Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa

Przejdź do wpisu
 •  

Zameldowanie/wymeldowanie osoby na pobyt stały
 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 • wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony
 • do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
           do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis  z  księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Czynności zgłoszenia zameldowania/wymeldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany.

 
Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały  w formie elektronicznej dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego włąściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
 
Dokumentem potwierdzjacym tytuł prawny do lokalu moze być w szczególności umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystejalbo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 
3. Opłaty
Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej. Organ wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, a na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie PBS, filia w Tyrawie Wołoskiej mieszczącej się w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
​38-535 Tyrawa Wołoska
Nr 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawy meldunkowe załatwia się w Urzędzie Gminy Tyrawa Woloska, pokój 23
 
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

1. Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.
Organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
2. Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:
 • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności w przypadku braku potwierdzenia na formularzu, przez osobę dysponująca tytułem prawnym do lokalu faktu przebywania osoby w lokalu);
 • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.
 
6. Tryb odwoławczy
 
Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.
 
7. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.2017.657 z późn. zm),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z. 2017 r., poz. 2411).
     8. Uwagi

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
Zameldowania na pobyt stały dokonuje się:
- w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO
- w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje”.
Można dokonać zameldowania na pobyt stały:
1. z równoczesnym wymeldowaniem się z poprzednich miejsc pobytu – jest to najdogodniejsza forma zameldowania, polega ona na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie, natomiast osoba równocześnie może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.
2. bez równoczesnego wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu – przed zameldowaniem osoba musi wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu w organie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której zamieszkiwała poprzednio.
 

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

​Kto może dokonac czynności zameldowania:
 • osoba dokonująca zameldowania - osobiście
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Uwaga: zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia.
Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców,  

kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

Przejdź do wpisu
 •  

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Formularz ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                      
 • do wglądu dowód osobisty lub paszport. Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu
 • Zgłoszenia wyjazdu w formie pisemnej można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), tj. udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Czynności zgłoszenia wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany.
 • ·  Formularz ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w formie dokumentu elektronicznego, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu
 
3. Opłaty
Czynności zgłoszenia wyjazdu i zgłoszenia powrotu są wolne od opłat.
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawy meldunkowe załatwia się w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, pokój 23
 
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Sposób  i termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie- w chwili przyjęcia zgłoszenia przez organ gminy.
 
 
6. Tryb odwoławczy
Brak, czynność materialno-techniczna.
 
 
7. Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257.j.t..)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U.2017.657 z póżn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)
   8. Uwagi
 
Zgłoszenie dotyczą zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców
Zgłoszenia dotyczą zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców
Można zgłosić:
    - wyjazd z zamiarem stałego pobytu;
    - wyjazd bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
Kto jest zobowiązany do dokonania zgłoszeń
1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu.
Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą.
Zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.
2. Zgłoszenie wyjazdu bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego, w związku z czym zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu czasowego jeżeli osoba posiadała zarejestrowane miejsce pobytu czasowego.
Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu

Przejdź do wpisu
 •  

Meldowanie cudzoziemców i członków rodzin cudzoziemców na pobyt czasowy
 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 • cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia:

-   wizę


lub


- dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej   lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany - w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

 • członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
-  ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela  Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
 
 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Czynności zgłoszenia zameldowania na pobyt stały można dokonać w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany.
 
Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt czasowy w formie elektronicznej dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego włąściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
 
Dokumentem potwierdzjacym tytuł prawny do lokalu moze być w szczególności umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystejalbo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 
Jeśli cudzoziemiec NIE jest obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej oraz nie jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, NIE MOŻE się zameldować przez internet. Dokumenty, które potwierdzają prawo do twojego pobytu w Polsce, musi pokazać w urzędzie
 
 1. Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy ( ustawa z dnia 16.11.2006  r o opłacie skarbowej Dz.U.z 2006r.Nr 225,poz.1635 z późn.zm)
- opłatę skarbową wnosi się w kasie PBS, filia Tyrawa Wołoska albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy: 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001
 Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
​38-535 Tyrawa Wołoska
 
 1. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, pokój 23
 
 
 1. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.
Organ gminy wydaje takiej osobie na wniosek w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi na brak potwierdzenia dokonanego przez osobę dysponującą lokalem
 
 1. Tryb odwoławczy


Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.
 
 
 1. Podstawa prawna
 
 
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257.j.t.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U.2017.657 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tDz.U.2016.1827.j.t.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)
 

 

Po   Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.


Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca niebędący obywatelem ww. państw przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego mającego trwać ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej,  przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza  14 dni.
Zgłoszenia zameldowania można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), tj. udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Okres czasowego pobytu cudzoziemca nie może przekroczyć okresu, w którym jest on uprawniony do legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

Przejdź do wpisu
 •  

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
 •  dowód osobisty,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
 
3. Opłaty
Opłatę za wydanie zaświadczenia można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001,  z zaznaczeniem  „opłata skarbowa”. 
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, pokój 23             
 
 
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Organ dokonujący zameldowaniu  na pobyt czasowy wydaje osobie na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydaje się bez zbędnej zwłoki.
 
 
6. Tryb odwoławczy
 
Nie dotyczy
 
7. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U.2017.657 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r., poz. 1827 j.t.)

Przejdź do wpisu

Dopisanie do spisu wyborców

 •  

Dopisanie do spisu wyborców

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek strony o dopisanie jej do spisu wyborców na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
 
3. Opłaty
Nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosku.
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, pokój 23
 
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Niezwłoczne dopisanie do spisu wyborców.
 
6. Tryb odwoławczy
Brak
 
 
7. Podstawa prawna
  art. 28, art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.).
     8. Uwagi
Prawo dopisania wyborcy do spisu wyborców przysługuje na własny wniosek:
a) wyborcom przebywającym czasowo na obszarze gminy Tyrawa Wołoska jak również wyborcom nigdzie nie zamieszkałym a przebywającym w gminie Tyrawa Wołoska - na wniosek złożony najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów,
b) żołnierzom pełniącym służbę zasadniczą lub okresową służbę wojskową albo odbywającym ćwiczenia i przeszkolenia oraz policjantom z jednostek skoszarowanych – na wniosek złożony między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów,
c) osobom niepełnosprawnym w wybranym przez siebie obwodzie głosującym.
Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach samorządowych.

Przejdź do wpisu
 •  

Unieważnienie dowodu osobistego

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Nie dotyczy
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
 
3. Opłaty
Nie dotyczy
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, pokój 23
 
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
 Z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,
z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego,

 po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego.
 
 
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
 
 
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017.1464.j.t.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz. U. z dnia 16 lutego 2015 r., poz.212) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Przejdź do wpisu
 •  

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 • wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 • dowód opłaty za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w wysokości 31 zł za dane dotyczących jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby
 • pełnomocnictwo szczególne w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do reprezentowania w sprawie udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo17 zł. (w przypadku działania  przez pełnomocnika)
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów)
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Przez platformę E puap przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym E puap.
 
3. Opłaty
 • opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym 31 zł. za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł
Opłaty można wnieść na rachunek bankowy:
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa 17 zł : Urząd Gminy Tyrawa Wołoska nr konta: 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001,  z zaznaczeniem  „opłata skarbowa”. 
Opłata skarbowa za udostępnienie jednostkowych danych 31 zł :Urząd Gminy Tyrawa Wołoska nr konta: 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001,  z zaznaczeniem  „opłata za udostępnienie danych”.
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, pokój 23
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e PUAP.
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 30 dni.
 
 
6. Tryb odwoławczy
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 
 
7. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2017.1464 j.t.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.319.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257.j.t)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827.j.t)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).
     8. Uwagi
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:
 1. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
  - organy prokuratury; organy Policji; Komendant Główny Straży Granicznej; Szef Służby Wywiadu Wojskowego; Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; organy Służby Celnej Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szef Agencji Wywiadu; Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; wywiad skarbowy
  - sądy
 2. inne podmioty - jeżeli:
  - wykażą w tym interes prawny
  lub
  - wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Przejdź do wpisu
 •  

Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców
 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 • wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
Wniosek należy czytelnie podpisać.
Uwaga!

Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części II wniosku („Dane osoby, której wniosek dotyczy”) jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.).
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem w kwocie 31 zł
 • pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika) w kwocie 17 zł
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, wezwania do zapłaty, postanowienia i decyzje innych organów)
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Przez platformę E puap przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym E puap.
 
3. Opłaty
 • opłata za udostępnienie danych jednostkowych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wynosi 31 zł.
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł.
Opłaty można wnieść na rachunek bankowy:
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa 17 zł : Urząd Gminy Tyrawa Wołoska,  nr konta: 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001,  z zaznaczeniem  „opłata skarbowa”. 
Opłata za udostępnienie danych jednostkowych 31 zł : Urząd Gminy Tyrawa Wołoska nr konta: 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001  z zaznaczeniem  „opłata za udostępnienie danych”.
 
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, pokój 23
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Sposób załatwienia sprawy: Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e PUAP.
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 30 dni.
 
6. Tryb odwoławczy
 
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 
 
7. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 722 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257.j.t)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1827)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r.  w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 836)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2482)
      8. Uwagi
Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
1. Podmioty, którym dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.
O dane jednostkowe mogą ubiegać się:
 • organy administracji publicznej,
 • Sądy,
 • Prokuratury,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • Organy wyborcze,
 • Straże Gminne /miejskie/,
 • Komornicy Sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
 • Organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.
Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje nieodpłatnie.
2. Jednostki organizacyjne i osoby, które
 • wykażą w tym interes prawny
  W przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.
 • wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Przejdź do wpisu
 •  

 Meldowanie cudzoziemców i członków rodzin cudzoziemców na pobyt stały i nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca
 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 
 • wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO  zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu, dane pełnomocnika  a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.
 • cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia:
- kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość oraz jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
                     - ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
                     - zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
                     - oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
- ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.”
 • do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 • Nadanie numeru PESEL przy zameldowaniu:
 • Wszyscy cudzoziemcy przebywający na terytorium RP dłużej niż 30 dni przy zameldowniu się otzrymuja PESEl z urzedu.
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Czynności zgłoszenia zameldowania na pobyt stały można dokonać w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany.

 
Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały  w formie elektronicznej dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego włąściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
 
Dokumentem potwierdzjacym tytuł prawny do lokalu moze być w szczególności umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystejalbo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 

Jeśli cudzoziemiec NIE jest obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej oraz nie jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, NIE MOŻE się zameldować przez internet. Dokumenty, które potwierdzają prawo do twojego pobytu w Polsce, musi pokazać w urzędzie.
 
 
3. Opłaty


Czynność zameldowania jest wolna od opłat
 
4. Miejsce złożenia dokumentów


Sprawy meldunkowe załatwia się w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, pokój 23
 
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie
1. Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.
Organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
2. Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:
 • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności w przypadku braku podpisu osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu potwierdzającego fakt przebywania osoby w lokalu)
 • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

 
 
 
6. Tryb odwoławczy

Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.
 
 
7. Podstawa prawna
 
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257.j.t..)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U.2017.657 z póżn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

 
       8. Uwagi


P   Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw, przebywający na terytorium  

R   Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

2. Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 • zgłoszenia zameldowania można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonego do protokołu,  po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Można dokonać zameldowania na pobyt stały:
1. z równoczesnym wymeldowaniem się z poprzednich miejsc pobytu – jest to najdogodniejsza forma zameldowania, polega ona na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie, natomiast osoba równocześnie może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.
2. Bez równoczesnego wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu – przed zameldowaniem osoba musi wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu w organie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której zamieszkiwała poprzednio.

Przejdź do wpisu
 •  

Udostępnianie danych z rejestru wyborców                                                

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek strony o udostępnienie danych z rejestru wyborców.
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
 
3. Opłaty
Nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosku.
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, pokój nr: 23
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Sposób i termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.
 
 
6. Tryb odwoławczy
Brak
 
 
7. Podstawa prawna
art. 18 § 12  i art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U 2017.15.j.t.),
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011 r. Nr 158 poz. 941),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r. poz. 5),
 

Przejdź do wpisu
 •  

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
(do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)
Uwaga !!!
- formularz .pdf musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach  drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku
- formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line  można wysyłać w formie elektronicznej przez  ePUAP.
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Przez platformę E-puap
 
3. Opłaty
Brak
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, pokój 23
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie
 
6. Tryb odwoławczy
 
Nie przysługuje
 
7. Podstawa prawna
 •  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2017.1464 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.2017.1257. j.t.)
     8. Uwagi
Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP.
Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Przejdź do wpisu
 •  


Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Podanie z umotywowanym uzasadnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dopełnić w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13.12.2017 r. w sprawie okreslenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017,poz.2411).
2. Tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (do wglądu), a którego kserokopię należy dołączyć do podania.
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
 
3. Opłaty
Od decyzji administracyjnej  pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.  
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, pokój nr 23
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
​Urząd Gminy Tyrawa Wołoska przeprowadza postępowanie wyjaśniające na rozprawie, polegające między innymi na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, oględzin w lokalu.
Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

 
 
6. Tryb odwoławczy
 
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, pokój 23.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
.  
 
7. Podstawa prawna
 
- art.31 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.2017.657z późn. zm.),
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.05.2002r. sygn. akt K. 20/01 (Dz. U. Nr 78, poz. 716),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016.1827.j.t.),
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017.1257.j.t.).  
     8. Uwagi
Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wypełniony druk (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące) potwierdzony przez osobę (osoby) posiadającą(e) tytuł prawny do lokalu, zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w sytuacji ubiegania się o stałe zameldowanie) i do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania.
Podstawa prawna: art. 28 ust.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., poz. 217).

Przejdź do wpisu
 •  


Zameldowanie/wymeldowanie osoby na pobyt czasowy
 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
 •  wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO , zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu czasowego wraz z deklarowanym okresem tego pobytu, oraz wskazanie adresu miejsca pobytu stałego i dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, jeśli taki posiadał a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu
 • do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
 • do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu
Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przybycia do nowego miejsca pobytu.
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Czynności zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy można dokonać w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany.
 Dokonując zameldowania na pobyt czasowy  w formie elektronicznej dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
 Dokumentem potwierdzjącym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 
 
3. Opłaty
Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej. Organ wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, a na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się  bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
​nr rachunku: 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawy meldunkowe załatwia się w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, pokój nr:23
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Sposób  i termin załatwienia sprawy:  Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.
Organ gminy wydaje takiej osobie na jej wniosek  ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania.
Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:
 • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi na brak potwierdzenia przez osobę dysponującą lokalem
 • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem
 
6. Tryb odwoławczy
 
Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.
 
7. Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257.j.t..)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U.2017.657 z póżn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)
   8. Uwagi
 
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:
1. z równoczesnym wymeldowaniem się z poprzednich miejsc pobytu – jest to najdogodniejsza forma zameldowania, polega ona na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.
2. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu.
Kto może dokonać czynności zameldowania
 • osoba wnioskująca o zameldowanie -  osobiście
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Uwaga: zameldowanie w miejscu pobytu czasowego w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, jeżeli rodzice nie posiadają zameldowania na pobyt stały.
Uwaga: Zameldowanie na pobyt czasowy dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku gdy rodzice dziecka nie mają żadnego adresu zameldowania, to zostaną pouczeni o konieczności dopełnienia tego obowiązku.

Przejdź do wpisu
 •  

Wydanie dowodu osobistego
 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Kolorowa fotografia o wym. 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
3. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Przez platformę E puap
 
3. Opłaty
Bark opłat.
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, pokój 23


Wniosek można złożyć również w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

https://obywatel.gov.pl/
 5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek.Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.
 
 6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
 
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.2017.1464 j.t.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz. U. z dnia 16 lutego 2015 r., poz.212) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
    8. Uwagi
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobierany ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tyrawa Wołoska, powinien być wydrukowany na jednej kartce, obustronnie. Aby sprawdzić aktualny status dowodu osobistego należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl i w zakładce "dowody osobiste" wpisując nr zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

Przejdź do wpisu

Wpisanie do rejestru wyborców

 •  

Wpisanie do rejestru wyborców

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek strony o wpisanie jej do rejestru wyborców na terenie gminy Tyrawa Wołoska.
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
 
3. Opłaty
Nie pobiera się opłaty skarbowej.
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, pokój nr 23.
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Sposób i termin załatwienia sprawy: W terminie 3 dni. Sprawa rozstrzygana jest w formie decyzji administracyjnej.
 
 
6. Tryb odwoławczy
 
Od decyzji odmawiającej wpisania do rejestru przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w  Sanoku za pośrednictwem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.
 
7. Podstawa prawna
art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U.2017.15.j.t.).
 
    8. Uwagi
Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Tyrawie Wołoskiej wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Gminy Tyrawa Wołoska.
Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Gminy Tyrawa Wołoska bez zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój wniosek.
Wyborcy stale zamieszkali w Tyrawie Wołoskiej pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowanie na pobyt stały w Tyrawie Wołoskiej, wyborcy nigdzie nie zamieszkali a przebywający na terenie Gminy Tyrawa Wołoska mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego zamieszkania.
Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Przejdź do wpisu
 •  

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL oraz z ewidencji wydanych i uniewżnionych dowodów osobistych

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat z dnia 19 listopada 2008 (Dz. U. z 2008 Nr 207, poz. 1298),
 • rozporządzenie w sprawie określenia wzorów o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych z dnia 19 listopada 2008 ( Dz. U. Nr 214, poz. 1353 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 
   

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, tel. 134656921
Pokój Nr 23 (II piętro)

Samodzielne stanowisko d/s obywatelskich,Wymagane dokumenty


- wypełniony wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w którym należy podać interes prawny do pozyskania danych oraz  uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu informacji o danych osobowych
- złożenie wniosku wraz z dowodem uiszczenia opłaty osobiście w Urzędzie lub przesłanie pocztą  
 


Sposób załatwienia sprawy

Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
 

Opłaty

- opłata w wysokości 31,00 zł  za dane jednej osoby, płatne na konto Urzędu: 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001
 

Termin załatwienia sprawy

Informację o danych osobowych uzyskuje się bezpośrednio po złożeniu wniosku, a w przypadku przesłania zapytania o informację o danych osobowych drogą korespondencyjną - w terminie 14 dni od daty wpływu zapytania.
 

Odwołania

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Przejdź do wpisu
 •  

Wymeldowanie lub anulowanie zameldowania/wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej
 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Strona ubiegająca się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu stałego zameldowania lub ubiegająca się o anulowanie zameldowania (wymeldowania) powinna:
1. Złożyć podanie ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania).
2. Przedłożyć - do wglądu - tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, itp., których kserokopię należy dołączyć do podania. 
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
 
3. Opłaty
Od decyzji administracyjnej  pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.  
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, pokój 23
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
 
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska przeprowadza postępowanie wyjaśniające na rozprawie, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji z Krajowego Rejestru Karnego i oględzin w lokalu.
Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów.
  
 
6. Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, pokój 23.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
.
 
7. Podstawa prawna
art. 31 ust. 1 i 2, art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.2017.657 z późn.zm.),
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.05.2002 r. sygn. akt K. 20/01 (Dz. U. Nr 78, poz.716),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016.1827.j.t.),
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257.j.t.).
  

 

Przejdź do wpisu
 •  

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Pisemna reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców.
 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
 
3. Opłaty
Reklamacja nie podlega opłacie skarbowej.  
 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, pokój nr: 23
 
 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Sposób i termin załatwienia sprawy:
a) 3 dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub odmowy wpisa­nia do rejestru wyborców,
b) 2 dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w spisie wybor­ców.
Sprawa rozpatrywana jest w formie decyzji administracyjnej.  
 
6. Tryb odwoławczy
 Odnośnie pkt. a) od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru oraz nieprawidłowości w rejestrze wy­borców przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Sanoku w terminie 3 dni od daty otrzymania jej za pośrednictwem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska,
Odnośnie pkt. b) Od decyzji nie uwzględniającej reklamacji lub powodującej skreślenie ze spisu wyborców przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Sanoku w terminie 2 dni od daty otrzymania decyzji.
 
7. Podstawa prawna
art. 20 § 4; art. 22 i art. 37 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy Dz.U.2017.15.j.t..).
 
    8. Uwagi
Reklamacja  dotyczyć może pominięcia wyborcy w rejestrze lub spisie, wpisania do rejestru lub spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych osobowych wyborcy, objęcia rejestrem osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
Reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzania spisu wnosi się w okresie udostępniania spisu do wglądu. 

Przejdź do wpisu
Powrót