Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)

                                                                       ogłasza

przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023”.
 
Cel konsultacji: Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z. z.), uwag i opinii w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na rok 2023.

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Czas rozpoczęcia konsultacji – 4 listopada 2022 r.
Czas zakończenia konsultacji – 14 listopada 2022 r.

Forma konsultacji: Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej. Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175). 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska.

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)
                                                                       ogłasza

przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022”.
 
Cel konsultacji: Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), uwag i opinii w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na rok 2022.

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022”

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
 
Czas rozpoczęcia konsultacji – 8 grudnia 2021 r.
Czas zakończenia konsultacji – 15 grudnia 2021 r.

Forma konsultacji: Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej. Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175). 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska.

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

 
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego                                                           w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)

ogłaszaprzeprowadzenie konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy              w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023”.


 
Cel konsultacji: 

Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) uwag i opinii w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.


Przedmiot konsultacji: 

Projekt Uchwały Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Czas rozpoczęcia konsultacji – 15 kwietnia 2021 r.

Czas zakończenia konsultacji – 23 kwietnia 2021 r.


Forma konsultacji: 

Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej. Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175) lub poprzez e-mail: esieradzka@tyrawa.pl. 


Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 

Ewa Sieradzka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

 

Załączniki:

Projekt Uchwały Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

 

zgodnie z uchwałą Nr XXIX1167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021-2026".

Cel konsultacji:

Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) uwag i opinii w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021-2026.

Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021-2026

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: Czas rozpoczęcia konsultacji — 4 lutego 2021 r. Czas zakończenia konsultacji — 11 lutego 2021 r.

Forma konsultacji:

Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej. Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175) lub poprzez e-mail: esieradzka@tyrawa.pl.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Ewa Sieradzka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

Załączniki:

Projekt Uchwały Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021-2026

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)
                                                                       ogłasza

przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020”.
 
Cel konsultacji: Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) uwag i opinii w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020”
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
 
Czas rozpoczęcia konsultacji – 18 listopada 2019 r.
Czas zakończenia konsultacji – 26 listopada 2019 r.
Forma konsultacji: Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej. Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175). 
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska.

 

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)
ogłasza
przeprowadzenie konsultacji projektu
„Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”.
Cel konsultacji:
Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) uwag i opinii
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi
do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”.
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Czas rozpoczęcia konsultacji – 10 stycznia 2018 r.,
Czas zakończenia konsultacji – 17 stycznia 2018 r.
Forma konsultacji:
Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej.
Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175).
 
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska.
 

 

Przejdź do wpisu
 •  

 Konsultacje społeczne Gminy Tyrawa Wołoska

   

Przejdź do wpisu
 •  

Jednomandatowe okręgi wyborcze – konsultacje społeczne
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska przeprowadza w dniach 29.08.2012 r. do 10.09.2012 r. konsultacje społeczne projektu podziału Gminy Tyrawa Wołoska na jednomandatowe okręgi wyborcze opracowanego zgodnie z Kodeksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011 r.
 
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) podział na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy powinien nastąpić do dnia 1 listopada 2012 r. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału, w którym rada dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze. Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego. W związku z powyższym przedstawiam do konsultacji społecznej projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbę wybieranych radnych.
Swoje uwagi w przedmiotowej sprawie można zgłaszać w pokoju Nr 14 w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

Przejdź do wpisu

konsultacja uchwały

 •  

Niniejszym informuję, że Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 148/3453/12 z dnia 26.06.2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

Przedmiotowe konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.), jednak w związku z dalszą procedurą uzgodnień ww. projektu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz właściwymi miejscowo radami gmin, zapraszam do zgłoszenia ewentualnych uwag do projektu, w terminie wyznaczonym ww. uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.

 

Niniejszym informuję, że Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 148/3453/12 z dnia 26.06.2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

Przedmiotowe konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.), jednak w związku z dalszą procedurą uzgodnień ww. projektu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz właściwymi miejscowo radami gmin, zapraszam do zgłoszenia ewentualnych uwag do projektu, w terminie wyznaczonym ww. uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.

    

Przejdź do wpisu
 •  

R.0rg.0720.1.2012                                                   Tyrawa Wołoska, 2012-03-23
 Ogłoszenie
Działając stosownie do art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)  Wójt Gminy Tyrawa Wołoska przedstawia do konsultacji projekt ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2012 roku”

R.0rg.0720.1.2012                                                   Tyrawa Wołoska, 2012-03-23
 Ogłoszenie
Działając stosownie do art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)  Wójt Gminy Tyrawa Wołoska przedstawia do konsultacji projekt ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2012 roku”

Przejdź do wpisu

Projekt Uchwały Nr V/16/11

 •  

Projekt Uchwały Nr V/16/11
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia …….. 2011 r.
 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”. 

Przejdź do wpisu

Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi

 • 05 grudnia 2018 15:11

 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
zgodnie z uchwałą Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4465)
ogłasza
przeprowadzenie konsultacji projektu
„Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019”.
Cel konsultacji:
Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uwag i opinii
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi
do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019”.
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Czas rozpoczęcia konsultacji – 5 grudnia 2018 r.,
Czas zakończenia konsultacji – 12 grudnia 2018 r.
Forma konsultacji:
Wyrażenie uwag i opinii w formie pisemnej.
Uwagi i opinie należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 175).
 
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Sekretarz Gminy Tyrawa Wołoska.

Przejdź do wpisu
Powrót