Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.);

·         Uchwała Nr XLI/214/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 18 września 2018 r.

W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska;

·         Uchwała Nr XLI/215/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

Wymagane dokumenty dotyczące zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych
 i określonych w uchwale Rady Gminy Tyrawa Wołoska, niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu (zakładu), o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021).

 

 

 Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w wyznaczonym  w wezwaniu terminie, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Zezwolenie należy odebrać osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego.

 

Termin i sposób załatwienia

1.       Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w okresie
1 lub 2 miesięcy od daty wpływu wniosku.

2.       Sprawy załatwiane są w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, I piętro, pok. 14,
tel. 13 46 56 933

3.       W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

 

 

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

·         525 zł  - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;

·          525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);

·          2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

 

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

 

Opłatę wnosi się w trzech równych ratach w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i  30 września.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim  winien złożyć do dnia 31 stycznia danego roku., oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu (brutto) za poprzedni rok  oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, celem  naliczenia wielkości opłaty alkoholowej na dany rok. 

Jeżeli sprzedaż przekroczyła :

·         37 500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
     
  • 77 000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Niedokonanie opłaty oraz niezłożenie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w danym roku powoduje wygaśnięcie zezwolenia. W przypadku niezłożenia oświadczenia do 31 stycznia danego roku , zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca
z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia danego roku, nie złoży oświadczenia wraz
z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% podstawowej opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, względnie niezapłacenia opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji
o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

 

 

 

Cofnięcie zezwolenia

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

      a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

      b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art.        14 ust. 3 i 4;

2) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

3)  wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

4) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

5) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.

6) orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Dół formularza

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych

 

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 

1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska,

2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w ustawowo określonych wysokościach i terminach,

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku
do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
 

Wygaśnięcie zezwolenia

 

 Zezwolenie wygasa w przypadku:

·         likwidacji punktu sprzedaży,

·         upływu terminu ważności zezwolenia,

·         zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

·         zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

·         niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim,

b) dokonania opłaty w ustawowo określonej w wysokości.

Przejdź do wpisu
Powrót