Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

 
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 175,                                                                                                                                                                             tel. (013) 4656931, fax. (013) 4656924
e-mail: urzad@tyrawa.pl
Godziny otwarcia Urzędu:
od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30
   

IIiGG PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY NA INNEGO INWESTORA
Podstawa prawna

 
-  Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej                                      (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
Miejsce
i sposób załatwienia sprawy
Referat Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami.

Decyzja Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
Wymagane dokumenty - Do wniosku o wydanie decyzji przenoszącej decyzję o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innego inwestora należy dołączyć:

- Kserokopię decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z potwierdzoną jej ostatecznością

- Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby /oryginał/

- Oświadczenie wnioskodawcy dot. woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy /oryginał/

- W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo                               do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/

- Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Opłaty - Od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł

- Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)
Termin załatwienia sprawy Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane–                     nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie                 za pośrednictwem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Osoba właściwa do załatwienia sprawy  
mgr inż. Krystian Domaradzki

II piętro, pokój 26, tel. 13 46 569 22 
Inne informacje ---
 
Opracował/a:     mgr Joanna Kocunik
Sprawdził/a:       mgr inż. Krystian Domaradzki
Zatwierdził/a:    inż.  Jan Chowaniec – Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

Do pobrania:
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Przejdź do wpisu

Nadanie numeru porządkowego

 •  

Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 175,                                                                                                                                                                             tel. (013) 4656931, fax. (013) 4656924
e-mail: urzad@tyrawa.pl
Godziny otwarcia Urzędu:
od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30
   

IIiGG NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna - Art. 47a  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017 r. poz. 2101 ze zm.)
Miejsce
i sposób załatwienia sprawy
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska. Pisemne zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości
Wymagane dokumenty - Wniosek pisemny o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości wraz z załącznikami:
 • W przypadku nieruchomości zabudowanej:
  • kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (oryginał do wglądu);
  • kserokopia inwentaryzacji powykonawczej budynku lub odbitka z mapy  zasadniczej  lub potwierdzenie zakończenia budowy  przez  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  • dziennik budowy (do wglądu);
 • W przypadku nieruchomości niezabudowanej
  • kserokopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (oryginał do wglądu) – w przypadku braku planu miejscowego, lub opinia o przeznaczeniu nieruchomości według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w sytuacji jego obowiązywania.
 • W przypadku samowoli budowlanej – kserokopia decyzji wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu                         na użytkowanie obiektu (oryginał do wglądu).
Opłaty Od poświadczenia zgodności kopii zawiadomienia o nadaniu numeru                         z oryginałem – 5 zł od każdej zaczętej strony.
Termin załatwienia sprawy W ciągu miesiąca do dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Nie przewiduje się procedury odwoławczej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy mgr inż. Krystian Domaradzki

II piętro, pokój 26, tel. 13 46 569 22 
Inne informacje O nadanie numeru wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
Wnioskodawca, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia                 o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieszcza w miejscu widocznym na budynkach położonych na nieruchomościach lub na ogrodzeniach tabliczki z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości (budynku)                     i nazwą ulicy.
Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona                 od ulicy (drogi), wówczas – niezależnie od tabliczki umieszczonej na budynku – należy umieścić tabliczkę również na ogrodzeniu.
 
Opracował/a:     mgr Joanna Kocunik
Sprawdził/a:       mgr inż. Krystian Domaradzki
Zatwierdził/a:     inż. Jan ChowaniecWójt Gminy Tyrawa Wołoska

Do pobrania:
 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Przejdź do wpisu
 •  

Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 175,                                                                                                                                                                             tel. (013) 4656931, fax. (013) 4656924
e-mail: urzad@tyrawa.pl
Godziny otwarcia Urzędu:
od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

IIiGG WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU
DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Podstawa prawna

 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).
- Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej                                        (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
Miejsce
i sposób załatwienia sprawy
Referat Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami.
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Wymagane dokumenty - Wniosek  inwestora o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zawierający numer i dokładny adres działki wraz z załącznikami:
- mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem,
- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 17 zł
Termin załatwienia sprawy Termin realizacji wynosi do 7 dni
Tryb odwoławczy Stosownie do art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Kodeks postępowania administracyjnego „Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.”. Zgodnie
z art. 141 §  2 „Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.”.
Osoba właściwa do załatwienia sprawy mgr inż. Krystian Domaradzki

II piętro, pokój 26, tel. 13 46 569 22
Inne informacje ---
 
Opracował/a:     mgr Joanna Kocunik
Sprawdził/a:       mgr inż. Krystian Domaradzki
Zatwierdził/a:  inż. Jan Chowaniec – Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Do pobrania:
 • Wniosek

Przejdź do wpisu
 •  

Komórka organizacyjna prowadząca usługę, dane kontaktowe:

Referat Inwestycji Infrastruktury i Gospodarki Gruntami
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 175, pok. nr 26
Tel. 13 46 569 22, e-mail: urzad@tyrawa.pl
 

Sposób załatwienia sprawy
Wniosek:
1. Złożenie wniosku.
2. Wizja lokalna w terenie z udziałem stron.
3. Decyzja administracyjna.

Zgłoszenie:

1. Osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej muszą dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew,
których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają:

a) 80cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. Oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew (w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia).
3.
Wniesienie ewentualnego sprzeciwu przez organ (w terminie 14 dni od oględzin).
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

1. Imię, nazwisko i adres korespondencyjny wnioskodawcy;
2. Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
3. Rysunek lub mapkę, określającą usytuowanie drzew na nieruchomości


Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
Listownie na adres Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska , pokój numer 15.

Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;
2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach - dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;
3. Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
4. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a)posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b)nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6. Miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
7. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji dla której jest on wymagany zgodnie a ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
8. Projekt planu:
a)nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
b)przesadzenia drzewa lub krzewu,
jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianę drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
9. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
10. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane.


Opłaty:
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej); Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek podstawowy Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska : 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001.

Termin realizacji sprawy:
W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna sprawy:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z poźn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z poźn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z poźn. zm.)

Tryb odwoławczy sprawy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1. Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.

Uwagi:
I. Nie nalicza się opłat za usunięcie:
1) drzew lub krzewów, na których usuniecie nie jest wymagane zezwolenie;
2) drzew lub krzewów , jeżeli usuniecie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
3) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;
4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
5) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
6) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 nie przekracza:
a)120cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80cm w przypadku pozostałych gatunków drzew
c) w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
7) krzewu lub krzewów rosnacych w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
8) drzew lub krzewów z związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
9) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
10) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
13) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonywania i utrzymania tych urządzeń;
14) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonu lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

II. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków (art. 83a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

III. Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody):
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:
a)80cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b)65cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c)50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
6)
drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
8) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
9) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z walów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
10) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
11) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
12) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
13) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
14) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
15) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
16) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
17) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Wniosek oraz wzory pozostałych dokumentów  dostępne są na stronie www.bip..tyrawa.pl oraz w referacie Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami – pokój nr 26 lub 27.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na  usunięcie drzew lub krzewów.
Zgoda Właściciela nieruchomości na usunięcie drzew/krzewów.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Wniosek o wydanie kopii protokołu oględzin.
Zgoda Współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew/krzewów.
 
 

Przejdź do wpisu
Powrót