Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Inwestycji Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

Stanowisko urzędnicze:

Inspektora ds. Inwestycji Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska

Przejdź do wpisu
 •  

Załącznik do Zarządzenia

Nr 53/2023 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Inwestycji               Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

Stanowisko urzędnicze:

Inspektora ds. Inwestycji  Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska

 

I.                   Wymagania niezbędne:

1.      obywatelstwo polskie,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,

4.      nieposzlakowana opinia,

5.      wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub inżynierii środowiska

6.      co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letni staż pracy na stanowisku podobnym  lub zbliżonym

7.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.      biegła znajomość obsługi komputera,

9.      bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw:              o samorządzie gminnym, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Instrukcji kancelaryjnej,

10.  znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz wiedza o gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.

II.                Wymagania dodatkowe:

1.      umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,

2.      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

3.      dobra znajomość obsługi systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych (ePUAP, podpis elektroniczny).

4.      umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz, tworzenia prognoz w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

5.      wysoka kultura osobista,

6.      umiejętność pracy pod presją,

7.      zdolność podejmowania decyzji,

8.      dyspozycyjność,

9.      kreatywność, samodzielność,

10.  umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

11.  prawo jazdy kat. B.

 

III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      prowadzenie inwestycji gminnych w zakresie budownictwa ogólnego, sanitarnego, elektrycznego i drogowego;

2.      organizowanie przetargów dotyczących wyboru wykonawcy robót inwestycyjnych           i remontowych;  

3.      przygotowywanie inwestycji do realizacji;

4.      przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji;

5.      prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, remontami kapitalnymi bieżącymi zasobów gminnych;

6.      przeprowadzenie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;

7.      przygotowywanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie inwestycji;

8.      przygotowywanie wniosków o dotacje na inwestycje z programów pomocowych Unii Europejskiej;

9.      przygotowywanie wniosków o dotację na inwestycje infrastrukturalne;

10.  prowadzenie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją i realizacją inwestycji       i kapitalnych remontów – dotyczące mienia gminnego;

11.  prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych na realizację inwestycji i kapitalnych remontów;

12.  uczestnictwo przy odbiorach inwestycji komunalnych oraz egzekwowanie roszczeń         z tytułu rękojmi;

13.  prowadzenie nadzoru inwestorskiego, zadań inwestycyjnych i remontowych wykonywanych w budynkach administracyjnych Urzędu;

14.  inne zadania zlecone przez Wójta Gminy.

 

IV.           Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1. Podstawowe miejsce pracy – Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

2. Pełny wymiar czasu pracy.

3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym, zaliczana do prac lekkich.

4. Brak występowania czynników uciążliwych i szkodliwych.

5. Praca przy komputerze.

6. Występują bariery w dostępności do niektórych pomieszczeń biurowych i sanitarnych:

·        pomieszczenia znajdują się na II piętrze. Brak windy,

·        schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

·        na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

V.                  Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

6) uzupełnione i podpisane oświadczenia stanowiące załączniki do ogłoszenia,

7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO”.

VI.               Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1)      termin składania: do 7 września 2023 r. do godz. 1200,

2)      sposób i miejsce składania: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Inwestycji Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej” w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej lub przesłać pod adres: Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 – w terminie do dnia 7 września 2023 r. do godz. 1200,

3)      w przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia uznaje się datę otrzymania tych dokumentów określoną w ogłoszeniu o naborze,

4)      aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

   VII. Informacje dodatkowe:

 

1.      Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w/w Urzędu.

2.      Dokumenty aplikacyjne, składane w drodze przeprowadzonego naboru, muszą być podpisane własnoręcznie.

3.      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz   z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

4.      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

5.      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

Uwaga: Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Tyrawa Wołoska, dnia 23.08.2023 r.     

Przejdź do wpisu
 •  

Załącznik do Zarządzenia

Nr 52/2023 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

 

Stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Tyrawie Wołoskiej

I.                    Wymagania niezbędne:

1.       obywatelstwo polskie,

2.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.       stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,

4.       nieposzlakowana opinia,

5.       wykształcenie wyższe,

6.       co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,

7.       specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej określona rozporządzeniem Ministra Pracy           i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1081 ),

8.       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.       biegła znajomość obsługi komputera,

10.   bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw: ustawy                         o samorządzie gminnym oraz ustawy o pomocy społecznej,

11.   znajomość struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wiedza o Gminie Tyrawa Wołoska.

II.                 Wymagania dodatkowe:

1.       umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,

2.       umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

3.       wysoka kultura osobista,

4.       umiejętność pracy w stresie,

5.       zdolność podejmowania decyzji,

6.       dyspozycyjność,

7.       kreatywność, samodzielność,

8.       umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

9.       prawo jazdy kat. B.

III.              Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Ponoszenie odpowiedzialności za całokształt działania Ośrodka, zgodnie ze Statutem Ośrodka, organizowanie jego pracy oraz prowadzenie właściwego doboru kadr,

2.      Wydawanie decyzji administracyjnych na mocy upoważnień od Wójta Gminy,

3.      Odpowiadanie za prawidłowe sporządzanie planu finansowego jednostki oraz jego realizację,

4.      Wydawanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących działalności Ośrodka,

5.      Tworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowywanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,

6.      Analizowanie i ocenianie zapotrzebowania na świadczenia z zakresu pomocy społecznej oraz rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

7.      Współpraca ze zleceniobiorcami usług celem realizacji zadań zgodnie z zawartymi umowami,

8.      Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy społecznej, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, w zakresie nałożonych zadań   i uprawnień,

9.      Ustalanie zakresu czynności dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku,

 1. Organizowanie dla pracowników Ośrodka narad i szkoleń,

11. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych oraz programów dotyczących pomocy społecznej,

12. Egzekwowania efektywnego wykorzystania czasu pracy, dyscypliny pracy oraz przestrzegania przez pracowników tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach,

13. Dokonywanie oceny pracy podległych pracowników oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi nagród,

14. Przyjmowanie stron w sprawach dotyczących działalności Ośrodka,

15. Rozpatrywanie i nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków w trybie kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów szczególnych,

 

IV.           Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1. Podstawowe miejsce pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej.

2. Pełny wymiar czasu pracy.

3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym, zaliczana do prac lekkich.

4. Brak występowania czynników uciążliwych i szkodliwych.

5. Praca przy komputerze.

6. Występują bariery w dostępności do niektórych pomieszczeń biurowych i sanitarnych:

·         pomieszczenia znajdują się na parterze. Brak windy,

·         schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

·         na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

V.                 Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

6) uzupełnione i podpisane oświadczenia stanowiące załączniki do ogłoszenia,

7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO”.

VI.  Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1)      termin składania: do 31 sierpnia 2023 r. do godz. 1200,

2)      sposób i miejsce składania: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej” w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej lub przesłać pod adres: Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 – w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 1200,

3)      w przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia uznaje się datę otrzymania tych dokumentów określoną w ogłoszeniu o naborze,

4)      aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

   VII. Informacje dodatkowe

 

1.       Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w/w Urzędu.

2.       Dokumenty aplikacyjne, składane w drodze przeprowadzonego naboru, muszą być podpisane własnoręcznie.

3.       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz   z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

4.       Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

5.       W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

Uwaga: Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Tyrawa Wołoska, dnia 16.08.2023 r.     

Przejdź do wpisu
 •  

Załącznik do Zarządzenia
  Nr 9/2023 Wójta Gminy
   Tyrawa Wołoska
z dnia 8 lutego 2023 r.
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy Tyrawa Wołoska
w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
 
I. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych  lub przepisów prawa międzynarodowego przysługuje prawo podjęcia pracy na terytorium RP.  
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków sekretarza gminy.
5. Posiadanie wykształcenia wyższego.
6. Posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym
w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. poz. 530), w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. poz. 530) oraz co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym
w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.
8. Nieposzlakowana opinia.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość i umiejętność właściwej interpretacji  przepisów prawa, m. in:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy Prawo zamówień publicznych,
- kodeksu postępowania administracyjnego
- ustawy prawo budowlane
- warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie
2. Dobra znajomość obsługi komputera.
3. Dobra znajomość obsługi systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych
     (ePUAP, podpis elektroniczny).
4. Umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz, tworzenia prognoz w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
5. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
6. Dyspozycyjność.
7.  Kreatywność, samodzielność.
8.  Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole;
9. Znajomość struktury organizacyjnej urzędu gminy  i jednostek organizacyjnych gminy;
10.Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.
11.Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sekretarz Gminy jest jednocześnie kierownikiem Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami. Do zadań Sekretarza Gminy należeć będzie:
 
 1. Zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
 2. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy, w tym rejestracji spraw załatwianych w kierowanym Referacie.
 3. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań przez pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w podległej komórce organizacyjnej.
 4. Zapewnienie terminowego przekazywania informacji niezbędnych do realizacji zadań przez inne komórki organizacyjne, w tym danych finansowych na potrzeby sporządzania określonych przepisami sprawozdań przez Referat budżetu i finansów.
 5. Zapewnienie zasobów, w tym materialnych, informatycznych, danych osobowych, informacji niejawnych z związku z wykonywaniem zadań przez kierowaną komórkę organizacyjną.
 6. Przygotowanie danych i informacji niezbędnych do sporządzania projektu budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu, w zakresie zadań wykonywanych przez kierowaną komórkę organizacyjną.
 7. Sporządzanie harmonogramu działań komórki organizacyjnej, określającego zadania i cele komórki w danym roku budżetowym.
 8. Przygotowywanie , realizacja, monitorowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z budżetu Gminy.
 9. Dokonywanie odbiorów robót budowlanych wykonywanych w związku z realizacją zadań wynikających z budżetu Gminy.
 10. Przygotowywanie dokumentacji i realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich i krajowych.
 11. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty, usługi i dostawy z zakresu inwestycji remontów.
 12. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym.
 13. Prowadzenie spraw związanych z zakupem energii elektrycznej i gazu dla Gminy.
 14. Sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek Gminy.
 15. Realizacja wybranych zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, w tym zadań zarządcy dróg.
 16. Dokonywanie przeglądów technicznych, realizacja zadań pokontrolnych oraz prowadzenie książek obiektów w budynkach i lokalach stanowiących własność lub współwłasność oraz będących w posiadaniu Gminy.
 17. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem, zbywaniem budynków i lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, budynków z mieszkalnym zasobem lokalowym.
 18. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem budynków i lokali komunalnych
  w użytkowanie wieczyste i wygaszeniem prawa użytkowania wieczystego.
 19. Opracowywanie propozycji ustalania cen za budynki, lokale i urządzenia.
 20. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym.
 21. Nadawanie nieruchomościom zabudowanym lub przeznaczonym do zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego numerów porządkowych i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.
 22. Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i opiniowaniem budowy obcych urządzeń infrastruktury technicznej, przebiegającej poza drogami.
 23. Przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie wniosków podziału dla nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje gminne.
 24. Prowadzenie spraw związanych z zabytkami znajdującymi się na terenie Gminy.
 25. Prowadzenie spraw dotyczących rekompensat właścicielom gruntów rolnych
i gospodarstw, którzy w wyniku klęsk żywiołowych lub występowania ważnych innych przyczyn ponieśli straty materialne.
 1. Udział w pracach zespołów w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym
i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz współpraca z instytucjami kontrolnymi w tym zakresie.
 1. Dokonywanie identyfikacji i analizy różnych rodzajów ryzyka związanych z projektowanymi do wykonania przez komórkę zadaniami i celami.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy pozostających w zakresie merytorycznej właściwości kierowanej komórki organizacyjnej.
 3. Przygotowywanie innych materiałów i dokumentów związanych z działalnością kierowanej komórki organizacyjnej, w tym na potrzeby Gminy.
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych w zakresie objętym upoważnieniem udzielonym przez Wójta Gminy.
 5. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach pozostających w zakresie merytorycznej właściwości komórki organizacyjnej.
 6. Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy.
 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi wykonującymi zadania publiczne pozostające w zakresie merytorycznej właściwości komórki organizacyjnej.
 8. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie merytorycznej właściwości komórki organizacyjnej.
 9. Współdziałanie z kierownikami innych komórek organizacyjnych oraz kierownikami jednostek administracyjnych miny.
 10. Udostępnianie informacji publicznej w zakresie wyznaczonym przez upoważnienie Wójta Gminy.
 11. Podejmowanie innych działań w celu zapewnienia zgodnej z prawem, terminowej, sprawnej, skutecznej i efektywnej realizacji zadań kierowanej komórki organizacyjnej.
 
            IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
1. Podstawowe miejsce pracy – Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
2. Pełny wymiar czasu pracy.
3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym, zaliczana do prac lekkich.
4. Brak występowania czynników uciążliwych i szkodliwych.
5. Praca przy komputerze.
6. Występują bariery w dostępności do niektórych pomieszczeń biurowych i sanitarnych:
 • pomieszczenia znajdują się na I i II piętrze. Brak windy,
 • schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 
V. Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
6) uzupełnione i podpisane oświadczenia stanowiące załączniki do ogłoszenia,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
 
    VI. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 
1) termin składania: do 20 lutego 2023 r. do godz. 1200,
2) sposób i miejsce składania: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy Tyrawa Wołoska”
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej lub przesłać pod adres: Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 – w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. do godz. 1200,
3) w przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia uznaje się datę otrzymania tych dokumentów określoną w ogłoszeniu o naborze,
4) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
   VII. Informacje dodatkowe
 
1. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w/w Urzędu.
2. Dokumenty aplikacyjne, składane w drodze przeprowadzonego naboru, muszą być podpisane własnoręcznie.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
Uwaga: Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
 
Tyrawa Wołoska, dnia 08.02.2023 r.

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
Stanowisko urzędnicze: informatyk
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Wykształcenie wyższe o profilu informatyka/inżynieria komputerowa.
 6. Doświadczenie zawodowe - minimum 3- letni staż pracy,
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku objętym ogłoszeniem naboru.
 9. Dobra znajomość przepisów prawa związana z problematyką na stanowisku,a w szczególności z zakresu: samorządu gminnego, pracowników samorządowych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych.
 10. Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz wiedza o Gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Dobra znajomość systemu operacyjnego MS Windows i jego praktyczna obsługa oraz umiejętność obsługi pakietów biurowych Microsoft Office.
 2. Umiejętność obsługi serwerów LINUX i WINDOWS.
 3. Umiejętność konfigurowania i administrowania siecią LAN i WAN.
 4. Dobra znajomość obsługi systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych (ePUAP, podpis elektroniczny).
 1. Znajomość funkcjonowania monitoringu wizyjnego.
 2. Doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z obsługą serwerów pocztowych, platformy ePUAP, Biuletynu Informacji Publicznej.
 3. Kreatywność, samodzielność,
 4. Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 5. Prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Administrowanie i ochrona informatycznych systemów sieciowych Urzędu Gminy.
 2. Obsługa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
 3. Obsługa systemów operacyjnych oraz ich konfiguracja w sieci domenowej.
 4. Drobne naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego.
 5. Instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
 6. Obsługa serwera pocztowego oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
 7. Prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy.
 8. Bieżąca kontrola stacji roboczych i zabezpieczenie ich przed działaniem złośliwego oprogramowania.
 9. Instalacja i konfiguracja służbowej poczty elektronicznej na stacjach roboczych.
 10. Zarządzanie, konfiguracja i ewidencja urządzeń mobilnych użytkowanych w Urzędzie Gminy (telefony, tablety).
 11. Prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego.
 12. Ustalanie praw dostępu i haseł nowych użytkowników oraz wprowadzanie bieżących zmian
  w tym zakresie.
 13. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sieci teleinformatycznej
 14. Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych związanych
  z przydzielonym zakresem obowiązków.
 15. Udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom Urzędu Gminy w zakresie obsługi systemów komputerowych.
 16. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji działalności gospodarczej.
 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Podstawowe miejsce pracy - Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej,
 2. ½ etatu czasu pracy,
 3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym, zaliczana do prac lekkich,
 4. Brak występowania czynników uciążliwych i szkodliwych,
 5. Praca przy komputerze, wymagająca okresowego przemieszczania się podczas obsługi serwisowej komputerowych stacji roboczych w pomieszczeniach biurowych pracowników urzędu,
 6. Występują bariery w dostępności do niektórych pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
 7. Wynagrodzenie na stanowisku określają przepisy Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: informatyk w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej” w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej lub przesłać pod adres: Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 - w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. do godz. 1000.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 
Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Teresa Brzeżawska - Juszczak
Tyrawa Wołoska, dnia 16.01.2023 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
z siedzibą: 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: nr tel. : 13 46 56 937, adres e-mail: iod@tyrawa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. B rozporządzenia RODO w związku przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221 ustawy 26czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w podczas procedury naboru.
 5. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru.  Po upływie wskazanego okresu ww. dokumenty zostaną zniszczone. Dokumenty pozostałych kandydatów, których dane nie zostały zamieszczone w protokole mogą być odesłane lub odbierane osobiście w terminie 14 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po upływie w/w. okresu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
6.Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7.Kandydaci do pracy na w/w. stanowisku posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8.Kandydaci uczestniczący w naborze mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe kandydatów nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy Tyrawa Wołoska
w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
 
 
I. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju. któremu na podstawie umów międzynarodowych  lub przepisów prawa międzynarodowego przysługuje prawo podjęcia pracy na terytorium RP.  
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków sekretarza gminy.
5. Posiadanie wykształcenia wyższego.
6. Posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym
w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. poz. 530), w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. poz. 530) oraz co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym
w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.
8. Nieposzlakowana opinia.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość i umiejętność właściwej interpretacji  przepisów prawa, m. in:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
 - ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - ustawy o ochronie danych osobowych,
- Kodeksu pracy,
- Kodeksu postępowania administracyjnego
2. Dobra znajomość obsługi komputera.
3. Dobra znajomość obsługi systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych
     (ePUAP, podpis elektroniczny).
4. Umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz, tworzenia prognoz w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
5. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
6. Dyspozycyjność.
7.  Kreatywność, samodzielność.
8.  Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole;
9. Znajomość struktury organizacyjnej urzędu gminy  i jednostek organizacyjnych gminy;
10.Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.
11.Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sekretarz Gminy jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Do zadań Sekretarza Gminy należeć będzie:
1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i organizacją pracy Urzędu oraz obsługą interesantów.
2. Współpraca z Radą Gminy oraz nadzorowanie prawidłowego przygotowania materiałów pod obrady sesji.
3. Opracowywanie projektów zmian statutu, regulaminów, zarządzeń i uchwał.
4. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników bezpośrednio podległych, kierowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Przeprowadzanie analiz okresowych ocen pracowników Urzędu.
7. Czuwanie nad terminowością wykonywania zadań Urzędu.
8. Nadzorowanie spraw związanych z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków  oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
9. Współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznej w zakresie wykonywania przez nie czynności kontrolnych Urzędu oraz koordynowanie kontroli zarządczej.
10.Nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z ochroną informacji niejawnych i ochroną danych osobowych.
11.Przyjmowanie oraz dokonywanie analiz oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi przez pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
12.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy m. in. w zakresie  organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych, staży absolwenckich.
13.Koordynowanie praktyk studenckich i uczniowskich.
14.Nadzorowanie i koordynowanie jednostek oświaty, pomocy społecznej, instytucji kultury.
15.Organizowanie i przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie oraz kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych.
16.Organizowanie egzaminów w związku z awansem zawodowym nauczycieli.
17.Analiza arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych oraz aneksów do arkuszy organizacyjnych.
18.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej spełniania obowiązku nauki.
19.Sporządzanie informacji o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów
i jednostek organizacyjnych.
20.Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi.
21.Nadzór nad terminowym przygotowaniem odpowiedzi dot. informacji publicznej.
22.Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów, referendów i spisów na terenie Gminy.
23.Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.
24.Prowadzenie spraw dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
25.Prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej.
26.Prowadzenie spraw dot. rejestracji gospodarstw agroturystycznych.
27.Koordynowanie zespołów ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.
 
            IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
1. Podstawowe miejsce pracy – Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
2. Pełny wymiar czasu pracy.
3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym, zaliczana do prac lekkich.
4. Brak występowania czynników uciążliwych i szkodliwych.
5. Praca przy komputerze.
6. Występują bariery w dostępności do niektórych pomieszczeń biurowych i sanitarnych:

 • pomieszczenia znajdują się na I i II piętrze. Brak windy,
 • schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 
V. Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
6) uzupełnione i podpisane oświadczenia stanowiące załączniki do ogłoszenia,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
 
    VI. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 
1) termin składania: do 17 stycznia 2023 r. do godz. 1200,
2) sposób i miejsce składania: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy Tyrawa Wołoska”
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej lub przesłać pod adres: Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 – w terminie do dnia 17 stycznia 2023 r. do godz. 1200,
3) w przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia uznaje się datę otrzymania tych dokumentów określoną w ogłoszeniu o naborze,
4) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
   VII. Informacje dodatkowe
 
1. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w/w Urzędu.
2. Dokumenty aplikacyjne, składane w drodze przeprowadzonego naboru, muszą być podpisane własnoręcznie.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
Uwaga: Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
 
Tyrawa Wołoska, dnia 02.01.2023 r.      

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
                                                                                               Teresa Brzeżawska-Juszczak

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
z siedzibą: 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: nr tel. : 13 46 56 937, adres e-mail: iod@tyrawa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. B rozporządzenia RODO w związku przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221 ustawy 26czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w podczas procedury naboru.
 5. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu 
i zostały umieszczone w protokole, przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru.  Po upływie wskazanego okresu ww. dokumenty zostaną zniszczone. Dokumenty pozostałych kandydatów, których dane nie zostały zamieszczone w protokole mogą być odesłane lub odbierane osobiście w terminie 14 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po upływie w/w. okresu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
6.Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7.Kandydaci do pracy na w/w. stanowisku posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8.Kandydaci uczestniczący w naborze mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe kandydatów nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy Tyrawa Wołoska
w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
 
 
I. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju. któremu na podstawie umów międzynarodowych  lub przepisów prawa międzynarodowego przysługuje prawo podjęcia pracy na terytorium RP.  
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków sekretarza gminy.
5. Posiadanie wykształcenia wyższego.
6. Posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym
w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. poz. 530), w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. poz. 530) oraz co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym
w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.
7. Nieposzlakowana opinia.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość i umiejętność właściwej interpretacji  przepisów prawa, m. in:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
 - ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - ustawy o ochronie danych osobowych,
- Kodeksu pracy,
- Kodeksu postępowania administracyjnego
2. Dobra znajomość obsługi komputera.
3. Dobra znajomość obsługi systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych
     (ePUAP, podpis elektroniczny).
4. Umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz, tworzenia prognoz w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
5. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
6. Dyspozycyjność.
7.  Kreatywność, samodzielność.
8.  Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole;
9. Znajomość struktury organizacyjnej urzędu gminy  i jednostek organizacyjnych gminy;
10.Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.
11.Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sekretarz Gminy jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Do zadań Sekretarza Gminy należeć będzie:
1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i organizacją pracy Urzędu oraz obsługą interesantów.
2. Współpraca z Radą Gminy oraz nadzorowanie prawidłowego przygotowania materiałów pod obrady sesji.
3. Opracowywanie projektów zmian statutu, regulaminów, zarządzeń i uchwał.
4. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników bezpośrednio podległych, kierowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Przeprowadzanie analiz okresowych ocen pracowników Urzędu.
7. Czuwanie nad terminowością wykonywania zadań Urzędu.
8. Nadzorowanie spraw związanych z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków  oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
9. Współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznej w zakresie wykonywania przez nie czynności kontrolnych Urzędu oraz koordynowanie kontroli zarządczej.
10.Nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z ochroną informacji niejawnych i ochroną danych osobowych.
11.Przyjmowanie oraz dokonywanie analiz oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi przez pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
12.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy m. in. w zakresie  organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych, staży absolwenckich.
13.Koordynowanie praktyk studenckich i uczniowskich.
14.Nadzorowanie i koordynowanie jednostek oświaty, pomocy społecznej, instytucji kultury.
15.Organizowanie i przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie oraz kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych.
16.Organizowanie egzaminów w związku z awansem zawodowym nauczycieli.
17.Analiza arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych oraz aneksów do arkuszy organizacyjnych.
18.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej spełniania obowiązku nauki.
19.Sporządzanie informacji o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów
i jednostek organizacyjnych.
20.Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi.
21.Nadzór nad terminowym przygotowaniem odpowiedzi dot. informacji publicznej.
22.Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów, referendów i spisów na terenie Gminy.
23.Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.
24.Prowadzenie spraw dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
25.Prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej.
26.Prowadzenie spraw dot. rejestracji gospodarstw agroturystycznych.
27.Koordynowanie zespołów ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.
 
            IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
1. Podstawowe miejsce pracy – Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
2. Pełny wymiar czasu pracy.
3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym, zaliczana do prac lekkich.
4. Brak występowania czynników uciążliwych i szkodliwych.
5. Praca przy komputerze.
6. Występują bariery w dostępności do niektórych pomieszczeń biurowych i sanitarnych:

 • pomieszczenia znajdują się na I i II piętrze. Brak windy,
 • schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 
V. Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
6) uzupełnione i podpisane oświadczenia stanowiące załączniki do ogłoszenia,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
 
    VI. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 
1) termin składania: do 21 listopada 2022 r. do godz. 1200,
2) sposób i miejsce składania: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy Tyrawa Wołoska”
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej lub przesłać pod adres: Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 – w terminie do dnia 21 listopada 2022 r. do godz. 1200,
3) w przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia uznaje się datę otrzymania tych dokumentów określoną w ogłoszeniu o naborze,
4) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
   VII. Informacje dodatkowe
 
1. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w/w Urzędu.
2. Dokumenty aplikacyjne, składane w drodze przeprowadzonego naboru, muszą być podpisane własnoręcznie.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
Uwaga: Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
 
Tyrawa Wołoska, dnia 10.11.2022 r.       
 
           
                                                                                                                   Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
                                                                                                                      Teresa Brzeżawska-Juszczak 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
z siedzibą: 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: nr tel. : 13 46 56 937, adres e-mail: iod@tyrawa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. B rozporządzenia RODO w związku przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221 ustawy 26czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w podczas procedury naboru.
 5. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu 
i zostały umieszczone w protokole, przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru.  Po upływie wskazanego okresu ww. dokumenty zostaną zniszczone. Dokumenty pozostałych kandydatów, których dane nie zostały zamieszczone w protokole mogą być odesłane lub odbierane osobiście w terminie 14 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po upływie w/w. okresu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
6.Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7.Kandydaci do pracy na w/w. stanowisku posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8.Kandydaci uczestniczący w naborze mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe kandydatów nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
 
 
I. Wymagania niezbędne (zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.):
1. Posiadanie obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konferencji szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków skarbnika gminy;
5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
    a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych
wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 - letniej praktyki w księgowości;
    b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości;
   c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
   d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu;
7. Nieposzlakowana opinia.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość i umiejętność właściwej interpretacji  przepisów prawa, m. in:
- ustawy o rachunkowości,
- ustawy o finansach publicznych,
  - ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  - ustawy Prawo zamówień publicznych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
  - ustawy o ochronie danych osobowych;
2. Dobra znajomość systemu operacyjnego MS Windows i jego praktyczna obsługa oraz
     umiejętność obsługi pakietów biurowych Microsoft Office;
3. Dobra znajomość obsługi systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych
     (ePUAP, podpis elektroniczny);
4. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej;
5. Znajomość programów księgowo-finansowych;
6. Umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz, tworzenia prognoz w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
7.  Kreatywność, samodzielność.
8.  Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole;
9. Znajomość struktury organizacyjnej urzędu gminy  i jednostek organizacyjnych gminy;
10.Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu oraz kierownikiem Referatu Budżetu i Finansów. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
Do zadań Skarbnika Gminy należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywania wstępnej kontroli:
    a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
    b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
         i finansowych,
4) opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej,
5) opracowywanie programów finansowych dla Gminy oraz współdziałanie w tym zakresie
    z instytucjami finansowymi i bankami w ich realizacji,
6) nadzór i koordynacja nad pracami związanymi ze sporządzaniem projektów planów
    finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących polityki
    rachunkowości , a w szczególności:
   a) zakładowego planu kont,
   b) zakładowego obiegu dokumentów księgowych,
   c) zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
8) opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej Gminy,
    sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
9) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez pracowników
    urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
10)nadzór pod względem formalno-finansowym nad prawidłowością zawieranych
    umów oraz ich realizacji,
 
11)nadzorowanie i bieżąca kontrola budżetu, dokonywanie okresowej analizy
     wykonania budżetu, w tym wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie
     i przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń,
12) badanie zasadności i celowości realizowanych wydatków budżetowych,
13)nadzór nad prawidłowym ustalaniem należności budżetu i ich windykacją oraz
    terminowym regulowaniem zobowiązań,
14)wydawanie decyzji administracyjnych oraz innych aktów prawnych w sprawach
    określonych imiennym upoważnieniem Wójta Gminy,
15)kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie
    zobowiązań pieniężnych,
16)ustalanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników
    Referatu Budżetu i Finansów,
17)opracowywanie okresowych ocen podległych pracowników,
18)udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
            IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
1. Podstawowe miejsce pracy – Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
2. Pełny wymiar czasu pracy.
3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym, zaliczana do prac lekkich.
4. Brak występowania czynników uciążliwych i szkodliwych.
5. Praca przy komputerze.
6. Występują bariery w dostępności do niektórych pomieszczeń biurowych i sanitarnych:

 • pomieszczenia znajdują się na I i II piętrze. Brak windy,
 • schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 
V. Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
6) uzupełnione i podpisane oświadczenia stanowiące załączniki do ogłoszenia,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
 
    VI. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 
1) termin składania: do 19 września 2022 r. do godz. 1200,
2) sposób i miejsce składania: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska”
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej lub przesłać pod adres: Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 – w terminie do dnia 19 września 2022 r. do godz. 1200,
3) w przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia uznaje się datę otrzymania tych dokumentów określoną w ogłoszeniu o naborze,
4) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
   VII. Informacje dodatkowe
 
1. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w/w Urzędu.
2. Dokumenty aplikacyjne, składane w drodze przeprowadzonego naboru, muszą być podpisane własnoręcznie.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
Uwaga: Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
 
Tyrawa Wołoska, dnia 05.09.2022 r.                   
                                                                                                  Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
                                                                                                  Teresa Brzeżawska-Juszczak


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
z siedzibą: 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: nr tel. : 13 46 56 937, adres e-mail: iod@tyrawa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. B rozporządzenia RODO w związku przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221 ustawy 26czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w podczas procedury naboru.
 5. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu 
i zostały umieszczone w protokole, przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru.  Po upływie wskazanego okresu ww. dokumenty zostaną zniszczone. Dokumenty pozostałych kandydatów, których dane nie zostały zamieszczone w protokole mogą być odesłane lub odbierane osobiście w terminie 14 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po upływie w/w. okresu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
6.Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7.Kandydaci do pracy na w/w. stanowisku posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8.Kandydaci uczestniczący w naborze mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe kandydatów nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
 
 
I. Wymagania niezbędne (zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.):
1. Posiadanie obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konferencji szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków skarbnika gminy;
5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
    a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych
wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 - letniej praktyki w księgowości;
    b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości;
   c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
   d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu;
7. Nieposzlakowana opinia.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość i umiejętność właściwej interpretacji  przepisów prawa, m. in:
- ustawy o rachunkowości,
- ustawy o finansach publicznych,
  - ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  - ustawy Prawo zamówień publicznych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
  - ustawy o ochronie danych osobowych;
2. Dobra znajomość systemu operacyjnego MS Windows i jego praktyczna obsługa oraz
     umiejętność obsługi pakietów biurowych Microsoft Office;
3. Dobra znajomość obsługi systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych
     (ePUAP, podpis elektroniczny);
4. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej;
5. Znajomość programów księgowo-finansowych;
6. Umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz, tworzenia prognoz w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
7.  Kreatywność, samodzielność.
8.  Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole;
9. Znajomość struktury organizacyjnej urzędu gminy  i jednostek organizacyjnych gminy;
10.Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu oraz kierownikiem Referatu Budżetu i Finansów. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
Do zadań Skarbnika Gminy należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywania wstępnej kontroli:
    a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
    b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
         i finansowych,
4) opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej,
5) opracowywanie programów finansowych dla Gminy oraz współdziałanie w tym zakresie
    z instytucjami finansowymi i bankami w ich realizacji,
6) nadzór i koordynacja nad pracami związanymi ze sporządzaniem projektów planów
    finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących polityki
    rachunkowości , a w szczególności:
   a) zakładowego planu kont,
   b) zakładowego obiegu dokumentów księgowych,
   c) zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
8) opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej Gminy,
    sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
9) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez pracowników
    urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
10)nadzór pod względem formalno-finansowym nad prawidłowością zawieranych
    umów oraz ich realizacji,
 
11)nadzorowanie i bieżąca kontrola budżetu, dokonywanie okresowej analizy
     wykonania budżetu, w tym wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie
     i przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń,
12) badanie zasadności i celowości realizowanych wydatków budżetowych,
13)nadzór nad prawidłowym ustalaniem należności budżetu i ich windykacją oraz
    terminowym regulowaniem zobowiązań,
14)wydawanie decyzji administracyjnych oraz innych aktów prawnych w sprawach
    określonych imiennym upoważnieniem Wójta Gminy,
15)kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie
    zobowiązań pieniężnych,
16)ustalanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników
    Referatu Budżetu i Finansów,
17)opracowywanie okresowych ocen podległych pracowników,
18)udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
            IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
1. Podstawowe miejsce pracy – Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
2. Pełny wymiar czasu pracy.
3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym, zaliczana do prac lekkich.
4. Brak występowania czynników uciążliwych i szkodliwych.
5. Praca przy komputerze.
6. Występują bariery w dostępności do niektórych pomieszczeń biurowych i sanitarnych:

 • pomieszczenia znajdują się na I i II piętrze. Brak windy,
 • schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 
V. Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
6) uzupełnione i podpisane oświadczenia stanowiące załączniki do ogłoszenia,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
 
    VI. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 
1) termin składania: do 5 września 2022 r. do godz. 1500,
2) sposób i miejsce składania: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska”
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej lub przesłać pod adres: Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 – w terminie do dnia 5 września 2022 r. do godz. 1500,
3) w przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia uznaje się datę otrzymania tych dokumentów określoną w ogłoszeniu o naborze,
4) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
   VII. Informacje dodatkowe
 
1. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w/w Urzędu.
2. Dokumenty aplikacyjne, składane w drodze przeprowadzonego naboru, muszą być podpisane własnoręcznie.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
Uwaga: Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
 
Tyrawa Wołoska, dnia 23.08.2022 r.                   
                                                                                                                   Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
                                                                                                                      Teresa Brzeżawska-Juszczak
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
z siedzibą: 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: nr tel. : 13 46 56 937, adres e-mail: iod@tyrawa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. B rozporządzenia RODO w związku przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221 ustawy 26czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w podczas procedury naboru.
 5. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu 
i zostały umieszczone w protokole, przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru.  Po upływie wskazanego okresu ww. dokumenty zostaną zniszczone. Dokumenty pozostałych kandydatów, których dane nie zostały zamieszczone w protokole mogą być odesłane lub odbierane osobiście w terminie 14 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po upływie w/w. okresu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
6.Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7.Kandydaci do pracy na w/w. stanowisku posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8.Kandydaci uczestniczący w naborze mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe kandydatów nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  


Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
 
I. Wymagania niezbędne:
 
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego. O stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.  Nieposzlakowana opinia.
5. Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności na stanowisku określonym w ogłoszeniu.
6. Wykształcenie:
    1) wyższe  o kierunku ekonomia, rachunkowość,
    2) lub średnie o kierunku ekonomia, rachunkowość,
    3) lub wyższe.
7. Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności:
   1) 2 lata – w przypadku wykształcenia wyższego na kierunku ekonomia lub
                   rachunkowość,
   2) 3 lata - w przypadku wykształcenia średniego na kierunku ekonomia lub
                   rachunkowość,
   3) 5 lat –w przypadku wykształcenia wyższego.
 8. Dobra znajomość i umiejętność właściwej interpretacji  przepisów prawa, m. in:
- ustawy o rachunkowości,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
-  ustawy Karta Nauczyciela,
- ustawy Prawo oświatowe,
- ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Kpa.
9. Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej i jednostek placówek oświatowych.
 
 
II. Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość systemu operacyjnego MS Windows i jego praktyczna obsługa oraz
     umiejętność obsługi pakietów biurowych Microsoft Office.
2. Dobra znajomość obsługi systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych
     (ePUAP, podpis elektroniczny).
3. Znajomość programów księgowo-finansowych oraz umiejętność posługiwania się nimi.
4. Znajomość aktualnych przepisów w zakresie rachunkowości.
 5. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz
     zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów
     publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności placówek
     oświatowych.
6. Umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania
 analiz, tworzenia prognoz w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 7. Radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
8.  Kreatywność, samodzielność.
9.  Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowości, ksiąg rachunkowych oraz gospodarki finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2. Sporządzanie list płac, ewidencji podatków od osób fizycznych oraz prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac na podstawie otrzymanej dokumentacji dla pracowników jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.
3. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisje danych.
4. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji i rozliczeń rocznych.
5. Przygotowywanie i sporządzanie przelewów w zakresie wynagrodzeń i potrąceń  oraz  wydatków budżetu.
6. Prowadzenie dokumentacji z tytułu umów cywilnoprawnych.
7. Wystawianie podatnikom rocznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
8. Wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych placówek oświatowych.
9. Rozliczanie dotacji placówek oświatowych.
 10. Przeprowadzenie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków.
 11. Prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie
z kontami analitycznymi.
 12. Prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla
  pracowników jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
  Tyrawa Wołoska.
 13. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji, konkursów, projektów
  unijnych i krajowych.
 14. Przygotowywanie dokumentacji i jej bieżące przekazywanie do archiwum zakładowego.
 
            IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
1. Podstawowe miejsce pracy – Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
2. Pełny wymiar czasu pracy.
3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym, zaliczana do prac lekkich.
4. Brak występowania czynników uciążliwych i szkodliwych.
5. Praca przy komputerze.
6. Występują bariery w dostępności do niektórych pomieszczeń biurowych i sanitarnych:

 • pomieszczenia znajdują się na I i II piętrze. Brak windy,
 • schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
7. Wynagrodzenie na stanowisku określają przepisy Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.
 
V. Wymagane dokumenty:
 
 1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
6) uzupełnione i podpisane oświadczenia stanowiące załączniki do ogłoszenia,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
 
    VI. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 
1) termin składania: do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 1300,
2) sposób i miejsce składania: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości nr 2 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej”
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej lub przesłać pod adres: Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 – w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godz. 1300,
3) w przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia uznaje się datę otrzymania tych dokumentów określoną w ogłoszeniu o naborze,
4) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
   VII. Informacje dodatkowe
 
1. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w/w Urzędu.
2. Dokumenty aplikacyjne, składane w drodze przeprowadzonego naboru, muszą być podpisane własnoręcznie.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
Uwaga: Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
 
 
 
Tyrawa Wołoska, dnia 04.08.2022 r.                  
                                                                                                                   Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
                                                                                                                      Teresa Brzeżawska-Juszczak


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
z siedzibą: 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: nr tel. : 13 46 56 937, adres e-mail: iod@tyrawa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. B rozporządzenia RODO w związku przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221 ustawy 26czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w podczas procedury naboru.
 5. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu 
i zostały umieszczone w protokole, przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru.  Po upływie wskazanego okresu ww. dokumenty zostaną zniszczone. Dokumenty pozostałych kandydatów, których dane nie zostały zamieszczone w protokole mogą być odesłane lub odbierane osobiście w terminie 14 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po upływie w/w. okresu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
6.Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7.Kandydaci do pracy na w/w. stanowisku posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8.Kandydaci uczestniczący w naborze mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe kandydatów nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
 
 
I. Wymagania niezbędne:
 
1.Posiadanie obywatelstwa polskiego. O stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5.Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności na stanowisku określonym w ogłoszeniu.
6. Wykształcenie:
    1) wyższe  o kierunku ekonomia, rachunkowość,
    2) lub średnie o kierunku ekonomia, rachunkowość,
    3) lub wyższe.
7. Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności:
   1) 2 lata – w przypadku wykształcenia wyższego na kierunku ekonomia lub
                   rachunkowość,
   2) 3 lata - w przypadku wykształcenia średniego na kierunku ekonomia lub
                   rachunkowość,
   3) 5 lat –w przypadku wykształcenia wyższego.
  8. Dobra znajomość i umiejętność właściwej interpretacji  przepisów prawa, m. in:
- ustawy o rachunkowości,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych.
9. Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej i jednostek organizacyjnych Gminy.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość systemu operacyjnego MS Windows i jego praktyczna obsługa oraz
     umiejętność obsługi pakietów biurowych Microsoft Office.
2. Dobra znajomość obsługi systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych
     (ePUAP, podpis elektroniczny).
3. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej.
4. Umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz, tworzenia prognoz w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
5. Znajomość programów księgowo-finansowych.
7.  Kreatywność, samodzielność.
8.  Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie, techniką komputerową, księgowości syntetycznej w księdze „Dziennik Główna” organu finansowego.
2. Uzgadnianie sald z jednostkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania środków na realizowane programy na kontach wyodrębnionych.
3. Sporządzanie list płac na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń pracowników pracowników.
4. Przygotowywanie dokumentów do ZUS, w celu wypłaty zasiłków: chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych.
5. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisje danych.
6. Terminowe naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji i rozliczeń rocznych.
7. Przygotowywanie i sporządzanie przelewów w zakresie wynagrodzeń i potrąceń  oraz bieżących wydatków budżetu.
8. Prowadzenie dokumentacji z tytułu umów cywilnoprawnych.
9. Wystawianie podatnikom rocznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
10.Prowadzenie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS.
11.Przygotowywanie dokumentacji i jej bieżące przekazywanie do archiwum zakładowego.
12.Rozliczanie i kontrola kart drogowych (UG i OSP).
13.Rozliczanie inwentaryzacji.
 
            IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
1. Podstawowe miejsce pracy – Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
2. Pełny wymiar czasu pracy.
3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym, zaliczana do prac lekkich.
4. Brak występowania czynników uciążliwych i szkodliwych.
5. Praca przy komputerze.
6. Występują bariery w dostępności do niektórych pomieszczeń biurowych i sanitarnych:
 • pomieszczenia znajdują się na I i II piętrze. Brak windy,
 • schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
7. Wynagrodzenie na stanowisku określają przepisy Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.
V. Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
6) uzupełnione i podpisane oświadczenia stanowiące załączniki do ogłoszenia,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
 
    VI. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 
1) termin składania: do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 1300,
2) sposób i miejsce składania: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości nr 1 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej”
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej lub przesłać pod adres: Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 – w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godz. 1300,
3) w przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia uznaje się datę otrzymania tych dokumentów określoną w ogłoszeniu o naborze,
4) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
   VII. Informacje dodatkowe
 
1. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w/w Urzędu.
2. Dokumenty aplikacyjne, składane w drodze przeprowadzonego naboru, muszą być podpisane własnoręcznie.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
Uwaga: Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
 
Tyrawa Wołoska, dnia 04.08.2022 r.                   

                                                                                                        Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
                                                                                                                      Teresa Brzeżawska-Juszczak 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
z siedzibą: 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: nr tel. : 13 46 56 937, adres e-mail: iod@tyrawa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. B rozporządzenia RODO w związku przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221 ustawy 26czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w podczas procedury naboru.
 5. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu 
i zostały umieszczone w protokole, przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru.  Po upływie wskazanego okresu ww. dokumenty zostaną zniszczone. Dokumenty pozostałych kandydatów, których dane nie zostały zamieszczone w protokole mogą być odesłane lub odbierane osobiście w terminie 14 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po upływie w/w. okresu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
6.Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7.Kandydaci do pracy na w/w. stanowisku posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8.Kandydaci uczestniczący w naborze mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe kandydatów nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przejdź do wpisu
 •  

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

Przejdź do wpisu
 •  

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

Przejdź do wpisu
 •  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnicki w Tyrawie Wołoskiej

 I.                   Organ prowadzący publiczną szkołę:

Gmina Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175

 

II.                Nazwa i adres publicznej szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 138

III.Wskazanie wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły:

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania  wynikające  z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze
w publicznym przedszkolu, w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).

 

IV.             Wskazanie wymaganych dokumentów:

zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587
z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej,

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającej w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b)      stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)      imię (imiona) i nazwisko,

b)      datę i miejsce urodzenia,

c)      obywatelstwo,

d)      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      w przypadku cudzoziemca  - poświadczonej przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopii:

a)      dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub

b)      dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c)      dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7)      poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 140 z późn. zm.),

11)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2020r. poz. 306 z późn. zm.) -  w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela,

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego  - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z póżn. zm.),

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych.

 V.        Informacje o sposobie składania ofert oraz sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego

 1. Oferty należy składać w terminie: do 17 lipca 2020 r. do godz. 1300

             w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (I piętro, pok. nr 15),
             38-535  Tyrawa Wołoska 175

w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej”.

 

 1. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
 3. O  terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przejdź do wpisu

NABÓR

 •  

Przejdź do wpisu

Nabór na informatyka

 • 14 września 2021 14:39

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: informatyka
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

Stanowisko urzędnicze: informatyk

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika GOPS w Tyrawie Wołoskiej

 • 23 sierpnia 2019 12:57

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
Stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej

Przejdź do wpisu

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w GOPS

 • 27 maja 2019 12:56

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Główny księgowy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
 
 
Data ogłoszenia : 27 maja 2019 r.
 
Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu
 
Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej (Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska)
 

 1. Wymagania niezbędne:
 
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 6. wykształcenie - spełnia jeden z poniższych warunków :
 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
  lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
lub
 1. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna
  i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, lub
 2.  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów , lub
 3.  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku
 2. nieposzlakowana opinia.
 


 
II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                 ze środków publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym osób prawnych i od osób fizycznych,
  o samorządzie gminnym, o pomocy społecznej;
 2. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 3. znajomość obsługi programów księgowych;
 4. znajomość bankowości elektronicznej;
 5. doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych;
 6. odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań.
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
 1. Prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 2. Kontrola dokumentów w sposób zapewniający:
  a. właściwy przebieg operacji gospodarczych,
  b. ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
  c. sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 3. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
  a. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  b. terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
  c. terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 4. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza:
a. dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
b. gospodarce środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej,
c. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej,
d. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
e. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

 1. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej.
 2. Opracowanie planów finansowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  w Tyrawie Wołoskiej.
 3. Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
a. zakładowego planu kont,
b. instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),
c. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

 1. Szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli.
 2. Szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości,
 3. Współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych                       w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek.
 4. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
 5. Biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko pracy.
 6. Z tytułu pełnionych obowiązków i wykonywanych czynności ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i cywilną.
 
IV. Wymagane dokumenty:
    
      1)  list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i wymaganą praktykę w księgowości kandydata (kserokopie dokumentów powinny jednoznacznie potwierdzać rodzaj i okres doświadczenia zawodowego oraz praktyki. Praktyka w księgowości może być udokumentowana kserokopią zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego, w jakim okresie kandydat/ka odbyła praktykę w księgowości oraz zakresem czynności),
7) oświadczenie kandydata o  tym , że :

 1. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
  za przestępstwo skarbowe;
 2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 4.  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)”.
 5.  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie .
8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
V.  Na stanowisku pracy określa się następujące warunki pracy: praca przy komputerze.
 
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
,  wynosi co najmniej 6%.
 
VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
7 czerwca 2019 roku do godziny 10.00 pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  , 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej”.
            Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w naborze będą zwracane w terminie do 3 miesięcy od zakończenie naboru po osobistym zgłoszeniu się po dokumenty. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 Kandydaci  spełniający wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostaną poinformowani telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tyrawa Wołoska oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                  w Tyrawie Wołoskiej z siedzibą 38-535 Tyrawa Wołoska 175,  tel. 134656939, email: gopstyrawawoloska@interia.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane  przez okres do 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru i po tym okresie  komisyjnie niszczone;
 4. w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 3. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 1. podanie danych osobowych przez osobę  przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy;
 2. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym                                             z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
 
 
Tyrawa Wołoska , 27 maja 2019 r.       

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej

 • 29 stycznia 2019 15:20

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego
i ochrony zabytków w Urzędzie Gminy  w Tyrawie Wołoskiej

 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
Stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków
 

 1. Wymagania niezbędne:
 
1.   obywatelstwo polskie,
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie średnie ,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. biegła znajomość obsługi komputera,
 7. bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw:
  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Kodeksu postępowania administracyjnego  oraz Instrukcji kancelaryjnej,
 8. znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy  oraz wiedza o Gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.
 

 1. Wymagania dodatkowe:
1.   umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w stresie,
 3. zdolność podejmowania decyzji,
 4. dyspozycyjność,
 5. kreatywność, samodzielność,
 6. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 7. prawo jazdy kat. B.
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
2. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów
    planistycznych,
3. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntu zgodnie z planem zagospodarowania
    przestrzennego Gminy,
4. Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
    przestrzennego Gminy,


5. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeru porządkowego dla nieruchomości
    położonych na terenie Gminy,
6. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie swoich obowiązków,
7. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
    oraz z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
8. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz rejestru
   decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
9. Współpraca z podmiotami zajmującymi się sprawami związanymi z planowaniem
     przestrzennym,
10.Prowadzenie spraw związanych z zakupem energii elektrycznej i gazu,
11.Prowadzenie spraw związanych z zabytkami znajdującymi się na terenie Gminy,
12.Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy.
 
 
 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
  3. kwestionariusz osobowy
  4. kserokopie świadectw pracy
  5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
   i wykształcenie zawodowe,
  6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.
  7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)).

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
11 lutego 2019 r. do godz. 1100 pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej”.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Przejdź do wpisu

nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

 • 16 stycznia 2019 14:49

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

Stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej

I.                    Wymagania niezbędne:

 

1.      obywatelstwo polskie,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,

4.      nieposzlakowana opinia,

5.      wykształcenie wyższe,

6.      co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,

7.      specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej określona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1081 ),

8.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.      biegła znajomość obsługi komputera,

10.  bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw:
ustawy o samorządzie gminnym  oraz ustawy o pomocy społecznej,

11.  znajomość struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wiedza
o Gminie Tyrawa Wołoska.

 

II.                 Wymagania dodatkowe:

1.      umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,

2.      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

3.      wysoka kultura osobista,

4.      umiejętność pracy w stresie,

5.      zdolność podejmowania decyzji,

6.      dyspozycyjność,

7.      kreatywność, samodzielność,

8.      umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

9.      prawo jazdy kat. B.

 

III.              Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Ponoszenie odpowiedzialności za całokształt działania Ośrodka, zgodnie ze Statutem Ośrodka,
    organizowanie jego pracy oraz prowadzenie właściwego doboru kadr,

2. Wydawanie decyzji administracyjnych na mocy upoważnień od Wójta Gminy,

3. Odpowiadanie za prawidłowe sporządzanie planu finansowego jednostki oraz jego realizację,

4. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących działalności Ośrodka,

5. Tworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
    rozbudowywanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,

6. Analizowanie i ocenianie zapotrzebowania na świadczenia z zakresu pomocy społecznej oraz
    rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
    potrzeb,

7. Współpraca ze zleconiobiorcami usług celem realizacji zadań zgodnie z zawartymi umowami,

8. Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz instytucjami działającymi na rzecz
    pomocy społecznej, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, w zakresie
    nałożonych zadań i uprawnień,

9. Ustalanie zakresu czynności dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku,

10.Organizowanie dla pracowników Ośrodka narad i szkoleń,

11. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych oraz programów
      dotyczących pomocy społecznej,

12.Egzekwowania efektywnego wykorzystania czasu pracy, dyscypliny pracy oraz przestrzegania
     przez pracowników tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach,

13.Dokonywanie oceny pracy podległych pracowników oraz występowanie z wnioskami
     dotyczącymi nagród,

14. Przyjmowanie stron w sprawach dotyczących działalności Ośrodka,

15.Rozpatrywanie i nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków w trybie kodeksu postępowania
     administracyjnego i przepisów szczególnych,

IV.              Wymagane dokumenty:

                                                                        1.      list motywacyjny,

                                                                        2.      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

                                                                        3.      kwestionariusz osobowy

                                                                        4.      kserokopie świadectw pracy

                                                                        5.      kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
i wykształcenie zawodowe,

                                                                        6.      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

                                                                        7.      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
28 stycznia 2019 r. do godz. 1100 pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 

 

 

Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze - księgowy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

 • 10 grudnia 2018 14:27

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 Księgowy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
 
 
Data ogłoszenia : 10 grudnia 2018r.
 
Wymiar czasu pracy: ⅗ etatu
 
Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej (Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska)
 
 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie średnie ekonomiczne z 2-letnim stażem pracy lub wyższe ekonomiczne;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 6. obywatelstwo polskie;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku;
 8. nieposzlakowana opinia.

 

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 Księgowy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

 

Data ogłoszenia : 10 grudnia 2018r.

Wymiar czasu pracy: etatu

 

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska)

 

I.                    Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie średnie ekonomiczne z 2-letnim stażem pracy lub wyższe ekonomiczne;

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)   brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)      niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

6)      obywatelstwo polskie ,

7)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

8)      nieposzlakowana opinia.

 II.          Wymagania dodatkowe:

 1)      znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym osób prawnych i od osób fizycznych, o samorządzie gminnym,

2)   znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;

3)      znajomość obsługi programów księgowych;

4)      znajomość bankowości elektronicznej;

5)      mile widziane doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych;

6)      odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań.

III.         Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)        prowadzenie ksiąg rachunkowych,

2)        prowadzenie obsługi finansowo-księgowej GOPS,

3)        prowadzenia rozliczeń z ZUS, US,

4)  przygotowanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,

5)      sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków, od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,

6)   opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania,

7)     zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza,

8)     opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości,

9)    wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, prowadzenie księgowości i rozliczanie funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń Dobry Start,

10)   rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów
i projektów unijnych,

11)    rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

12)    odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo
-księgową jednostki,

13)    współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

14)    inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

 

IV. Wymagane dokumenty:

          1)  list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy,

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia,

5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i wymagany staż pracy  (dokumenty jednoznacznie potwierdzające rodzaj i czas stażu pracy )

7) oświadczenie kandydata o  tym , że :

a)      nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwo skarbowe;

b)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

c)      nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

d)       wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)”.

e)       oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

                Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie .

 8)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku      kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

V.  Na stanowisku pracy określa się następujące warunki pracy: praca przy komputerze.

 

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi co najmniej 6%.

 

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 21 grudnia  2018 roku do godziny 10.00 pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej  , 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej”.

            Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w naborze będą zwracane w terminie do 3 miesięcy od zakończenie naboru po osobistym zgłoszeniu się po dokumenty. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 Kandydaci  spełniający wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostaną poinformowani telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tyrawa Wołoska oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej z siedzibą 38-535 Tyrawa Wołoska 175 tel 134656939

2)    Kontakt z inspektorem danych :  inspektor-odo@wp.pl

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

3)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane  przez okres do 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru i po tym okresie  komisyjnie niszczone;

4)    w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;

5)    przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)     żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

b)    sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

c)     ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

d)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

6)    podanie danych osobowych przez osobę  przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy;

7)    Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Tyrawa Wołoska , 10  grudnia 2018 r.     

                                                                                                                         

                                                                                                        

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

 • 29 listopada 2018 15:15

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

 Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

Stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

 

I.                   Wymagania niezbędne:

 

1.      obywatelstwo polskie,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,

4.      nieposzlakowana opinia,

5.      wykształcenie wyższe z zakresu geodezji,

6.      minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji,

7.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.      biegła znajomość obsługi komputera,

9.      bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw:
o samorządzie gminnym, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami,  Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Instrukcji kancelaryjnej,

10.  znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz wiedza o gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.

 

II.                Wymagania dodatkowe:

1.      umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,

2.      uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

3.      znajomość systemu WebEWID ( internetowy system Informacji Przestrzennej oparty
na danych Państwowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego ),

4.      znajomość systemu PROTON,

5.      umiejętność oceny zawartości merytorycznej operatu szacunkowego,

6.      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

7.      wysoka kultura osobista,

8.      umiejętność pracy w stresie,

9.      zdolność podejmowania decyzji,

10.  dyspozycyjność,

11.  kreatywność, samodzielność,

12.  umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

13.  prawo jazdy kat. B.

 

III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie dokumentacji oraz sporządzanie wniosków ws. podziału nieruchomości
    przeznaczonych pod inwestycje gminne,

2.Określanie zasad  ustalania cen gruntów niezabudowanych,

3. Tworzenie zasobów gruntów na potrzeby Gminy poprzez wykup i komunalizację,

4. Ewidencjonowanie nieruchomości,

5. Prowadzenie spraw dotyczących nabywania, zbywania i zamiany gruntów, wydawania decyzji
    o przekazywaniu gruntów w zarząd, dzierżawę i dokonywanie ich okresowej kontroli,

6. Przekazywanie gruntów, budynków w użytkowanie wieczyste  i wygaszanie prawa użytkowania
    wieczystego,

7. Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,

8. Prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń, odszkodowań, służebności, uwłaszczania
    i regulowania stanów prawnych,

9. Przygotowywanie sprzedaży gruntów osobom fizycznym i prawnym, w tym przygotowywanie
    ofert i obsługa inwestorów w zakresie zbycia majątku,

10. Prowadzenie spraw związanych z nabyciem przez Gminę z mocy prawa własności
    nieruchomości zajętych pod drogi,

11. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem geodezyjnych podziałów i wymiany gruntów,

12.Prowadzenie spraw dotyczących aktów własności, scalania, podziałów i wymiany gruntów,

13.Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy.

IV.             Wymagane dokumenty:

                                                                        1.      list motywacyjny,

                                                                        2.      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

                                                                        3.      kwestionariusz osobowy

                                                                        4.      kserokopie świadectw pracy

                                                                        5.      kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
i wykształcenie zawodowe,

                                                                        6.      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

                                                                        7.      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
10 grudnia 2018 r. do godz. 1000 pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 

Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 Tyrawa Wołoska, dnia 27-11-2018 r.                                  

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze Główny księgowy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

 • 27 listopada 2018 14:55

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Główny księgowy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
 
 
Data ogłoszenia : 27 listopad 2018r.
 
Wymiar czasu pracy: ⅗ etatu
 
Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska)
 
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 6. wykształcenie spełnia jeden z poniższych warunków :
 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
  lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
lub
 1. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna
  i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, lub
 2.  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów , lub
 3.  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku
 2. nieposzlakowana opinia.

                                                                      
II. Wymagania dodatkowe:
 

 1. znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym osób prawnych i od osób fizycznych,
  o samorządzie gminnym, o pomocy społecznej;
 2. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 3. znajomość obsługi programów księgowych;
 4. znajomość bankowości elektronicznej;
 5. doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych;
 6. odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 2. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej GOPS,
 3. prowadzenia rozliczeń z ZUS, US,
 4. przygotowanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 5. sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków, od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,
 6. opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania,
 7. zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza,
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 9. wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, prowadzenie księgowości i rozliczanie funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń Dobry Start,
 10. rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów
  i projektów unijnych,
 11. rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 12. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo
  -księgową jednostki,
 13. współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
 14. inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.
 
IV. Wymagane dokumenty:
    
      1)  list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i wymaganą praktykę w księgowości kandydata (dokumenty jednoznacznie potwierdzające rodzaj i okres doświadczenia zawodowego i praktyki . Praktyka w księgowości może być udokumentowana  zaświadczeniem od pracodawcy potwierdzającym , w jakim okresie kandydat/ka odbyła praktykę
w księgowości  oraz zakresem czynności  ).
7) oświadczenie kandydata o  tym , że :
 1. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
  za przestępstwo skarbowe;
 2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 4.  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)”.
 5.  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
                Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie .
8)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
V.  Na stanowisku pracy określa się następujące warunki pracy: praca przy komputerze.
 
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi co najmniej 6%.
 
VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
10 grudnia  2018 roku do godziny 12.00 pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej  , 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej”.
            Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w naborze będą zwracane w terminie do 3 miesięcy od zakończenie naboru po osobistym zgłoszeniu się po dokumenty. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 Kandydaci  spełniający wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostaną poinformowani telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tyrawa Wołoska oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
 
 
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej z siedzibą 38-535 Tyrawa Wołoska 175 tel 134656939
 2. Kontakt z inspektorem danych :  inspektor-odo@wp.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane  przez okres do 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru i po tym okresie  komisyjnie niszczone;
 2. w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;
 3. przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 3. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 1. podanie danych osobowych przez osobę  przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy;
 2. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
  
Tyrawa Wołoska , 27  listopad 2018 r.     
                                                                                                                             …………………………..

Przejdź do wpisu

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 • 21 lutego 2020 09:26

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Główny księgowy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
 
 
Data ogłoszenia : 2 listopad 2018r.
 
Wymiar czasu pracy: ⅗ etatu
 
Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska)
 


 1. Wymagania niezbędne:
 
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 6. wykształcenie spełnia jeden z poniższych warunków :
 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
  lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
lub
 1. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna
  i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, lub
 2.  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów , lub
 3.  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym osób prawnych i od osób fizycznych,
  o samorządzie gminnym, o pomocy społecznej;
 2. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku
 4. nieposzlakowana opinia.
 
II. Wymagania dodatkowe:
 1. zdolności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne;
 2. znajomość obsługi programów księgowych;
 3. znajomość bankowości elektronicznej;
 4. doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych;
 5. odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań.
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 2. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej GOPS,
 3. prowadzenia rozliczeń z ZUS, US,
 4. przygotowanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 5. sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków, od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,
 6. opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania,
 7. zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza,
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 9. wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, prowadzenie księgowości i rozliczanie funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń Dobry Start,
 10. rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów
  i projektów unijnych,
 11. rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 12. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo
  -księgową jednostki,
 13. współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
 14. inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.
IV. Wymagane dokumenty:
    
      1)  list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata o  tym , że :
 1. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
  za przestępstwo skarbowe;
 2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)”.
7)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
V.  Na stanowisku pracy określa się następujące warunki pracy: praca przy komputerze.
 
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi co najmniej 6%.
 
            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
12 listopada 2018 roku do godziny 15.00 pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej”.
            Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w naborze będą zwracane w terminie do 3 miesięcy od zakończenie naboru po osobistym zgłoszeniu się po dokumenty. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 Kandydaci  spełniając wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tyrawa oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej z siedzibą 38-535 Tyrawa Wołoska 175 tel 134656939 email gopstyrawawoloska@interia.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane  przez okres do 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru i po tym okresie  komisyjnie niszczone;
 4. w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 3. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 1. podanie danych osobowych przez osobę  przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy;
 2. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
 
 
 
Tyrawa Wołoska , 2 listopad 2018 r.     
                                                                                                                             …………………………..
                                                                                                       

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

 • 14 grudnia 2017 10:15

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko - Kierownik Świetlicy

 • 28 kwietnia 2017 09:03

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Świetlicy "Mrówka" w Placówce Wsparcia Dziennego
utworzonej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.4
Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu na czas określony tj. 1.06.2017 r. do 31.12.2018 r.
Zatrudnienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENT ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy

 • 15 lipca 2016 09:08

Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENT ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy

  

Przejdź do wpisu

Radca prawny w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej

 • 10 czerwca 2016 14:19

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
Radca prawny w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej
w wymiarze 1/2 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie: wyższe prawnicze,
 2. doświadczenie zawodowe:  2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego,
 3. wpis na listę radców prawnych,
 4. znajomość przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, w tym ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych,
 5. umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel),
 6. umiejętność interpretowania przepisów prawa,
 7. znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska
  oraz wiedza o gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. umiejętność pracy w stresie,
 4. zdolność podejmowania decyzji,
 5. dyspozycyjność,
 6. kreatywność, samodzielność,
 7. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 8. prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. udzielanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji prawa;
 2. wskazywanie na uchybienia w działalności organów Gminy i Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;
 3. udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Gminy;
 4. udział w opracowywaniu uchwał i zarządzeń wydawanych przez Radę Gminy
  oraz Wójta Gminy i innych dokumentów dotyczących działalności tych organów;
 5. opracowywanie opinii i aktów prawnych w zakresie problematyki wynikającej z pracy Rady Gminy i Urzędu Gminy;
 6. uczestniczenie w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana
  lub rozwiązanie stosunku prawnego;
 7. występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego Gminy;
 8. świadczenie pomocy prawnej pracownikom Urzędu Gminy w zakresie działalności Urzędu.
 1. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202
z późn.zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23.06.2016 r. pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Radca prawny w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTOR ds. inwestycji-3

 • 04 marca 2016 13:21

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTOR ds. inwestycji

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

PODINSPEKTOR ds. inwestycji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTOR ds. inwestycji

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska

(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

PODINSPEKTOR ds. inwestycji

 

I.                   Wymagania niezbędne:

 

1.      obywatelstwo polskie,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,

4.      nieposzlakowana opinia,

5.      wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa,

6.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.      biegła znajomość obsługi komputera,

8.      bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw:
o samorządzie gminnym, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Instrukcji kancelaryjnej,

9.      znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz wiedza
o gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.

 

I.                   Wymagania dodatkowe:

1.      umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,

2.      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

3.      wysoka kultura osobista,

4.      umiejętność pracy w stresie,

5.      zdolność podejmowania decyzji,

6.      dyspozycyjność,

7.      kreatywność, samodzielność,

8.      umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

9.      prawo jazdy kat. B.

 

I.                   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie inwestycji gminnych w zakresie budownictwa ogólnego, sanitarnego, elektrycznego i drogowego,

2. organizowanie przetargów dotyczących wyboru wykonawcy robót inwestycyjnych i remontowych,

3. przygotowywanie inwestycji do realizacji,

4. przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,

5. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, remontami kapitalnymi
i bieżącymi zasobów gminnych,

6. przeprowadzenie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

7. przygotowywanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie inwestycji,

8. przygotowywanie wniosków o dotacje na inwestycje z programów pomocowych Unii Europejskiej,

9. przygotowywanie wniosków o dotację na inwestycje infrastrukturalne,

10. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją i realizacją inwestycji i kapitalnych remontów - dotyczące mienia gminnego,

11. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych na realizację inwestycji i kapitalnych remontów,

12. uczestnictwo przy odbiorach inwestycji komunalnych oraz egzekwowanie roszczeń z tytułu rękojmi,

13. prowadzenie nadzoru inwestorskiego, zadań inwestycyjnych i remontowych wykonywanych w budynkach administracyjnych Urzędu,

14. inne zadania zlecone przez Wójta Gminy.

II.                Wymagane dokumenty:

                                                                        1.      list motywacyjny,

                                                                        2.      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

                                                                        3.      kwestionariusz osobowy

                                                                        4.      kserokopie świadectw pracy

                                                                        5.      kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
i wykształcenie zawodowe,

                                                                        6.      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

                                                                        7.      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15 marca 2016 r. pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Tyrawa Wołoska, dnia 04-03-2016 r.         

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTOR ds. inwestycji

 • 19 lutego 2016 10:14

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTOR ds. inwestycji

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
PODINSPEKTOR ds. inwestycji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTOR ds. inwestycji

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
PODINSPEKTOR ds. inwestycji

 

I.                   Wymagania niezbędne:

 

1.                  obywatelstwo polskie,

2.                  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.                  stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,

4.                  nieposzlakowana opinia,

5.                  wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa,

6.                  doświadczenie zawodowe/staż pracy – co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego
w budownictwie,

7.                  uprawnienia budowlane,

8.                  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.                  biegła znajomość obsługi komputera,

10.              bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw:
o samorządzie gminnym, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Instrukcji kancelaryjnej,

11.              znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz wiedza
o gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.

 

II.                Wymagania dodatkowe:

1.                  umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,

2.                  umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

3.                  wysoka kultura osobista,

4.                  umiejętność pracy w stresie,

5.                  zdolność podejmowania decyzji,

6.                  dyspozycyjność,

7.                  kreatywność, samodzielność,

8.                  umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

9.                  prawo jazdy kat. B.

 

III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie inwestycji gminnych w zakresie budownictwa ogólnego, sanitarnego, elektrycznego i drogowego,

2. organizowanie przetargów dotyczących wyboru wykonawcy robót inwestycyjnych i remontowych,

3. przygotowywanie inwestycji do realizacji,

4. przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,

5. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, remontami kapitalnymi
i bieżącymi zasobów gminnych,

6. przeprowadzenie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

7. przygotowywanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie inwestycji,

8. przygotowywanie wniosków o dotacje na inwestycje z programów pomocowych Unii Europejskiej,

9. przygotowywanie wniosków o dotację na inwestycje infrastrukturalne,

10. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją i realizacją inwestycji i kapitalnych remontów - dotyczące mienia gminnego,

11. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych na realizację inwestycji i kapitalnych remontów,

12. uczestnictwo przy odbiorach inwestycji komunalnych oraz egzekwowanie roszczeń z tytułu rękojmi,

13. prowadzenie nadzoru inwestorskiego, zadań inwestycyjnych i remontowych wykonywanych w budynkach administracyjnych Urzędu,

14. inne zadania zlecone przez Wójta Gminy.

IV.             Wymagane dokumenty:

1.                        list motywacyjny,

2.                        CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3.                        kwestionariusz osobowy

4.                        kserokopie świadectw pracy

5.                        kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
i wykształcenie zawodowe,

6.                        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

7.                        inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 2 marca 2016 r. pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Tyrawa Wołoska, dnia 19-02-2016 r.             ………………………………………………......

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTOR ds. inwestycji

 • 03 lutego 2016 14:20

Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTOR ds. inwestycji

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

INSPEKTOR ds. inwestycji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTOR ds. inwestycji

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

INSPEKTOR ds. inwestycji

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa,
 6. doświadczenie zawodowe/staż pracy – co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego
  w budownictwie,
 7. uprawnienia budowlane,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. biegła znajomość obsługi komputera,
 10. bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw:
  o samorządzie gminnym, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Instrukcji kancelaryjnej,
 11. znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz wiedza
  o gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność pracy w stresie,
 5. zdolność podejmowania decyzji,
 6. dyspozycyjność,
 7. kreatywność, samodzielność,
 8. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 9. prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie inwestycji gminnych w zakresie budownictwa ogólnego, sanitarnego, elektrycznego i drogowego,

2. organizowanie przetargów dotyczących wyboru wykonawcy robót inwestycyjnych i remontowych,

3. przygotowywanie inwestycji do realizacji,

4. przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,

5. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, remontami kapitalnymi
i bieżącymi zasobów gminnych,

6. przeprowadzenie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

7. przygotowywanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie inwestycji,

8. przygotowywanie wniosków o dotacje na inwestycje z programów pomocowych Unii Europejskiej,

9. przygotowywanie wniosków o dotację na inwestycje infrastrukturalne,

10. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją i realizacją inwestycji i kapitalnych remontów - dotyczące mienia gminnego,

11. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych na realizację inwestycji i kapitalnych remontów,

12. uczestnictwo przy odbiorach inwestycji komunalnych oraz egzekwowanie roszczeń z tytułu rękojmi,

13. prowadzenie nadzoru inwestorskiego, zadań inwestycyjnych i remontowych wykonywanych w budynkach administracyjnych Urzędu,

14. inne zadania zlecone przez Wójta Gminy.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
  3. kwestionariusz osobowy
  4. kserokopie świadectw pracy
  5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
   i wykształcenie zawodowe,
  6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.
  7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Tyrawa Wołoska, dnia 03-02-2016 r.             ………………………………………………......

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENT ds. ochrony środowiska i rolnictwa

 • 03 lutego 2016 14:15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENT ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

REFERENT ds. ochrony środowiska i rolnictwa

R.Org.0050.4.2016

 

Zarządzenie Nr 4/2016

 

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

 z dnia 3 lutego 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Referenta ds. ochrony środowiska i rolnictwa w wymiarze 1/1 etatu

oraz powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 13a ust.
1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202
z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Przeprowadzić nabór w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko - Referenta ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Powołać komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - Referenta ds. ochrony środowiska i rolnictwa w składzie:

1) Marian Kurasz – Przewodniczący Komisji,

2) Faustyna Krasulak – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3) Janusz Burak – Sekretarz Komisji.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENT ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

REFERENT ds. ochrony środowiska i rolnictwa

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe magisterskie: z zakresu ochrony środowiska lub administracyjne
  lub prawnicze,
 6. doświadczenie zawodowe/staż pracy – co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego
  w administracji publicznej,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. biegła znajomość obsługi komputera,
 9. bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw:
  o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o odpadach, o ochronie przyrody, o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach, o ochronie zwierząt, Prawa ochrony środowiska,  Prawa wodnego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Instrukcji kancelaryjnej,
 10. znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz wiedza o gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność pracy w stresie,
 5. zdolność podejmowania decyzji,
 6. dyspozycyjność,
 7. kreatywność, samodzielność,
 8. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 9. prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu leśnictwa, rolnictwa
i ochrony przyrody na terenie gminy;

2) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i klęskami żywiołowymi
w rolnictwie;

3) wydawanie decyzji środowiskowych;

4) wydawanie decyzji dot. wycinki drzew i krzewów;

5) prowadzenie ewidencji informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu urzędu oraz przekazywanie danych do BIP.

6) współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sanoku,

7) prowadzenie ewidencji zawartych umów mieszkańców gminy z przedsiębiorcami na wywóz odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych,

8) prowadzenie kontroli mieszkańców w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych stałych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
z nieruchomości i posiadania dowodów potwierdzających korzystanie z tych usług oraz egzekucja tych wymogów w przypadku nie wykonania obowiązku,

9) nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie Prawo wodne,

10) nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, w tym m.in. opracowanie i realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

11) nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym m.in. opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,

12) udział w procesie aplikacji o środki zewnętrzne,

13) przygotowywanie procesów inwestycyjnych i nadzór merytoryczny nad prowadzonymi inwestycjami oraz opracowywaniem informacji na temat ich przebiegu,

14) inne zadania zlecone przez Wójta Gminy.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
  3. kwestionariusz osobowy
  4. kserokopie świadectw pracy
  5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
   i wykształcenie zawodowe,
  6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.
  7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Tyrawa Wołoska, dnia 03-02-2016 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENT ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy

 • 03 lutego 2016 14:12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENT ds.  organizacyjnych i obsługi Rady Gminy

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

REFERENT ds.  organizacyjnych i obsługi Rady Gminy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENT ds.  organizacyjnych i obsługi Rady Gminy

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):

REFERENT ds.  organizacyjnych i obsługi Rady Gminy

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe magisterskie: administracyjne lub prawnicze lub z zakresu zarządzania,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. biegła znajomość obsługi komputera,
 8. bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw:
  o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Instrukcji kancelaryjnej,
 9. znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz wiedza
  o gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność pracy w stresie,
 5. zdolność podejmowania decyzji,
 6. dyspozycyjność,
 7. kreatywność, samodzielność,
 8. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 9. prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie sekretariatu Urzędu;
2. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Urzędu;
3. prowadzenie obiegu dokumentów w formie papierowej i elektronicznej;
4. obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez Wójta;
5. prowadzenie rejestru dokumentów podanych do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń;
6. zamawianie i rejestracja pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem;
7. zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli;
8. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta;

9. prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Gminy,

10. obsługa Rady Gminy i Komisji Rady Gminy,

11. inne zadania zlecone przez Wójta Gminy.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
   i wykształcenie zawodowe,
  6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
  7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Tyrawa Wołoska, dnia 03-02-2016 r.

Przejdź do wpisu

nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. podatków

 • 16 września 2015 15:06

  Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. podatków
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska)
 
I.                   Wymagania niezbędne:
 
1.      obywatelstwo polskie,
2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.      stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
4.      nieposzlakowana opinia,
5.      wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne,
6.      co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości,  
7.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8.      biegła znajomość obsługi komputera,
9.      bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, 
o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, o rachunkowości, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
10. znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz wiedza 
o gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.

 Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. podatków
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska)
 
I.                   Wymagania niezbędne:
 
1.      obywatelstwo polskie,
2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.      stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
4.      nieposzlakowana opinia,
5.      wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne,
6.      co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości,  
7.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8.      biegła znajomość obsługi komputera,
9.      bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, o rachunkowości, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
10. znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz wiedza
o gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.
 
II.                Wymagania dodatkowe:
 
1.      umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w stresie,
 3. zdolność podejmowania decyzji,
 4. dyspozycyjność,
 5. kreatywność, samodzielność,
 6. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 7. prawo jazdy kat. B.
III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.                  prowadzenie spraw związanych z wymiarem należności pieniężnych z tytułu zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych;
2.                  nadzór nad prawidłowym naliczeniem podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w deklaracjach składanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
3.                  prowadzenie prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów (w tym odpis do Izby Rolniczej), wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków,
4.                  wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających zaległość,
5.                  prowadzenie wszelkich czynności związanych z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym:
- zakładanie kontokwitariuszy,
- przeprowadzenie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów,
- obliczanie wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów,
6.                  terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środka egzekucyjnego (upomnienia, tytuły wykonawcze, decyzje określające zaległość podatkową),
7.                  zwracanie i zaliczanie nadpłat,
8.                  sporządzanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności, umarzania należności podatkowych oraz udzielaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
9.                  przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania budżetu,
10.              opracowywanie sprawozdawczości z wykonania dochodów gminy z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych, o zaległościach przedsiębiorców w wpłatach, o udzielonej pomocy,
11.              naliczanie odsetek od zaległości podatkowych,
12.              prowadzenie innych spraw zleconych przez Wójta.
 
IV.             Wymagane dokumenty:
 
1.  list motywacyjny,
2.  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3.  kwestionariusz osobowy,
4.      kserokopie świadectw pracy,
5.      kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
6.      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
7.      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.               o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą                                 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28 września
2015 r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska,
38-535 Tyrawa Wołoska 175
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. podatków w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkachinwalidzkich. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
 

Tyrawa Wołoska, dnia 16-09-2015 r.       

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej

 • 08 czerwca 2015 10:10

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej
(Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska)
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)      jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2)      ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół   w Tyrawie Wołoskiej;
3)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie  placówek doskonalenia nauczycieli;
4)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5)      uzyskała:
a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
 przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; 
6)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)      nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn.zm), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.);
 
II. Do konkursu może przystąpić również osoba:
1)      która ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej i spełnia wymagania określone w pkt I ppkt 1 oraz 3-10;
2)      nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a.        posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw  członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b.       ukończyła studia magisterskie,
c.        posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na            stanowisku kierowniczym,
d.      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e.       nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
f.       spełnia wymagania określone w pkt I ppkt 3, 6, 8, 10;
3)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 
III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu szkół w Tyrawie Wołoskiej;
2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt III, ppkt 3;
5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
 z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych    (Dz.U.z 2005 r. Nr 14, poz.114, z późn.zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.z 2007r.  Nr 63, poz.425, z późn.zm) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela    akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r.    Nr 101, poz.926, z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
IV. Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 doUrzędu Gminy Tyrawa Wołoska (sekretariat pok. 15) 
38 – 535 Tyrawa Wołoska 175
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej”.
 
V. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
                               
VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

 

Tyrawa Wołoska. 5.06.2015r.

 

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej
(Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska)
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)      jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2)      ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół   w Tyrawie Wołoskiej;
3)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie  placówek doskonalenia nauczycieli;
4)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5)      uzyskała:
a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
 przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; 
6)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)      nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn.zm), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.);
 
II. Do konkursu może przystąpić również osoba:
1)      która ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej i spełnia wymagania określone w pkt I ppkt 1 oraz 3-10;
2)      nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a.        posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw  członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b.       ukończyła studia magisterskie,
c.        posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na            stanowisku kierowniczym,
d.      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e.       nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
f.       spełnia wymagania określone w pkt I ppkt 3, 6, 8, 10;
3)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 
III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu szkół w Tyrawie Wołoskiej;
2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt III, ppkt 3;
5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
 z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych    (Dz.U.z 2005 r. Nr 14, poz.114, z późn.zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.z 2007r.  Nr 63, poz.425, z późn.zm) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela    akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r.    Nr 101, poz.926, z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
IV. Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 doUrzędu Gminy Tyrawa Wołoska (sekretariat pok. 15) 
38 – 535 Tyrawa Wołoska 175
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej”.
 
V. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
                               
VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

 

Tyrawa Wołoska. 5.06.2015r.

Przejdź do wpisu

nabór na wolne stanowisko pracy SEKRETARZ GMINY

 • 08 maja 2015 09:16

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
(Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska):
SEKRETARZ GMINY
I.                   Wymagania niezbędne:
 
1.      obywatelstwo polskie,
2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.      stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
4.      nieposzlakowana opinia,
5.      wykształcenie wyższe,
6.      co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej
4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa
w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
7.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8.      biegła znajomość obsługi komputera,
9.      bardzo dobra znajomość przepisów prawa, a w szczególności następujących ustaw:
o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o systemie oświaty, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu wyborczego oraz Instrukcji kancelaryjnej,
10. znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz wiedza
o gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkach organizacyjnych.
 
II.                Wymagania dodatkowe:
1.      umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. umiejętność pracy w stresie,
 4. zdolność podejmowania decyzji,
 5. dyspozycyjność,
 6. kreatywność, samodzielność,
 7. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 8. prawo jazdy kat. B.
 
 
 
III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.                  nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i organizacją pracy Urzędu
oraz obsługą interesantów,
2.                  współpraca z Radą oraz nadzorowanie prawidłowego przygotowania materiałów pod obrady sesji,
3.                  opracowywanie projektów zmian statutu, regulaminów, zarządzeń, uchwał,
4.                  prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5.                  opracowywanie zakresów czynności dla pracowników bezpośrednio podległych, kierowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6.                  przeprowadzanie okresowych analiz okresowych ocen pracowników Urzędu,
7.                  czuwanie nad terminowością wykonywania zadań Urzędu,
8.                  nadzorowanie spraw związanych z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg
i wniosków mieszkańców oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
9.                  współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznej w zakresie wykonywanych przez nie czynności kontrolnych Urzędu oraz koordynowanie kontroli zarządczej,
10.              wykonywanie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych i ochroną danych osobowych,
11.              przyjmowanie oraz dokonywanie analiz oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi przez pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
12.              współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy m.in. w zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych, staży absolwenckich,
13.              koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami,
14.              informowanie pracowników Urzędu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym
w zakresie dotyczącym Urzędu,
15.              nadzorowanie i koordynowanie poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek oświaty, pomocy społecznej, instytucji kultury polegające m.in. na przepływie informacji pomiędzy nimi oraz współpracy w zakresie wykonywania zadań wspólnych gminy.
16.               prowadzenie innych spraw zleconych przez Wójta.
 
IV.             Wymagane dokumenty:
                                                                        1.      list motywacyjny,
                                                                        2.      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
                                                                        3.      kwestionariusz osobowy
                                                                        4.      kserokopie świadectw pracy
                                                                        5.      kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
i wykształcenie zawodowe,
                                                                        6.      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
                                                                        7.      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19 maja 2015 r .w godzinach pracy urzędu, pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze SEKRETARZ GMINY – nazwa stanowiska w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Tyrawa Wołoska, 2015-05-08

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko pracy do spraw inwestycji i infrastruktury

 • 05 lipca 2012 11:14

 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy
Tyrawa Wołoska
Poszukuje pracownika na zastępstwo na  stanowisko pracy do spraw inwestycji i infrastruktury w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175
 
 1. Wymagania niezbędne:
a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,
b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)      niekaralność za przestępstwa umyślne,
d)      wykształcenie wyższe  o specjalności budownictwo oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e)      znajomość przepisów prawa w zakresie inwestycji i remontów
 1. Wymagania dodatkowe:
a)      znajomość procedur udzielania zamówień publicznych,
b)      umiejętność kosztorysowania,
c)      znajomość prawa samorządowego i procedura administracyjnych (k.p.a.),
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
     a)  prowadzenie całości spraw związanych z realizacją ustawy o    
           zagospodarowaniu przestrzennym ( w zakresie zadań gminy)
     b)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań
         inwestycyjnych,
    c) przygotowywanie specyfikacji technicznych do przetargów dla zamówień publicznych
        dotyczących robót budowlanych,
    d) udział w komisjach przetargowych, komisjach odbioru, przeglądach itp,
    e)  współpraca przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji,
    f) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 
Kandydaci chętni do pracy winni złożyć swoje zgłoszenie pisemnie lub osobiście w terminie do dnia 13 lipca 2012 r. w godz. 800 - 1500  w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 , tel. 13 4656933 
                                                                                                                         Wójt Gminy
Mieczysław Czapor 

 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy
Tyrawa Wołoska
Poszukuje pracownika na zastępstwo na  stanowisko pracy do spraw inwestycji i infrastruktury w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175
 
 1. Wymagania niezbędne:
a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,
b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)      niekaralność za przestępstwa umyślne,
d)      wykształcenie wyższe  o specjalności budownictwo oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e)      znajomość przepisów prawa w zakresie inwestycji i remontów
 1. Wymagania dodatkowe:
a)      znajomość procedur udzielania zamówień publicznych,
b)      umiejętność kosztorysowania,
c)      znajomość prawa samorządowego i procedura administracyjnych (k.p.a.),
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
     a)  prowadzenie całości spraw związanych z realizacją ustawy o    
           zagospodarowaniu przestrzennym ( w zakresie zadań gminy)
     b)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań
         inwestycyjnych,
    c) przygotowywanie specyfikacji technicznych do przetargów dla zamówień publicznych
        dotyczących robót budowlanych,
    d) udział w komisjach przetargowych, komisjach odbioru, przeglądach itp,
    e)  współpraca przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji,
    f) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 
Kandydaci chętni do pracy winni złożyć swoje zgłoszenie pisemnie lub osobiście w terminie do dnia 13 lipca 2012 r. w godz. 800 - 1500  w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 , tel. 13 4656933 
                                                                                                                         Wójt Gminy
Mieczysław Czapor 

 

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej

 • 16 sierpnia 2011 15:02

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Ogłasza nabór na stanowisko
Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej 

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Ogłasza nabór na stanowisko
Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej
 
 1. Wymagania niezbędne:
1)      obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2)  niekaralność za przestępstwo umyślne,
3) nieposzlakowana opinia,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5)  Ukończone  studia wyższe – preferowane administracyjne, prawne lub ekonomiczne,
6)  co najmniej 5 letni staż pracy
 1. Wymagania dodatkowe:
a)      obowiązkowość, komunikatywność, samodzielność,
b)      znajomość ustaw związanych z funkcjonowaniem jednostki sektora finansów publicznych, w szczególności: ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, prawo administracyjne, prawo pracy
c)      obsługa komputera: (MSS Orfice, Internet, poczta elektroniczna).
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisk Kierownika ZEAS

1)      realizacja obowiązków kierownika jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2)      realizacja obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych,

3)      realizacja obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela, w szczególności prowadzenie postępowań w sprawach awansu zawodowego nauczycieli, postępowań w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego, pomocy materialnej dla uczniów, wynagradzania nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy oraz prowadzenie wszelkich spraw pracowniczych,
4)      wykonywanie funkcji pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w jednostce,
5)      współpraca z dyrektorami szkół i kuratorium oświaty w zakresie realizacji zadań oświatowych,
6)      utrzymanie obiektów oświatowych ( planowanie inwestycji, remontów, realizacja, rozliczanie itp.)
7)      bieżąca współpraca z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań oświatowych
 
4. Warunki pracy
1)      wymiar czasu pracy: 1 etat,
2)      zatrudnienie : po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
3)      miejsce pracy: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
 
5. Wymagane dokumenty:
1)  list motywacyjny,
2) życiorys (CV ),
3)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie,
5) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.
8) inne dokumenty potwierdzające umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.
 
      Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
Dokumenty mogą być potwierdzone przez kandydata, z tym że przed komisją konkursową należy okazać oryginały dokumentów.
            Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 01.09.2011  r. do godz. 15-tej,  pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.                    
Tyrawa Wołoska, 2011-08-16
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Mieczysław Czapor

Przejdź do wpisu

konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

 • 05 sierpnia 2011 15:02

 

 

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 

OGŁASZA

 konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej 

 

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

 

 

 OGŁASZA  

 konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej 

1.      Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania formalne:
1)     obywatelstwo polskie, 
2)     wykształcenie wyższe kierunkowe, umożliwiające wykonywanie zadań na danym stanowisku,
3)     posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na danym
 stanowisku,
4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
7)     znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury,
8)     umiejętność dobrej organizacji pracy.  

 

 

2.      Oferty kandydatów powinny zawierać: 
1)      list motywacyjny,
2)      życiorys (CV)
3)      dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, kursy i szkolenia,
4)      kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
5)      pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju GOK w Tyrawie Wołoskiej,
6)      zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w zajmowanym stanowisku,
7)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8)      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
9)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
 

 
3.      Oferty wraz z kompletem potwierdzonych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora GOK w Tyrawie Wołoskiej” w Urzędzie Gminy , 38-535 Tyrawa Wołoska 175 do dnia 29.08.2011 r.  do godz. 14-tej.

 

 

 

Dokumenty mogą być potwierdzone przez kandydata, z tym że przed komisją konkursową należy okazać oryginały dokumentów.

 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 
4.      Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa w wymiarze ½ etatu na okres 4 lat.
 
5.      Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, WójtGminy Tyrawa Wołoska może powierzyć stanowisko dyrektora GOK wybranemu przez siebie kandydatowi lub ogłosić ponowny konkurs.  

Tyrawa Wołoska 2011-07-29   
Wójt Gminy
Mieczysław Czapor
 


 

Przejdź do wpisu

Ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 • 07 stycznia 2011 07:52

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Ogłasza nabór na stanowisko

Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Tyrawie Wołoskiej
 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

Ogłasza nabór na stanowisko

Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

w Tyrawie Wołoskiej

1. Wymagania niezbędne:
Na stanowisku Zastępcy Kierownika USC może być zatrudniona osoba, która zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego:
1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5) ukończyła:
a) studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub
b) podyplomowe studia administracyjne,
6) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy
a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego,
b) w służbie cywilnej,
c) w urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.
d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi…
2. Wymagania dodatkowe:
a) obowiązkowość, komunikatywność, samodzielność,
b) znajomość w stopniu podstawowym ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego,
Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny, Kodeks rodzinny i
opiekuńczy,
c) obsługa komputera: (MSS Orfice, Internet, poczta elektroniczna).

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Kierownika USC
1) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
2) współdziałanie z organami rządowej administracji ogólnej,
3) przyjmowanie i załatwianie interesantów we wszystkich sprawach wynikających z zakresu działania USC,
4) zastępowanie Kierownika USC podczas jego nieobecności.

4. Warunki pracy
1) wymiar czasu pracy: 1/5 etatu
2) miejsce pracy: Urząd Gminy – Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej.

5.  Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2)  życiorys (CV ),

3)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i oświadczenie,

5)  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o  korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa umyślne

 7)  aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.

            Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem. Dokumenty mogą być potwierdzone przez kandydata, z tym ze przed komisją konkursową należy okazać oryginały dokumentów.

            Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.  Nr 223, poz. 1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 17.01.2011  r. pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko  Zastępcy Kierownika USC”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.


Tyrawa Wołoska, 2011-01-04

Wójt Gminy
Mieczysław Czapor

 Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko pracy do pozyskiwania funduszy i obsługi mienia wiejskiego

 • 28 stycznia 2010 07:42

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do pozyskiwania funduszy
i obsługi mienia wiejskiego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do pozyskiwania funduszy
i obsługi mienia wiejskiego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175
 1. Wymagania niezbędne:
a)posiadanie obywatelstwa polskiego,
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)niekaralność za przestępstwa umyślne,
d)wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, rolnicze lub prawnicze,
e)doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych ( przygotowywanie ,realizacja i rozliczanie wniosków),
f)dobra znajomość obsługi komputera oraz programów Word i Excel,
      g)   znajomość języka angielskiego,
 1. Wymagania dodatkowe:
a)obowiązkowość, komunikatywność, samodzielność,
b)znajomość prawa samorządowego i procedur administracyjnych (k.p.a.),
c)umiejętność pracy w zespole
      e)   obsługa komputera: (MS Office, Internet, poczta elektroniczna). 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
     a)  bieżąca analiza informacji dotyczących możliwości pozyskiwania przez gminę  
          dodatkowych  środków finansowych,
     b)  pozyskiwanie krajowych i zagranicznych dotacji, w tym funduszy z Unii Europejskiej,
     c)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od momentu  
          przygotowania wniosku do momentu rozliczenia zadania,
     d)  nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji udzielających  
          pomocy finansowej,
     e)  obsługa mienia wiejskiego,
     f)  prowadzenie gospodarki zadrzewieniowej.
4.  Wymagane dokumenty:
    a)  list motywacyjny,
 b)  życiorys (CV ),
 c)  kwestionariusz osobowy,
    d)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie,
    f)  zaświadczenie o niekaralności ( może zostać uzupełnione w trakcie procesu rekrutacji,  
      do tego czasu należy złożyć oświadczenie o niekaralności),
    g)  zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego,
    h)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
    i)  aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.
      Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem. Dokumenty mogą być potwierdzone przez kandydata, z tym ze przed komisją konkursową należy okazać oryginały dokumentów.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.  Nr 223, poz. 1458)”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
25 stycznia 2010 r. pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko d/s pozyskiwania funduszy i obsługi mienia wiejskiego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”.
            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE

 • 06 lipca 2009 14:52

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy
Tyrawa Wołoska
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do pozyskiwania funduszy i obsługi mienia wiejskiego
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175 

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy
Tyrawa Wołoska
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do pozyskiwania funduszy i obsługi mienia wiejskiego
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175 

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwa umyślne,
d) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze,
e) doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych ( przygotowywanie ,realizacja i rozliczanie wniosków),
f) dobra znajomość obsługi komputera oraz programów Word i Exel,
  g) znajomość języka angielskiego,
2. Wymagania dodatkowe:
a) obowiązkowość, komunikatywność, samodzielność,
b) znajomość prawa samorządowego i procedur administracyjnych (k.p.a.),
c) umiejętność pracy w zespole
  e) obsługa komputera: (MSS Orfice, Internet, poczta elektroniczna).
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) bieżąca analiza informacji dotyczących możliwości pozyskiwania przez gminę  
  dodatkowych środków finansowych,
  b) pozyskiwanie krajowych i zagranicznych dotacji, w tym funduszy z Unii Europejskiej,
  c) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od momentu  
  przygotowania wniosku do momentu rozliczenia zadania,
  d) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji udzielających  
  pomocy finansowej,
  e) obsługa mienia wiejskiego,
  f) prowadzenie gospodarki zadrzewieniowej.

4. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
 b) życiorys (CV ),
 c) kwestionariusz osobowy,
  d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie,
  f) zaświadczenie o niekaralności ( może zostać uzupełnione w trakcie procesu rekrutacji,  
  do tego czasu należy złożyć oświadczenie o niekaralności),
  g) zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego,
  h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  i) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.
 Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem. Dokumenty mogą być potwierdzone przez kandydata, z tym ze przed komisją konkursową należy okazać oryginały dokumentów.
 Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
17 lipca 2009 r. pod adresem: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko d/s pozyskiwania funduszy i obsługi mienia wiejskiego w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”.
 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
   
Tyrawa Wołoska, 2009-07-06

 

Przejdź do wpisu
Powrót