Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

 •  

SOŁTYS WSI HOŁUCZKÓW

ZAPRASZA

NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 27 WRZEŚNIA 2023 R. O GODZINIE 18:00

W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W HOŁUCZKOWIE

 

PROGRAM ZEBRANIA:

 1. ROZDYSPONOWANIE PIENIĘDZY Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

SOŁTYS WSI HOŁUCZKÓW

MIROSŁAW KOZŁOWSKI

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

 •  

SOŁTYS WSI RAKOWA

ZAPRASZA

NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 26 WRZEŚNIA 2023 R. O GODZINIE 17:00

W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWEJ

 

PROGRAM ZEBRANIA:

 1. ROZDYSPONOWANIE PIENIĘDZY Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

 

SOŁTYS WSI RAKOWA

BOŻENA DRZYZGA

 

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 68/2023

 •  

Zarządzenie Nr 68/2023

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

 •  

SOŁTYS WSI SIEMUSZOWA

ZAPRASZA

NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 24 WRZEŚNIA 2023 R. O GODZINIE 16:00

(PRZESUNIĘTE Z DNIA 20.09.2023 R.)

W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIEMUSZOWEJ

 

PROGRAM ZEBRANIA:

1.     ROZDYSPONOWANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

2.     WOLNE WNIOSKI

 

SOŁTYS WSI SIEMUSZOWA

STANISŁAW GÓRNIAK

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

 •  

SOŁTYS WSI ROZPUCIE

ZAPRASZA

NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 27 WRZEŚNIA 2023 R. O GODZINIE 17:00

W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROZPUCIU

 

PROGRAM ZEBRANIA:

 1. OTWARCIE ZEBRANIA
 2. OMÓWIENIE I PRZEZACZENIE FUNDUSZU SOLECKIEGO
 3. SPRAWY WAŻNE DLA WSI ROZPUCIE

          

 

 

SOŁTYS WSI ROZPUCIE

JANUSZ NITKA

Przejdź do wpisu
 •  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Tyrawa Wołoska I/2012” terenu położonego                           w gminie Tyrawa Wołoska.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY  TYRAWA WOŁOSKA

z dnia  19 września  2023r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Tyrawa Wołoska I/2012” terenu położonego w gminie Tyrawa Wołoska.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9, pkt 11 i pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 977z późn. zm.), art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/191/2022 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 maja 2022r.

  

  

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Tyrawa Wołoska I/2012” terenu położonego w gminie Tyrawa Wołoska oraz Prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 września 2023r. do 18 października 2023r., w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska  175,  38-535 Tyrawa Wołoska,  pokój nr 26, piętro II, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Tyrawa Wołoska I/2012” terenu położonego w gminie Tyrawa Wołoska, odbędzie się w dniu 18 października 2023r., w siedzibie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, pokój Nr 26, piętro II, o godzinie 10.00.

  

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Tyrawa Wołoska I/2012” terenu położonego w gminie Tyrawa Wołoska może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga,
w nieprzekraczalnym terminie do 02 listopada 2023r.  

 

Na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.  z 2023r., poz. 977 z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Tyrawa Wołoska I/2012” terenu położonego w gminie Tyrawa Wołoska do publicznego wglądu, można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z: 

-        w/w projektem Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Tyrawa Wołoska I/2012” terenu położonego w gminie Tyrawa Wołoska,  

-        prognozą oddziaływania na środowisko,

-        opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym,

-        stanowiskami organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Tyrawa Wołoska I/2012” terenu położonego w gminie Tyrawa Wołoska.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do 02 listopada 2023r., na piśmie do Wójta Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, lub w postaci elektronicznej na adres: dtomaszewska@tyrawa.pl

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w formie elektronicznej:

-        za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 57 z późn. zm.):

1)   opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)   opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska.

 

 

           

                                                                                  

 

      Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

Teresa Brzeżawska-Juszczak

 

 

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 17a, pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.) informuję że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska.

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej  iod@tyrawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IDO.

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.     W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: zespół urbanistyczny opracowujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, organy opiniujące i uzgadniające projekt planu miejscowego, komisja urbanistyczno-architektoniczna, Radni Gminy Tyrawa Wołoska, Wojewoda Podkarpacki.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania czynności i odbioru dokumentów oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminie Tyrawa Wołoska. Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw dziedzinowych.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

 •  

SOŁTYS WSI TYRAWA WOŁOSKA

ZAPRASZA

NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 24 WRZEŚNIA 2023 R. O GODZINIE 13:00

W BUDYNKU ŚWIETLICY „MRÓWKA”

 

PROGRAM ZEBRANIA:

 1. ROZDYSPONOWANIE PIENIĘDZY Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

 

   SOŁTYS WSI TYRAWA WOŁOSKA

                                                                                                                                                                                                      STANISŁAW JARZYNA

Przejdź do wpisu
 •  

           Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, jako organ zobligowany do powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tyrawa Wołoska  stosownie do zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1249)  , zaprasza organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Tyrawa Wołoska  do zgłoszenia swoich przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przedstawiciele organizacji pozarządowej z mocy art.9a ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 535) o przeciwdziałaniu przemocy domowej wchodzą w  skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Organizacja pozarządowa wchodząca w skład Zespołu powinna w swoich zadaniach statutowych mieć uwzględnioną działalność na rzecz rodzin, w  tym przeciwdziałanie przemocy domowej.

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 18.09.2023 r.:

·         pocztą zwykłą na adres Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175

·          pocztą elektroniczną na adres email: gopstyrawawoloska@interia.pl

·         lub złożyć osobiście - Sekretariat Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska

 

W załączeniu : druk zgłoszenia

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie

Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku § 38 oraz Zarządzeniem nr 66 § 1 Komendanta Głównego Policki z dnia 18.10.2019 r.,  w okresie od 01.08.2023 roku do 31.01.2023 roku realizuje plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego RZ RSA 0103-003W w miejscowości Tyrawa Wołoska w celu uzupełnienia brakującej numeracji posesji.

W związku z powyższym przypominamy o obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu oraz utrzymania w należytym stanie tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości, względnie nazwą miejscowości bądź ulicą jeśli takowa została nadana.

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja itp.) dla których łatwe zidentyfikowanie właściwego adresu jest niezwykle ważne dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Niedopełnienie tego obowiązku przez właściciela, administratora, dozorcy lub użytkownika danej nieruchomości skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art.: 64 Kodeksu Wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 250 zł lub naganą.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Płatności dla małych gospodarstw

 •  

Treść pisma w załączniku.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zakupie gruntów

 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Treść decyzji znajduje się w załączniku.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 •  

                                                                                          Tyrawa Wołoska, dnia 20.07.2023r.

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA

        38-535 Tyrawa  Wołoska 175

          IIiGG.6733.1.3.2023.DTS

 

                                          OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.  Dz. U.  z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 13.07.2023 r. na wniosek Gminy Tyrawa  Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-17-062-097091 w celu zabezpieczenia grogi gminnej nr G 117405 w m. Hołuczków, gm. Tyrawa Wołoska, pow. sanocki,  woj. podkarpackie”  na dz. nr ew.: 239/1, 171, 241, 242, 265, 303 w m. Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska.

Z treścią wszelkiej dokumentacji dla w/w sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w godzinach pracy urzędu w pokoju
nr 26.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy.

 

SEKRETARZ GMINY

TYRAWA WOŁOSKA

mgr inż. Krystian Domaradzki

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 •  

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 19 lipca 2023r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Tyrawa Wołoska I/2012” terenu położonego w gminie Tyrawa Wołoska

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 977) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Tyrawa Wołoska Uchwały Nr XXXVII/191/2022 z dnia 30 maja 2022r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  o nazwie „Tyrawa Wołoska I/2012” terenu położonego w gminie Tyrawa Wołoska.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania Zmiany MPZP, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 977) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r.,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.).

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska  175,  38-535 Tyrawa Wołoska, pokój Nr 15 piętro I w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 10 sierpnia 2023r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwag i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej na adres:  urzad@tyrawa.pl

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 670
z późn. zm.):

1)      opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)      opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 1173 z późn. zm.), na adres: urzad@tyrawa.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                               

 

 Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Teresa Brzeżawska - Juszczak

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 46/2023

 •  

Zarządzenie Nr 46/2023

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 •  

Szanowni Państwo trwa sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji Gminy Tyrawa Wołoska, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, powinni złożyć stosowny wniosek.

 

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w pokoju nr 26 (IIp.) od 8 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.

Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Gmina Tyrawa Wołoska do sprzedaży końcowej posiada:

Groszek: 3,6 ton

Cena węgla wynosi 1.700,00 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 32/2023

 •  

Zarządzenie Nr 32/2023

Przejdź do wpisu

Sprzedaż końcowa węgla

 •  

8 maja 2023 rozpocznie się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji Gminy Tyrawa Wołoska, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, powinni złożyć stosowny wniosek.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w pokoju nr 26 (IIp.) od 8 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.
Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.
Gmina Tyrawa Wołoska do sprzedaży końcowej posiada:
Groszek: 3,6 ton
Cena węgla wynosi 2.000,00 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 •  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego