Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

​Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 
 • Ważne dokumenty stwierdzające tożsamość - do wglądu.
 
 
 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
 
 
 1. Opłaty
Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie nazwiska dziecka - 11 zł.
 
 1. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175
38-535 Tyrawa Wołoska

tel.: 134656921
 
 
 1. Sposób i termin załatwienia sprawy
 

Sposób załatwienia sprawy:
Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo oświadczenia, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.
Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po urodzeniu się dziecka. Do zmiany nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po ukończeniu przez dziecko trzynastu lat, jest potrzebna jego zgoda.
Do przyjęcia oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków wymagane jest osobiste stawiennictwo obojga rodziców.
 
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.
 
 
 1. Tryb odwoławczy
 
Odwołania w sprawie odmowy Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa rozpatruje Wojewoda Podkarpacki adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
 1. Podstawa prawna
 
 • Art. 68 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.);
 • Art. 88. § 3 i 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy​ (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 682);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.);
 • Art. 4, 5, ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464);
 • Art. 4 ustawy z dnia 13 lipca  2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t.  Dz. U. z 2016 r., poz. 758 z późn. zm.).

Przejdź do wpisu
 •  

Sporządzanie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 
 • Ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,
 • Karta martwego urodzenia – przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
 
 
 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
 
 
 1. Opłaty
 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
 • pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.

Opłacie skarbowej podlega:
 • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.
 
Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,

      nr rachunku: 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001;


Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomogaz tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

 
 1. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej,
Tyrawa Wołoska 175
​38-535 Tyrawa Wołoska
tel.: 134656921
 
 1. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Sposób załatwienia sprawy: Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.
Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku z urzędu imienia najczęściej używanego w kraju. Kierownik urzędu stanu cywilnego informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.
 
Urodzenie dziecka martwego należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
 
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.
 
 
 1. Tryb odwoławczy
 
Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki
adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
 1. Podstawa prawna
 
 • Art. 13, 14, 17, 55, 56, 57, 59 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
  (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1904);
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2305);
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 912);
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.); 
 • Art. 4, 5, ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464);
 • Art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 758 z późn. zm.).
 
 
 1. Uwagi
 
W przypadku osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w siedzibie urzędu stanu cywilnego nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, czynności tej można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności.

Przejdź do wpisu
 •  

Zaświadczenie o stanie cywilnym

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 
Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia składa:
 
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym – zgodnie wzorem określonym przez prawo,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien:
 
 • być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, zgodnie wzorem określonym przez prawo można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może opatrzeć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z przepisami prawa, uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Jeżeli wniosek nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano wniosek w formie dokumentu elektronicznego.

Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl
  
 
3. Opłaty
Opłacie skarbowej podlega:
 • wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym – 38 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,
  nr rachunku 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001

 

W przypadku uiszczenia opłaty skarbowej na poczcie lub w banku należy złożyć potwierdzenie dowodu wpłaty. Jeżeli natomiast płatności dokonano drogą elektroniczną należy złożyć wygenerowane elektronicznie potwierdzenie dokonania przelewu zawierające klauzulę, iż zgodnie z Prawem bankowym dokument taki nie wymaga podpisów, pieczęci oraz stempla bankowego.
 
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175
​38-535 Tyrawa Wołoska
 tel.: 134656921
 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Sposób załatwienia sprawy:
 
 
Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy.
 
Wniosek zgodnie wzorem określonym przez prawo składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 
Wniosek wypełniany jest przez osobę zainteresowaną i zawiera:
 • dane wnioskodawcy tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i adres do korespondencji,
 • stan cywilny (panna, kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec),
 • oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
 • pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
 
 
Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania.
 
Zaświadczenie o stanie cywilnym może zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 

Termin załatwienia sprawy:

 
 • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje księgę zawierającą akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy,
 • 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje ksiąg zawierających akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy.
 

6. Tryb odwoławczy
 
 
Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika tut. Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 

7. Podstawa prawna
 
 • Art. 44 ust. 1 pkt. 3, ust. 4,5,6 i art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.   z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194),
   
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 204 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 758 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
   
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 570),
   
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.).
 

8. Uwagi
 
 
Wnioskodawca składając wniosek oświadcza jednocześnie, że nie istnieją okoliczności mające wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlone w rejestrze stanu cywilnego. Przykładem może być sytuacja, w której ślub odbył się za granicą, a fakt ten nie został zgłoszony w polskim USC. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej     za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przejdź do wpisu
 •  

Uznawanie orzeczeń zagranicznych wydanych w państwach nie należących do Unii Europejskiej

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 
 • wniosek o dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa,
 • urzędowy odpis orzeczenia odnoszącego się do rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa,
 • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • uwierzytelniony przekład na język polski dokumentów wydanych w języku obcym.


Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

Dodatkowo, jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.
 
 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Wniosek o dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, można przesłać drogą elektroniczną jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z przepisami prawa, uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl
Wymagane przez przepis prawa załączniki, (w szczególności: m.in. dokumenty sądowe wraz z tłumaczeniem) należy złożyć w oryginale, w formie papierowej.
 
 1. Opłaty
 
Opłacie skarbowej podlega:
 • dołączenie wzmianki dodatkowej - 11 zł.
 • pełnomocnictwo, jeśli takie zostało udzielone 17,00 zł.
Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.
 
Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,
      nr rachunku 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001 
 
 1. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175
​38-535 Tyrawa Wołoska
tel. 134656921
 
 1. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Sposób załatwienia sprawy:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 01 lipca 2009 r.
Orzeczenia wydane do dnia 01 lipca 2009 r. w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej (oraz Danii) podlegają uznaniu w postępowaniu sądowym z wyjątkiem państw, z którymi obowiązują umowy dwustronna o uznawaniu orzeczeń z mocy prawa.
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
 
 
 1. Tryb odwoławczy
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który odmawia na podstawie art. 1146 Kodeksu postępowania cywilnego dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa obcego, zawiadamia Wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postepowania cywilnego do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.
 
 
 1. Podstawa prawna
 
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego​ (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne​ (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 570),
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji  elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1545 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1464),
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 758 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ​
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1904),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187 poz.1330),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz.1375),
 • Konwencja haska z 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).
 
 
 
 1. Uwagi
 

Powyższa procedura  nie dotyczy orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych podlegających uznaniu na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych.

W oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

 
 1. nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
 2. zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
 3. pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono  należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
 4. strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
 5. sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
 6. jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
 7. uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).
 
Przeszkody określone w pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do sprawy zawisłej przed innym niż sąd organem polskim lub organem państwa obcego oraz do rozstrzygnięcia wydanego przez inny niż sąd organ polski lub organ państwa obcego.
 
Apostille
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, może wezwać Wnioskodawcę do dokonania procesu legalizacji dokumentu.
 
Formy legalizacji:
 • legalizacja pełna – przeprowadzana przez polskiego konsula,
 • apostille – jeżeli dokument jest wystawiony przez władze państwa, które jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U.
  z 2005 r.  Nr 112, poz. 938).
 
Legalizacja jest podstawowym sposobem uwierzytelniania zagranicznych dokumentów. Polega na stwierdzeniu zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia przez urzędnika konsularnego celem posługiwania się nim w innym państwie niż państwo jego wystawienia.
 
Apostille jest to klauzula wydawana przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Sporządzana jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie. Dokument poświadczony Apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji.
 
Aby uzyskać klauzulę „Apostille” na urzędowych dokumentach zagranicznych celem posługiwania się nimi w państwach, które są stroną Konwencji haskiej, należy zwrócić się do organów państwa pochodzenia dokumentu.
 
Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
https:// www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille.

Przejdź do wpisu

Uznanie ojcostwa

 •  

Uznanie Ojcostwa

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 
 • Ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie o ciąży od lekarza lub karta ciąży w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego.
 
 
 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
 
 
 1. Opłaty
 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
 • pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.

Opłacie skarbowej podlega:
 • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.
 
Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,

        nr rachunku: 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001

 
Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.
 

 
 1. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175
​38-535 Tyrawa Wołoska
tel.: 134656921
 
 
 1. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Po ustalonym terminie - niezwłocznie (więcej informacji w rubryce Uwagi).
 
Rodzice dziecka w chwili uznania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego muszą być pełnoletni.
Uznać dziecko może wyłącznie ojciec biologiczny dziecka.
Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.
Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
 
Uznanie ojcostwa następuje z dniem urodzenia się dziecka także wtedy, gdy przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka mężczyzna oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że będzie ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji z zastosowaniem tych komórek albo tego zarodka, a kobieta ta potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka będzie ten mężczyzna.
 
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
 
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Osoba, o której mowa powyżej, jeżeli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
 
Podczas składania oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.
 
Oświadczenie konieczne do uznania można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed sądem opiekuńczym, a poza granicami kraju przed polskim konsulem.
 
 
 1. Tryb odwoławczy
 
Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
 
 
 1. Podstawa prawna
 
 • Art. 18, 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.);
 • Art. 62, 72, 75. § 1, 76, 77, 89, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 682);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1904);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarode (j.t. Dz. U z 2015 r., poz. 1792);
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz 1545 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.);
 • Art. 4, 5, ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464);
 • Art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 758 z późn. zm.).

 
 
 1. Uwagi
 
Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod bezpośrednim numerem telefonu:

jeżeli uznanie dotyczy dziecka poczętego lecz nieurodzonego albo urodzonego, dla którego nie sporządzono jeszcze aktu urodzenia lub jeżeli uznanie dotyczy dziecka, dla którego sporządzono już akt urodzenia: 134656921.

Przejdź do wpisu
 •  

Oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego
  przed zawarciem małżeństwa,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
 
 
3. Opłaty
 
Opłacie skarbowej podlega:
 
 • przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa – 11 zł. 
 
Opłatę skarbową można uiścić:

 
 • przelewem na konto Gminy Tyrawa Wołoska 
  nr rachunku 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001
   
 
 1. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175
​38-535 Tyrawa Wołoska
 tel.: 134656921
 
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 


Sposób załatwienia sprawy:
 
 
Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem.
 
Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
 
Przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula
o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.
 
Termin załatwienia sprawy:
 
Niezwłocznie w chwili złożenia oświadczenia.
 
 
6. Tryb odwoławczy
 
Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje
w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika tut. Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 
 
7. Podstawa prawna
 
 • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682),
   
 • Art. 18, art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego     (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
  (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 758 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r.w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Przejdź do wpisu
 •  

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Z inicjatywą o nadanie odznaczeń dla Jubilatów zameldowanych w gminie Tyrawa Wołoska występuje Wójt Gminy Tyrawa Wołoska do Wojewody Podkarpackiego. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Z inicjatywą nadania odznaczeń można wystąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej: bjasinska@tyrawa.pl
 
 1. Opłaty
Brak.
 
 1. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
Dane dotyczące Jubilatów można również podać telefonicznie, tel.: 134656921
 
 
 1. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Sposób i termin załatwienia sprawy:
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie składa się nie wcześniej niż  w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można składać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza Wójt Gminy Tyrawa Wołoska. Uroczystość wręczenia medali odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej. Biorą w niej udział Jubilaci wraz z rodzinami. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa, w imieniu Jubilatów, medale mogą zostać odebrane przez członków rodziny, w dniu uroczystości.
 
 
 1. Tryb odwoławczy
 
Nie dotyczy.
 
 1. Podstawa prawna
 
 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 400).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).

Przejdź do wpisu
 •  

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 
 • wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • wnioskując o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku  należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów,
 • w przypadku złożenia wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy do wniosku załączyć dokumenty, o których mowa poniżej.
Sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlega akt stanu cywilnego,
który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.
Uzupełnieniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, podlega akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.
Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula.
 
 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego można przesłać drogą elektroniczną. Uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl
 
 
 1. Opłaty
 
Opłacie skarbowej podlega:
 • wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/ uzupełnieniu – 39 zł
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie albo o uzupełnienie aktu stanu cywilnego – 17,00zł.
Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi jest zwolnione z opłaty skarbowej.
 
Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,
           nr rachunku 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001 
 
 1. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175
​38-535 Tyrawa Wołoska
 tel. 134656921
 
 
 1. Sposób i termin załatwienia sprawy
 

Sposób załatwienia sprawy:
Z wnioskiem o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu i przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za  odpis zupełny aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/uzupełnieniu.
 
Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonano w formie czynności materialno-technicznej, wydany odpis zupełny aktu stanu cywilnego uważa się za wydany na wniosek.
 
Sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
 
Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania albo uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 
W przypadku sprostowania lub uzupełnienia aktu małżeństwa dokonywanego na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
 
Termin załatwienia sprawy:
 
Niezwłocznie
 
 
 1. Tryb odwoławczy
 
Odwołania w sprawie odmowy sprostowania albo uzupełnienia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który wydał decyzję o odmowie dokonania sprostowania/uzupełnienia.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
 1. Podstawa prawna
 
 • Art. 35 i 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne​ (j.t. Dz.U.z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.);
 • Ustawa  z dnia 05 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
  (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 758 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
  (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 204 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
  (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego​ (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 194 z późn. zm.); 
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.).
 
 
 1. Uwagi
 


Sądowe sprostowanie aktu stanu cywilnego. 
Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym,
na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli:
1)  sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, o których mowa w art. 35 ust. 2;
2)   sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1.
 
Sądowe uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.

 

Przejdź do wpisu
 •  

Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 
Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia składa:
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula. 
 
 
 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
 
 
 1. Opłaty
 
Opłacie skarbowej podlega:
 • wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą – 38 zł.
Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,
        nr rachunku 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001 
 
 1. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175
​38-535 Tyrawa Wołoska
tel. 134656921
 
 
 1. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Sposób załatwienia sprawy:


Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego.
Wydanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej, celem podpisania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz złożenia stosownych dokumentów.
 
Zapewnienie jest to dokument sporządzany w urzędzie stanu cywilnego, który zawiera dane osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo oraz oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństw określone w art. 1—15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.  Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
Na podstawie złożonych dokumentów oraz aktów stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.
 
Zaświadczenie może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.
 
Cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 
Termin załatwienia sprawy:
 • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje księgę zawierającą akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy,
   
 • 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje ksiąg zawierających akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy.
 
Wydanie zaświadczenia przez konsula
 
Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do konsula może wystąpić obywatel polski.
Do wniosku należy dołączyć:
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,      
 • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
 • opłaty konsularne.
 
 
 1. Tryb odwoławczy
 
Kierownik urzędu stanu cywilnego, jeżeli stwierdzi, że istnieją przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie polskim, odmówi wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.
 
W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą, zawiadamia on pisemnie osobę, której odmowa dokonania czynności dotyczy.
W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoba, której czynność dotyczy, może złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
 
Właściwym w sprawie złożenia wniosku o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności jest Sąd Rejonowy w Sanoku, ul.Kościuszki 5, 38-500 Sanok.
 
 
 1. Podstawa prawna
 
 • Art. 31, 32, 83, 89, 125 ust. 1 pkt. 3 i 4 – ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2064 z późn. zm.),
   
 • Art. 10-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682),
   
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego     (Dz.U. z 2015 r. poz.194 z późn. zm.)
   
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545),
   
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1792),
   
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
  (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 758 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
  (Dz.U. z 2007 r. nr 1987, poz.1330).
 
 
 1. Uwagi
 

Przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie polskim
 
 • Przeszkoda wieku.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
 
 • Przeszkoda ubezwłasnowolnienia.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
 
 • Przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
 
 • Przeszkoda pozostawania w związku małżeńskim.
Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.
 
 • Przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa.
Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.
 
 • Przeszkoda istnienia stosunku przysposobienia (adopcji).
Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.
 

Przejdź do wpisu
 •  

 

Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego
 
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Akt urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. 

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości, co do autentyczności.  
Wnioskodawca i organ właściwy   
 • osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji,
 • pełnomocnik osoby, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji (wymagane jest wówczas pełnomocnictwo- wzór w załączniku),
 • inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 Wymagane dokumenty 
 • wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
 • oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego stanowiącego dowód zdarzenia i jego rejestracji,
 • urzędowe tłumaczenie zagranicznego dokumentu na język polski,
 • oświadczenie małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, (dotyczy to okoliczności, gdy zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o nazwisku małżonków noszonym po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa),
 • pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone przez osobę, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji,
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 • Dokumenty w języku obcym (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych) przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • konsula.
 Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
Oświadczenie w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
  
Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję, albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. 

Dostosowanie pisowni danych

Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji. Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Złożenie wniosku za pośrednictwem konsula

Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego można złożyć za pośrednictwem polskiego konsula. Konsul przesyła wniosek wraz wymaganymi dokumentami do wybranego przez wnioskodawcę kierownika urzędu stanu cywilnego na terenie RP. Jeżeli wniosek o transkrypcję dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa został złożony do konsula oświadczenia w sprawie nazwiska po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa małżonkowie mogą zawrzeć w zawrzeć w składanym wniosku o transkrypcję albo złożyć do protokołu przed konsulem przy składaniu wniosku o transkrypcję. Protokół przyjęcia tych oświadczeń konsul dołącza do wniosku o dokonanie transkrypcji.

Obowiązek transkrypcji
Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego:
 • posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 • ubiega się o polski dokument tożsamości,
 • ubiega się o nadanie numeru PESEL.
   
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Wniosek o dokonanie transkrypcji, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Wymagane przez przepis prawa załączniki (w szczególności: m.in. oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego oraz urzędowe tłumaczenie zagranicznego dokumentu na język polski) należy złożyć w oryginale,
w formie papierowej.
 
 
3. Opłaty
 
Opłacie skarbowej podlega:
 • wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego​ po dokonaniu transkrypcji – 50 zł.
 • pełnomocnictwo do  dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.
Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.
 
Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,
      nr rachunku 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001

 

 
4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175
​38-535 Tyrawa Wołoska
tel. 134656921
 
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz
z wymaganymi dokumentami można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego na terenie całej Polski.
Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo (wzór w załączniku) oraz oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
 
Powiadomienie o dokonaniu transkrypcji

W przypadku, gdy transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie jest dokonywana na wniosek matki dziecka, a w dokumencie tym są zawarte dane ojca inne niż wynikające z domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji, zawiadamia o tym męża matki, pouczając go o prawie do wniesienia do sądu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli jest możliwe ustalenie miejsca pobytu domniemanego ojca.
Gdy transkrypcji dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o transkrypcji drugiego małżonka oraz informuje go o prawie do złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska.
Jeżeli transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o transkrypcji osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.

Uzupełnienie brakujących danych
Jeżeli po dokonaniu transkrypcji akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich wymaganych danych należy wystąpić z wnioskiem o jego uzupełnienie do kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie innych aktów stanu cywilnego, zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny.
Więcej informacji w karcie usług „Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego”.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do miesiąca.
 
 
6. Tryb odwoławczy
 
Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:
1) dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości, co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;
2) zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;
3) transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika tut. Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
 
7. Podstawa prawna
 
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.);   
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 682); 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)
 • Ustawa z dnia 05 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1464);
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 758 z późn. zm.), 
 • Konwencja znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów  urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961r. (Dz. U. 2005 Nr 112, poz. 938).
   

8. Uwagi

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, może wezwać wnioskodawcę do dokonania procesu legalizacji dokumentu.
Formy legalizacji:
 • legalizacja pełna – przeprowadzana przez polskiego konsula,
 • apostille – jeżeli dokument jest wystawiony przez władze państwa, które jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r.  Nr 112, poz. 938).

Legalizacja jest podstawowym sposobem uwierzytelniania zagranicznych dokumentów. Polega na stwierdzeniu zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia przez urzędnika konsularnego celem posługiwania się nim w innym państwie niż państwo jego wystawienia.
Apostille jest to klauzula wydawana przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Sporządzana jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie. Dokument poświadczony Apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji.
Aby uzyskać klauzulę „Apostille” na urzędowych dokumentach zagranicznych celem posługiwania się nimi w państwach, które są stroną Konwencji haskiej, należy zwrócić się do organów państwa pochodzenia dokumentu.

Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
https:// www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille
 

Przejdź do wpisu

Zmiana imienia lub nazwiska

 •  

Zmiana imienia lub nazwiska

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 
Zakres podmiotowy
 
 Ustawę stosuje się do:
 • obywateli polskich,
 • cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
 • cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy pod warunkiem, że zachodzą szczególnie ważne powody związane z zagrożeniem prawa uchodźcy do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
 
Podstawa zmiany imienia lub nazwiska
 
   Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 
Przesłanki zakazujące zmiany nazwiska
 
Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku. Członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.
 
Zmiana imienia lub nazwiska dziecka
 
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. W przypadku braku porozumienia miedzy rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę imienia lub nazwiska. Zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej. Rodzic wyraża zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej
 
Podmiot uprawniony
Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, zwanej „wnioskodawcą”. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.
 
Wybór podmiotu orzekającego
 
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
 
Właściwość rzeczowa i miejscowa organu wydającego decyzję
 
Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 
Wymagane dokumenty
 • wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu
 
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska winien zawierać:
 1. dane osoby, której zmiana dotyczy: a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności zwanej dalej „numerem PESEL”, jeżeli został nadany
 2. imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
 3. wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów
 4. adres do korespondencji wnioskodawcy
 5. uzasadnienie
 6. oświadczenie wnioskodawcy, ze w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów.
 
 
 
 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska można przesłać drogą elektroniczną. Uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl
Nie dotyczy wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka przez drugiego rodzica oraz wyrażenia zgody przez dziecko, które ukończyło 13 rok życia.
 
 
 1. Opłaty
 
Opłacie skarbowej podlega wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska – 37 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,
         nr rachunku 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001 
 
 1. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175
38-535 Tyrawa Wołoska
tel. 134656921
  

 
 1. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy
 
 
 1. Tryb odwoławczy
 
Odwołania w sprawie odmowy zmiany imienia lub nazwiska rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wydającego w/w decyzję.
 
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 1. Podstawa prawna
 
 • Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska 
  (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 10),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  (j.t. Dz. U z 2017r., poz. 682)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. Prawo konsularne
  (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1545 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570)
 • Ustawa  z dnia 05 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  ( j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1579 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych
  (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1464)
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych
  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 758 z późn. zm.)

 

Przejdź do wpisu

Zgłoszenie urodzenia dziecka

 •  

Zgłoszenie urodzenia dziecka

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 • Ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,
 • Karta urodzenia – przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą,
 • Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 
 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
 
 
 1. Opłaty
 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
 • pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.
 
Opłacie skarbowej podlega:
 • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.
Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,

        nr rachunku 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001


Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.
 

 
 1. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175
38-535 Tyrawa Wołoska
tel. 134656921
 
 
 1. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Sposób  załatwienia sprawy: Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Zgłoszenia urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia dziecka, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców. W przypadku matki dziecka, która w chwili urodzenia dziecka ma skończone 16 lat przekazanie pełnomocnictwa nie jest możliwe. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
 
Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia oraz wybiera dziecku imię z urzędu. O sporządzeniu aktu urodzenia kierownik urzędu stanu cywilnego informuje rodziców dziecka.
 
Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.
 
Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. (więcej informacji w karcie Zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy).
 
Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej dokonywane jest zameldowanie nowonarodzonego dziecka. Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.
 
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.
Odpis skrócony aktu urodzenia wydany zostanie z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.
 
 
 1. Tryb odwoławczy
 
Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
 1. Podstawa prawna
 
 • Art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 30, 47, 52-57, 59 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1904);
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2305);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.);
 • Art. 4, 5, ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464);
 • Art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 758 z późn. zm.).
 
 
 1. Uwagi
 
W przypadku osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w siedzibie urzędu stanu cywilnego nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, czynności tej można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności.

 

Przejdź do wpisu
 •  

Zawarcie związku małżeńskiego - cywilnego
 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
Małżeństwo może zawrzeć kobieta i mężczyzna, którzy ukończyli 18 lat.
Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat, jeżeli z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Przez zawarcie małżeństwa małoletnia uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.
Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy składają:
 • ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,
 • pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
Narzeczeni: pełnoletni mężczyzna i niepełnoletnia kobieta składają:
 • ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,
 • pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej. 
 
Małżeństwo z cudzoziemcem
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość (np. paszport) – do wglądu,
 • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • odpis aktu urodzenia oraz dodatkowo: osoba rozwiedziona – odpis aktu małżeństwa z adnotacjąo rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie, wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu,
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa) oraz klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.  
Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca, np. urząd stanu cywilnego. Oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem, ani też zaświadczenie o stanie cywilnym nie jest właściwym dokumentem do zawarcia małżeństwa.

Jeżeli otrzymanie wyżej wymienionego dokumentu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.
W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo. 
Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • konsula. 
   
Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, to podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie zawarcia małżeństwa, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.
Udział tłumacza w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Udział tłumacza jest także konieczny, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim. 

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
 
 
3. Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:
 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł,
 • udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł,
Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto UrzęduGminy Tyrawa Wołoska,
  nr rachunku 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001

 

Opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego:
 • w przypadku zawarcia małżeństwa uzasadnionego stanem zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawieniem wolności, pobierana jest wyłącznie opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa
  w wysokości 84 zł.,
   
 • w przypadku zawarcia małżeństwa we wskazanym przez narzeczonych miejscu, oprócz opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł, pobierana jest opłata dodatkowa  w wysokości 1000 zł.
   
Opłatę w kwocie 1000 zł. należy uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,

  nr rachunku 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest bezpłatnie z urzędu, jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa. 

 
4. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
​Tyrawa Wołoska 175
​38-535 Tyrawa Wołoska
tel. 134656921

Miejsce ceremonii zawarcia związku małżeńskiego
Sala ślubów, sala nr 31, II piętro
 
Informacje dodatkowe:
Śluby cywilne udzielane są w soboty zgodnie z terminarzem.
Bieżąca informacja dotycząca terminów, w których udzielane są śluby dostępna jest pod numerem telefonu 134656291 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku.
 
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Sposób załatwienia sprawy:
 
Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
 
Procedura poprzedzająca zawarcie małżeństwa wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych celem podpisania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienia,  że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożenia stosownych dokumentów oraz ustalenia daty zawarcia małżeństwa.
Zapewnienie jest to dokument sporządzany w urzędzie stanu cywilnego, który zawiera dane osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństw określone w art. 1-15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
W chwili składania zapewnienia narzeczeni podejmują decyzję o wyborze nazwiska (nazwisk) noszonego po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz nazwiska przyszłych dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu.
Po podpisaniu zapewnień w wyznaczonej dacie odbywa się cywilna ceremonia zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej.
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
Treść przysięgi małżeńskiej jest określona w przepisach ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Oświadczenia składane są publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

Zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej może udzielić ślubu poza urzędem stanu cywilnego w miejscu, które położone jest w granicach gminy Tyrawa Wołoska, na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, w którym pełni tę funkcję.
Zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego może nastąpić:
 • na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności,
   
 • na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie zapewnia zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.
 

Możliwość złożenia zapewnienia przed konsulem
Obywatele polscy przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zamierzają zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, mogą złożyć zapewnienie polskiemu konsulowi, który przekazuje je niezwłocznie wskazanemu przez nich kierownikowi urzędu stanu cywilnego.
Konsul przyjmuje również zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
 
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
 
Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika.
Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada dodatkowo zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia
o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
 
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
 

Zawarcie małżeństwa w przypadku niebezpieczeństwa grożącego życiu
 
W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone niezwłocznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 
Termin załatwienia sprawy:
 
Aby podpisać zapewnienia oraz złożyć wymagane dokumenty do urzędu stanu cywilnego należy zgłosić się nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowaną datą zawarcia małżeństwa.
 
Data i godzina zawarcia małżeństwa ustalana jest z kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed którym składane będą oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Wcześniejsze zgłoszenie się do urzędu umożliwi ustalenie dogodnego terminu zawarcia małżeństwa.
 
Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem jednego miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie.
 
Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek
o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.

Rejestracja małżeństwa
 
Akt małżeństwa sporządza się na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest bezpłatnie z urzędu, jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa - osobom, które zawarły małżeństwo. Odpis można otrzymać w wybranym urzędzie stanu cywilnego.
 
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa można uzyskać w pokoju 23, II piętro. Wymagane dokumenty: ważny dokument tożsamości – do wglądu.
 
 
6. Tryb odwoławczy
 
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte.
 
W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego:
 • przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego zapewnienie, zawiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.
W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
 
Właściwym w sprawie złożenia wniosku o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności jest Sąd Rejonowy w Sanoku, ul. Kościuszki 5, 38-500 Sanok.
 
 
7. Podstawa prawna
 
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz.483 z późn.zm.),
   
 • Art 15 ust. 1, art.31-32, art. 76-80, art. 84-89 ustawy z dnia
  28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2064 z późn. zm.),
   
 • Art. 1 § 1, art. 3-9, art. 10-15 i art. 25, art. 88- 89¹ ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682),
   
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1792),
   
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1464. z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
  (t.j. Dz.U.2016 r. poz.758 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz.194 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r.
  w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
  (Dz.U. z 2007 r. nr 1987, poz.1330),
   
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń
  o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego
  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.180).
 
 
8. Uwagi

 
 
Przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie polskim
 • Przeszkoda wieku.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
 • Przeszkoda ubezwłasnowolnienia.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
 • Przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
 • Przeszkoda pozostawania w związku małżeńskim.
Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.
 •  Przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa.
Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.
 • Przeszkoda istnienia stosunku przysposobienia (adopcji).
Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.
  
Oświadczenie w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa
 
Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić:
 • wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego
  z nich,
 • zachować swoje dotychczasowe nazwisko,
 • połączyć ze swoim dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna).
 
Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

 Oświadczenie w sprawie nazwisk przyszłych dzieci
 
Dzieci noszą nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków.
Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać:
 • nazwisko jednego z nich,
 • nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem
  ojca dziecka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna).
Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie.
 
Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.
 
Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka, albo zgodne oświadczenia, o nazwisku dziecka, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.
 
Jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeśli jest znany.
 
Dzieci pochodzące od tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko, zatem nazwisko przyszłych dzieci zrodzonych z tego małżeństwa musi być tożsame z nazwiskiem dzieci już urodzonych.

Przejdź do wpisu
 •  

Zawarcie związku małżeńskiego - konkordatowego
 

1.Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 
Małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
Małżeństwo może zawrzeć kobieta i mężczyzna, którzy ukończyli 18 lat.
Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat, jeżeli z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Przez zawarcie małżeństwa małoletnia uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

 Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy składają:
 • ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,dowód zapłaty opłaty skarbowej.
Narzeczeni: pełnoletni mężczyzna i niepełnoletnia kobieta składają:
 • ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
Małżeństwo z cudzoziemcem
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość (np.  paszport)
  – do wglądu,
 • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • odpis aktu urodzenia, oraz dodatkowo: osoba rozwiedziona – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie, wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon, np. odpis aktu zgonu,
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa) oraz klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę. 
Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca, np. urząd stanu cywilnego. Oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem, ani też zaświadczenie o stanie cywilnym nie jest właściwym dokumentem do zawarcia małżeństwa. 
Jeżeli otrzymanie wyżej wymienionego dokumentu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • konsula
Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, to podczas składania zapewnień przedślubnych, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.
Udział tłumacza w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. 
Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
 Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
 
 
3. Opłaty
 
Opłacie skarbowej podlega:
 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
Opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa należy uiścić na konto Urzędu Miasta/Gminy właściwego ze względu na miejsce zawarcia związku małżeńskiego.
Jeżeli małżeństwo będzie zawarte w Tyrawie Wołoskiej opłatę skarbową można uiścić:
 
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,

      nr rachunku 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001

Zwolnione od opłaty skarbowej jest:

 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wydawany z urzędu w 1 egzemplarzu
  po sporządzeniu aktu małżeństwa. 
   
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175
38-535 Tyrawa Wołoska
tel. 134656921
 
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
 
Sposób załatwienia sprawy:
 
Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej wywołującego skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy obliguje osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo do wybrania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Wydanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych celem podpisania zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz złożenia stosownych dokumentów.
Zapewnienie jest to dokument sporządzany w urzędzie stanu cywilnego, który zawiera dane osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństw określone w art. 1—15 ustawy Kodeks rodzinny
i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
Podczas składania zapewnienia narzeczeni wybierają nazwisko (nazwiska), które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz nazwisko przyszłych dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
Na podstawie złożonych dokumentów oraz aktów stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje 2 egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz dołącza 3 egzemplarze formularza zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

 Komplet zaświadczeń przeznaczony jest dla kościoła albo innego związku wyznaniowego, w której będzie zawierane małżeństwo.
 
Zaświadczenie traci ważność po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.
 
Małżeństwo przed duchownym zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, a następnie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa.Gdy zostaną spełnione powyższe warunki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

Po zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa 1 egz. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz 1 egz. zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.
 
Małżonkowie po zawarciu małżeństwa otrzymują 1 egz. zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.
 
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika.
Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada dodatkowo zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Zawarcie małżeństwa w przypadku niebezpieczeństwa grożącego życiu
 
W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone przed duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W takim wypadku strony składają przed duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 
Termin załatwienia sprawy:
 
 • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje księgę zawierającą akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy,
   
 • 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje ksiąg zawierających akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy.
Rejestracja aktu małżeństwa
 
Akt małżeństwa sporządza kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa na podstawie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia   o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego, jeżeli stwierdzi, że zachowany został ustawowy termin przekazania zaświadczeń. 
 
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest bezpłatnie z urzędu jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa - osobom, które zawarły małżeństwo. Odpis można otrzymać w wybranym urzędzie stanu cywilnego.
 
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa można otrzymać w pokoju 23 , II piętro. Wymagane dokumenty: ważny dokument tożsamości – do wglądu.
 
 
6. Tryb odwoławczy
 
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu   
o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte.
W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego:
 • wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego- zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.
W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
 
Właściwym w sprawie złożenia wniosku o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności jest Sąd Rejonowy w Sanoku,ul. Kościuszki 5, 38-500 Sanok .
 
 
7. Podstawa prawna
 
 • Art. 18 - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
  1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz.483 z późn.zm.),
   
 • Art. 13 ust.1, art. 15 ust. 2, art. 31 - 32, art. 76 - 79, art. 81 - 82,86 - 89, art.125 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.),
   
 • Art. 1 § 2, art. 3, 4¹-6 art. 8-9 § 2, art. 10-15 i art. 88-89¹ ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682),
   
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
  (Dz.U. z 2015 r. poz.194 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1792),
   
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  (t.j. Dz.U.2017 r.  poz. 1464 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
  (t.j. Dz.U.2016 r. poz.758 z późn. zm.),
   
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
   
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r.
  w sprawie zapłaty opłaty skarbowej(Dz.U. z 2007 r. nr 1987, poz.1330).
 
8. Uwagi

Przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie polskim
 • Przeszkoda wieku.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
 • Przeszkoda ubezwłasnowolnienia.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
 •  Przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
 • Przeszkoda pozostawania w związku małżeńskim.
Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.
 • Przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa.
Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.
 •  Przeszkoda istnienia stosunku przysposobienia (adopcji).Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający​ i przysposobiony.
Oświadczenie w sprawie nazwisk noszonych
po zawarciu małżeństwa

 
Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić:
 • wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,
 •  zachować swoje dotychczasowe nazwisko,
 • połączyć ze swoim dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna).
Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
 
W razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

 Oświadczenie w sprawie nazwisk przyszłych dzieci

Dzieci noszą nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków.
Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać:
 • nazwisko jednego z nich,
 • nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna).
Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie
z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.
 
Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo zgodne oświadczenia, o nazwisku dziecka, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.
 
Jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeśli jest znany.
 
Dzieci pochodzące od tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko, zatem nazwisko przyszłych dzieci zrodzonych z tego małżeństwa musi być tożsame z nazwiskiem dzieci już urodzonych.

 

Przejdź do wpisu

Zgłoszenie zgonu

 •  

Zgłoszenie zgonu

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 
 • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,
 • zezwolenie na pochowanie zwłok, wydane przez prokuratora w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • paszport osoby zmarłej,
 • książeczka wojskowa osoby zmarłej,
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon – do wglądu.  
 
 
 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
 
 
 1. Opłaty
 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
 • sporządzenie aktu zgonu,
 • pierwszy odpis skrócony aktu zgonu wydany osobie zgłaszającej zgon.
 
Opłacie skarbowej podlega:
 • kolejny odpis skrócony aktu zgonu – 22 zł,
 • odpis zupełny aktu zgonu – 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.
 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi.
Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska
  nr rachunku 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001
 
  
 1. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175
​38-535 Tyrawa Wołoska
 
tel. 134656921

 
 
 1. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Sposób załatwienia sprawy:
 
Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.
 
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.
Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
 
Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tj. najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
 • małżonek,
 • krewni zstępni (np. dziecko),
 • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat),
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa).
Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu.
 
Po dokonaniu rejestracji zdarzenia, osobie zgłaszającej wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu zgonu.
 
Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon są wydawane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.
 
Termin załatwienia sprawy:
Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu.
 
 
 1. Tryb odwoławczy
 
Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu zgonu rozpatruje Wojewoda Podkarpacki, adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
 1. Podstawa prawna
 
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.); 
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 758 z późn. zm.); 
 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ​Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.); 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 204 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej​ (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330); 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1904 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 231 z późn. zm.); 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 212 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 29 stycznia 2015 r.​ w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego​ (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 194 z późn. zm.); 
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami​ (j.t. Dz. U. z 1992 r. Nr 51, poz. 233 z późn. zm.); 
 • Konwencja Nr 3 sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r. dotycząca międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego
  (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667).  
 
 
 1. Uwagi
W przypadku osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w siedzibie urzędu stanu cywilnego nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, czynności tej można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności.
W sytuacji zgłoszenia zgonu w sposób opisany powyżej, akt zgonu sporządzany jest w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia zgonu.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 •  wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia​ o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej – jeśli odpis lub zaświadczenie podlega opłacie skarbowej,
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu
 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
 
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,  można przesłać drogą elektroniczną jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
Zgodnie z przepisami prawa, uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl
 
 1. Opłaty
Opłacie skarbowej podlega:
 
 • odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł
 •  odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł
 • odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu wydany na druku wielojęzycznym  – 22 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego lub do odebrania  zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 17 zł
Pełnomocnictwo, (wymagane, jeśli z mocy ustawy Wnioskodawca nie jest uprawniony do otrzymania żądanego odpisu aktu stanu cywilnego lub do otrzymania żądanego zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych  w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaś z charakteru sprawy wynika, że działa jako pełnomocnik), udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia
o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, meldunkowych, PZU.

Bezpłatnie wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia
o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), Karty Dużej Rodziny, wystawienia dowodu osobistego i paszportu. Opłatę skarbową można uiścić:
 
 • przelewem na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, nr rachunku:
​         38 1130 1105 0005 2485 9520 0001

 

 
 1. Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Stanu Cywilnego w Tyrawie Wołoskiej
Tyrawa Wołoska 175
38-535 Tyrawa Wołoska
tel. 134656921
 
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby można złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 
 
 1. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Sposób załatwienia sprawy:
 Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego m.in. odpisy skrócone i zupełne, aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby .          
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie  zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o zamieszczonych
lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby uprawnieni są:


osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże w tym interes prawny, sąd, prokurator, organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej, na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
 
Odpis aktu staniu cywilnego oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego mogą zostać również wydane, na wniosek, na drukach wielojęzycznych.
 Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.
 
Termin załatwienia sprawy:
 
Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, przechowywanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego, podlega przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie  zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby został złożony do kierownika usc, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu, zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby został złożony do kierownika usc, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych
od dnia złożenia wniosku.
 
 
 1. Tryb odwoławczy
 
Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego oraz wydania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby  następuje w formie decyzji administracyjnej.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Kierownika tutejszego USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
 1. Podstawa prawna
 
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego​ (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),   
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne​ (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 570),
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji  elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1464),
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych​ (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 758 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.),
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1904),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.​ w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 194 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego​ (Dz. U. z 2015 r. poz. 204 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej(Dz.U. z 2007 r. Nr 187 poz.1330),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego​ (Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz.1375).

 
 
 1. Uwagi
 
Po zawarciu związku małżeńskiego pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany osobom, które zawarły małżeństwo, z urzędu bez wniosku, bezpłatnie w jednym egzemplarzu. Odpis można otrzymać w wybranym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski.

 

Przejdź do wpisu
Powrót