.000
68.000
68.000
68.000
65.955,80
65.955,80
65.955,80
65.955,80
96,99
96,99
96,99
96,99
 
 
4270
Zakup usług remontowych
68.000
65.955,80
96,99
 
01095
 
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
38.339
38.339
38.339
752
37.587
38.338,45
38.338,45
38.338,45
751,74
37.586,71
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
108
107,52
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
15
15,41
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
629
628,81
100,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
37.587
37.586,71
100,00
020
 
 
 
LEŚNICTWO
155.000
105.104,21
67,81
 
02001
 
Gospodarka leśna
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
155.000
155.000
155.000
5.000
150.000
105.104,21
105.104,21
105.104,21
0,00
105.104,21
67,81
67,81
67,81
0,00
70,07
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
500
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4.500
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
35.000
6.897,81
19,71
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
115.000
98.206,40
85,40
600
 
 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
202.000
184.261,43
91,22
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
30.000
30.000
30.000
30.000
29.986,06
29.986,06
29.986,06
29.986,06
99,95
99,95
99,95
99,95
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
30.000
29.986,06
99,95
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
32.000
32.000
32.000
3.000
29.000
25.068,28
25.068,28
25.068,28
367,70
24.700,58
78,34
78,35
78,34
12,26
85,17
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
500
53,70
10,74
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
2.500
314,00
12,56
 
 
4270
Zakup usług remontowych
29.000
24.700,58
85,17
 
60078
 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
140.000
140.000
140.000
140.000
129.207,09
129.207,09
129.207,09
129.207,09
92,29
92,29
92,29
92,29
 
 
4270
Zakup usług remontowych
140.000
129.207,09
92,29
700
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1.101.544
319.543,22
29,01
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
1.064.544
1.064.544
1.064.544
6.000
1.058.544
295.405,22
295.405,22
295.405,22
5.532,00
289.873,22
27,75
27,75
27,75
92,20
27,38
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
5.900
5.532,00
93,76
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.780
1.292,20
46,48
 
 
4260
Zakup energii
25.000
15.023,12
60,09
 
 
4270
Zakup usług remontowych
18.100
18.060,23
99,78
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
44.544
28.459,67
63,89
 
 
4430
Różne opłaty i składki
10.000
8.477,00
84,77
 
 
4480
Podatek od nieruchomości
950.000
210.442,00
22,15
 
 
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
8.120
8.119,00
99,99
 
70095
 
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
37.000
37.000
37.000
37.000
24.138,00
24.138,00
24.138,00
24.138,00
65,24
65,24
65,24
65,24
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
37.000
24.138,00
65,24
710
 
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
10.000
2.952,00
29,52
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
10.000
10.000
10.000
4.000
6.000
2.952,00
2.952,00
2.952,00
0,00
2.952,00
29,52
29,52
29,52
0,00
49,20
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
200
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
100
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3.700
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
6.000
2.952,00
49,20
720
 
 
INFORMATYKA
3.583
582,56
16,26
 
72095
 
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
wydatki majątkowe:
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
3.583
3.000
3.000
3.000
583
583
582,56
0,00
0,00
0,00
582,56
582,56
16,26
0,00
0,00
0,00
99,92
99,92
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.000
0,00
0,00
 
 
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
495
 
495,17
 
100,00
 
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
88
 
87,39
 
99,31
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.366.400
1.228.689,08
89,92
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
112.340
112.340
112.040
98.700
13.340
300
109.072,92
109.072,92
108.832,92
97.117,22
11.715,70
240,00
97.09
97,09
97,14
98,40
87,82
80,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
300
 
240,00
 
80,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
76.400
75.220,00
98,46
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.400
6.330,29
98,91
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
13.900
13.820,03
99,42
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2.000
1.746,90
87,35
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.500
1.332,94
53,32
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.340
4.970,26
93,08
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
3.300
3.224,50
97,71
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
2.200
2.188,00
99,45
 
75022
 
Rady gmin
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
50.000
50.000
5.000
5.000
45.000
38.413,45
38.413,45
2.263,45
2.263,45
36.150,00
76,83
76,83
45,27
45,27
80,33
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
45.000
36.150,00
80,33
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000
980,50
32,68
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.000
1.282,95
64,15
 
75023
 
Urzędy gmin
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe:
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.138.000
988.000
983.000
773.500
209.500
5.000
150.000
150.000
1.045.873,49
904.073,49
902.173,49
740.081,13
162.092,36
1.900,00
141.800,00
141.800,00
91,90
91,51
91,78
95,68
77,37
38,00
94,53
94,53
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
5.000
 
1.900,00
 
38,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
590.000
562.141,56
95,28
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
47.500
46.794,22
98,51
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
105.300
104.911,31
99,63
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
10.700
7.034,04
65,74
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
20.000
19.200,00
96,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
40.000
39.884,80
99,71
 
 
4260
Zakup energii
40.000
32.944,18
82,36
 
 
4270
Zakup usług remontowych
10.000
5.343,70
53,44
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.000
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
50.000
35.259,69
70,52
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
5.000
1.749,06
34,98
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
 
5.500
 
 
4.752,14
 
 
86,40
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
11.000
 
 
7.504,15
 
 
68,22
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
20.000
9.987,14
49,94
 
 
4430
Różne opłaty i składki
535
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
18.465
18.427,00
99,79
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
8.000
 
6.240,50
 
78,01
 
 
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 
150.000
 
141.800,00
 
94,53
 
75075
 
Promocja jst
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
27.000
27.000
22.000
2.000
20.000
5.000
11.979,04
11.979,04
6.979,04
0,00
6.979,04
5.000,00
44,37
44,37
31,72
0,00
34,90
100,00
 
 
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 
 
5.000
 
 
5.000,00
 
 
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.000
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000
4.447,50
44,48
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
10.000
2.531,54
25,32
 
75095
 
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
39.060
39.060
38.060
22.500
15.560
1.000
23.350,18
23.350,18
23.050,18
16.911,94
6.138,24
300,00
59,78
59,78
60,56
75,16
39,45
30,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
1.000
 
300,00
 
30,00
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
10.000
5.866,16
58,66
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.000
882,81
88,28
 
 
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
8.500
8.426,00
99,13
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.890
1.154,08
61,06
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
610
582,89
95,56
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
500
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
60
44,00
73,33
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
500
80,00
16,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
10.000
1.569,74
15,70
 
 
4430
Różne opłaty i składki
5.000
4.444,50
88,89
751
 
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
 
333
 
 
 
333,00
 
 
 
100,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
333
333
333
333
 
333,00
333,00
333,00
333,00
 
100,00
100,00
100,00
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
47
47,64
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7
6,82
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
279
278,54
100,00
754
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
68.000
 
50.995,40
 
74,99
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
56.000
56.000
56.000
16.000
40.000
46.554,06
46.554,06
46.554,06
14.646,22
31.907,84
83,13
83,13
83,13
91,54
79,77
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.030
1.026,22
99,63
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
14.970
13.620,00
90,98
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
24.000
20.938,01
87,24
 
 
4270
Zakup usług remontowych
5.000
1.546,20
30,92
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
3.600
2.144,00
59,56
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.000
1.888,63
94,43
 
 
4430
Różne opłaty i składki
5.400
5.391,00
99,83
 
75414
 
Obrona cywilna
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.000
0,00
0,00
 
75421
 
Zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
10.000
10.000
10.000
10.000
4.441,34
4.441,34
4.441,34
4.441,34
44,41
44,41
44,41
44,41
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000
751,34
37,57
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.000
3.690,00
46,13
757
 
 
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
38.000
24.408,62
64,23
 
75702
 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
wydatki bieżące:
1) obsługa długu jst
 
38.000
38.000
38.000
 
24.408,62
24.408,62
24.408,61
 
64,23
64,23
64,23
 
 
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
 
 
38.000
 
 
24.408,62
 
 
64,23
758
 
 
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
45.681
0,00
0,00
 
75818
 
 
Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
45.681
45.681
45.681
45.681
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4810
Rezerwy
45.681
0,00
0,00
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
2.889.270
2.749.222,28
95,15
 
80101
 
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
wydatki majątkowe:
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.609.891
1.239.891
1.158.471
991.600
166.871
57.900
 
 
 
23.520
370.000
370.000
1.538.956,65
1.176.005,84
1.111.573,01
967.497,34
144.075,67
52.697,82
 
 
 
11.735,01
362.950,81
362.950,81
95,59
94,85
95,95
97,57
86,34
91,02
 
 
 
49,89
98,09
98,09
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
57.900
 
52.697,82
 
91,02
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
756.000
744.110,14
98,43
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
64.200
61.801,14
96,26
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
149.400
143.007,75
95,72
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
22.000
18.578,31
84,45
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
25.000
24.476,69
97,91
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
12.000
 
4.232,99
 
35,27
 
 
4247
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
1.020
 
998,76
 
97,92
 
 
4249
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
180
 
176,25
 
97,92
 
 
4260
Zakup energii
45.000
36.859,46
81,91
 
 
4270
Zakup usług remontowych
17.500
14.183,11
81,05
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.500
329,00
21,93
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.500
8.364,70
98,41
 
 
4307
Zakup usług pozostałych
18.972
8.976,00
47,31
 
 
4309
Zakup usług pozostałych
3.348
1.584,00
47,31
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
2.800
2.494,44
89,09
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.000
 
 
899,26
 
 
89,93
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.600
 
 
1.236,26
 
 
77,27
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2.000
1.883,50
94,18
 
 
4430
Różne opłaty i składki
600
245,26
40,88
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
48.871
48.871,00
100,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
500
 
0,00
 
0,00
 
 
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
100.000
 
100.000,00
 
100,00
 
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
270.000
 
262.950,81
 
97,39
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
127.320
127.320
122.120
113.400
8.720
5.200
124.340,37
124.340,37
119.182,35
112.017,37
7.164,98
5.158,02
97,66
97,66
97,59
98,78
82,17
99,19
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
5.200
 
5.158,02
 
99,19
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
90.000
89.462,99
99,40
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.000
3.994,99
99,87
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
16.400
16.203,55
98,80
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3.000
2.355,84
78,53
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.500
897,26
59,82
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
2.000
 
1.947,72
 
97,39
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
200
0,00
0,00
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
 
600
 
 
0,00
 
 
0,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
4.320
4.320,00
100,00
 
80104
 
Przedszkola
wydatki bieżące:
w tym: - dotacje na zadania bieżące
40.000
40.000
40.000
36.520,00
36.520,00
36.520,00
91,30
91,30
91,30
 
 
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
 
40.000
 
36.520,00
 
91,30
 
80110
 
Gimnazja
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
788.915
788.915
751.735
648.000
103.375
37.180
759.060,29
759.060,29
724.727,52
632.366,07
92.361,45
34.332,77
96,22
96,22
96,41
97,59
89,35
92,34
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
37.180
 
34.332,77
 
92,34
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
494.700
486.897,45
98,42
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
41.700
41.240,23
98,90
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
97.500
92.671,47
95,05
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
14.100
11.556,92
81,96
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.500
8.785,52
83,67
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 
9.000
 
2.952,79
 
32,81
 
 
4260
Zakup energii
30.100
30.059,85
99,87
 
 
4270
Zakup usług remontowych
5.000
4.218,63
84,37
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.000
997,00
99,70
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.000
6.950,68
86,88
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
2.900
2.428,80
83,75
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.100
 
 
640,48
 
 
58,23
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2.400
1.742,70
72,61
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
33.435
33.435,00
100,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
300
 
150,00
 
50,00
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
65.000
65.000
65.000
65.000
64.251,59
64.251,59
64.251,59
64.251,59
98,85
98,85
98,85
98,85
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
65.000
64.251,59
98,45
 
80114
 
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
224.644
224.644
223.994
192.761
31.233
650
 
198.508,38
198.508,38
198.156,19
176.457,51
21.698,68
352,19
 
88,37
88,37
88,46
91,54
69,47
54,18
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
 
650
 
352,19
 
54,18
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
152.861
140.314,23
91,79
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10.500
9.321,80
88,78
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
25.700
23.748,74
92,41
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3.700
3.072,74
83,05
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000
6.128,66
61,29
 
 
4260
Zakup energii
4.200
3.590,48
85,49
 
 
4270
Zakup usług remontowych
2.900
147,60
5,09
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
300
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.300
4.035,33
93,84
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
700
548,35
78,34
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.600
 
 
1.022,76
 
 
63,92
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
800
562,50
70,31
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
5.433
5.433,00
100,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
1.000
 
230,00
 
23,00
 
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 13.000
13.000
6.000
6.000
7.000
7.895,00
7.895,00
2.670,00
2.670,00
5.225,00
60,73
60,73
44,50
44,50
74,64
 
 
3250
Stypendia różne
7.000
5.225,00
74,64
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
6.000
 
2.670,00
 
44,50
 
80195
 
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
20.500
20.500
20.500
20.500
19.690,00
19.690,00
19.690,00
19.690,00
96,05
96,05
96,05
96,05
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.500
3.690,00
82,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
16.000
16.000,00
100,00
851
 
 
 
OCHRONA ZDROWIA
26.172
26.117,96
99,79
 
85153
 
 
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2.016
2.016
2.016
2.016
2.015,41
2.015,41
2.015,41
2.015,41
99,97
99,97
99,97
99,97
 
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
671
670,41
99,91
 
 
4300
 
Zakup usług pozostałych
1.345
1.345,00
100,00
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
24.156
24.156
24.156
2.965
21.191
24.102,55
24.102,56
24.102,56
2.965,00
21.113,56
99,78
99,78
99,78
100,00
99,63
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.965
2.965,00
100,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.611
10.561,38
99,53
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
10.280
10.278,37
99,98
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
300
297,80
99,27
852
 
 
POMOC SPOŁECZNA
1.573.902
1.482.314,23
94,18
 
85202
 
Domy pomocy społecznej
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
30.000
30.000
30.000
30.000
25.073,53
25.073,53
25.073,53
25.073,53
83,58
83,58
83,58
83,58
 
 
4330
Zakup usług przez jst od innych jst
30.000
25.073,53
83,58
 
85205
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
4.615
4.615
4.615
4.615
 
3.812,48
3.812,48
3.812,48
3.812,48
 
82,61
82,61
82,61
82,61
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.315
2.512,48
75,79
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
1.300
 
1.300,00
 
100,00
 
85206
 
Wspieranie rodziny
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
5.281
5.281
5.281
3.356
1.925
5.192,02
5.192,02
5.192,02
3.268,17
1.923,85
98,32
98,32
98,32
97,38
99,94
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
552
492,83
89,28
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
94
66,34
70,57
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2.710
2.709,00
99,96
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
50
50,00
100,00
 
 
4330
Zakup usług przez jst od innych jst
1.685
1.683,85
99,93
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
190
 
190,00
 
100,00
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
 
 
1.135.000
1.135.000
62.909
61.700
1.209
1.072.091
 
 
 
1.067.762,49
1.067.762,49
61.303,09
61.117,09
186,00
1.006.459,40
 
 
 
94,08
94,08
97,45
99,06
15,38
93,88
 
 
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
 
120
 
120,00
 
100,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
1.071.971
1.006.339,40
93,88
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
25.300
25.260,00
99,84
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.900
1.838,27
96,75
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
34.500
34.018,82
98,61
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
9
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.200  
186,00
15,50
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,   niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
 
 
 
 
5.291
5.291
5.291
5.291
 
 
 
 
 
4.999,92
4.999,92
4.999,92
4.999,92
 
 
 
 
 
94,50
94,50
94,50
94,50
 
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
5.291
4.999,92
94,50
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieżące:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
59.273
59.273
59.273
 
59.126.99
59.126,99
59.126,99
 
99,75
99,75
99,75
 
 
3110
Świadczenia społeczne
59.273
59.126,99
99,75
 
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
5.000
5.000
5.000
3.909,88
3.909,88
3.909,88
78,20
78,20
78,20
 
 
3110
Świadczenia społeczne
5.000
3.909,88
78,20
 
85216
 
Zasiłki stałe
wydatki bieżące:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
22.232
22.232
22.232
18.077,40
18.077,40
18.077,40
81,31
81,31
81,31
 
 
3110
Świadczenia społeczne
22.232
18.077,40
81,31
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
207.843
207.843
207.483
181.900
25.583
360
197.921,07
197.921,07
197.561,07
173.636,78
23.924,29
360,00
95,23
95,23
95,22
95,46
93,52
100,00
 
 
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
 
360
 
360,00
 
100,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
142.000
137.462,44
96,80
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
12.000
10.527,96
87,73
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
24.200
24.195,69
99,98
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3.700
1.450,69
39,21
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4.806
4.805,20
99,98
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
13.000
12.264,39
94,34
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
800
411,70
51,46
 
 
4430
Różne opłaty i składki
227
227,00
100,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
4.550
4.372,00
96,09
 
 
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 
2.000
 
1.844,00
 
92,20
 
85295
 
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
99.367
99.367
21.867
19.923
1.944
77.500
96.438,45
96.438,45
19.238,45
18.144,45
1.094,00
77.200,00
97,05
97,05
87,98
91,07
56,28
99,61
 
 
3110
Świadczenia społeczne
77.500
77.200,00
99,61
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
15.823
13.920,00
87,97
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.200
1.154,72
96,23
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2.900
2.700,44
93,12
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
850
369,29
43,45
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.094   
1.094,00
100,00
853
 
 
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
10.000
 
2.145,43
 
21,45
 
85395
 
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
10.000
10.000
10.000
10.000
2.145,43
2.145,43
2.145,43
2.145,43
21,45
21,45
21,45
21,45
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6.000
1.964,93
32,75
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.000
180,50
4,51
854
 
 
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 
83.394
 
74.580,00
 
89,43
 
85415
 
Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
83.394
83.394
83.394
74.580,00
74.580,00
74.580,00
89,43
89,43
89,43
 
 
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
83.394
74.580,00
89,43
900
 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
148.600
 
128.713,03
 
86,62
 
90002
 
Gospodarka odpadami
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
4.000
4.000
4.000
4.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.000
0,00
0,00
 
90003
 
Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
66.000
66.000
66.000
5.000
61.000
63.696,20
63.696,20
63.696,20
3.500,00
60.196.20
96,51
96,51
96,51
70,00
98,68
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
5.000
3.500,00
70,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.700
5.619,11
98,58
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
55.300
54.577,09
98,69
 
90004
 
Utrzymywanie zieleni w miastach
 i gminach
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
17.000
17.000
17.000
17.000
 
16.800,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
 
98,82
98,82
98,82
98,82
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
17.000
16.800,00
98,82
 
90015
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
60.000
60.000
60.000
60.000
47.748,83
47.748,83
47.748,83
47.748,83
79,58
79,58
79,58
79,58
 
 
4260
Zakup energii
30.000
25.751,40
85,84
 
 
4270
Zakup usług remontowych
30.000
21.997,43
73,32
 
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
 
 
1.600
1.600
1.600
1.600
 
 
468,00
468,00
468,00
468,00
 
 
29,25
29,25
29,25
29,25
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
200
0,00
0,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
1.400
468,00
33,43
921
 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
306.000
 
260.000,00
 
84,97
 
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące:
w tym: - dotacje na zadania bieżące
213.000
213.000
213.000
183.000,00
183.000,00
183.000,00
85,92
85,92
85,92
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury
 
213.000
 
183.000,00
 
85,92
 
92116
 
Biblioteki
wydatki bieżące:
w tym: - dotacje na zadania bieżące
83.000
83.000
83.000
77.000,00
77.000,00
77.000,00
92,77
92,77
92,77
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury
 
83.000
 
77.000,00
 
92,77
 
92120
 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wydatki bieżące:
w tym: - dotacje na zadania bieżące
10.000
10.000
10.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych
 
 
 
 
10.000
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
R A Z E M :
 
8.136.718
 
 
6.746.324,98
 
82,91
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
 

ZA   2012 ROK

 
 

I. DOTACJE:

 

 

 
Dz.
 
Rozdz.
§
Treść
 
Plan
 
Wykonan.
 
%
1
2
3
4
5
6
7
010
 
 
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
38.339
38.338,45
100,00
 
01095
 
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe
38.339
38.339
38.339
38.338,45
38.338,45
38.338,45
100,00
100,00
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
38.339
 
 
 
38.338,45
 
 
 
100,00
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
43.450
43.450,00
100,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe
43.450
43.450
43.450
43.450,00
43.450,00
43.450,00
100,00
100,00
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
43.450
 
 
 
43.450,00
 
 
 
100,00
751
 
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
333
 
 
333,00
 
 
100,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe
 
333
333
333
 
333,00
333,00
333,00
 
100,00
100,00
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
333
 
 
 
333,00
 
 
 
100,00
852
 
 
POMOC SPOŁECZNA
1.146.899
1.079.221,29
94,10
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
 i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe
 
 
1.135.000
1.135.000
1.135.000
 
 
1.067.762,49
1.067.762,49
1.067.762,49
 
 
94,08
94,08
94,08
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
1.135.000
 
 
 
1.067.762,49
 
 
 
94,08
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe
 
 
 
 
4.399
4.399
4.399
 
 
 
 
4.258,80
4.258,80
4.258,80
 
 
 
 
96,81
96,81
96,81
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
4.399
 
 
 
4.258,80
 
 
 
96,81
 
85295
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe
7.500
7.500
7.500
7.200,00
7.200,00
7.200,00
96,00
96,00
96,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
 
7.500
 
 
 
7.200,00
 
 
 
96,00
 
 
 
 
R A Z E M :
 
 
1.229.021
 
1.161.342,74
 
94,49
 

 

 

 

 

 

 

II. WYDATKI :

 

 

 
Dz.
 
Rozdz.
§
 
Treść
 
Plan
 
Wykonan.
 
%
1
2
3
4
5
6
7
010
 
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
38.339
38.338,45
100,00
 
01095
 
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
38.339
38.339
38.339
752
37.587
38.338,45
38.338,45
38.338,45
751,74
37.586,71
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
108
107,52
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
15
15,41
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
629
628,81
100,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
37.587
37.586,71
100,00
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
43.450
43.450,00
100,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
43.450
43.450
42.290
42.290
1.160
43.450,00
43.450,00
43.450,00
42.290,00
1.160,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
34.000
34.000,00
100,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.000
2.000,00
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5.450
5.450,00
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
840
840,00
100,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.160
1.160,00
100,00
751
 
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
333
 
 
333,00
 
 
100,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
333
333
333
333
 
333,00
333,00
333,00
333,00
 
100,00
100,00
100,00
100,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
47
47,64
100,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7
6,82
100,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
279
278,54
100,00
852
 
 
POMOC SPOŁECZNA
1.146.899
1.079.221,29
94,10
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
 
1.135.000
1.135.000
62.909
61.700
1.209
1.072.091
 
 
1.067.762,49
1.067.762,49
61.303,09
61.117,09
186,00
1.006.459,40
 
 
94,08
94,08
97,45
99,06
15,38
93,88
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120
120,00
100,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
1.071.971
1.006.339,40
93,88
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
25.300
25.260,00
99,84
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.900
1.838,27
96,75
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
34.500
34.018,82
98,61
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
9
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.200
186,00
15,50
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
 
 
 
4.399
4.399
4.399
4.399
 
 
 
 
4.258,80
4.258,80
4.258,80
4.258,80
 
 
 
 
96,81
96,81
96,81
96,81
 
 
4130
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4.399
4.258,80
96,81
 
85295
 
Pozostała działalność
wydatki bieżące:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
7.500
7.500
7.500
7.500
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
96,00
96,00
96,00
96,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
7.500
7.200,00
96,00
 
 
 
 
R A Z E M :
 
1.229.021
 
 
1.161.342,74
 
94,49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
 

POŻYCZEK I KREDYTÓW

 

ZA 2012 ROK

 
 
 

PRZYCHODY:

 
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
952
 
950
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
 
200.001
 
47.019
 
200.000,00
 
47.019,66
 
 
RAZEM
 
 
247.020
 
247.019,66
 
 
 
 

ROZCHODY:

 

 

§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
992
Spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów krajowych
 
150.000
 
150.000,00
 
 
 
 
RAZEM
 
 
150.000
 
150.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA 2012 ROK
 
DOCHODY
 
Dz.
Rozdz.
§
 
Wyszczególnienie
 
Plan
Wykon.
%
wykon.
010
 
01042
 
 
 
2330
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 
66.000
 
66.000
 
 
 
66.000
65.955,80
 
65.955,80
 
 
 
65.955,80
99,93
 
99,93
 
 
 
99,93
600
 
60014
 
 
 
2320
 
 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 
30.000
30.000
 
 
 
30.000
29.986,06
29.986,06
 
 
 
29.986,06
99,95
99,95
 
 
 
99,95
 
 
 
 
 
 
RAZEM
 
 
 
96.000
 
95.941,86
 
99,94
 
WYDATKI
 
Dz.
Rozdz.
§
 
Wyszczególnienie
 
Plan
Wykon.
%
wykon.
010
 
01042
 
 
 
4270
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
 
Zakup usług remontowych
 
66.000
 
66.000
66.000
65.955,80
 
65.955,80
65.955,80
99,93
 
99,93
99,93
600
 
60014
 
 
4270
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Zakup usług remontowych
 
30.000
30.000
30.000
29.986,06
29.986,06
29.986,06
99,95
99,95
99,95
 
 
 
 
 
 
RAZEM
 
 
 
96.000
 
95.941,86
 
99,94
 
 
 
         DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
                                   W 2012 ROKU
                            PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
                                 DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 

 

Dział
Rozdział
 
Treść
Kwota dotacji w zł
Podmiotowej
Celowej
Plan
Wykon.
Plan
Wykon.
1
2
3
4
 
6
 
Jednostki sektora finansów publicznych
Nazwa jednostki
 
 
 
 
750
75075
Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na działalność promocyjną w ramach dotacji dla jst
 
 
   
5.000
 
5.000,00
921
92109
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
213.000
183.000,00
 
 
921
92116
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
 83.000
77.000,00
 
 
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Nazwa zadania
 
 
 
 
010
01030
Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego
    2.500
2.068,28
 
 
801
80104
Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie – dotacja na wydatki bieżące
 
40.000
 
36.520,00
 
 
921
92120
Parafia Rzymsko-Katolicka – na prace konserwatorskie przy kościele zabytkowym
w Tyrawie Wołoskiej wpisanym do rejestru zabytków Nr A-206, renowacja ołtarzy bocznych i ambony
 
 
 
 
 
 
 
10.000
 
 
0,00
 
 
 
 
 
 
338.500
 
298.588,28
 
 
15.000
 
5.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK
 
 
Dział
Rozdział
Treść
 
Przychód
Koszty
 
Plan
 
Wykonan.
Plan
Wykonan.
801
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
8.100
7.337,48
8.100
7.337,48
 
80101
Szkoły podstawowe
6.600
6.253,08
6.600
6.253,08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wpływy ze sprzedaży zup
6.600
6.253,08
 
 
 
 
Zakup środków żywności
 
 
3.800
3.606,49
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
2.500
2.434,98
 
 
Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
 
 
 
300
 
211,61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem szkoły podstawowe
6.600
6.253,08
6.600
6.253,08
 
 
 
 
 
 
 
 
80110
Gimnazja
1.500
1.084,40
1.500
1.084,40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wpływy z usług
1.500
1.084,40
 
 
 
 
Zakup środków żywności
 
 
100
0,08
 
 
Zakup materiałów i wyposażenia
 
 
1.200
895,00
 
 
Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
 
 
 
200
 
189,32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem gimnazja:
1.500
1.084,40
1.500
1.084,40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGÓŁEM:
8.100
7.337,48
8.100
7.337,48
 
 
Stan środków na 31.12.2012 r. w rozdz. 80101 -       213,92 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Razem                                                                 213,92 zł

 
Środki na 31.12.2012 r zostały przekazane na konto dochodów budżetu gminy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA

 
 
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 

NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

 

W ROKU 2012

 
 
Lp.
 
 
Zadanie
Wartość środków wydatkowanych w 2012 r.
Ogółem wartość inwestycji
od początku realizacji
1.
Budowa chodników
0,00
235.045,27
2.
Zaplecze socjalne
Tyrawa Wołoska
0,00
14.000,00
3.
Sala gimnastyczna
362.950,81
446.147,67
4.
Kanalizacja Rozpucie
0,00
123.124,79
5.
Zakup samochodu Caravella
141.800,00
141.800,00
6.
Zbiorniki p-poż.
0,00
6.753,20
7.
Kąpielisko
0,00
414,00
8.
PSeAP
582,56
582,56
9.
Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie
0,00
4.880,00
 
R a z e m
505.333,37
972.747,49
 
 
 

Informacje uzupełniające:

 
1. Zakup inwestycyjny pod poz. 5 samochodu Caravella w wysokości 141.800 zł
    – przyjęto na stan Gminy Tyrawa Wołoska.
2.     Na stan środków trwałych przyjęto „Amfiteatr pod lipami” w Tyrawie
Wołoskiej w wysokości 90.237 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA

 

 

 

O DOCHODACH I WYDATKACH

 

MIENIA WIEJSKIEGO 

 

ZA ROK 2012

 
 
Lp.
Miejscowość
Treść
Dochody
Wydatki
1
Tyrawa Wołoska
Podatek leśny
 
2.019,00
Ogłoszenie o dzierż. działek
 
336,00
Dofinans. do zakupu zestawu medycznego dla OSP Tyrawa
 
2.000,00
Dochody z dzierżawy
1.755,28
 
 
Razem
1.755,28
4.355,00
Plus saldo z 2011
+16.217,70
 
Stan
+13.617,98
 
 
 
Lp.
Miejscowość
Treść
Dochody
Wydatki
2
Rozpucie
Gaz i energia elektryczna
 
2.286,06
Podatek od nieruchomości
 
1.696,55
Podatek leśny
 
2.925,00
Ścinka, zrywka drewna
 
35.157,00
Sadzonki
 
3.240,74
Sadzenie sadzonek i wykonanie ogrodzenia
 
11.000,00
Siatka leśna
 
3.600,00
Materiały do wykon. ogrodzenia
 
57,07
Materiały do remontu DL
 
192,52
Zamek, zawór, klamka
 
22,76
Ogłoszenie o dzierż. działek
 
384,00
Wymiana instalacji w DL
 
180,00
Środki czystości
 
34,23
Naprawa komory chłodniczej
 
690,00
Projekt świetlicy wiejskiej
 
9.840,00
Pielęgnacja upraw
 
1.250,00
Melioracja
 
2.550,00
Sprzedaż drewna (netto)
81.653,11
 
Wynajem sali (netto)
1.200,00
 
Dochody z dzierżawy
737,00
 
 
Razem
83.590,11
75.105,93
 
Plus saldo z 2011
20.891,80
 
 
Stan
+29.375,98
 
 
 
 
 
 
Lp.
Miejscowość
Treść
Dochody
Wydatki
3.
Hołuczków
Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)
 
888,22
Podatek od nieruchomości
 
1.098,11
Podatek leśny
 
2.105,00
Art. gospodarcze
 
60,98
Farba
 
34,55
Piec, miotła
 
523,60
Drzwi garażowe
 
2.950,00
Remont OSP
 
728,60
Sprzedaż drewna
740,74
 
Wynajem sali
200,00
 
 
Razem
940,74
8.389,06
Plus saldo z 2011
 
-118.894,69
Stan
 
-126.343,01
 

 

 
Lp.
Miejscowość
Treść
Dochody
Wydatki
4.
Siemuszowa
Podatek leśny
 
642,00
Ścinka, zrywka drewna
 
48.249,40
Wymiana okien i drzwi
 
3.000,00
Suszarka szafkowa
 
98,71
Półka, słup nośny
 
1.031,23
Drzwi do piwnicy - świetlica
 
1.350,00
Materiały do remontu świetlicy
 
568,52
Praca koparką
 
1.599,00
Stoły i ławki
 
1.998,00
Rozbudowa świetlicy – zwrot środ.
83.037,00
 
Sprzedaż drewna
134.624,56
 
 
Razem
217.661,56
58.536,86
Plus saldo z 2011
 
-160.081,21
Stan
 
-956,51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYKAZ WYDATKÓW 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
ZA ROK 2012 r.
 
 
Nazwa jednostki
Treść
Kwota
1.      OSP Tyrawa
               Wołoska
-     Wynagrodzenie kierowców
-     ZUS kierowców
-     Paliwo
-     Przegląd samochodu STAR
-     Ubezpieczenie samochodu STAR
-     Przegląd i pomiary - agregat
-     Badania lekarskie
-     Art. do montażu aparatu oddechowego
-     Akumulator
   - Zestaw ratunkowy (w tym: 2.000,00 zł
      dofinansowanie z MW Tyrawa Woł.)
-     Ubrania ochronne
-     Ubezpieczenie samochodu GAZELA
-     Przegląd samochodu GAZELA
-     Ubezpieczenie strażaków KSRG
-     Ubezpieczenie strażaków
-     Przegląd sprzętu hydraulicznego
-     Opryskiwacz
-     Pompka do paliwa
-     Żarówki
-     Pasy, toporki, zatrzaśniki
-     Pasta, ręczniki, żel
-     Węże
 
        RAZEM:                                                                
4.620,00
416,62
2.438,51
203,00
1.094,00
200,00
820,00
109,59
270,00
2.500,00
 
2.040,01
1.008,00
149,00
270,00
175,00
393,60
153,00
15,01
16,00
2.859,84
159,96
391,20
 
20.302,34
2. OSP Rakowa
-     Wynagrodzenie kierowcy
-     Badania kierowcy
-     Paliwo
-     Ubezpieczenie samochodu
-     Ubezpieczenie strażaków
-     Węże strażackie
 
RAZEM :
1.800,00
220,00
778,97
591,00
80,00
850,20
 
4.320,17
3. OSP   Siemuszowa
-     Wynagrodzenie kierowcy
-     Paliwo, olej
-     Przegląd samochodu
-     Badania kierowców
-     Ubezpieczenie samochodu
-     Ubezpieczenie strażaków
-     Węże strażackie
 
RAZEM :
1.800,00
1.318,90
149,00
140,00
506,00
80,00
921,20
 
4.915,10
 
4. OSP Rozpucie
-     Wynagrodzenie kierowcy
-     Paliwo i oleje
-     Ubezpieczenie samochodu (za rok 2012 i na rok 2013)
-     Części do samochodu
-     Żarówki, bezpieczniki
-     Badania lekarskie
-     Podkładki, filtr
-     Naprawa głowicy
-     Badania techniczne
-     Kłódka
-     Naprawa instalacji samochodu
-     Ubezpieczenie strażaków
-     Węże strażackie
-     Rękawice (zakup z dotacji z PZU)
-     Przegląd gaśnicy
 
           RAZEM :
1.800,00
991,20
 
1.094,00
570,50
142,50
440,00
22,80
390,00
202,00
18,09
200,00
80,00
260,80
967,68
21,03
 
7.200,60
5.   OSP Hołuczków
   - Wynagrodzenie kierowcy
   - ZUS kierowcy
   - żarówki, łopata
   - akumulator
   - ubezpieczenie samochodu ŻUK
   - badania lekarskie
   - paliwo i oleje
   - remont remizy
   - ubezpieczenie strażaków
   - części do samochodu
   - węże strażackie
   - wycena samochodu
   - przegląd samochodu
 
                RAZEM :
1.800,00
304,80
127,99
1.130,00
333,00
524,00
1.293,45
728,60
80,00
18,00
604,20
307,00
264,00
 
7.515,04
 
 
5.      Pozostałe wydatki
      na OSP
 - wynagrodzenie komendanta
 - ZUS komendanta
 - puchary i dyplomy
 
               RAZEM:
1.800,00
304,80
196,01
 
2.300,81
 
 
 
Ogółem              
 
46.554,06
 
 

 

 
 

O B J A Ś N I E N I A

 
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za 2012 rok.
 
Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
27 stycznia 2012 r. Uchwałą budżetową na rok 2012 Nr XV/54/2012 wynosił:
 
I    DOCHODY:                     7.157.604 zł
       w tym:
      a) dochody bieżące             6.510.583 zł
      b) dochody majątkowe          647.021 zł
 

II   WYDATKI:                      7.007.604 zł

       a) wydatki bieżące             6.360.583 zł
       b) wydatki majątkowe          647.021 zł
 
Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę                                                    budżetową  w kwocie                                                                        150.000 zł  
 
Zaplanowano  rozchody budżetu gminy na 2012 rok:
 
 

1.     Rozchody:                                                                                 150.000 zł

a)     związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości                                                                     150.000 zł 
 
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 rok przedstawia zestawienie.
 
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosił:
   
I     DOCHODY:                      8.039.698 zł
       w tym:
       a) dochody bieżące             7.616.135 zł
       b) dochody majątkowe          423.563 zł
 
 

II    WYDATKI:                      8.136.718 zł

        w tym:
        a) wydatki bieżące             7.616.135 zł
        b) wydatki majątkowe          520.583 zł
 
 

Planowany deficyt po zmianach w wysokości                                   97.020 zł

 
 

1. Przychody:                                                                               247.020 zł

               a) długoterminowy kredyt bankowy                                    200.001 zł
b)    wolne środki, o których mowa w art. 217                                                  ust. 2 pkt 6 ustawy                                                            47.019 zł  
     
 

     2. Rozchody:                                                                                 150.000 zł

a)     związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości                                                                    150.000 zł 
 
 
 
 

I DOCHODY

 
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 6.887.830,98 zł co stanowi
85,67 % wykonania, z tego: dochody bieżące 6.576.389,27 zł tj. 86,35 % do planu, dochody majątkowe 311.441,71 zł tj. 73,53 % do planu.
 
Dział 010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          - wykonanie      99,68 %
                    w tym dochody bieżące:
                   - dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie          1.702,65 zł                                                 
                   - dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy   38.338,45 zł
                   - dotacja celowa z urzędu marszałkowskiego na
                      modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 65.955,80 zł
 
Dział 020   LEŚNICTWO                                          - wykonanie       56,05 %
                   dochody bieżące - wpływy ze sprzedaży drewna    -    215.562,14 zł
                    Szczegółowe kwoty na poszczególne wsie przedstawia wykaz
                    mienia wiejskiego.
                    Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna
                    do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców
                    na rynku.
 
Dział 600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                    - wykonanie   99,99 %
                   dochody bieżące, w tym:                                           149.986,06 zł
                    - drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
                       na podstawie porozumienia między jst               -     29.986,06 zł
                    - usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:
                      dotacja celowa na usuwanie skutków po   
                       powodziowych                                                     - 120.000,00 zł 
                     
Dział 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA       - wykonanie    63,96 %
                    dochody bieżące, w tym:                                        46.102,68 zł
                    - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie      -            59,10 zł                                                                           
                    - dochody z najmu lokali i dzierżawy                -     46.043,58 zł
                    dochody majątkowe:
                    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
                      działek i nieruchomości                                    -    69.659,54 zł   
                   - zwrot środków na dofinansowanie własnych inwestycji
 

                       ze środków EFRROW na realizację zadania pn. „Rozbudowa 

 

                       Szkoły w Siemuszowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”

                       za 2011 rok w wysokości                                 -   83.037,00 zł
 
Dział 710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA              -   wykonanie   43,05 %
                    dochody bieżące:
                    - otrzymane darowizny    - 2.583,00 zł.    
 
Dział 720   INFORMATYKA                                     - wykonanie 100,00 %
 

                    dochody majątkowe                                  -                      495,17 zł       

                    - dotacja celowa na PSeAP ze środków UE                                    
 
Dział 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA           - wykonanie 102,35 %
                   dochody bieżące, w tym:                            -                45.839,50 zł
                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 43.450,00 zł 
                   - dochody związane z realizacją zadań
                      administracji rządowej                                            -         12,40 zł  
                   - zwrot środków z likwidacji Stowarzyszenia           -     2.377,10 zł
                   dochody majątkowe:                                    -               58.250,00 zł
                   - dotacja z PFC na zakup samochodu PFRON.
                                                                                                                        
Dział 751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
 

                   PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

 

                   ORAZ SĄDOWNICTWA                          - wykonanie 100,00 %

                   dochody bieżące:                                  
                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej      333,00 zł      
 
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
 

                  PRZECIWPOŻAROWĄ                           - wykonanie   96,77 %

 

                  dochody bieżące:

                  - środki prewencyjne z PZU dla OSP Rozpucie            967,68 zł
 
 

Dział 756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB   

 

                   FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

 

                   POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

                   ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

                                                                                     - wykonanie   56,82 %

                    dochody bieżące, w tym:                         -   1.042.553,73 zł
                    - podatek od nieruchomości                     -       516.571,17 zł
                    - podatek rolny                                         -       103.857,26 zł
                    - podatek leśny                                         -         92.593,27 zł
                    - podatek od środków transportowych     -         12.609,00 zł
                    - podatek od spadków i darowizn            -            3.655,00 zł
                    - wpływy z opłaty targowej                      -                62,00 zł
                    - podatek od czynności cywilnoprawnych -      10.310,66 zł
                    - zaległości z podatków zniesionych       -            3.985,98 zł
                    - odsetki od nieterminowych
                       wpłat z tytułu podatków i opłat              -          2.412,83 zł
                    - pozostałe odsetki                                    -              934,54 zł
                    - wpływy z opłaty skarbowej                   -            4.753,20 zł
                    - wpływy z opłaty za zezwolenia
                       na sprzedaż alkoholu                              -         26.172,19 zł
                    - udziały PDOF                                         -       264.062,00 zł
                    - udziały PDOP                                         -              574,63 zł   
                   
                    W 2012 roku dokonano przypisu podatku od nieruchomości od
                    Gminnych gruntów pozostałych (dróg) za lata 2007-VII.2011,
                    na kwotę 742.367 zł zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO,
                    które nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków.
                        
Dział 758    RÓŻNE ROZLICZENIA                       - wykonanie 100,10 %
                    dochody bieżące, w tym:                                  3.650.187,40 zł
                    - część oświatowa subwencji ogólnej           -   2.141.939,00 zł
                    - część wyrównawcza subwencji ogólnej     -   1.370.068,00 zł
                    - część równoważąca subwencji ogólnej      -      120.010,00 zł
                    - uzupełnienie subwencji ogólnej                 -          4.543,00 zł
                    - różne rozliczenia finansowe – naliczone
                      odsetki od kapitału                                      -        13.627,40 zł
                   
                    W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
                        na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank
                    nalicza odsetki za dany rok na dzień 31.12.
 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                 - wykonanie    90,65 %
 

                  dochody bieżące:                                         -                 11.970,17 zł      

                  - dotacje celowe na program w klasach 1-3
                        Kapitał Ludzki ze środków UE                                -  11.756,25 zł
                  - wpływy środków z rachunku dochodów własnych -        213,92 zł 
                  dochody majątkowe:                                   -               100.000,00 zł
                  - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę                       
                    „Sali gimnastycznej”.
 
Dział 852    POMOC SPOŁECZNA                            - wykonanie 94,78 %
                    dochody bieżące, w tym:                                             1.213.337,26
                    - dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 1.079.221,29
                    - dotacje celowe na zadania własne                           -    132.541,51
                    - dochody związane z realizacją zadań
                       administracji rządowej                                            -        1.574,46  
Dział 854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 

                                                                  - wykonanie   89,64 %

                   dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne 61.009,00zł                      
 
 

Dział 900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

                   ŚRODOWISKA                                        - wykonanie    118,89 %
                      dochody bieżące:                                                    29.960,75 zł
                   - wpływy z usług za ścieki                                       29.864,30 zł
                   - grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska     0,00 zł
                  - wpływy z różnych opłat z Urzędu Wojewódzkiego     96,45 zł
            
 

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:  

 

    

Dział
Źródło dochodów
Plan
Wykonanie
%
020
- wpływy ze sprzedaży składników
   majątkowych
 
181.781
 
69.659,54
 
38,32
710
- otrzymane darowizny w postaci
   pieniężnej
 
6.000
 
2.583,00
 
43,05
756
- podatek od nieruchomości
 od osób prawnych
- wpływy z opłaty targowej
- udziały w podatku dochodowym
 od osób prawnych
 
1.140.000
200
 
1.966
 
380.744
62,00
 
574,63
 
33,40
31,00
 
29,23
900
- grzywnę, mandaty i inne kary
200
0,00
0,00
 
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów. W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane
są upomnienia, a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. 
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat
z tytułu czynszów najmu wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących
z tytułu sprzedaży drewna.
 
Na dzień 31.12.2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości                                                  953.882,21 zł
w tym:
dział 020 Leśnictwo                                                              8.647,57 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                   2.107,92 zł
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
                  fizycznych i od innych jednostek
                  nie posiadających osobowości prawnej
                  oraz wydatki związane z ich poborem                    893.168,47 zł
                  w tym: naliczone odsetki o zaległości
                              pozostałych                                                    12.676,85 zł
dział   852 Pomoc społeczna                                                       48.471,63 zł
dział   900 Gospodarka komunalna i ochrona
                  środowiska                                                                   1.486,62 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 31.12.2012. w dziale 756 w wysokości            378.817,00 zł
 

 

W 2012 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków wynoszą ogółem                   1.094.334,34 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę              1.080.087,71 zł
             - podatku od środków transportowych na kwotę   14.246,63 zł
 
w 2012 roku umorzono zaległości w wysokości                    1.511,00 zł
w tym: - podatku od nieruchomości                                             8,10 zł
             - podatku rolnego                                                       1.488,90 zł
             - naliczone odsetki podatkowe                                        14,00 zł
 
Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2012 rok wynoszą 3.479,71 zł
 
 

II WYDATKI

 
 

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości      6.746.324,98 zł  

co stanowi   82,91 % wykonania, z tego wydatki bieżące 6.240.991,61 zł 
tj. 81,94 % do planu, wydatki majątkowe 505.333,37 zł tj. 97,07 % do planu.
 
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                 - wykonanie 97,72 %
                  wydatki bieżące, w tym:                                               106.362,63 zł
                  01030 Izby Rolnicze                                                        - 2.068,28 zł
                  - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
                     uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 
                  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych          - 65.955,80 zł
                  - wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
                     ze środków z urzędu marszałkowskiego
                     w tym:
                     - droga Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska 46.032,69 zł
                     - remont drogi Tyrawa Wołoska                              19.923,11 zł
                  01095 Pozostała działalność                                      - 38.338,45 zł
                  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
                 Przekroczenie planu wynika z tego, iż plan uchwalany jest
                 w pełnych złotych, zaś realizacja w złotych i groszach.
 
Dział 020 LEŚNICTWO                                              - wykonanie    67,81 %
                  wydatki bieżące:                               
                  02001 Gospodarka leśna                                 -       105.104,21 zł
                  - zakupy: sadzonki i materiały do ogrodzenia MW Rozp. 6.897,81 zł
                  - usługi: ścinka, zrywka                                            -     98.206,405 zł
                    w tym: MW Siemuszowa 48.249,40 zł
                                 MW Rozpucie     49.957,00 zł
                  Szczegółowe wykonanie przedstawia informacja o dochodach  
                  wydatkach i mienia wiejskiego (MW).
                       
Dział 600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                  - wykonanie     91,22 %              
                   wydatki bieżące, w tym:
                    60014Drogi publiczne powiatowe    -       29.986,06 zł                         
                    - utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
                      na podstawie porozumień między jst.
                    60016 Drogi publiczne gminne          -       25.068,28 zł
                    w tym:
                    - wydatki bieżące                                      45.027,27 zł
                    z tego: a) wynagrodzenia i pochodne  
                                    koszenie poboczy                                                 367,70 zł
                           b) utrzymanie i remonty dróg gminnych             24.700,58 zł
                               w tym: pozostałe wydatki i odśnieżanie         24.700,58 zł
                   60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych               129.207,09 zł
                   - wydatki bieżące: remont dróg po powodziowych
                      w tym: a) dotacja z MSWiA                                       120.000,00 zł
                                  b) środki własne gminy                                       9.207,09 zł
                      Tyrawa Wołoska          89.077,69 zł
                      Siemuszowa                 40.129,40 zł
                     
Dział 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA     - wykonanie 29,01 %
 

                           70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami         27,75 %

-         wydatki bieżące                                          295.405,22 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne                5.532,00 zł
                             a) wydatki związane z opłatą za energii         15.023,12 zł          
                        b) zakupy i usługi remontowe w budynkach
                            mienia komunalnego gminy, w tym GOZ 19.352,43 zł              
                                 szczegółowe remonty na wsie przedstawia wykaz   
                                 wydatków mienia wiejskiego
 c) pozostałe usługi w tym m.in:
 opłaty, wykonanie map, wypisy, wycena działek,
 badanie wody GOZ, ogłoszenia, wznowienie znaków  
 granicznych, usługi geodezyjne, inwentaryzacja
 Amfiteatru, montaż wodomierzy, i inne            28.459,67 zł
                             d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
                                 komunalnego (gminnego)                                     8.477,00 zł
                            e) oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny 218.561,0 zł
                        Podatek od nieruchomości został zaplanowany w wysokości
                        742.367 zł zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO.
                        W związku z tym, iż Gmina nie posiadała środków na zapłacenie
                        podatku wykazanego w pkt „e”, zaplanowano środki na 2013 r.
70095 Pozostała działalność                                       24.138,00 zł
      - wydatki bieżące, w tym:                                    24.138,00 zł
        - projekt świetlicy Rozpucie                           9.840 zł
        - wykonanie stołów ławek Siemuszowa         1.998 zł
        - opracowanie studium infrastruktury
           oświatowej na terenie gminy                     12.300 zł
 
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA               - wykonanie 29,52 %                
                   71004 Plany zagospodarowania przestrzennego   2.952,00 zł
-         wydatki bieżące – wydawanie decyzji
o warunkach zabudowy pod budownictwo
indywidualne .
 
 

Dział 720 INFORMATYKA                                     - wykonanie   16,26 % 

                   72095 Pozostała działalność
                       - wydatki bieżące,                                               0,00 zł
                       - wydatki majątkowe - wydatki na projekt PseAP – Podkarpacki
                          System e-Administracji Publicznej     -        582,56 zł
                          z tego, - środki PseAP            495,17 zł
                                      - środki własne gminy 87,39 zł
 
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA           - wykonanie 89,92 %
                    wydatki bieżące, w tym:                                 1.086.889,08 zł
                    wydatki majątkowe:                                         141.800,00 zł
                    75011 Urzędy wojewódzkie                           -   109.072,92 zł
                       wydatki bieżące, w tym:
                       - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                          wynagrodzenie roczne                                    81.550,29 zł
                      - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)           15.566,93 zł
                      - pozostałe wydatki bieżące                                11.955,70 zł
                         w tym: serwis programów, druki, delegacje, ZFŚS i inne 
                     75022 Rady Gmin                                          -     38.413,45 zł
                        - wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy, opłaty
                     75023 Urzędy Gmin, w tym:                        - 1.045.873,49 zł
                      wydatki bieżące, z tego:                                  904.073,49 zł
                        - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                           wynagrodzenie roczne                                 608.935,78 zł 
                        - wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny) 19.200,00 zł 
                        - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)        111.945,35 zł
                        - pozostałe wydatki bieżące                             163.992,36 zł
                          z tego:
                         - zakup paliwa do samochodów                        15.632,23 zł
                         - zakupy                                                             24.252,57 zł
                           z tego: środki czystości, czasopisma,
                           części samochodowe, druki i inne
                         - energia elektryczna i gaz                                 32.944,18 zł
 - usługi remontowe, remont CO
                           i kancelarii tajnej                                               5.343,70 zł
                         - usługi, z tego:                                                  61.827,19 zł
                            prenumeraty, odpisy na ZFŚS, Serwer, remont samoch.
                            licencje, opłaty, szkolenia, usługi i inne
                         - opłaty za telefony stacjonarne                            7.504,15 zł  
                         - opłaty za telefony komórkowe                           4.752,14 zł
                         - opłata za Internet                                                1.749,06 zł
                          - delegacje                                                            9.987,14 zł
 

                        wydatki majątkowe:

                        - zakup samochodu przy współfinansowaniu
                           ze środków PFRON
                        75075 Promocja jst                                             11.979,04 zł
                           wydatki bieżące:
                           - zakupy na promocję gminy, usługi                 6.979,04 zł
                           - pomoc finansowa dla Powiatu Sanoka            5.000,00 zł                        
                        75095 Pozostała działalność                               23.350,18 zł
                          wydatki bieżące pracowników PUP, w tym:
                          - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                             wynagrodzenie roczne                                    6.748,97 zł  
                          - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne            8.426,00 zł
                          - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          1.736,97 zł
                          - usługi i zakupy                                                1.693,74 zł
                          - składki i opłaty                                                4.444,50 zł
 
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
 

                  PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

 

                  ORAZ SĄDOWNICTWA              -   wykonanie    100,00 %

                   wydatki bieżące, w tym:                                                 333,00 zł                   
                   75101 Urzędy naczelnych organów władzy
                      państwowej kontroli i ochrony prawa                           333,00 zł
                      - wynagrodzenie bezosobowe i pochodne ZUS i FP
                 Przekroczenie planu wynika z tego, iż plan uchwalany jest
                 w pełnych złotych, zaś realizacja w złotych i groszach.
 
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                   PRZECIWPOŻAROWA                 - wykonanie   74,99 %
                   wydatki bieżące, w tym:                                                  50.995,40 zł
                   75412 utrzymanie OSP na terenie gminy                        46.554,06 zł
                      - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ZUS, FP      14.646,22 zł   
                      - pozostałe wydatki bieżące                                           31.907,84 zł
                   Szczegółowe wydatki na jednostki OSP przedstawia wykaz.
                   75414 obrona cywilna                                                           0,00 zł
                   75421 zarządzanie kryzysowe                                       4.441,34 zł
                                - wydatki bieżące, w tym: realizacja zadań
                                  z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO    - wykonanie   64,23 %
                   wydatki bieżące:                                                     24.408,62 zł
                      75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
                              spłata odsetek od zaciągniętego kredytu.
 
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA                          - wykonanie    0,00 %                      
                  75818 wydatki bieżące: rezerwy ogólne
 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                - wykonanie   95,15 %
                     w tym:                                                               2.749.222,28 zł
                  80101 Szkoły podstawowe                               1.538.956,65 zł
                  wydatki bieżące, z tego:                                   1.176.005,84 zł
                     - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                        wynagrodzenie roczne                                    805.911,28 zł
                     - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          161.586,06 zł
                     - dodatki mieszkaniowe i wiejskie   
                       oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli             52.697,82 zł
                     - pozostałe wydatki bieżące                               144.075,67 zł
                       w tym: - zakupy                                                 28.709,68 zł
                       z tego: art. biurowe, środki czystości, druki,
                       pomoce naukowe, czasopisma, programy i inne
                       - energia elektryczna i gaz                                 36.859,46 zł
                       - usługi remontowe                                            14.183,11 zł
                         z tego: montaż C.O. remont dachu i inne
                       - usługi, z tego: telefony, Internet, opłaty,
 przegląd pieca C.O. ubezpieczenie budynku
                         szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne     62.439,92 zł
                      - delegacje                                                            1.883,50 zł
                   - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem
                     środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3   11.735,01 zł
                   wydatki majątkowe - na zadania inwestycyjne
                      pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”
                      w Tyrawie Wołoskiej                                      362.950,81 zł
                      w tym: - środki własne                                    262.950,81 zł
                                  - środki Fund. Rozw. Kultury Fiz.    100.000,00 zł
                  80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.                124.340,37 zł
                    wydatki bieżące, w tym:
                       - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                          wynagrodzenie roczne                                   93.457,98 zł
                       - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)         18.559,39 zł
                       - dodatki mieszkaniowe i wiejskie
                          oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli            5.158,02 zł
                       - pozostałe wydatki bieżące                                2.844,98 zł
                         w tym: - zakupy i zakupy dydaktyczne             1.947,72 zł
                       - odpis na ZFŚS                                                   4.320,00 zł
                  80110 Gimnazja                                                    759.060,29 zł
                     wydatki bieżące, w tym:                                          
                       - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                          wynagrodzenie roczne                                  528.137,68 zł               
                       - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)        104.228,39 zł
                       - dodatki mieszkaniowe i wiejskie   
                         oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli            34.332,77 zł
                       - pozostałe wydatki bieżące                                92.361,45 zł
                         w tym: - zakupy                                                11.738,31 zł
                         z tego: art. biurowe, środki czystości, druki,
                         pomoce naukowe, czasopisma, programy i inne
                         - energia elektryczna i olej opałowy                30.059,85 zł
                         - usługi remontowe
                           malowanie korytarza, drzwi                           4.218,63 zł                          
                         - usługi, z tego: telefony, Internet, badania
                           okresowe, opłaty, przegląd pieca C.O.
                           szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne     44.601,96 zł
                         - delegacje                                                           1.742,70 zł
                  80113 Dowożenie uczniów do szkół                       64.251,59 zł
                     wydatki bieżące, dowóz dzieci do szkół                   
                  80114 ZOE-AS                                                      198.508,38 zł
                     wydatki bieżące, w tym                                              
                        - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                           wynagrodzenie roczne                                  149.636,03 zł
                        - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          26.821,48 zł
                        - pozostałe wydatki bieżące                               22.050,87 zł
                           w tym: - zakupy                                                6.128,66 zł
                             z tego: art. biurowe, środki czystości,
                             programy, czasopisma i inne
                          - energia elektryczna                                          3.590,48 zł
                          - usługi remontowe, przegląd pieca                      147,60 zł
                          - usługi z tego: telefony, Internet, opłaty,
                            odpis na ZFŚS, szkolenia i inne                     11.621,63 zł
                          - delegacje                                                             562,50 zł
                 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli        7.895,00 zł
                    wydatki bieżące                                                          
                     w tym: - dopłata do czesnego dla nauczycieli         5.225,00 zł
                                 - szkolenia CDN                                           2.670,00 zł
                 80195 Pozostała działalność                                      19.690,00 zł
                    wydatki bieżące, w tym:                                             
                         - odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
                            nauczycieli                                                      16.000,00 zł
                         - zakup usług pozostałych, usługi BH                 3.690,00 zł
 
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA                           - wykonanie   99,79 %
                  w tym:
                  85153 Zwalczanie narkomanii                          -         2.015,41 zł
                       wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
                        programem o narkomanii
                  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi            -   24.102,55 zł
                       wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
                       programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.         
 
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA                           - wykonanie    94,18 % 
                  wydatki bieżące, w tym:                                        1.482.314,23 zł
                  85202 Domy pomocy społecznej                                 25.073,53 zł
                             opłata za pobyt podopiecznej w DPS ze środków gminy  
                  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
                             w rodzinie – środki własne gminy                       3.812,48 zł
                  85206 Wspieranie rodziny –                                           5.192,02 zł
                             z tego: - dotacja z budżetu         1.896,00 zł
                                         - środki własne gminy    3.296,02 zł
                              w tym: - wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) 3.268,17 zł
                               - odpłatność za pobyt podopiecznej i zakupy    1.923,85 zł                            
                  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
                              w tym:                                                          1.067.762,49 zł
                              - świadczenia społeczne                               1.006.459,40 zł
      - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
         wynagrodzenie roczne                                    27.098,27 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)          34.018,82 zł
                              - pozostałe wydatki , odpis na ZFŚS,                     186,00 zł  
                  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
                              za osoby pobierające niektóre świadczenia
                              z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
                              rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach    
                              w centrum integracji społecznej                          4.999,92 zł
                              a) składki opłacane za osoby pobierające świadczenia
                              pielęgnacyjne opłacane w całości z dotacji         4.258,80 zł
                              b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
                              opłacane w całości z dotacji                                   741,12 zł
                  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
     na ubezpieczenia emerytalne i rentowe              59.126,99 zł
     z tego: - zasiłki okresowe płatne z dotacji          34.126,99 zł
     - zasiłki celowe płatne ze środków własnych     25.000,00 zł
                  85215 Dodatki mieszkaniowe – środki własne gminy     3.909,88 zł
                              dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
                              społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
                              zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
                  85216 Zasiłki stałe                                                         18.077,60 zł
                             z tego: - zasiłki płatne z dotacji                           18.077,40 zł
                  85219 Ośrodki pomocy społecznej                              197.921,07 zł
                              w tym:                  
                              - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
                                 wynagrodzenie roczne                                   147.990,40 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)           25.646,38 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                                24.284,29 zł    
                                w tym: - zakupy                                                  4.805,20 zł
                                z tego: art. biurowe, drukarka, meble i inne
                                - usługi, z tego: opłaty, czasopisma, transport żywności,
                                   szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne    19.067,39zł
                                - delegacje                                                              411,70 zł
                   85295 Pozostała działalność                                          96.438,45 zł
     w tym:
      - świadczenia społeczne                                      77.200,00 zł
    z tego: - wypłacone zasiłki na zakup żywności    28.729,95 zł
       - dożywianie w szkołach i innych szkołach       41.270,05 zł
         wydatki związane z przygotowaniem
          posiłków dla dzieci w szkołach
       - osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 7.200,00 zł
                             - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
<