Menu Podmiotowe menu ikonka

Protokół Nr XLVIII/2023

 •  

Protokół Nr XLVIII/2023

z XLVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,

 która odbyła się w dniu 17 kwietnia 2023 r.

w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej

XLVIII sesja zwykła Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się o godzinie 1426.

Ad. 1. Prowadzący obrady Pan Stanisław Chabko – Dzień dobry. Otwieram XLVIII sesję rady Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 17 kwietnia 2023 r. Przedstawię Państwu pierwszy punkt – jest to złożenie ślubowania przez Panią Radną. W tej chwili udzielam głosu Pani Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, Pani Katarzynie Gibale.

Pani Katarzyna Gibała – Na podstawie art. 449 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Gminna Komisja Wyborcza w Tyrawie Wołoskiej stwierdza w wyborach, które odbyły się 12 marca 2023 r., że Pani Dytko Elżbieta Joanna wybrana została radną Gminy Tyrawa Wołoska. Serdecznie gratulujemy. Następnie Pani Katarzyna Gibała wręczyła zaświadczenie o wyborze Radnej Pani Elżbiecie Dytko.

Obwieszczenie Nr 1/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tyrawa Wołoska przeprowadzonych w dniu 12 marca 2023 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania mandatu radnego jest złożenie ślubowania. Pan Stanisław Chabko odczytał rotę ślubowania:

Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

Radna Pani Elżbieta Dytko – „ślubuję”.

Ad.2. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko
o godzinie 1426
otworzył obrady XLVIII sesji zwykłej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Na podstawie listy obecności prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Chabko stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 15 radnych w sesji wzięło udział
15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Sesja jest nagrywana
i udostępniana za pomocą Internetu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko powitał obecnych na sesji:

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska – Panią Teresę Brzeżawską – Juszczak

Zastępcę Wójta Gminy – Wiesławę Fuksa

Sekretarza Gminy - Pana Krystiana Domaradzkiego

Skarbnika Gminy – Panią Martę Karnas

Adwokata – Pana Jacka Szparę

Pracowników gminy

Mieszkańców

Panie i Panów radnych obecnych na sesji: 

 1. Radosław Babina
 2. Stanisław Chabko
 3. Bartłomiej Czerepaniak
 4. Bożena Drzyzga
 5. Elżbieta Dytko
 6. Grzegorz Górniak
 7. Dawid Jach
 8. Bartosz Nitka
 9. Grzegorz Martowicz

   10.  Jacek Pisz

   11.  Józef Suwaj

   12.  Joanna Szylak

   13.  Andrzej Wołoszyn

   14.  Edward Wołoszyn

   15.  Jan Wołoszyn

 

Sołtysów miejscowości Gminy Tyrawa Wołoska:

 1. Panią Bożenę Drzyzgę – Sołtysa miejscowości Rakowa
 2. Pana Janusza Nitkę – Sołtysa miejscowości Rozpucie
 3. Pana Stanisława Górniaka – Sołtysa miejscowości Siemuszowa
 4. Pana Mirosława Kozłowskiego – Sołtysa miejscowości Hołuczków

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Ad.3. Proponowany porządek obrad.

 1. Złożenie ślubowania przez Radną.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr XLV/23, XLVI/23, XLVII/23).
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/243/2023 z dnia 22 marca 2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023 z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
 17. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
 18. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
 19. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 20. Zakończenie sesji.

 

Prowadzący obrady zapytał czy są uwagi bądź wnioski do przedstawionego porządku obrad.

Radny Pan Bartosz Nitka – Do Pana Wiceprzewodniczącego - czy ma Pan jakieś informacje dot. uchwały, która była powinna zostać przygotowana w sprawie skargi Ochotniczej Straży Pożarnej na działanie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska?

Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Chabko -  Tak, takie pismo wpłynęło.

Radny Pan Bartosz Nitka – Ale ja mówię o uchwale, o przygotowaniu uchwały na
dzisiejszą sesję.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Chabko -  W tej sprawie raczej nie ma. Nie ma. Przedstawiłem Państwu uchwały, jakie będą na tej sesji. Innych uchwał nie ma.

 Radny Pan Bartosz Nitka – Bo jaka jest sprawa - dostaliśmy tutaj w dokumentach do sesji tę skargę, treść tej skargi. I sprawa wygląda w ten sposób, że no dobrze by było żeby taka uchwała, bez względu na opinie Komisji – czy ona jest zasadna czy mniej zasadna to jest oczywiście tylko opinia. Uchwała powinna zostać przygotowana. Więc bardzo bym prosił aby przygotować tę uchwałę. W przeciwnym wypadku z dniem jutrzejszym strażacy, którzy brali udział w akcji ratowniczej składają przedsądowe wezwanie do zapłaty za ekwiwalent płatny w terminie 14 dni. Dziękuję.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Chabko -  W tym przypadku ja bym widział taką rzecz, aby to pismo wpłynęło do komisji, która tymi sprawami się zajmuje - jest taka u nas powołana komisja. I najpierw, żeby była uzyskałam odpowiedź z tej komisji.

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado tylko, żeby doprecyzować - dzisiaj po sesji również mamy spotkanie z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji.
 A kwestie tutaj związane z projektem uchwały to tutaj już Pani Wicewójt w tym zakresie się wypowie.

Zastępca Wójta Pani Wiesława Fuksa - Ja szczerze mówiąc nie widziałam tego pisma.
Mam pytanie do Pana Radnego Nitki - czy Pan jest podpisany na tym piśmie?

Radny Pan Bartosz Nitka – Oczywiście, że tak.

 Zastępca Wójta Pani Wiesława Fuksa - W takim razie ta uchwała nie zostanie przygotowana ani tym bardziej rozpatrzona. Na podstawie art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, zaznaczę tutaj od razu, że Pan zna ustawę o samorządzie gminnym tak?


Radny Pan Bartosz Nitka - Zaznaczę jeszcze jedno - jestem również strażakiem ochotnikiem. Brałem udział w tej akcji. Więc proszę mi powiedzieć, Pani Zastępco, takie rzeczy to może Pani naprawdę sobie mówić ale nie mi w tej kwestii. Jestem strażakiem ochotnikiem, brałem udział w akcji ratowniczej. Pani Wójt stwierdziła, że wyjazd był bezzasadny - to jest stwierdzenie Pani Wójt. Zresztą z dokumentów tak wynika.  Następna sprawa jest taka - Wójt nie ma żadnych kompetencji do wyciągania zasadności wyjazdu. Czy był zasadny wyjazd do danej akcji czy nie.


Zastępca Wójta Pani Wiesława Fuksa - Już panu odpowiadam czy i nie dotyczy to w tym momencie zasadności wyjazdu czy nie. To jest po pierwsze. Po drugie pismo zostało wysłane przez nas i myśmy nie odpowiedzieli, że nie wypłacimy tych pieniędzy. Zażądaliśmy tylko metadanych, informacji dotyczących metadanych i proszę mi pozwolić teraz skończyć. Więc podałam Panu art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, który mówi radny zacytuje Panu nie może udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego – nie skończyłam.  Posiadam tutaj ostatnie Pana oświadczenie majątkowe, w którym w trybie art. 233 Kodeksu Karnego, który mówi świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oświadcza Pan, że po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
zna ją Pan. Więc proszę Pana podpisując wnioski i pracując na komisji, jeżeli dotyczy to Pana interesu prawnego każda czynność podpisana przez niego jest z mocy prawa nieważna. To oświadczenie majątkowe z podpisem w trybie artykułu 233 świadczy o tym, że Pan zna przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Czy rozumiem, że cytując Panu artykuł 25a Pan tej ustawy nie zna i złożył Pan oświadczenie fałszywe? Czy mając wiedzę…

Radny Pan Bartosz Nitka – Zacznijmy od podstawowej rzeczy. Czytała Pani do końca co Pani wysłała? Nie do mnie tylko do Pana Prezesa OSP. Pani słucha

Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Chabko – Szanowni Państwo, jeżeli zbliżamy się do punktu Dyskusji to tam ten temat zostanie poruszony.  Teraz bym prosił o przyjęcie porządku obrad bo w tej chwili wykraczamy poza porządek obrad. Wchodzimy w dyskusję,  która w tym momencie nie powinna być. Wobec tego proszę o przyjęcie porządku obrad.

Radny Pan Bartosz Nitka - To teraz jeszcze chciałam dodać, bo tutaj Pani bardzo ładnie powiedziała. Chciałem powiedzieć, że nad skargą bez względu na to kto ją składa głosuje rada gminy i to niestety… Ja mogę zostać wyłączony z głosowania, jeżeli chodzi o radę gminy. Ale rada gminy głosuje nad zasadnością skargi. A jeżeli chodzi o sprawę jaką opinię podjęła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, nie wiem, nie widziałam opinii -  nie mam jej na papierze.


Zastępca Wójta Pani Wiesława Fuksa  - Jeszcze raz Panu wyjaśnię zasady działania art. 25a ustawy…
Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Chabko –  Pani Zastępco, proszę zaprzestańmy tej dyskusji. Proszę o przyjęcie porządku obrad.

Radny Pan Dawid Jach – Składam wniosek o zdjęcie wszystkich uchwał, które nie mają uzasadnienia. Zgodnie ze statutem powinny mieć.

Radny Pan Bartosz Nitka – Proszę sprawdzić, które mają uzasadnienie a które nie -
i wszystkie pokolei proszę zdjąć. Panie Przewodniczący został złożony wniosek przez Pana Radnego Jacha,  aby zdjąć z porządku obrad uchwały, które nie mają uzasadnienia. Mieliśmy ten przypadek, pozwoli Pan, Panie Krystianie, że dokończę - mieliśmy ten przypadek na ostatniej sesji, też nie było uzasadnienia. Głosowaliśmy na tą uchwałą choć nie powinniśmy.

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado to uzasadnienia będą przedstawione ustnie. Jeżeli jest taka możliwość, to bardzo bym prosił o przyjęcie takiego porządku, w takiej formie jakiej jest.  Nie walczymy tylko przy głosujemy porządek obrad. Dziękuję bardzo.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Chabko –  Szanowna Rado proszę o przyjęcie porządku obrad.

Radny Pan Bartosz Nitka – Prosiłbym o przegłosowanie wniosku Pana Jacha.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Chabko –  Panie Radny w tej kwestii można by się wypowiedzieć jeszcze inaczej -  przy głosowaniu tych uchwał nie musi Pan głosować za - jak Pan będzie uważał.

Radny Pan Bartosz Nitka – Panie Przewodniczący, został złożony wniosek o usunięcie
z porządku obrad tych uchwał i proszę takie wniosek poddać pod głosowanie.

Adwokat Pan Jacek Szpara – Jeżeli Pan Jach złożył taki wniosek to trzeba go poddać pod głosowanie. Punkty 11,12,13 to są projekty uchwał nie przygotowywane przez nas tylko są przygotowane przez gminy ościenne, które są liderem projektu.

Radny Pan Dawid Jach zgłosił wniosek o zdjęcie pkt 8 oraz 10 z porządku obrad.

 

Głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie pkt 8 oraz 10 z porządku obrad

 

„Za” przyjęciem wniosku o zdjęcie pkt 8 oraz 10 z porządku obrad głosowało 6 radnych, „przeciw” – 7, „wstrzymało się „- 2. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Wniosek został odrzucony. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Głosowanie – przyjęcie porządku obrad:

„Za” przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało 13 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymało się „- 1. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Porządek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

Prowadzący obrady zapytał czy są uwagi do protokołów z ostatnich sesji.  Uwag nie było.

Przyjęcie protokołu nr XLV/2023:

„Za” przyjęciem protokołu z XLV sesji głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się”-0. Protokół został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przyjęcie protokołu nr XLVI/2023:

„Za” przyjęciem protokołu z XLVI sesji głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się”-0. Protokół został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przyjęcie protokołu nr XLIV/2023:

„Za” przyjęciem protokołu z XLVII sesji głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się”-0. Protokół został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z działalności

WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA

od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 17 kwietnia 2023 r.

 

Wysoka Rado,

przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności w okresie od ostatniej zwyczajnej sesji Rady Gminy.

 

I.   Sprawy bieżące

1. Zarządzenia wydane w 2023r.

 

 

1

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko sekretarza gminy

R.Org.0050.1.2023

 

Nr 1/2023

 

02.01.2023

 

 

2

W sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT, w tym do wydawania w tych sprawach informacji i decyzji

R.Org.0050.2.2023

 

Nr 2/2023

 

04.01.2023

 

3

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko informatyka w gminie

R.Org.0050.3.2023

 

 

Nr 3/2023

 

16.01.2023

 

4

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenie, na które dofinasowanie może być przyznane na 2023 rok

R.Org.0050.4.2023

 

 

Nr 4/2023

 

 

24.01.2023

5

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę

R.Org.0050.5.2023

 

 

Nr 5/2023

 

 

24.01.2023

6

W sprawie zmiany w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2023r.

R.Org.0050.6.2023

 

 

Nr 6/2023

 

 

02.02.2023

7

W sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

R. Org.0050.7.2023

 

 

Nr 7/2023

 

 

02.02.2023

8

W sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej do  realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

R.Org.0050.8.2023

 

 

Nr 8/2023

 

 

02.02.2023

9

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko sekretarza gminy

 

R.Org.0050.9.2023

 

Nr 9/2023

 

 

08.02.2023

10

W sprawie zmiany w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2023r.

R.Org.0050.10.2023

 

 

Nr 10/2023

 

 

23.02.2023

11

W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.

R.Org.0050.11.2023

 

 

Nr 11/2023

 

27.02.2023

12

W sprawie odwołania Zastępcy Wójta Krystiana Domaradzkiego

R.Org.0050.12.2023

 

 

Nr 12/2023

 

 

28.02.2023

13

W sprawie powołanie na stanowisko Zastępcy Wójta Wiesławy Fuksa

R.Org.0050.13.2023

 

 

Nr 13/2023

 

 

28.02.2023

14

W sprawie upoważnienie Zastępcy Wójta do prowadzenia spraw Gminy

R.Org.0050.14.2023

 

 

Nr 14/2023

 

 

28.02.2023

15

W sprawie powołanie na stanowisko Sekretarza Krystiana Domaradzkiego

R.Org.0050.15.2023

 

 

Nr 15/2023

 

 

28.02.2023

16

W sprawie upoważnienie Sekretarza do prowadzenia spraw Gminy

R.Org.0050.16.2023

 

 

Nr 16/2023

 

 

28.02.2023

17

W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz ustalenia czasu pracy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

R.Org.0050.17.2023

 

 

Nr 17/2023

 

 

08.03.2023

18

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Przedszkolu Nowych Szans w Rozpuciu

R.Org.0050.18.2023

 

 

Nr 18/2023

 

 

09.03.2023

19

W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.

R.Org.0050.19.2023

 

 

Nr 19/2023

 

10.03.2023

 

20

W sprawie zmian w składzie Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyrawie Wołoskiej

R.Org.0050.20.2023

 

 

Nr 20/2023

 

20.04.2023

 

21

W sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 r. oraz w sprawie zmian Zarządzenia nr 19/2023 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 10 marca 2023 r.

R.Org.0050.21.2023

 

 

Nr 21/2023

 

28.03.2023

 

22

W sprawie przeprowadzenia wyborów w Sołectwach Hołuczków, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa i Tyrawa Wołoska

R.Org.0050.22.2023

 

 

Nr 22/2023

 

 

30.03.2023

23

W sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2022 rok.

R.Org.0050.23.2023

 

 

Nr 23/2023

 

 

30.03.2023

24

W sprawie szkolenia BHP dla pracowników Urzędu Gminy i Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

R.Org,0050.24.2023

 

 

Nr 24/2023

 

 

31.03.2023

 

25

W sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu pomocy

R.Org.0050.25.2023

 

 

Nr 25/2023

 

 

31.03.2023

 

26

W sprawie uchylenia zarządzenia nr 22/2023 z dnia 30 marca 2023 r. i przeprowadzenia wyborów w Sołectwach Hołuczków, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa i Tyrawa Wołoska

R.Org.0050.26.2023

 

 

Nr 26/2023

 

14.04.2023

27

W sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska w 2023 r.

R.Org.0050.27.2023

 

 

Nr 27/2023

 

 

14.04.2023

 

 

II. Inwestycje

1. Trwa realizacja zadania „Gmina bez barier” wykonywanego w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dotychczas zrealizowano następujące działania:

 

·         Dostosowano mechanizm BIP Gminy Tyrawa Wołoska do wymogów WCAG 2.2 oraz standardów Krajowych Ram Interoperacyjności wraz z migracją danych archiwalnych.

Zadanie realizowane przez firmę ZETO Rzeszów Sp. z o.o., koszt całkowity – 15.000,00 zł brutto, koszt kwalifikowany 15.000,00 zł.

·         Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Modernizacja pochylni dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy, wykonanie i oznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych o świetle min. 90 cm – 4 szt. na parterze budynku” – wykonawcą zadania została Firma Remontowo-Budowlana Grzegorz Dudka, Siemuszowa 12. Całkowita wartość zadania – 118.000,00 zł brutto, koszt kwalifikowany – 60.000,00 zł, środki własne – 58.000,00 zł.

·         Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Świadczenie usług doradczych w zakresie dostępności w trakcie realizacji przedsięwzięcia „Gmina bez barier” – wykonawcą zadania została firma ATFIDE Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno. Całkowita wartość zadania – 4.400,00 zł brutto, koszt kwalifikowany – 2.500,00 zł, środki własne – 1.900,00 zł.

·         Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjno-informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”:

- w części dotyczącej wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjno-nawigacyjnych – 4 szt., tabliczek na drzwi z nazwą stanowiska pracy i nr pokoju – 32 szt., planu tyflograficznego – 1 szt., ramek do podpisu – 10 szt. – wykonawcą zadania została firma PROFI-ART Robert Świerbiński, ul. Ozimska 184, 45-310 Opole. Całkowita wartość zadania – 14.895,30 zł brutto, koszt kwalifikowany – 10.510,00 zł, środki własne – 4.385,30 zł,

- w części dotyczącej dostawy zestawu komputerowego z dwoma monitorami

i kamerami przystosowanego do usługi tłumacza języka migowego on-line oraz pętli indukcyjnej przenośnej – wykonawcą zadania została Ewa Granatowska Firma Handlowa MERLIN, ul. Grzegorza 3, 38-500 Sanok. Całkowita wartość zadania – 9.500,00 zł brutto, koszt kwalifikowany – 9.500,00 zł.

II.           Przygotowano dla OSP w Hołuczkowie wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie jednostki OSP w miejscowości Hołuczków celem zwiększenia potencjału technicznego” – w ramach którego planowany jest zakup:

- radiotelefon przenośny wraz z ładowarką – 4 szt.

Planowany całkowity koszt zadania – 14.000,00 zł, w tym:

- dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie – 13.200,00 zł,

- środki własne OSP – 800,00 zł.

III.         Przygotowano dla jednostki OSP w Siemuszowej wniosek do WFOŚiGW
w Rzeszowie o przyznanie dotacji na realizację zadania pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemuszowa celem zwiększenia potencjału technicznego”, w ramach którego planowany jest zakup:

- ubrań specjalnych dwuczęściowych- 2 szt.

- butów specjalnych strażackich skórzanych- 1 para,

- rękawic specjalnych – 4 pary,

- kominiarka strażacka niepalna – 3 szt.,

- hełm strażacki – 1 szt.

Planowany całkowity koszt zadania – 10.314,00 zł, w tym:

- dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie – 10.314,00 zł.

IV.          Przygotowano dla jednostki OSP w Rakowej wniosek do WFOŚiGW
w Rzeszowie o przyznanie dotacji na realizację zadania pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rakowa celem zwiększenia potencjału technicznego”, w ramach którego planowany jest zakup:

- drabiny przenośnej ratowniczej – 1 szt.,

- agregatu prądotwórczego jednofazowego – 1 szt.

Planowany całkowity koszt zadania – 10.000,00 zł, w tym:

- dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie – 10.000,00 zł.

V.            Zaktualizowano „Gminny Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych dla Gminy Tyrawa Wołoska”.

VI.          Koszty zimowego utrzymania dróg do dnia 14.04.2023 r. wyniosły – 42.807,40 zł.

VII.        Ogłoszono przetarg na ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska wraz z niezbędną infrastrukturą” ”  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja nr 2

Planowane otwarcie ofert 24.04.2023 r.

 

VIII.      Ogłoszono przetarg na  „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie, Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa”  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja nr 2

Planowane otwarcie ofert 08.05.2023 r.

 

IX.          Złożono wniosek na ,,Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie” na kwotę 375.000,00 zł.

X.            Złożono wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi wniosek pn. ,,Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy etap II”

24.000,00 zł w tym wkład własny 12.000,00 zł.

 

XI.          Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr G 117405 R na dz. 239/1 w m. Hołuczków”

Otrzymano 172 677,00 zł, wkład własny – 98.699,34 zł, całość – 271.376,34 zł.

 

XII.        Wydano Decyzję 1/2023 z dnia 06.04.2023 r. lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa 2-otworowej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej” na dz. nr ew. 432, 417, 412 w m. Siemuszowa i dz. nr ew. 166, 130/1, 130/2, 127, 128, 129, 126 w m. Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska

XIII.      Podpisano umowę z Firmą Handlowo-Usługową "Altusik" Mariusz Miazga na bieżącą obsługę, konserwację oraz nadzór nad oczyszczalniami ścieków znajdującymi się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

XIV.      Ogłoszono przetarg pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska wraz z niezbędną infrastrukturą w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a w szczególności budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w Tyrawie Wołoskiej".

XV.        Złożono wniosek na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

XVI.      Dokonano rozliczenia końcowego otrzymanego dofinansowania w 2022 roku dla zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Tyrawa Wołoska”.

XVII.    Złożono wniosek o dofinansowanie oraz otrzymano kwotę: 96.000,00 zł na wykonanie zadania pn.: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-17-062-097091 w celu zabezpieczenia drogi gminnej G 117405 w m. Hołuczków, gm. Tyrawa Wołoska, pow. sanocki, woj. podkarpackie".

 

XVIII.  Zostało jeszcze 3,6 ton węgla do sprzedania w zasobach Gminy Tyrawa Wołoska. Szczegółowe informacje dotyczące zasad kupna są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Referacie Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami.

XIX.       Zawarto bezpłatną umowę użyczenia (do dnia 31.08.2026r.) ze Stowarzyszeniem Bieszczadzkie Dziedzictwo Kultury, celem kontynuowania prowadzenia Przedszkola Nowych Szans w Rozpuciu.

XX.         Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, w zakresie działalności edukacyjno-szkoleniowej w ramach utworzonego Centrum Międzykulturowego (dot. lokalu Tyrawa Wołoska 177/2).

XXI.       Dokonano sprzedaży działek położonych w miejscowości Siemuszowa w trybie bezprzetargowym tj. :

- dz. 378/10 za kwotę 12 573,52 zł

- dz. 378/11 za kwotę 9 689,00 zł

 

IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami oraz reprezentacja gminy.

 

 1. 02.02.2023 r. - Obchody Dni Pamięci o ofiarach Holokaustu - sesja pt. Zagłada ludności żydowskiej na terenach okupowanej Polski w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku.
 2. 03.02.2023 r. - Konferencja naukowa - Przyszłość podkarpackich lasów w dobie zmian klimatycznych, Uniwersytet Rzeszowski.
 3. 09.02.2023 r. - Spotkanie w formule zdalnej dot. procedowania Regulaminu działania Komitetu Monitorującego  Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
 4. 10.02.2023 r. - XLV Ogólne Zgromadzenie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim.
 5. 13.02.2023 r. - 30 Rocznica powstania Euroregionu Karpackiego, siedziba przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego i Euroregionu Karpackiego w Przemyślu.
 6. 16.02.2023 r. - Konferencja inaugurująca Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Arena G2A w Jasionce.
 7. 17.02.2023 r. - I posiedzenie Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027(Komitetu Monitorującego  Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027), które odbędzie się w dniu 17 lutego 2023 r. (piątek) w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 8. 18.02.2023 r. - Zebranie sprawozdawcze OSP Rozpucie
 9. 18.02.2023 r. - Biesiada literacko - myśliwska z okazji 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego oraz 150 rocznicy śmierci Wincentego Pola, Foresterium w  Zagórzu
 10. 22.02.2023 r. - Warsztat refleksyjny - Ewaluacja wewnętrzną Lokalnej Strategii Rozwoju, Orelec.
 11. 24-26.02.2023 r. – Konferencja Europa Karpat.
 12. 02.03.2023 r. - Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza - GOK w Baligrodzie.
 13. 06-07.03.2023 r. - VIII Europejski Kongres Samorządów, Mikołajki.
 14. 08.03.2023 r. - Konwent Wójtów i Burmistrzów - Foresterium w Zagórzu.
 15. 09.03.2023 r. - Spotkanie w formie wideokonferencji dot. nowelizacji Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
 16. 14.03.2023 r. - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych., Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.
 17. 17.03.2023 r. - Zebranie sprawozdawcze OSP Siemuszowa.
 18. 18.03.2023 r. - Zebranie sprawozdawcze OSP Rakowa.
 19. 21.03.2023 r. - Święto Wiosny, Pokaz talentów dzieci z SP w Tyrawie Wołoskiej
 20. 29.03.2023 r. - szkolenie dot. procedury płoszenia lub odłowów wilka i niedźwiedzia - siedziba RDOS Rzeszów.
 21. 04.04.2023 r. - Spotkanie Wielkanocne w Dziennym Domu Pobytu w Rakowej – Pani Zastępca oraz Pani Elżbieta Dytko
 22. 14.04.2023 r. - Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania oraz selekcjonowanie - strzelnica myśliwska PZŁ w Tarnobrzegu. Zostałam wytypowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

Radny Pan Bartosz Nitka - Ja mam pytanie dotyczące tych przekaźników, coś tam zgodnie
co było czytane o sieci komórkowej (kablowa po poprawce przez Sekretarza Gminy ) czy coś takiego.  Czy to jest robione ze środków budżetu gminy? Czy to jakaś zewnętrzna instytucja robi i tak dalej.

Sekretarza Gminy Pan Krystian Domaradzki – Sieć kablowa – to nie ma nic wspólnego z gminą. Wniosek został złożony przez zewnętrzną firmę i projekt czy też sama decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - każdy z państwa może uda ci się zapoznać. Natomiast nie to nie jest zrobione ze środków z budżetu gminy.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Tam było kilka białek wymienionych i w Hołuczkowie i w Siemuszowej - czy to będzie po prostu dwa miejsca czy to będzie kilka rozlokowanych tych…

 

Sekretarza Gminy Pan Krystian Domaradzki –  Zapraszam jednak, żeby się zapoznać decyzją lokalizacyjną, bo nie jestem w stanie bez załączników teraz wskazać. Ale w tej decyzji wszystko się znajduje.

 

 Radny Pan Dawid Jach – Który z tych wyjazdów przyniesie wymierne korzyści dla naszej gminy?

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Mamy widoczny budżet w tej kwestii - pozyskane środki.  

 

Radny Pan Dawid Jach –  Może Pani powiedzieć, który wyjazd, do których środków.

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Wszystkie wyjazdy są potrzebne. Rolą Wójta jest reprezentowanie urzędu na zewnątrz i to czynię.  Rozmawiam, spotykam się uczestniczę i pozyskuje środki. Tak jak już kiedyś Pan wcześniej zadawał mi to pytanie w taki sposób poprawia się jakość życia mieszkańców.  

 

Radny Pan Dawid Jach – Proszę mi powiedzieć to spotkanie na strzelnicy z 14 kwietnia - co to ma wspólnego z poprawą jakości życia mieszkańców.  

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak –  Zostałam wytypowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

Radny Pan Dawid Jach –  No dobrze i dostała Pani wytypowana i co w związku z tym - korzyści dla gminy.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak –   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim.

 

Przerwa 1511 – 1525

Ad. 6. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach
i zapytaniach radnych.

Prowadzący obradom Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko  - Szanowni Państwo, niektóre interpelacje czy pisma, które składacie nie adresujecie odpowiednio.  Ja na przykład nie jestem Przewodniczącym tylko Wiceprzewodniczącym. Jeżeli jakieś pismo kierujecie pod tym adresem to proszę to zrobić tak jak się należy odpowiednio. Na odpowiednie deklaracje zostały odpowiedzi wydane.

Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa -  W pierwszej kolejności chciałabym przekazaćpismo do Pana Radnego Dawida Grzegorza Jacha w związku z prowadzonym postępowaniem przez Wojewodę Podkarpackiego dotyczącego wygaszenia mandatu Pana Radnego. I pozwolę sobie o przeczytanie treści bo myślę, że dotyczy to wszystkich Państwa Radnych, ponieważ będzie się Państwo zastanowić jak tę sprawę zgodnie z przepisami obowiązującymi podjąć. Przesyłam w załączeniu kopię pisma Wojewody Podkarpackiego
z dnia 12 kwietnia 2023 roku dotyczącego podejrzenia naruszenia przez Pana radnego art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,  art. 383 paragraf 1 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy. W związku z powyższym na podstawie art. 383 paragraf 1 ust. 5 i paragraf 3ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy wzywam Pana w terminie siedmiu dni, to jest do dnia 24 kwietnia do złożenia stosownych wyjaśnień w przedmiocie prowadzenia przez Pana działalności gospodarczej
z wykorzystaniem mienia lub środków gminy, dostarczenia kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem i wskazujących na prowadzenie lub nie przez Pana działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy.  W szczególności chodzi o zasiadanie przez Pana w organach zarządzających Stowarzyszenia Bieszczadzkie Dziedzictwo Kultury. Informacja ta w szczególności powinno uwzględniać następujące dane: wskazanie okresu od kiedy do kiedy zasiadał Pan w zarządzie wyżej wspomnianego Stowarzyszenia,  jaką funkcję pełnił Pan w Stowarzyszeniu oraz w jakich okresach
w nawiasie od dnia wyborów samorządowych do chwili obecnej, czy złożył Pan rezygnację z pełnienia tych funkcji - jeżeli tak to w jakim okresie, czy stowarzyszenie to prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem majątku i środków Gminy Tyrawa Wołoska
a jeśli tak to jaka to jest działalność. W odpowiedzi należy przedłożyć dokumenty stanowiące podstawę wpisu do KRS w uwierzytelnionych kopiach. Nadmienię, że w sprawie Pana Jacha oprócz Wojewody Podkarpackiego sprawę prowadzi  Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie. Dziękuję i  teraz podejdę do Pana aby Pan potwierdził odebranie bo ma Pan 7 dni na dostarczenie. Proszę potwierdzić z datą dzisiejszą.

Radny Pan Dawid Jach – Odpowiedź zostanie sporządzona w odpowiednim czasie.

 Wiceprzewodniczący Pan Stanisław Chabko  - Czy są jakieś pytania odnośnie tego punktu.
Radny Pan Dawid Jach – Może byśmy poruszyli temat interpelacji, przeczytali może odpowiedzi do interpelacji.

Radny Pan Bartosz Nitka -  Czy możemy zadawać pytanie do punktu interpelacje?
Tam w interpelacji bardzo fajnie Pani Zastępca odpowiedziała na temat ile, który radny diety wziął przez okres 4 lat od początku kadencji może w ten sposób nie było do końca marca 2023 roku.  Bardzo proszę,  aby Pani Zastępca Wójta w trybie pilnym przygotowała ile w tym czasie było sesji nadzwyczajnej a ile zwyczajnych - ile nadzwyczajnych zwołanych na wniosek wójta gminy. To jest pytanie do interpelacji i proszę się do niego ustosunkować. Na sesji każdy radny może złożyć wniosek. Jeżeli chcecie Państwo możemy go przegłosować – wniosek o przygotowanie jaka ilość była sesji nadzwyczajnych początku kadencji na wniosek wójta, jaka ilość sesji zwyczajnych. Dziękuję i proszę o przygotowanie odpowiedzi na moje pytania

Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa -   Czy to jest rozszerzenie tej interpelacji, która była.

Radny Pan Bartosz Nitka – Jest to pytanie uzupełniające do informacji jakie zawarła Pani
w interpelacji. Jest niewystarczająca z naszego punktu widzenia więc proszę
o uzupełnienie.

Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa -  Ale to jest moja odpowiedź. Dlatego pytam czy to jest pytanie do interpelacji.

Radny Pan Bartosz Nitka – To jest do tego co Pani zawarła w interpelacji.

 Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa -  Ponieważ rozmawiamy o interpelacji skierowanej do niewłaściwej osoby co do której Wójt jak Pan zdążył zauważyć nie ma obowiązku odpowiadać, jeże nie jest skierowana do niego. Więc w tym samym sposobem mogę, jeżeli to jest dobra wola Wójta, w tym momencie moja, że odpowiedziałam na coś co nie powinno być zrobione - bo nie było kierowane zapytanie do Wójta.  Tak samo mogę potraktować to Pana zapytanie.

Radny Pan Bartosz Nitka - Ciekawie Pani odpowiada ale chciałem Pani powiedzieć jedną
sprawę jest Pani pracownikiem tego urzędu, pobiera Pani niemałe pieniądze, więc niech się Pani po prostu weźmie za robotę i słucha próśb radnych do tego co jest z tym związane. Bardzo proszę, powtarzam o przygotowanie abyśmy wiedzieli ile było sesji nadzwyczajnych zwołanych na wniosek wójta gminy, Ile sesji zwyczajnych w okresie od początku kadencji do dnia 31 marca2023. Nie pisał na piśmie nie bawmy się.

Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa -  Ale ja nie mogę uzupełniać odpowiedzi czegoś czego nie mam prawa zrobić.

Radny Pan Bartosz Nitka – Ma Pani teraz wniosek Radnego i proszę się do tego ustosunkować.

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Odniesiemy się do tego wniosku na piśmie.

Wiceprzewodniczący Pan Stanisław Chabko - Prosiłbym o doprecyzowanie ile w tym było komisji, wyodrębnić pieniądze ile było sesji zwykłych.

Radny Pan Dawid Jach -  Moje pytanie jest  takie - drugie pytanie z interpelacji – w związku z przeznaczeniem środków na naprawę instalacji elektrycznej w budynku  Rozpucie 2. Zostały przedstawione dokumenty formularz ofertowy, faktura i potwierdzenie remontu instalacji elektrycznej w środku budynku stanowiącej własność gminy z datą 22 grudzień
2022. Kto jest podpisany  na tym stwierdzeniu remontu w tym miejscu.

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Z tej odległości nie widzę.

Radny Pan Dawid Jach -  W takim razie proszę mi powiedzieć dlaczego podpisał Pan nieprawdę, ponieważ remont nie zakończył się wtedy tylko trwał jeszcze w styczniu.

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Remont zakończył się te
prace które miały być zakończone, były zakończone.  Natomiast doskonale Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że sami zgłaszaliście awarię dotyczące budynku w Rozpuciu. Więc
pewne kwestie, która były wykazane w zakresie poprawki jeszcze później w roku następnym zostały ujawnione w protokole, że protokół będzie udostępniony na wniosek.  

Ad. 7.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina - Komisja obradowała na czterech posiedzeniach w okresie międzysesyjnym -  wszystkie spotkania dotyczyły zmian w budżecie.

Komisji Rewizyjnej Pan Bartosz Nitka – Komisja Rewizyjna  obradowała między sesjami dwa razy. Na pierwszym posiedzeniu były sprawy związane z przygotowaniem
planu pracy na ten rok a drugie to była akceptacja tego planu.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Grzegorz Martowicz – Komisja
w okresie międzysesyjnym obradowała dwa razy.
Pierwsze spotkanie dotyczyło pisma w sprawie problemów technicznych związanych z transmisją sesji rady gminy. Natomiast drugie spotkanie w związku z odmową ekwiwalentu dla ochotniczej straży pożarnej oraz petycja
o przystąpienie do sojuszu i o potwierdzenie czy połączenie Polski Ukrainy w jedno.

Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej Pan Bartosz Nitka   Komisja w okresie od 31.01.2023 r. miała cztery posiedzenia. Dotyczyły przede wszystkim opiniowania projektów uchwał.

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/243/2023 z dnia 22 marca 2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado proszę
o przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XLVII/243/2023 z dnia 22 marca 2023 roku Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu gminy Tyrawa Wołoska na 2023 rok
z autopoprawką w podstawie prawnej - pomyłka pisarska w miejsce Dziennika Ustaw 2022 poz. 559 powinna być Dziennik Ustaw 2023 poz. 40. W uchwale tej zmienia się brzmienie paragrafu drugiego w powyższej uchwale. Z nadwyżki z lat ubiegłych z paragrafu 957 wyłącza się kwotę 87.500,00 zł do paragrafu 906. Są to przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi z rozliczania środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt

2 ustawy na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Podobnie w planie przychodów z paragrafu 957 nadwyżki z lat ubiegłych również została wyłączona kwota 87.500,00 zł do paragrafu 906. W paragrafie drugim dokonuje się zmiany w załączniku planu wydatków nr 2 do uchwały nr XLVII/243/2023 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca 2023 według załącznika nr 1. W rozdziale 678 usuwanie skutków klęsk żywiołowych paragraf 6330 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków powiatowo-gminnych zastępuje się paragrafem 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kwota 120 000 zł zostaje przeniesiona z paragrafu 6330 na paragraf 6050. Dziękuję.

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina – Opinia komisji mimo błędu w podstawie prawnej jest pozytywna.

Pytań nie było.

 

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/243/2023
z dnia 22 marca 2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r. 
głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 2. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. . Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023 z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado proszę
o przyjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XLV/234/2023 z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r. również auto poprawką do podstawy prawnej. Pomyłka pisarska w podstawie prawnej w miejsce pozycji 50 powinna być pozycja 40. Uchwała zwiększa plan dochodów budżetowych
o kwotę  154.028,00 zł, wydatków budżetowych o kwotę 45.454,28 zł zgodnie
z załącznikiem 2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 45.300,00 zł.
Z kwoty 2.642.200,06 zł do kwoty 2.687.500,06 zł. Zmiany w planie dochodów na kwotę 154,28 zł jest to zwiększenie planu dochodów na podstawie wniosków o refundację podatku za gaz. Wydatki bieżące zwiększenie wydatków na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie Tyrawa Wołoska 1/2012 na kwotę 25.000 zł oraz wprowadzenie planu wydatków na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023 - 2030 - 17.300 zł.  I w dziale 853 zwiększa się plan wydatków na wypłate refundacji podatku VAT za gaz 154,28 zł oraz zwiększa się plan wydatków na wykonanie zabiegu sterylizacji i kastracji kotów, psów będących własnością mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska 3.000 zł. Łącznie wydatki bieżące 45.484,28 zł.

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina – Opinia komisji tutaj również pomimo złej podstawy prawnej jest pozytywna.

 

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023 z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.  głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026.

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado proszę
o przyjęcie uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026 z autopoprawka w podstawie prawnej. Zmienia się uchwałę XV/235/2023. Załacznik nr 1 został dołączony do uchwały. Zmiany zostały dostosowane do zmian w poprzednich uchwałach.

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026 głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 1. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.

Adwoakt Pan Jacek Szpara – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni padła inicjatywa utworzenie Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza. Samorządy tutaj
w naszym regionie, które nie mają dużej siły przebicia chcą się zrzeszyć w postaci właśnie takiego związku. Po to, żeby można było negocjować bardziej szeroko politykę regionalną. Jeżeli chodzi o działalność macie Państwo wnastępnym dokumencie, który jest ststutem tego związku. Tak jak mówiłem na początku my sami tej dokumentacji nie przygotowywaliśmy. Jest jeszcze lider projektu, który przygotował i projekt uchwały i sam statut, który został już skonsultowany ze służbami Wojewody.

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „-01. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.

 

Adwoakt Pan Jacek Szpara – Tak jak w poprzedniej wypowiedzi Statut został nam przesłany. Jest już ustalony. Wyrazili na niego zgodę wszyscy zdaje się członkowie, więc tutaj czy jakieś ewentualne zmiany to nie bardzo jest to możliwe, ponieważ
wszystkie samorządy zgodziły się na to, żeby o tej treści jednolitym ten dokument przyjąć.

 

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „-01. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado tutaj macie przez macie Państwo przed sobą projekt uchwały. Ja również proszę o wprowadzenie z drobną autopoprawką, ponieważ jest tam pomyłka pisarska w paragrafie 2 punkt 1 i 2 to ma być brzmieniu stanowiącym i jest to drobna literówka. Macie Państwo uzasadnienie, harmonogram i tryb opracowania Strategii. Na pewno osoba, która będzie przygotowywać tą Strategię jeszcze na odrębnym spotkaniu z Państwem czy też mieszkańcami później też takie spotkania będą miały miejsce. Dlatego też bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję.

 

Pytań nie było.

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „-01. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Drzyzga.

 

Otwarcie dyskusji.

 

 Radny Pan Dawid Jach - Chciałem tutaj złożyć taki wniosek, że może Komisja Rewizyjna w każdym kwartale zawarłaby zapis o realizacji zaplanowanych inwestycji i finansowanie w 2023 roku. Ponieważ inwestycji może być dużo dla mnie na papierze. Chciałbym, żeby to Komisja Rewizyjna sprawdzała w każdym kwartale.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Pozwolę sobie dopowiedzieć, ponieważ Pani Przewodnicząca nie doczytała – jest to oczywiście możliwe do sprawdzenia - ale w dalszej części planu pracy mamy taki zapis, że w trakcie roku opiniowania i analiza projektów uchwał oraz zmiany budżetu oraz realizacja zadań zleconych przez Radę Gminy Tyrawa Wołoska. Jeżeli będzie taka potrzebarada gminy jest władna do tego, aby złożyć taki wniosek na sesji co ma być skontrolowane. Tutaj możemy to dopisać, z mojego punktu widzenia, ale jeżeli będzie taka potrzeba na wniosek każdego radnego możemy przeprowadzić kontrolę dotyczącą tak jak tutaj Pan Radny zasugerował.

Radny Pan Dawid Jach - To proszę ja chciałem właśnie już od razu złożyć wniosek, aby w drugim kwartale została przeprowadzona kontrola inwestycji i finansowania w Szkole Podstawowej oraz w Gminnym Ośrodku Kultury.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Jeżeli Rada, zgodnie z tym co czytałem - realizacja zadań zleconych przez Radę Gminy a nie radnego, czyli tutaj Pan Przewodniczący, z mojego punktu widzenia, powinien poddać ten wniosek pod głosowanie i Rada zadecyduje czy to ma być sprawdzane czy nie. Bo tutaj jest taki zapis, oczywiście możemy go zmienić, bo to jest wszystko w gestii Rady bo Rada może zmienić harmonogram pracy Komisji Rewizyjnej a Komisja sama w sobie przedstawiła taki harmonogram pracy.

 

Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa – Czy w takim razie ja mogę złożyć wniosek pod rozpatrzenie przez Państwa Radnych? O udział Radnych w kontroli Przedszkola Niepublicznego
z uwagi na to, że.. proszę pozwolić mi skończyć - Państwo jako Radni macie przestrzegać dyscypliny finansowej również, a od roku 22, czyli od ponad roku nie jesteśmy w stanie przeprowadzić kontroli w Przedszkolu prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji, które gmina przeznacza. Poza tym pragnę poinformować, że kolejna próba przeprowadzenia kontroli również została nam utrudniona. W tej chwili zostało wysłane pismo. Jeżeli zostanie podjęte działanie utrudniające w drodze administracyjnej wstrzymamy dotowanie Przedszkola. Ponieważ dyscyplina finansowa Państwa Radnych również obowiązuje, za to odpowiadacie. Ja proszę o przyjęcie tego wniosku.

 

Radny Pan Bartosz Nitka - Zacznijmy od podstaw - nie jest Pani radną.

Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa –  Ja składam wniosek do Komisji.

Radny Pan Bartosz Nitka - Na posiedzeniu komisji, jeżeli będzie posiedzenie komisji i pani przewodnicząca zaprosi Panią na posiedzenie komisji, bo pani przewodnicząca ma pełne prawo zaprosić każdego na posiedzenie komisji - oczywiście w sprawie jakiej Pani będzie chciała.

Wtedy ma Pani możliwość złożenia wniosku, oczywiście w formie papierowej.

 

Radny Pan Dawid Jach - Ja tylko dodam, że Państwo mówicie o utrudnianiu kontroli
w Przedszkolu. Z tego co ja wiem to Państwo nie potraficie jej przeprowadzić zgodnie
z prawem.

 

Wiceprzewodniczący Pan Stanisław Chabko – Proszę złożyć wniosek, w którym kwartale ma być przeprowadzona kontrola, którą Pan tutaj… 

Radny Pan Dawid Jach -  W drugim kwartale. Składam wniosek o przeprowadzenie kontroli
w zakresie realizacji zaplanowanych inwestycji i ich finansowania w 2023 roku w Szkole Podstawowej oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 

Adwokat Pan Jacek Szpara – Zwracam uwagę, że ta uchwała jeszcze nie jest przyjęta - to jest jedna rzecz. Natomiast przede wszystkim Komisja przygotowywała projekt, więc sugeruję, żeby wniosek Pana Radnego przekazać do Komisji i Komisja się wypowie. Niech prześle stosowne uwagi do tego tematu i na sesji kolejnej nastąpi zmiana. To nie jest problematyczne ale to się powinna Komisja Rewizyjna wypowiedzieć przede wszystkim.

 

Radny Pan Bartosz Nitka - Został przygotowany projekt w takiej formie i w takiej formie został złożony. A tutaj  co do Pani Zastępcy Wójta sprawa jest taka, że Pani zgodnie z tym co mamy w zapisie statutowym - Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Rady mówi o tym paragraf 41, możemy lecieć po kolei. Zadaniem Komisji jest kontrola działalności wójta i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych.  Paragraf 43 komisja wykonuje także inne zadania kontrolne zlecone przez radę. Więc tutaj, niestety, muszę Panią zmartwić z mojej nie do czytania tych kompetencji i zadań komisji,  bo po zmianie statutu wygląda w ten sposób, że Pani nie może wnioskować o jakąkolwiek kontrolę. Ja bym chciał,

żeby to Pan może radca rozwiązał ten problem – na pewno jest bardziej światły w tej materii.

 

Adwokat Pan Jacek Szpara – Proszę Państwa, był ten kiedyś już temat poruszany na sesji

rok albo półtorej temu. Do komisji rewizyjnej każdy może złożyć swoje stanowisko czy wniosek o przeprowadzenie kontroli. Pytanie jest takie czy komisja ten temat podejmie to  zawsze ostateczny głos z moją radni. Natomiast wniosek do komisji rewizyjnej może nawet złożyć obywatel z ulicy - to nie ma znaczenia. Kwestia tylko czy komisja rewizyjna podejmie temat  czy nie podejmie.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Ale my tutaj mówimy wniosek do komisji rewizyjnej ale tutaj Pani wprost powiedziała o przeprowadzenie kontroli, pomoc w kontroli. Tutaj czytając komisję rewizyjną rozdział 2, który leci nigdzie nie ma niczego - rada może.

 

Adwokat Pan Jacek Szpara – Chodzi tylko o informację, że to komisja decyduje jakie działania będzie podejmować, ewentualnie rada.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Natomiast,  żebyśmy wyjaśnili od razu -  sytuacja wygląda
w ten sposób, że na komisji taki wniosek może pójść pod dyskusję. No ale w każdą ze stron może zostać oczywiście rozważony. I to rada tylko jest władna do tego, żeby zlecić komisji jakiekolwiek pozaplanowe kontrole i tego typu rzeczy.

 

 Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa –  Postaram się wyjaśnić o co mi chodziło, może tak doprecyzuje - ja po prostu zapraszam Państwa Radnych, abyście podeszli z nami i zobaczyli jak wygląda przygotowanie do kontroli. Jak wygląda sposób zachowania osób kontrolowanych, nagrywanie. Dla Państwa Radnych, którzy odpowiadacie za dyscyplinę finansową byłoby to, uważam, dobre doświadczenie. Aby nie słuchać tylko tego co krąży jako plotki ale zobaczyć jak to wygląda. Jeżeli Państwo Radni nie chcecie - ja nie namawiam inne organy przystąpią do kontroli. Dziękuję.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Droga Pani, jeszcze pozwolę sobie odpowiedzieć i chyba wydaje mi się Panie Przewodniczący, że zakończymy ten temat - na chwilę obecną żaden wniosek z Państwa strony nie wpłynął więc Radni nie mieli, że tak powiem powodu, żeby tam być. Wpłynęło coś do komisji jakiejkolwiek jeżeli chodzi o pomoc w przeprowadzeniu kontroli
w Przedszkolu? Nie. Jeżeli będziemy mieli jakikolwiek wniosek wtedy możemy zacząć dyskusję. I teraz zwalanie, że … i tak dalej jest bezsensowne. Mamy wniosek dyskutujemy - nie ma, nie ma tematu.

 

Wiceprzewodniczący Pan Stanisław Chabko – Składam wniosek o przyjęcie przygotowanego planu pracy komisji w takiej wersji jaka została przedstawiona przez Panią Przewodniczącą a później wszelkie zmiany w trakcie możemy dokonywać.

 

Radny Pan Radosław Babina - Panie Przewodniczący, ja myślę, że ten wniosek co Pan

postawił to jest bezsensowny, bo po prostu my przyjmujemy ten plan taki jaki jest zapisany.

Wiceprzewodniczący Pan Stanisław Chabko – Został postawiony jeden wniosek wobec tego ja składam drugi.

 

Radny Pan Radosław Babina -  Ale wniosek Radnego Jacha nie musimy głosować bo to musi być na piśmie do komisji - więc ten wniosek jest nieważny.

 

Wnioski zostały wycofane.

 

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r. głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „-0. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Ad.15.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022r.

 

Sprawozdanie przedstawiła p.o. Kierownika GOPS Pani Dorota Stasicka. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

Wybór przewodniczącego Rady Gminy dokonuje się w głosowaniu tajnym.
W tym celu przygotowane są  karty do głosowania oraz urna.

Spośród radnych  wybierana jest 3 – osobowa Komisja Skrutacyjna. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą jednocześnie kandydować na przewodniczącego rady. Prowadzący obrady poprosił o podawanie kandydatur.

Radny Pan Radosław Babina zgłosił Radnego Pana Jacka Pisza – wyraził zgodę.

Radny Pan Dawid Jach zgłosił Radnego Pana Bartosza Nitkę – wyraził zgodę.

Radny Pan Józef Suwaj zgłosił Radnego Pana Dawida Jacha – wyraził zgodę.

Skład komisji skrutacyjnej:

 1. Jacek Pisz
 2. Bartosz Nitka
 3. Dawid Jach

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Radny Pan Bartosz Nitka.

Prowadzący obrady Pan Stanisław Chabko poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

Otwarto listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska:
Radny Pan Radosław Babina w imieniu Klubu zgłosił:
- Radną Panią Joannę Szylak – wyraziła zgodę

Radny Pan Stanisław Chabko zgłosił:
- Radnego Pana Radosława Babinę – nie wyraził zgody

Radna Pani Elżbieta Dytko zgłosiła:
- Radnego Pana Stanisława Chabko – nie wyraził zgody.

Wobec tego jedynym zgłoszonym kandydatem na Przewodniczącego Rady Gminy została Radna Pani Joanna Szylak.

Skład komisji zostaje poddany pod głosowanie.

„Za” przyjęciem  Składu Komisji Skrutacyjnej - Członkowie: Radny Pan Jacek Pisz, Radny Pan Bartosz Nitka, Radny Pan Dawid Jach głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „-0. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Skład komisji Skrutacyjnej został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Zgodnie z regulaminem rozdano karty do głosowania. Po rozdaniu wszystkich 15 kart przystąpiono do głosowania.

Radny Pan Bartosz Nitka kolejno odczytywał z imienia i nazwiska radnych, którzy podchodzili do wybranego w tym celu miejsca w celu oddania głosu.

Po zakończonej procedurze głosowania oraz po obliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała Protokół z głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 17.04.2023 r. Protokół stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Uprawnionych do głosowania jest 15 radnych. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego rady gminy wynosi 8 radnych.

Za wyborem Pani Joanny Szylak na Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska głosowało 11 radnych. Wobec czego kandydat otrzymał bezwzględną większość głosów.

Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska podjęto w głosowaniu tajnym: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „nieważne”, przy 15 głosujących.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pani Joanna Szylak – Chciałabym bardzo podziękować tym radnym, którzy oddali na mnie głos.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Chabko – Z okazji kończącego się mojego przewodnictwa Radzie Gminy Tyrawa Wołoska, Pani Wójt, Zastępcy, Sekretarzowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy dziękuję. Dziękuję również za zaufanie oraz Przewodniczącemu życzę powodzenia oraz owocnej pracy.

 

O godzinie 1700 Radny Pan Józef Suwaj opuścił obrady.

 

Ad. 17. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Mam kilka pytań. Bardzo prosiłbym o odpowiedź. Zaczniemy
w sumie tak może po kolei najpierw chciałby, aby został przedstawiony postęp prac przy wykonaniu projektu oświetlenia w kierunku Rakowej. Zostały zabezpieczone pieniądze
w budżecie gminy i chcielibyśmy wiedzieć na jakim etapie są teraz te prace. To nie wiem czy na kolejną sesję czy… teraz będzie Pan Krystian mógłby mi coś odpowiedzieć.

Następne pytanie znowu dotyczy postępu prac przy wykonaniu wodociągu wiem,
że zmienialiśmy uchwałą budżetową i zmienialiśmy przeznaczenie pieniędzy wodociągowych ale chciałbym wiedzieć na jakim my etapie jesteśmy. Bo doszliśmy tam wtedy do porozumienia takiego, że przy każdym budynku użyteczności publicznej zostanie wykonania studnia z uzdatniaczem wody i tak dalej. Chciałbym wiedzieć na jakim etapie to już jest. Następne - kiedy będzie wykonywany remont garażu dla OSP Tyrawa Wołoska chodzi o przeznaczenie funduszu sołeckiego wsi Tyrawa Wołoska i zagospodarowanie miejsca na przechowywanie quada i przyczepki z plandeką, jak dobrze sobie przypominam. Następna sprawa - na jakim etapie jest projekt oświetlenia wsi Rozpucie. Ten brakujący, na który został wydatkowany już, przypomnę, fundusz sołecki w kwocie 42 tysiące tam
z haczykiem. Nie będę ukrywał, że jako mieszkaniec tej miejscowości chciałbym też poznać jak to wygląda. I bardzo bym prosił jak najszybciej, może nie na następną sesję nawet, jeżeli będzie możliwość, to wszystkie te wnioski chciałbym, aby zostały zrealizowane
w sposób taki, że po prostu informacje dostaniemy szybciej. No i teraz wniosek chyba budzący najwięcej emocji wśród wszystkich - jak wiemy doskonale ostatnio zdarzyła się taka troszkę niemiła sytuacja przed Świętami dotycząca pożaru budynku starej szkoły.  
I dzięki Bogu tak naprawdę, że był to środek dnia nie godzina wieczorowo-nocna.  No bo mogłoby się to skończyć bardzo źle. Po przybyciu na miejsce, tak jak mówię byliśmy jako strażacy, widzieliśmy co tam jest. Jeden mieszkaniec – mieszkający na dziko -  został,
z wiedzy jaką posiadam, odwieziony na SOR bo został podtruty. Została udzielona pomoc medyczna, przyjechała karetka zabrała go na SOR do Sanoka. Na chwilę obecną,
z nieoficjalnych źródeł, wiemy, że przebywa w Ośrodku u Alberta na Przemyskiej. I wiemy, że dalej na dziko mieszkają tam jeszcze jakieś osoby. Tutaj na Komisji Oświatowo- Społecznej, która miała posiedzenie przed sesją wystosowaliśmy wniosek i cała Komisja była za tym, aby w trybie pilnym Wójt Gminy złożył wniosek do Inspektorów Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego, aby sprawdził stan techniczny tego budynku. Jest to budynek gminny. I oby nigdy, nie daj Boże, coś by się stało to niestety wójt w tym przypadku za to odpowiada. Tym bardziej, że jest to zgłaszane. Tutaj są moje wnioski. Tutaj Komisja jeżeli Państwo chcą możecie pytać. Protokół oczywiście zostanie dołączony i wniosek w formie protokolarnej również zostanie dołączony. Bardzo proszę potraktować tę sprawę bardzo poważnie bo mogłoby się skończyć tragedią. Bo stan tego budynku, według mojego uznania - ja nie jestem jakimś specjalistą, ale gdzieś tam coś w życiu już widziałem wiem, że pozostawia naprawdę bardzo wiele do życzenia. Nie ma tam prądu, nie ma tam bieżącej wody. Więc proszę zająć się tym tematem. To jest ważny temat, żeby zacząć i zrobić z tym w końcu porządek. Dziękuję.

Radny Pan Radosław Babina - Ja jeśli mogę tutaj do Pana Krystiana z taką prośbą od mieszkańców odnośnie oświetlenia ulic - zaświeca się o 20:00 a gaszą o 20:10. Dokładnie 10 minut się świeciło przez ostatni tydzień. I tutaj mieszkańcy się pytali właśnie czy można z tym coś zrobić, żeby te lampy się zaświecały później.

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki - Jeżeli chodzi o oświetlenie w tym momencie zazwyczaj są te zegary ustawione od zmierzchu. Z racji tego, że ten okres jest wydłużony i jest parę zmian to się troszeczkę zaczęło zazębiać i wystąpiły jakieś formy awarii w kilku punktach i w Rozpuciu i w „Górnej” Trawie. Dlatego my już tam zgłosiliśmy do wykonawcy, aby to też zweryfikował i poprawił w możliwie najszybszym terminie. Dziękuję.

 

Radny Pan Bartosz Nitka -  Na moje pytania kiedy mogę uzyskać.

Sekretarz gminy Pan Krystian Domaradzki - Odpowiedź na kolejnej sesji. Ja odpowiem wyczerpująco na te wszystkie pytania.

 

Radny Pan Bartosz Nitka -  Jeżeli chodzi o ten wniosek to bardzo proszę potraktujcie to priorytetowo.

 

Radny Pan Dawid Jach – Dlaczego projekt budżetu na 2023 r.(po poprawieniu sprawozdanie z wykonania budżetu) dotarł do rady gminy z opóźnieniem?

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Starałam się to zrobić szybciej, w terminie no ale niestety mi się nie udało. Musiałam nanieść poprawki jeszcze ze szkoły i musiałam wszystko poprawiać i akurat nie zdążyłam zrobić tego. Dopiero udało mi się wydrukować to

dopiero po 31, był chyba piątek.

 

Radny Pan Dawid Jach – Czy ktoś Pani w tym pomagał czy sama Pani to

Robiła?

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas –Praktycznie sama robiłam to pierwszy raz. Więc troszkę czasu kosztowało i zajęło.

 

Radny Pan Dawid Jach – Mam tutaj jeszcze takie pytanie do Pana Sekretarza, ponieważ bardzo często Pana nie ma w piątki i też w poniedziałki. Z czym to jest związane, dlaczego jest taki trudny do Pana dostęp?

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki - W jaki sposób dostęp do mnie jest utrudniony, proszę mi powiedzieć.

 

Radny Pan Dawid Jach – Chciałem się z Panem spotkać w piątek i nie było Pana.

 

 Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki - Ponieważ przebywałem na urlopie. Państwo doskonale wiecie jestem również wykładowcą akademickim i w tym czasie kiedy prowadzę zajęcia pokrywam sobie to urlopem. Akurat co do tego piątku to chyba był to wyjazd służbowy. Chodziło o ten piątek. Macie Państwo to do mnie telefon komórkowy. Też można zadzwonić.

Radny Pan Dawid Jach – Kolejne pytanie - na jakim etapie jest remont Szkoły Podstawowej

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Odpowiem na kolejnej sesji.

 

Radny Pan Dawid Jach – Mam takie pytanie do Pani Wójt, może mi Pani powie jak wygląda Pani kontakt ze Starostą Powiatowym. Czy jest dobry kontakt, czy współpracujecie?

 

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Myślę, że Państwo wiedzą lepiej. Jest poprawny.

 

Radny Pan Dawid Jach – Kolejne pytanie – miał być remontowany most w Rozpuciu. Na jakim to jest etapie. Ja wiem o jednym z informacji z Facebooka i na sesji też był właśnie podawane most w Rozpuciu. Nie pamiętam, w którym miejscu.

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki –  Mówimy o moście przy drodze krajowej. Dokumentacja tam jest na etapie Wojewody, chyba. My dostajemy cały czas powiadomienia myślę, że lada chwila pracy się rozpoczną. Tyle trwa - no niestety trzeba wykonać projekt organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu. My tutaj jesteśmy nie jako stroną postępowania ale my nie realizujemy to jest droga krajowa więc tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad bezpośrednio to realizuje.  

 

 Radny Pan Dawid Jach – Kolejne pytanie - czym zajmuje się osoba odpowiedzialna za promocję gminy? Co wchodzi w zakres obowiązków? Kto decyduje o blokowaniu mieszkańców?

 

 Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki –  Teraz ważna kwestia Proszę Państwa,  
w przeciwieństwie do innych portali i różnych innych stron, do których też macie Państwo dostęp my nie blokujemy mieszkańców. To jest podstawowa kwestia. Jest filtr założony Państwo orientujecie się, że jeżeli ktoś z Was prowadzić takie strony - są założone filtry. Jeżeli ktoś z mieszkańców przekroczy pewne granice komentarza jest on niedozwolony
w granicach YouTube, ja nie wiem jakie są komentarze, ponieważ ja tego też nie jestem w stanie fizycznie wychwycić. Nie usuwamy komentarzy i jeżeli jest to dokonywane to przez filtr który jest ustawiony przez Facebooka. To nie jest nasza kwestia.  My nie blokujemy mieszkańców w żaden sposób. Te filtry są w ustawieniach Facebooka automatycznie.  

 

Radny Pan Dawid Jach – To jeszcze do tego zadam pytanie czy ta sama osoba prowadzi prywatny Fanpage Pani Wójt?

 

 Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki –  Nie.

 

 

Radny Pan Dawid Jach – Tutaj już ktoś chyba zadał to pytanie - ile sesji było nadzwyczajnych zwoływanych przez Wójta.

 

 Radny Pan Dawid Jach – Pytanie od mieszkańców - czy gmina jest dla wszystkich czy

tylko dla nielicznych. Bo niektórzy mieszkańcy czują się tutaj w jakiś sposób nie wiem wykluczeni.

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki –   Jeżeli mielibyśmy możliwość i dostęp do zarówno jednej strony jak i drugiej strony, z której Pan pozyskał ten komentarz to chętnie bym odpowiedział - ale niestety nie mam takiej możliwości. Bardzo mi przykro.

 

Radny Pan Dawid Jach – A co z remontami dróg gminnych. Na jakim są etapie, które zostały wykonane, i które w dalszej kolejności będę wykonywane.

 

 Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki –   Kwestia realizacji przetargów drugi nabór
z Polskiego Ładu – czekamy na rozstrzygnięcie. Natomiast z pierwszego jest podpisana umowa z wykonawcą. I musicie Państwo zwrócić uwagę, że jest to w systemie Zaprojektuj i wybuduj więc automatycznie też cała dokumentacja musi być dokonana.  Tutaj prosimy o cierpliwość.

 

Radny Pan Dawid Jach –  Pozwolę sobie zadać takie pytanie do Pani Wójt czy zamierza Pani startować w jesiennych wyborach do parlamentu?

 

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak - Nie wiem jeszcze.

 

Radny Pan Dawid Jach –  Tu mam jeszcze takie pytanie do Pana Wiceprzewodniczącego,

ponieważ ja dnia 27 lutego założyłem do Pana Wiceprzewodniczącego pismo
w związku z chęcią przystąpienia do pracy w Komisji Rewizyjnej. Na pismo oczywiście dostałem odpowiedź ale dlaczego nie została przygotowana uchwała.

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Chabko – Panie Radny, ja tak uważałem i tak Panu odpisane zostało. To wiele czynników na to wchodzi i Prawda jest taka, że każdy radny może uczestniczyć w każdej jednej komisji tylko że nie będzie brał udziału
w głosowaniu i nie będzie brał diety. Jeżeli Pan uważa, że jakaś krzywda się Panu stała

jest komisja proszę skierować pismo do komisji i podejmie odpowiednie wnioski.

 

Radny Pan Bartosz Nitka - Ja tutaj słuchając tej wypowiedzi chciałem przypomnieć, że jak głosowaliśmy nad przyjęciem nowego Statutu prosiłem tutaj nawet, Pan Jacek był, że nowy statut przewiduje, że każdy radny na wniosek może należeć do każdej komisji. I taki zapis

Jest w nowym, obowiązującym Statucie. Co oznacza, że wniosek takowy złożony czy przez Pana Dawida, czy przez kogokolwiek należącego do jakiejkolwiek komisji powinien zostać poddany głosowaniu przez radę i przewodniczący powinien takowe coś przygotować.
I tutaj co do tego, według mnie nie ma wątpliwości. Natomiast sprawa czy rada gminy wyrazi zgodę, żeby dany radny tam był to już jest zupełnie inna para kaloszy. Tutaj mówimy wprost - nie można odmówić radnemu, według obowiązującego Statutu tego,
że chce należeć do komisji. Też sprawą jest, i wydaje mi się, że większość jest w stanie to potwierdzić i to spora, kiedy prosiłem, żeby Pan Panie Wiceprzewodniczący przy przegłosowywaniu nowego Statutu przygotował projekt uchwały dotyczący ryczałtu za diety radnych ze względu na to, że zmienia się zapis w Statucie i może być tak, że do jednej komisji może równie dobrze należeć 14 członków. Prosiłem i pewno takie pytanie
i moja prośba została skierowana. Nic nie zostało przygotowane z Pana strony i tutaj niestety ale według mojego uznania to tutaj Pan największą sprawę zawalił. Statut został przegłosowany. Statut został ogłoszony w dzienniku więc nowa obowiązujący. Bardzo bym prosił, żeby nowa Pani Przewodnicząca wyjaśniła sprawę. I ponawiam swój apel - bardzo proszę o przygotowanie projektu uchwały dotyczącego ryczałtu dla radnych. Wtedy unikniemy, będziemy wiedzieć ile miesięcznie jest na diety. Pani Skarbnik będzie doskonale wiedzieć, ile jej jest potrzebne pieniędzy w roku. Bo na chwilę obecną nie jest w stanie tego policzyć. Bo jeżeli na przykład będziemy mieli sesji nadzwyczajnych zwoływanych na wniosek wójta w ciągu miesiąca 3 albo w ciągu pół roku 1 - nie jest w stanie policzyć,
to jest rzecz niepoliczalna. I oznacza to tylko tyle, że ja bardzo prosił o przygotowanie tego. Oczywiście to nie jest wniosek to jest taka prośba, która mam nadzieję, że zostanie zrealizowana.

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo,  jeżeli chodzi o projekty uchwał to o ile ja się dobrze orientuje, może nie  - też możecie robić projekty, możecie je przygotowywać i je przekładać. Dlatego mówię, że też macie takie prawo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pani Joanna Szylak -  Oczywiście taki projekt uchwały zostanie przygotowany o dietach i skonsultowany ze wszystkimi radnymi.

 

Adwokat Pan Jacek Szpara – Ja bym tylko prosił, żeby Państwo się ewentualnie zastanowili i można nawet przesłać do Urzędu drogą mailową jakieś uwagi z Waszej strony jak to ewentualnie miałoby wyglądać. Czy będzie to mechanizm tak jak z reguły stosuje się za nieobecność radnego w tym. Orzecznictwo sądów administracyjnych co do ryczałtu jest bardzo rygorystyczne i wielokrotnie już tam zabierano głos jak to może wyglądać a czego

nie można robić. Ja bym chciał, aby tego nie dublować, tych czynności. Żebyście mniej więcej Państwo zastanowili się jaka kwota tego ryczałtu będzie kwotą wyjściową i jaki mechanizm potrącania za nieobecność będzie podany. Jest to istotne. Jeżeli mamy to przygotować to dobrze byłoby to wiedzieć już z góry.

 

Radny Pan Radosław Babina - Ja to mam jeszcze takie pytanie do Pana Krystiana, wspominaliśmy, wcześniej tam Pan mówił, że będą przygotowane książki odnośnie stanu technicznego obiektów gminnych. I z mojej strony taka prośba bo ja wiem, że budżet gminy i tych pieniędzy kosztów jest coraz więcej a dochodów coraz mniej ale jakieś tam środki chciałbym zabezpieczyć na przynajmniej takie wstępne remonty jeśli chodzi
o Dzienny Dom Pobytu. Tam jest taki daszek z tyłu, który już grozi że niemalże zawaleniem. Są wybory sołtysa dzisiaj w Rakowej.

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Nie ma. Zostało wydane zarządzenie zmieniające termin wyborów.

Radny Pan Radosław Babina – To jak będą wybory to jeżeli Pan znajdzie trochę czasu to podejdziemy i porozmawiamy na ten temat.

 

Radny Pan Dawid Jach – Mam jeszcze pytanie co do Zarządzenia nr 23/2023 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2023 roku – właśnie otrzymaliśmy takie sprawozdanie
i może takie pytanie co do tabeli 11 Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska za 2022. W punkcie dziewiątym jest tutaj wzmianka „Przebudowa wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku świetlicy Rozpucie”, kwota wydatkowana 55.759,64 zł. Nie rozumiem o co tu chodzi, ponieważ nie widziałem żadnych prac, które zostały tam wykonane. Sprawozdanie z wykonania budżetu rocznego.

 

Radny Pan Bartosz Nitka - Zarządzenie numer 23/2023, tabela nr 11 Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska za 2022 r. Chodzi tutaj o pkt 9. W liczbie porządkowej „Przebudowa wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku

świetlicy Rozpucie” wartość środków wydatkowanych w 2022 roku 55.759,64 zł. Ogółem wartość inwestycji od początku realizacji 56.959,64 zł. Bardzo bym prosił o wytłumaczenie tego, gdyż mówmy sobie jak jest - pokrycia dachowego tam nikt nie robił.

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki -  Pani Przewodnicząca to być może wkradła się jakaś pomyłka. Więc przygotujemy informację na kolejną sesję.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Jeszcze jedno - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano 25.125,00 zł - na co konkretnie? Bo z samej nazwy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozumiem ale chciałbym wiedzieć czy to jest dofinansowanie…

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki -   Może wytłumaczę, że żeby rozpisać w ogóle przetarg, jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków należało przygotować stosowną dokumentację jak powiedzmy teraz trzeba przygotować program funkcjonalno-użytkowy czy też inne dokumenty, które są potrzebne na etapie przetargu. Jak Państwo wiecie ten przetargowy rozstrzygnął się z taką a nie inną kwotą. Więc wielu mieszkańców,

praktycznie wszyscy, zrezygnowali z tego. Z uwagi też na to, że mają być prace
w systemie Zaprojektuj wybuduj nad siecią kanalizacji w miejscowości Tyrawa Wołoska. Więc po prostu większość osób z tego zrezygnowała. Więc ta kwota, która została wydatkowana na tym etapie nie mogliśmy tego przewidzieć później już po rozstrzygnięciu przetargu. No i czekaliśmy też narrację strony mieszkańców. Stwierdzili, że jest to kwota zbyt wysoka więc też odstąpili.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – W jakim okresie czasu możemy spodziewać się zmiany mpzp
w miejscowości Tyrawa.  

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki -   Trwają prace związane z wprowadzaniem metadanych do systemu elektronicznego. Tutaj proszę jeszcze o cierpliwość. Pracujemy nad tym.

 

Radny Pan Bartosz Nitka - Jeszcze mam tylko jedno pytanie dotyczące właśnie tego Zarządzenia - przebudowa drogi gminnej na działce 181 w Rozpuciu. Ja bym tak bardzo prosił czy istnieje możliwość mniej więcej powiedzenia, w którym to miejscu Rozpucia jest.

Kwota wydatkowana w 2022 roku oczywiście 124.063,73 zł. W sumie ja tyle bo 17 punkt

patrząc po kwocie tyczy się prawdopodobnie wydatkowania funduszu sołeckiego
w Rozpuciu, bo jest oświetlenie uliczne Rozpucie 42.622,69 zł. To jest wydatkowanie funduszu sołeckiego to już prosiłem aby przygotować dokumentację, żebyśmy mieli do wglądu. Tutaj bym chciał, żeby nowy sołtys, stary sołtys, ciężko mi powiedzieć - bo na chwilę obecną jesteśmy tak troszkę, jeżeli chodzi o sołtysów, zawieszeni w próżni bardzo bym chciał, żeby też został poinformowany i to też w trybie jak najszybszym ze względu na to, że już praktycznie mamy maj a jeszcze tego nie widzieliśmy. A chciałbym to zobaczyć. Jeszcze jeżeli jest jakiś błąd to tutaj bardzo proszę sprawdzić oświetlenie uliczne Rakowa minus 801,84 zł. Proszę to też sobie tam jakoś poprawić i ewentualnie zweryfikować co autor miał na myśli.  

 

Radny Pan Radosław Babina - Jeszcze chciałem zapytać na kiedy zostały przeniesione te wybory sołtysa?

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki - Mamy Zarządzenie ale zaraz poinformujemy.

24 kwietnia o 17.00 w miejscowości Siemuszowa, o 18.30 w miejscowości Tyrawa Wołoska.  25 kwietnia o 17.00 w Rozpuciu. Potem mamy przerwę majową. I 8 maja o 17:30
w Hołuczkowie i 18:45 w Rakowej.

 

Radny Pan Jacek Pisz - Panie Krystianie mam pytanie w sprawie kanalizacji - jeżeli nitka idzie przez działki na terenie zalewowym, bo tak jak „Międzykątami”. Jedna nitka idzie wzdłuż drogi a druga nitka idzie poza domy. Tam jest teren zalewowy. Na terenach zalewowych, na każdej działce maja powstać wysokie kręgi, na chyba 1,10 m. Tak jest chyba, tak słyszałem, że tak jest w przepisach. Jeżeli jest teren zalewowy na każdej działce ma być studzienka ponad teren chyba 1,10 m. Ci Panowie co robią projekt to dlaczego nie informują ludzi, że na każdej działce będą mieli taką studzienkę. Ani jeden właściciel nie był poinformowany, że na terenie zalewowym na jego działce będzie taka studzienka.

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa, zapiszę sobie to pytanie.

Ja nie wiem czy u nas w tym zakresie, o którym Pan mówi to jest teren zalewowy. To trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić. I wydaje mi się, że nie.

 

Radny Pan Dawid Jach - Mam jeszcze pytanie też do tej tabeli właśnie 11. Mianowicie punkt 4 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury. Wartość środków wydatkowanych
w 2022 260.084,85 zł - na co poszły te pieniądze w 2022 roku.

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Zostało przedstawione też sprawozdanie Dyrektora GOK. Na kolejną sesję to Państwu przedstawimy.

 

Radny Pan Dawid Jach - Chciałem powiedzieć, że po przeczytaniu sprawozdania mam tutaj bardzo wiele wątpliwości i ten problem zostanie zgłoszony do odpowiednich służb do sprawdzenia tego wszystkiego.

 

Ad. 18. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

 

Sołtys Pan Stanisław Górniak - Ja mam taką sprawę prywatną jak wiadomo jestem sołtysem od czerwca 2003 roku, kadencja dobiega końca. Chciałem tu Pani Wójt, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, Radnym bardzo serdecznie podziękować za miłą współpracę. A jeżeli kogoś obraziłem to przepraszam. Sołtysom też podziękować. A Gminie życzę dobrego rozwoju. Dziękuję bardzo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Joanna Szylak -  My również dziękujemy tutaj za współpracy.

 

Radny Pan Dawid Jach – Chciałem tylko dodać, że 22 marca tego roku Komisja Oświatowo- Społeczna odbyła spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w celu sprawdzenia postępu prac
i chciałbym tylko powiedzieć, że przygotowana notatka na ten temat, która zostanie ujawniona. Dziękuję.

 

Ad. 19. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado na poprzedniej sesji  chyba Pan Radny Nitka prosił o zestawienie dla wszystkich miejscowości odnośnie lasu oddziały i pododdziały. Jeszcze jest w trakcie przygotowywania z uwagi

na to, że jest wiele innych spraw. Proszę Państwa nie zajmujemy się tylko lasami. Proszę się zapoznać z zakresami naszych obowiązków i doskonale sobie będziecie zdawać sprawę z tego jak mocno są pracownicy obciążeni. Ja cały czas to przypominam ale są też inne rzeczy. Mamy też zmiany kadrowe z wiadomych przyczyn. Więc też niejako pracownica jest

zastępowana. Przygotuje, potrzebuję na to kilku dni. Natomiast teraz mnie nie było, nie miała na to czasu bo była jeszcze jedna kwestia - dość dużo czasu zajęło nam przygotowywanie dokumentów na sprzedaż działek, jeżeli chodzi o Siemuszową.

 

Radny Pan Bartosz Nitka - W takim układzie kiedy mniej więcej mogę oczekiwać

Odpowiedzi?

 

 Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Myślę, że najpóźniej na kolejną sesję. Ale jeżeli da się szybciej to przekażemy. Kolejna kwestia to tutaj jest pytanie o oświetlenie,
że świecą się w innych miejscowościach w innych nie.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – W czasie Świąt Wielkanocnych o godzinie 8:30 rano się świeciły - świeciły się całą dobę. Nie wiem czy tam ktoś to zgłaszał bo to okres Wielkanocny więc też nie chcieliśmy w jakikolwiek sposób…

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Zgłaszaliśmy telefonicznie na infolinię PGE.

 

 Radny Pan Bartosz Nitka – Była taka sytuacja, że jakaś część pieniędzy miała być przeznaczona na te jakieś zegary czasowe dotyczące włączania i wyłączania lamp. Jakaś taka dyskusja na sesji była. Nie pamiętam kiedy to było. I bardzo bym prosił, żeby odpowiedzieć mi jak najszybciej na to pytanie - kiedy to będzie zmienione, wymienione, założone czy cokolwiek.

 

 Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Te zegary już są zrobione, założone. Natomiast teraz kwestia doprecyzowania systemu.

I tutaj fundusz sołecki na 2023 czy był wydatkowany. Według moich informacji na chwilę obecną jeszcze nie (odpowiedzi na pytania). Jeżeli coś zapomniałem to proszę mi przypomnieć. Ale myślę, że chyba wszystko.

 

Ad. 20. Zamknięcie obrad sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych pytań o godzinie 1731 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pani Joanna Szylak zamknęła obrady XVIII sesji w kadencji 2018-2023 dziękując obecnym za udział.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Urszula Wisłocka
Inspektor UG

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XLVII/2023

 •  

Protokół Nr XLVII/2023

z XLVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,

 która odbyła się w dniu 22 marca 2023 r.

w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej

XLVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się o godzinie 1419.

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko
o godzinie 1419 otworzył obrady XLVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 14 radnych w sesji wzięło udział 14 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Sesja jest nagrywana i udostępniana za pomocą Internetu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko powitał obecnych na sesji:

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska – Panią Teresę Brzeżawską-Juszczak

Zastępcę Wójta Gminy – Panią Wiesławę Fuksa

Sekretarza Gminy - Pana Krystiana Domaradzkiego

Skarbnika Gminy – Panią Martę Karnas

Adwokata – Pana Jacka Szpara

Pracowników gminy

Mieszkańców

Panie i Panów radnych obecnych na sesji: 

 1. Radosław Babina
 2. Stanisław Chabko
 3. Bartłomiej Czerepaniak
 4. Bożena Drzyzga
 5. Grzegorz Górniak
 6. Dawid Jach
 7. Grzegorz Martowicz
 8. Bartosz Nitka
 9. Jacek Pisz
 10. Józef Suwaj
 11. Joanna Szylak
 12. Andrzej Wołoszyn
 13. Jan Wołoszyn
 14. Edward Wołoszyn

 

 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023 z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/218/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przeznaczania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

6.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2023 roku”

7.      Zakończenie sesji.

Radny Pan Dawid Jach zgłosił wniosek o usunięcie pkt 4 z porządku obrad
z uwagi na, że radni nie otrzymali zał. nr 1 do uchwały (w spr. zmian w wieloletniej prognozie finansowej).

Radny Pan Dawid Jach – Nie mieliśmy czasu się z tym zapoznać.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Chabko poprosił o opinię w tej sprawie adw. Pana Jacka Szparę.

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Jeżeli chodzi o załącznik do wieloletniej prognozy finansowej – nie został dołączony w związku z tym, że wynikają takie sprawy jak teraz, że będzie autopoprawka, trzeba byłoby ten załącznik wydrukować drugi raz. Jest to
w sumie kilka stron. Zmiany nie są inne, niż w uchwale budżetowej.

Radny Pan Dawid Jach Pani Skarbnik, nie wiem jakie są, ponieważ nie widziałem załącznika.

Informatyk poprosił obecnych o mówienie do mikrofonu z uwagi na to, że mieszkańcy maja problem z usłyszeniem wypowiedzi uczestników obrad.

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Jeżeli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej to są tylko zmiany, które są w uchwale budżetowej.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Chciałbym zauważyć, że jeżeli nie będziemy podejmować uchwały w sprawie WPF więc podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej też jest bezzasadne.

 

Głosowanie nad wnioskiem:

„Za” przyjęciem wniosku o usunięcie pkt 4 z porządku obrad głosowało 6 radnych, „przeciw” – 5, „wstrzymało się „- 3. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Wniosek został odrzucony. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Głosowanie – przyjęcie porządku obrad:

„Za” przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało 10 radnych, „przeciw” – 3, „wstrzymało się „- 1. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Porządek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023
z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Szanowna Rado, proszę o przyjęcie zmiany uchwały budżetowej nr XV/234/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2023  z autopoprawką. Proszę o przyjęcie zmian
w projekcie uchwały w związku z potrzebą wprowadzenia przedsięwzięcia grantowego „Gmina bez barier”. Zmienia się kwota wydatków o 87.500 zł. Pieniądze wpłynęły
w grudniu 2022 r. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 107.020,000 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 408.520,00 zł. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 301.500,00 zł. Zmienia się nadwyżka z lat ubiegłych 2.495.268,57 zł. Zwiększają się przychody budżetu gminy na kwotę 2.642.200,06 zł.  W załączniku do uchwały budżetowej - dotacje udzielone w 2023
roku z budżetu gminy podmiotem należącym lub należącym do sektora finansów
publicznych dodaje się kwotę 5000 zł na wpłatę na Fundusz wsparcia Policji dofinansowanie zakupu radiowozów oznakowanego dla rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Było to już uchwalane 2022 roku z tym, że pieniądze zostały zwrócone, ponieważ ten samochód nie został zakupiony. Tak, że te 5.000 zł to jest to samo co było w tamtym roku - takiej samej wysokości. W dochodach bieżących w dziale 600 wprowadza się plan dochodów na 96.000 zł jako stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi gminnej w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska. Jest to dofinansowanie Wojewody Podkarpackiego. W dziale 750 – 10.000 zł na Dostępny Samorząd, granty. Te 10.000 zł zostaną otrzymane przez nas po wykonaniu projektu. W dziale 853 realizacja wypłat dodatków i rekompensat na kwotę 1.020 zł. Wydatki bieżące zwiększają się o przegląd Mostów i dróg gminnych na kwotę 50.000 zł i stabilizację osuwiska w celu zabezpieczenia drogi gminnej w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska. Środki własne 24.000 zł - to trzeba było dofinansować do tego projektu - i wkład Wojewody Podkarpackiego 96.000 zł. W dziale 750 wkład własny  gminy na realizację wniosku „Gmina bez barier” dofinansowanie 37.500 zł na działalność bieżącą. W dziale 853 zwiększa się wydatki na wypłatę dodatków i rekompensat na kwotę 1.020 zł. W dziale 900 zwiększa się plan wydatków
na przegląd oświetlenia na kwotę 50.000 zł. W dziale 921 zwiększa się plan wydatków na zakup pieca do świetlicy w Hołuczkowie. Środki z mienia wiejskiego Sołectwa Hołuczków to 10.000 zł. W wydatkach majątkowych wprowadza się plan wydatków
w związku z realizacją wniosków w ramach naboru „Dostępny Samorząd”, granty - wkład własny Gminy 58.000 zł, dofinansowanie 60.000 zł. W dziale 754 wydatki majątkowe - na dofinansowanie zakupu radiowozy oznakowanego dla rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku na wniosek Komendy
Powiatowej Policji 5.000 zł. Ogółem wydatki na kwotę 408.520,00 zł. Dziękuję.

 

Przewodniczący obradom Pan Stanisław Chabko poprosił o opinię Komisji Finansów
i Rozwoju Gospodarczego.

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina - Jeśli chodzi o tą uchwałę, która została nam doręczona to opinia jest
pozytywna. Jeśli chodzi o tą, która została doręczona przed sesją - myśmy tej uchwały nie widzieli z uwagi na to, że trwały poprawki jeszcze wówczas. Tutaj po poprawkach nam Pani Skarbnik na posiedzeniu nie przedstawiała tej uchwały. Dlatego ostateczny głos należy do Państwa. Dziękuję.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Ja mam takie pytanie dotyczące uchwały - tej już, którą
dostaliśmy razem z dokumentami na sesję, bo tutaj się nie zmienia - jest taka sprawa, i
nteresują mnie dwie rzeczy: pierwsza sprawa – wydatki na przegląd mostów i dróg gminnych. Proszę o sprecyzowanie o co konkretnie chodzi - o jakie mosty, o jakie drogi gminne, czy mamy jakieś konkretne drogi, konkretne mosty do sprawdzenia?

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo, tutaj chodzi
o wszystkie drogi gminne i o wszystkie obiekty mostowe jakie znajdują się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Niestety ale musimy się podjąć tego zadania z uwagi na to,
że jeżeli planujemy w ogóle wykonywać jakieś prace związane z tymi obiektami to też musimy wiedzieć co do kolejności wykonywania tych prac. W jakim stanie są te obiekty
i jak szybko wymagają jakieś naprawy w tym zakresie. Te dokumenty powinny być już dawno zrobione. Przystępujemy do działania w tym zakresie.

 

Radny Pan Bartosz Nitka –  Pytanie dot. tych mostów – czym jest spowodowane wykonanie przeglądu wszystkich mostów i czy np., hipotetycznie, jeżeli mielibyśmy jakiś przejazd, przeprawę mostową, która nie ma dokumentacji – bo jak wiemy i tak też się zdarzało – co wtedy będzie ?

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Będziemy pozyskiwać opinię od osoby, która ma odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

 

Radny Pan Bartosz Nitka –  Czyli mam rozumieć, że będzie legalizacja? Wiedzą Państwo cały problem polega na tym, że może się tak zdarzyć, że jak będą nakazy rozbiórkowe tego typu przejazdów – a jest ich sporo – to ludzie nie będą mogli dojechać do domu. Takich przykładów tutaj możemy namnożyć dużo. I pytanie czy dla jednego mostu,
o który podejrzewam,  żetutaj zgodnie z tym co udało mi się zasięgnąć informacji
zasadnym jest sprawdzanie też wszystkich. Bo jeżeli się zrobi taka sytuacja,
że przyjdziecie Państwo, zostaną sprawdzone te to, żeby nie wyszło tak, że mieszkańcy do domu nie dojadą – bo na przykład mostek powstał w 1995 albo 1996 roku. Nikt
tego nie pamięta, to jest 30 temu już blisko. I nikt nie wie też jak jak to wyglądało.
No wtedy były czasy inne nieporównywalne do do obecnych. Ale chodzi o to,
że załóżmy będzie nakaz rozbiórki i taki mieszkaniec co wtedy.

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki - Jeżeli chodzi o obiekty mostowe
nie tylko chodzi o ten most wtedy zgłaszany. Mamy obowiązek też prowadzenia takiej książki obiektów, czyli książek obiektów budowlanych - zarówno obiekty komunalne jak i obiekty mostowe i drogowe. Więc po prostu mam zgodnie z ustawą wykonujemy te działania.  Natomiast kwestia legalizacji to już jest dalszy etap tak naprawdę,
po dokonaniu zgłoszenia osobie z uprawnieniami. Ona też będzie podejmowała decyzje, będzie wydawała opinie w tym zakresie.

 

Radny Pan Bartosz Nitka -  Ja mam jeszcze do tego pytania pozwolę, sobie zadać - jak Pan tutaj słusznie zauważył o obiektach gminnych - ja bym chciał tutaj taki wniosek przedstawić. Wiem, że to jest sesja nadzwyczajna  i nie mamy tutaj punktu wnioski do przegłosowania ale chciałbym, aby Urząd Gminy zgłosił do Nadzoru Budowlanego jako instytucji, która odpowiada za stan techniczny budynku Szkoły w Rozpuciu. Starej tej drewnianej - czy ona się nadaje do użytku czy nie nadaje. Bo jest to bardzo istotne. Wiemy wszyscy, że osoby, które które mieszkają więc też dbajmy o ich bezpieczeństwo.  

 

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – To bardzo prosimy o oficjalne pismo w tej sprawie.

Radny Pan Radosław Babina – Bardzo proszę o wyjaśnienie dlaczego zabezpieczamy 50. 000 na oświetlenie uliczne, żeby nikt nie miał wątpliwości. Dziękuję.

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado otrzymaliśmy, chyba tydzień, temu pismo z Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w kwestii właśnie wykonania też niejako takiej książki obiektów w celu sprawdzenia stanu oświetlenia ulicznego przy drogach krajowych. Więc takie takie dokumenty musimy posiadać. Dlatego też wnioskowałem o zabezpieczeniu takiej kwoty. Jeżeli okaże się, że ta kwota będzie wystarczająca czy też nie bedzie konieczne na późniejszym etapie, bo może okazać się, że dysponent, czyli osoba,
która przeprowadza nam tutaj konserwację oświetlenia może robić też na zasadach przeglądu tego oświetlenia. I bedziemy wnioskować o przesunięcie tych środków na drogi i mosty. Bo ta kwota 50.000 zł na pewno nie będzie wystarczająca - zarówno na mosty jak I drogi.

Radny Pan Jacek Pisz - Krajowa Dyrekcja Dróg, jeżeli zleciła przegląd prawda jest to
ich droga a jest nasze oświetlenie to czy oni siędo tego dorzucą, do tej kwoty.
My oświetlamy ich drogę. To dlaczego mamy wszystkie koszty pokrywać?

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki –  Tak, tylko realizacja oświetlenia ulicznego jest zadaniem własnym Gminy. Nieważne na jakiej drodze czy na drodze krajowej,
gminnej czy na powiatowej - jest to zadanie własne gminy. No niestety ale to my musimy wykonywać te zadania.


Radny Pan Dawid Jach - Mam pytanie tutaj do działu 853 rozdział 853395 zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków i rekompensat kwota 1.020zł. Proszę
o wyjaśnienie.

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Na wypałatę dodatku drzewnego.

Radny Pan Dawid Jach - A to nie są te środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19. To jest to.

Wiecej pytań nie było.

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022
z dnia 27.01.2022 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 r.

głosowało 10 radnych, „przeciw - 2”, „wstrzymało się” – 2. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Adwokat Pan Jacek Szpara poinformował, że zwiazku z tym, że wszystkie dokumenty powinny być dostarczone Radnym wraz z załacznikami w celu zapoznania się
z uchwałą. A ponieważ może to mieć wpływ na pierwszą uchwałę zaproponował, aby zrobić przerwę w celu rozdania przez Panią Skarbnik brakujących załaczników. Tak, bay nie było wątpliwości.

Przerwa

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado proszę
o przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026. Zmiany w WPF dotyczą zmian wprowadzonych w uchwale w sprawie zmian w budżecie.

Radny Pan Dawid Jach – Czy w wieloletniej prognozie finansowej jest zawarta jakakolwiek wzmianka związana z realizacją remontu Gminnego Ośrodka Kultury.

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – No akurat tutaj nie, ponieważ jeszcze dalsze prace, na które jest przeznaczony to jeszcze nie zostały…

Radny Pan Dawid Jach – Czyli w tym WPF, który dostaliśmy tego nie ma.

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – W WPF nie ma, ponieważ uchwały tego nie zawierają. Są tam tylko zmiany, które dotyczą uchwały.

Więcej pytań nie było.

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022-2025 głosowało 6 radnych, „przeciw - 5”, „wstrzymało się” – 3. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/218/2022
z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przeznaczania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pani Wiesława Fuksa - Odnosząc się do powodów podjęcia w sprawie uchylenia tej uchwały chciałam Państwa poinformować,
że organ nadzorczy jakim jest Wojewoda Podkarpacki dwukrotnie w stosunku do tej uchwały wszczął postępowanie zmierzające do unieważnienia. Przy czym pierwsze  postępowanie dotyczyło części tej uchwały i rozstrzygnięcie nadzorcze zostało zakończone 12 stycznia tego roku. W związku z tym została stwierdzona niewazność tej uchwały w pewnej części, a dotyczy to dokładnie załącznika numer 2 do uchwały, tej właśnie. Ma to związek z faktem przekroczenia przez radę delegacji ustawowej, jeśli chodzi o podejmowanie uchwały. Drugim powodem wszczęcia procedury zmierzającej do unieważnienia tej uchwały jest fakt otrzymania zawiadomienia, o naruszeniu procedury postępowania - a mianowicie takiego faktu, że projekt tej uchwały nie został skonsultowany z Okręgiem Podkarpackim Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wojewoda stoi na stanowisku, że uchwała ta musi zostać uchylona i jeżeli nie zostanie przez Państwa uchylona w dniu dzisiejszym to nastąpi wszczęcie postępowania adminstracyjnego i Sąd tą uchwałę uchyli. Więc w naszym interesie, moim zdaniem, należy ukryć tą uchwałę. Tyle w tym temacie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Chabko otworzył dyskusję w tym punkcie.

Radna Pani Joanna Szylak – Mam pytanie  odnośnie naruszenia w delegacji przez radę. Mogłaby to Pani sprecyzować.  

Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pani Wiesława Fuksa – Mogę Pani doczytać, jeżeli Pani sobie życzy uzasadnienie.

Radna Pani Joanna Szylak – Takie rozstrzygnięcia nadzorcze również Radni powinni dostawac do wiadomości, jeżeli jest uchwała uchylana.

Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pani Wiesława Fuksa – No pismo zostało skierowane do Wójta i Przewodniczącego.

Radna Pani Joanna Szylak – Więc również Radni powinni się z tym zapoznać.

Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pani Wiesława Fuksa - To już proszę nie mieć do nas pretensji.

Radna Pani Joanna Szylak – Ja tylko zwracam uwagę - nie mam pretensji. Dziękuję Kolejna sprawa – chciałabym tu poruszyć kwestię uzasadnienia do tej uchwały. Odczytam Państwu – powodem uchylenia tej uchwały jest niedopełnienie przez pracownika Urzędu obowiązku konsultacji z Okregiem Podkarpackim Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na Komisji Oświatowo – Społecznej dowiedzieliśmy się, że tym pracownikiem jest były Sekretarz. I bardzobym prosiła Radę o zgodę na zebranie przez Pana Sekretarza, byłego, głosu i wyjaśnienie.

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – A ja bym bardzo prosił o nie mówienie nieprawdy. Nie wskazałem Pan byłego Sekretarza z imienia i nazwiska. Była ze mną Sekretarka – niech się wypowie również w tym zakresie.

Radna Pani Joanna Szylak – Byli również członkowie Komisji.

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Ja powiedziałem, że jedną z osób, która przygotowywała projekt tej uchwały był pracownik ds. oswiaty. Natomiast Państwo zapytaliście … ja powiedziałem, że Referat Organizacyjny.

Radna Pani Joanna Szylak – Nie pytałam się…

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – Państwo sami dopowiedzieliście sobie kto jest za to odpowiedzialny. Ja nie wskazałem z imienia i nazwiska czy stanowiska służbowego kto jest za to odpowiedzialny. Proszę mi takich rzeczy nie insynuować.

Radna Pani Joanna Szylak – Proszę o (wypowiedzenie) członków Komisji Oświatowej
w tej sprawie. To już nie pierwsze kłamstwo.

Radny Pan Bartosz Nitka – Może ja, jako Przewodniczący - zacznijmy od początku- była wyraźna sugestia, że chodziło o byłego Sekretarza. Była wyraźna sugestia, że było to za czasów poprzedniego Sekretarza.  Mówmy sobie jak chcemy. Nazwisko wprost nie padło. Ale kto ma troszkę domysłu to wiedział o kogo chodzi. Był okres kiedy nie było Sekretarza w gminie. I był to okres, nie wiem, trzech miesięcy - mogę się mylić. 14 grudnia kiedy podejmowaliśmy tę uchwałę, z wiedzy jaką posiadam, Sekretarz już
z tym urzędzie nie pracował. Więc teraz następna sprawa jest taka -  kto do tego momentu przygotowywał to.

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki – ja cały czas potwierdzam swoje stanowisko, że ja nie wskazałem Pana ówczesnego Sekretarza z imienia i nazwiska. Być może kilka osób brało udział w projektowaniu tej uchwały. Nie nam teraz oceniać. Być może to uzasadnienie jest daleko pochopne. Jak najbardziej.

Radny Pan Bartosz Nitka – A kto pisał to uzasadnienie do uchwały? O jakiego pracownika chodziło.

Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa – Nie wiem, otrzymałam informację,
że kilku pracowników, którzy odpowiadali za oświatę konsultowali to, niedopełnili. Ktoś z tych pracowników, który miał obowiązek.

 Radny Pan Bartosz Nitka – Mogę odczytać - powodem uchylenia tej uchwały jest niedopełnienie przez pracownika – nie pracowników. Pracownika - tak jest
w uzasadnieniu.  Czyli wniosek jest taki, że wskazujemy jedną osobę.

Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa – Nie wskazałam pracownika.

Radny Pan Bartosz Nitka – Pracownika, nie pracowników. Wiec proszę mi powiedzieć kogo Pani miała na myśli pisząc pracownika.

Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa – Nie miałam nikogo konkretnego na mysli, ponieważ nie miałam wiedzy na temat tego, który konkretnie pracownik zawinił. Wiedziałwm, że konsultowało to kilku pracowników związanych z oświatą.  Wiem,
że było tych osób kilka. Któryś z pracowników miał otrzymać taką delegację. Nie było mnie wtedy. Nie wiem kto to zrobił. Trudno jest wskazać palcem osobę, która to zrobiła. Aby nie dochodziło do takich sytuacji jak w tej chwili, że Państwo zarzucacie tutaj Urzędowi Gminy, obecnym nam, że wychodzą jakieś rzeczy na spotkaniach komisji – proponuję właczyć dyktafon i przepisywać. I wtedy jasność będzie od a do z.

Radny Pan Bartosz Nitka –  Droga Pani, zgodnie z tym jak były nasz Przewodniczący Rady Gminy sugerował, żeby nagrywać posiedzenia komisji i udostępniać je na żywo w internecie nie widzę najmniejszego problemu.

Radna Pani Joanna Szylak, Radny Pan Bartosz Nitka  -  Większość jest nagrywana.
Radny Pan Bartosz Nitka  -  Pozwolę sobie jeszcze jedną rzecz – Jeżeli mamy takie uzasadnienie, które według mnie i nie tylko mnie – według wszystkich członków Komisji wskazuje na jedną osobę, jednego pracownika, i niech ktoś mi ktoś wyjaśni, że tu nie mówimy o jednym pracowniku to jest jedna sprawa. Dlatego proszę
o precyzowanie pisania uzasadnienia. To jest jedna rzecz. Teraz następna sprawa - tutaj bym chciał Panie Przewodniczący, aby może głos zabrał Pan były Sekretarz, Pan
Marian Kurasz.  I może coś wyjaśnił w tym temacie. Wydaje mi się, że to będzie…

Prowadzący obrad Pan Stanisław Chabko poprosił o głos adwokata Pan Jacka Szparę.

Adwokata Pan Jacek Szpara – Proszę Państwa, ta uchwała już była dwukrotnie podejmowana przez Radę Gminy.  Sytuacja jest specyficzna i tak naprawdę nie  można wskazać jednoznacznie osoby, która zawiniła - bo tak naprawdę wszystko tutaj spoczywa i tak finalnie na Urzędzie.  Sytuacja była taka, że uchwała została podjęta. Później pod nadzorem Wojewody pewne zapisy regulaminu zostały skorygowane.
I ona wróciła do nas. Potem podejmowaliśmy ją po zmianach. I w drodze tych
wszystkich przemian,  natomiast było cały czas mówione, że konsultujemy to ich nadzorem i ze związkami zawodowymi, które były.  Były też ustalenia ze związkami zawodowymi zdalne na temat kształtu tego, uchwały. Natomiast formalnie nie została ta uchwała gdzieś tam skonsultowana. Natomiast,  jeżeli chodzi o - oczekujecie Państwo wskazania imienia nazwiska - w momencie drugiej uchwały na pewno Pan
Sekretarz, z tego co mi wiadomo, nie pracował w Urzędzie.  Więc uchwały na pewno nie konsultował. Była ona wykonywana przez kilka osób i wróciła do nas informacja, że ze Związkami Zawodowymi jest to ustalone. Natomiast ja nie jestem od szukania winnych. Ja Państwu tylko przedstawiam jak historia tej uchwały wyglądała.

Radny Pan Bartosz Nitka  -  Dlatego, drodzy Państwo proszę o pisanie uzasadnienia, które jest zgodne ze stanem faktycznym. Nie piszemy przez pracownika tylko ewentualnie przez pracowników. Jest to zupełnie inny wydźwięk. No wiemy kto sporządzał uzasadnienie tutaj -  Pani powiedziała - więc to kierujemy bezpośrednio do Pani. Następnym razem, jeżeli  chodzi o uzasadnienie, to proszę doprecyzować.

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki –  Jeszcze dosłownie jedno zdanie - czyli mam rozumieć, że dzisiejsza posiedzenie Komisji Oświatowo- Społecznej było również nagrywane.

Radna Pani Joanna Szylak  - Tak, czy raczej tak.

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki –  Tak, czy raczej tak?

Radna Pani Joanna Szylak  - Tak, nagrywane są.

Adwokata Pan Jacek Szpara –  Ja tak ze swojej strony proszę, abyście Państwo dzisiaj tę uchwałę podjęli - abstrahując od tego co ustalicie w kwestii uzasadnienia –
z przyczyn formalnych dlatego, że mamy przedłużony termin do uchylenia tej uchwały. Jeżeli tego nie zrobimy to skończy się w sądzie administracyjnym.  I niewątpliwie jest to mankament uchwały, który powoduje jej nieważność. No to nie budzi
żadnych wątpliwości.  I tutaj jeżeli chodzi o nadzór Wojewody i wskazanie czy był on konsultowany czy nie był - to był nasz obowiązek skonsultować to ze Związkami Nauczycielstwa.

Radny Pan Dawid Jach – Ja tylko dodam, że też byłem na Komisji Oświatowej
i dokładnie zrozumiałem, że to chodziło o Pana byłego Sekretarza.

 

Sekretarz Pan Krystian Domaradzki -  Bardzo się cieszę, że Państwo w taki sposób rozumiecie moje wypowiedzi. Myślę, że przy na kolejnych komisjach  ja bym prosił
o wnioski na piśmie – ja będę się do tego ustosunkowywał, bo widzę, że moje słowa odbierane nieopatrznie. Jeżeli macie Państwo to nagrane to proszę odsłuchać.

 

Radna Pani Joanna Szylak – Wiele wniosków było już na piśmie, do których się Pan nie ustosunkował. Komisja składała nie raz.

 

Sekretarz Pan Krystian Domaradzki – Czy jeszcze jakieś pytania do tej uchwały są?

 

Radny Pan Radosław Babina -  Ja to chciałem tylko powiedzieć do informacji, że osoby odpowiedzialne za tą uchwałę to był Kierownik ZEAS i ówczesny Sekretarz. Więc tutaj nie pracownicy tylko dwóch pracowników

 

Radna Pani Joanna Szylak – Ja bym jeszcze, Panie Przewodniczący, prosiła
o pozwolenie zabrania głosu...

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Chabko – Proszę Pani, jest to sesja nadzwyczajna. Zapraszam, będzie sesja zwykła – będziemy pewne rzeczy rozstrzygać. Dzisiaj jest sesja niezwykła. 

 

Radna Pani Joanna Szylak – To Rada decyduje kto zabiera głos. I nie ma Pan prawa odmówić. Możemy to przegłosować. Niezależnie od tego czy jest to sesja nadzwyczajna czy zwykła.

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Chabko poprosił o opinię adwokata Pana Jacka Szparę.

 

Adwokat Pan Jacek Szpara – Decyzja w tej sprawie należy do Rady.  Natomiast
ja uważam, że nie jest to moment na sesję nadzwyczajną, żeby takie
tematy poruszać tylko na sesję zwyczajną, kiedy będzie możliwość podjęcia w tej kwestii dyskusji.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Jeżeli jest złożony wniosek przez radnego to proszę poddać go pod głosowanie.

 

Wniosek Radnego Pana Bartosza Nitki o udzielenie głosu Panu Marianowi Kuraszowi

Głosowanie nad wnioskiem:

„Za” przyjęciem wniosku Radnego Pana Bartosza Nitki o udzielenie głosu Panu Marianowi Kuraszowi głosowało 12 radnych, „przeciw” – 2, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Wniosek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Pan Marian Kurasz -  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w zasadzie ta dyskusja jest hipotetyczna, bo sytuacja się zmieniła. Po co tu jestem - jestem w obronie swojego dobrego imienia. Chyba to nikogo nie dziwi.  Bo jeżeli usłyszałem, że ja z imienia i nazwiska - tak usłyszałem, nie byłem świadkiem tego więc nie mogę tego potwierdzić. I dlatego ta moja obecność. Bo to co powiedział Pan radca prawny, że uchwała została 14 podjęta kiedy już mnie nie było. Poza tym nie będę mówił kto przygotował, kto konsultował i tak dalej. Nie chciałbym, żeby po prostu pod moją nieobecność wszelkie sprawy po prostu biły w moje dobre imię. Bo uważam, że to uzasadnienie było po prostu niefortunne i po raz pierwszy tak się zdarzyło. Bo było wiele takich uchwał, dobrze wiemy - przez tyle lat a było uchwał uchylanych i nigdy nikt nie pisał z winy pracownika. A zawsze jest z czyjejś winy.  Można było to sformułować
zupełnie inaczej i nie było tej dyskusji. I na przyszłość taka mała uwaga - bo nie buduje się autorytetu ani władzy ani nikogo na pomówieniach, na  mówieniu nieprawdy, na domysłach. Autorytet buduje się na swojej działalności rzetelnej i takiej, który służy społeczeństwu.  Więc trudno mi się teraz odnieść skoro zostało powiedziane, że to akurat nie o mnie chodziło. Ale nawet gdyby o kogokolwiek chodziło to i tak nie formułuje się uzasadnień – o tym doskonale wiemy.  Natomiast jeżeli chodzi o inne rzeczy też słyszałem nie byłem też świadkiem, że pewne petycji nie dotarły na czas
ponieważ ja tego nie przekazałem. Nigdy tak nie było, bo nie ja jestem od przekazywania petycji. Petycje zawsze są w czasie przekazywane i robi to osoba bardzo rzetelnie. Więc nie można  się powoływać na kogoś kto jest w tym momencie nieobecny,  bo zawsze można zareagować. Ja nie występuje tu jako opozycjonista, jako przeciwnik - tylko występuje tutaj, podkreślam, w swojej sprawie. I nie chciałbym, żeby takie sytuacje w przyszłości się zdarzały. Dziękuję bardzo.

 

Pytań nie było.

 

Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa - Mam pytanie do Pana Jacha – czy przed chwilą wykonał mi Pan zdjęcie bez mojej zgody.

 

Radny Pan Dawid Jach - Nie.

 

Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa - Czy mogę zobaczyć?

 

Radny Pan Dawid Jach - Nie.

 
Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa – Rozumiem. W takim razie prosiłabym o usunięcie tego zdjęcia, ponieważ jeżeli w jakikolwiek sposób lub gdziekolwiek pojawi się moje zdjęcie zrobione przez Pana zostaną wszczęte konsekwencje.

 

Radny Pan Dawid Jach – Rozumiem. A jeśli bym zrobił zdjęcie, którego nie zrobiłem to na pewno jest Pani tego świadoma, że zdjęcie mogłem zrobić tylko nie mogę go udostępniać.

 

 Zastępca Wójta Gminy Pani Wiesława Fuksa – Ja tylko Panu mówię, że nie wolno Panu tego udostępniać.  Także dziękuję i nie życzyłabym sobie ani robienia zdjęć, ani udostępniania ich tym bardziej.

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Chabko – Szanowni Państwo, ja tylko proszę o powagę.

 

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/218/2022
z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przeznaczania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
głosowało 7 radnych, „przeciw - 4”, „wstrzymało się” – 3. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Pan Marian Kurasz – Jeśli mogę – moja obecność tu już jest nie potrzebna – chodziło mi tylko i wyłącznie o tą sprawę. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu, życzę owocnych obrad i sukcesów.  Wszystkiego dobrego.

 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2023 roku”.

Sekretarz Gminy Pan Krystian Domaradzki -  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jeśli mogę bardzo krótko – Państwo podejmowaliście już uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Natomiast tutaj kwestie zmiany
w paragrafie pierwszym, ustępie pierwszym, czyli nowe brzmienie, który tylko ten fragment został zausterkowany tutaj przez biuro prawne Wojewody, że powinien mieć
zapis, że program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, kotów wolno żyjących ,zwierząt gospodarskich oraz zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych przebywających na terenie gminy Tyrawa Wołoska. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie uchwały.

 

Pytań nie było.

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2023 roku” głosowało 10 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 4. Głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Radny Pan Bartosz Nitka – Chciałbym tutaj, jako Przewodniczący Komisji Oświatowo – Społecznej z pismem, które dzisiaj zostało skierowane do Wójta Gminy – Komisja Oświatowo-Społeczna zawiadamia, że w dniu 22 marca 2023 r. odbędzie spotkanie

na terenie celem sprawdzenia postępu prac remontowych Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

 

Ad. 7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych pytań o godzinie 1611 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko zamknął obrady XLVI sesji w kadencji 2018-2023 dziękując obecnym
za udział.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko

 

                                                                                        

 

Protokołowała:
Urszula Wisłocka
Inspektor UG

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XLVI/2023

 •  

Protokół Nr XLVI/2023

z XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,

 która odbyła się w dniu 27 lutego 2023 r.

w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej

XLVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się o godzinie 1555.

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko
o godzinie 1555 otworzył obrady XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 14 radnych w sesji wzięło udział 13 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Sesja jest nagrywana i udostępniana za pomocą Internetu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko powitał obecnych na sesji:

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska – Panią Teresę Brzeżawską-Juszczak

Zastępcę Wójta Gminy – Pana Krystiana Domaradzkiego

Skarbnika Gminy – Panią Martę Karnas

Adwokata – Pana Jacka Szpara

Pracowników gminy

Mieszkańców

Panie i Panów radnych obecnych na sesji: 

 1. Radosław Babina
 2. Stanisław Chabko
 3. Bartłomiej Czerepaniak
 4. Bożena Drzyzga
 5. Grzegorz Górniak
 6. Dawid Jach
 7. Grzegorz Martowicz
 8. Bartosz Nitka
 9. Jacek Pisz
 10. Józef Suwaj
 11. Joanna Szylak
 12. Andrzej Wołoszyn
 13. Jan Wołoszyn

 

Nieobecni: Edward Wołoszyn

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023 z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2023 roku”

6.      Zakończenie sesji.

 

Głosowanie – przyjęcie porządku obrad:

„Za” przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Porządek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023
z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado proszę
o przyjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023 z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r. W paragrafie 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 39.712,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, na co składa się: realizacja wypłat dodatków węglowych w wysokości 3.060,00 zł; środki z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych – 452,00 zł; utworzenie Punktu konsultacyjnego realizującego Program „Czyste Powietrze” – 10.000,00 zł; wprowadzenie planu dochodów ze sprzedaży węgla – 26.200,00 zł. Razem dochody 39.712,00 zł. W punkcie 2 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 565.412,00 zł na co składa się zakup węgla i usługi związane
z transportem, magazynowaniem, załadunkiem – 43.500,00 zł; wydatki tytułem wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – 8.400,00 zł; zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków węglowych – 3.060,00 zł; zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 452,00 zł; wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego z Programu „Czyste Powietrze” – 10.000,00 zł. Razem wydatki bieżące 65.412,00 zł. Wydatki majątkowe jest to wprowadzenie 2 Edycji Polskiego Ładu na realizację inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – środki własne w wysokości 250.000,00 zł. A także wprowadzenie planu wydatków z 2 Edycji Polskiego Ładu na realizacje inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie, Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa – środki własne 250.000,00 zł. Razem wydatki majątkowe 500.000,00 zł. Ogółem wydatki w wysokości 565.412,00 zł.  W paragrafie 5 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Tyrawa Wołoska do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina poinformował, że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna.

Pytań nie było.

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022
z dnia 27.01.2022 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 r.

głosowało 13 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado proszę
o wprowadzenie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026. W paragrafie 2 ustala się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Środki własne w 2023 r. na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (…) Edycja 2 oraz na lata 2024 – 2025 środki dofinansowania z Polskiego Ładu. Na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Tyrawa Wołoska, Rozpucie, Hołuczków, Rakowa oraz Siemuszowa.  Środki własne w 2023 r. oraz z Polskiego Ładu w latach 2024 – 2025. W paragrafie 3 -
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 17.385.000,00 zł, w tym: 2024 rok do kwoty 4.750.000,00 zł; 2025 rok do kwoty 8.692.500,00 zł; 2026 rok do kwoty 3.942.500,00 zł.

Pytań nie było.

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022-2025 głosowało 13 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2023 roku”.

Zastępca Wójta gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi uchwalacie Państwo co roku. Najważniejszą kwestia jest tutaj szereg zasad i ustaleń. Natomiast w paragrafie 11 są kwestie finansowe na odławianie bezdomnych zwierząt czy też zapewnienie im miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie, dokarmianie kotów wolnożyjących, działania edukacyjne, plan sterylizacji lub kastracji. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały.

Pytań nie było.

Głosowanie:

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2023 roku” głosowało 13 radnych, „przeciw - 0”, „wstrzymało się” – 0. Głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych pytań o godzinie 1611 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko zamknął obrady XLVI sesji w kadencji 2018-2023 dziękując obecnym
za udział.

                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska

     Stanisław Chabko

 

Protokołowała:
Urszula Wisłocka
Inspektor UG

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XLV/2023

 •  

Protokół Nr XLV/2023

z XLV sesji zwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,

 która odbyła się w dniu 31 stycznia 2023 r.

w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej

XLV sesja zwykła Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się o godzinie 1452.

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko
o godzinie 1442
otworzył obrady XLV sesji zwykłej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Na podstawie listy obecności prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Chabko stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 14 radnych w sesji wzięło udział
13 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Sesja jest nagrywana
i udostępniana za pomocą Internetu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko powitał obecnych na sesji:

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska – Panią Teresę Brzeżawską – Juszczak

Zastępcę Wójta Gminy – Pana Krystiana Domaradzkiego

Skarbnika Gminy – Panią Martę Karnas

Adwokata – Pana Jacka Szparę

Pracowników gminy

Mieszkańców

Panie i Panów radnych obecnych na sesji: 

 1. Radosław Babina
 2. Stanisław Chabko
 3. Bartłomiej Czerepaniak
 4. Bożena Drzyzga
 5. Grzegorz Górniak
 6. Dawid Jach
 7. Bartosz Nitka
 8. Grzegorz Martowicz

     9. Jacek Pisz

   10. Józef Suwaj

   11. Joanna Szylak

   12. Edward Wołoszyn

   13. Andrzej Wołoszyn

 

Nieobecni radni:

 1. Jan Wołoszyn

 

Sołtysów miejscowości Gminy Tyrawa Wołoska:

 1. Panią Bożenę Drzyzgę – Sołtysa miejscowości Rakowa
 2. Pana Janusza Nitkę – Sołtysa miejscowości Rozpucie
 3. Pana Stanisława Górniaka – Sołtysa miejscowości Siemuszowa
 4. Pana Mirosława Kozłowskiego – Sołtysa miejscowości Hołuczków
 5. Pana Grzegorza Jasińskiego – Sołtysa miejscowości Tyrawa Wołoska

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.2 Proponowany porządek obrad.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji RG (XLII/2022, XLIII/2022, XLIV/2022).

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

6.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

7.      Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

8.      Przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu budżetu na rok 2023.

9.      Przedstawienie Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2023 r. (Uchwała nr 12/45/2022) oraz w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 rok (Uchwała nr 12/38/2022).

10. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

11. Głosowanie nad projektem uchwały: Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2023.

12. Przedstawienie Uchwały Nr 12/39/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 rok wraz z podjęciem.

14. Podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

18. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2022 r.

19. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

20. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

21. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

22. Zamknięcie obrad sesji.

 

Prowadzący obrady zapytał czy są uwagi bądź wnioski do przedstawionego porządku obrad.

Radny Pan Radosław Babina zgłosił wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad: Dyskusja nad projektem budżetu, wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

Głosowanie:

„Za” przyjęciem wniosku o wprowadzenie punktu do porządku obrad: Dyskusja nad projektem budżetu, wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Porządek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji RG (XLII/2022, XLIII/2022, XLIV/2022).

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

6.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

7.      Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

8.      Przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu budżetu na rok 2023.

9.      Przedstawienie Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2023 r. (Uchwała nr 12/45/2022) oraz w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 rok (Uchwała nr 12/38/2022).

10. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

11. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz ich przegłosowanie.

12. Głosowanie nad projektem uchwały: Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2023.

13. Przedstawienie Uchwały Nr 12/39/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 rok wraz z podjęciem.

15. Podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

19. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2022 r.

20. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

21. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

22. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

23. Zamknięcie obrad sesji.

 

Głosowanie – przyjęcie porządku obrad po zmianach:

„Za” przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Porządek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

Prowadzący obrady zapytał czy są uwagi do protokołów z ostatnich sesji.  Uwag nie było.

Przyjęcie protokołu nr XLII/2023:

„Za” przyjęciem protokołu z XLII sesji głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się”-0. Protokół został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przyjęcie protokołu nr XLIII/2023:

„Za” przyjęciem protokołu z XLIII sesji głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się”-0. Protokół został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przyjęcie protokołu nr XLIV/2023:

„Za” przyjęciem protokołu z XLIV sesji głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się”-0. Protokół został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wysoka Rado,

przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej zwyczajnej sesji Rady Gminy.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Pytanie dot. pozyskiwania drewna w miejscowości Hołuczków – czy mają Państwo informacje ile jeszcze tego drewna można pozyskać
i tutaj też taka moja obawa, żeby nie było tak jak było w miejscowości Tyrawa Wołoska, że trzeba będzie wykonywać ewentualne zalesienia. Na jakim etapie to jest? Z działki, z której oczywiście pozyskujecie to drzewo - jest ono cały czas pozyskiwane. Nie chciałbym takiej sytuacji jaka zrobiła się w Tyrawie Wołoskiej.

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Wszystko jest pod kontrolą.

 

Sołtys miejscowości Hołuczków Pan Mirosław Kozłowski – wg nowego Planu urządzania lasu wykorzystaliśmy jakieś 40%.

 

Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Przygotujemy zestawienie na następną sesję.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Zestawienie dla wszystkich miejscowości, które posiadają grunty leśne. I jeszcze jedno pytanie z jakich środków została zapłacona pielęgnacja jaka została wykonana w Tyrawie Wołoskiej?

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Pielęgnacja została zapłacona ze środków, które były zabezpieczone w budżecie na taka pielęgnację. Z pozyskania.   

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Tyrawa Wołoska nie była w stanie mieć pieniędzy
z pozyskania, gdyż nie pozyskiwała drewna. Czy to nie jest ściągnięte z konta mienia wiejskiego? Czy jest po prostu z budżetu gminy zapłacone. Jeżeli jest z budżetu gminy to tez chcielibyśmy wiedzieć dlaczego z budżetu gminy.

Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – To jest obciążenie z budżetu gminy, natomiast jest obciążone dane sołectwo.

Radny Pan Bartosz Nitka – mam rozumieć, że koszt wykonania pielęgnacji przejdzie na sołectwo.

Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Tak.

Radny Pan Dawid Jach – Kiedy została podpisana umowa z Bieszczadzkim Uniwersytetem – na jaki okres czasu i na jakich warunkach.

Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Umowa użyczenia na okres 3 miesięcy.

Radny Pan Dawid Jach – Co w sytuacji kiedy ta umowa nie zostałaby przedłużona
a trwają prace remontowe. Czy gmina będzie zmuszona oddać środki?

Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Nie, jest to uzgodnienie pomiędzy gmina a Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym. Nie oczekują tutaj żadnych gratyfikacji z tego zakresu. Mieli środki, dofinansowanie i chcieli go wykorzystać. Chcieli wyjść niejako naprzeciw mieszkańcom i zainwestować w ten obiekt z możliwością – pokazać mieszkańcom, ze cos można zrobić jeszcze przed zawarciem dłuższej umowy. Będzie jeszcze odpowiednie zebranie mieszkańców wsi Rozpucie w tym temacie.

Radny Pan Dawid Jach – Które pomieszczenia zostały zawarte w umowie?

Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Są to pomieszczenia, o których rozmawialiśmy na spotkaniu – na samym dole – magazyn, na I piętrze – pomiędzy dwoma salami, jedno z przeznaczeniem na łazienkę oraz na samej górze.

Radny Pan Dawid Jach – Nie przypominam sobie, aby na spotkaniu była mowa
o pomieszczeniach pomiędzy salami, łazienkach – wspominaliśmy ale nie mieliśmy informacji czy zostanie zaakceptowane.

Prowadzący obrady Pan Stanisław Chabko – Panie Radny, uzgadnialiśmy pewne rzeczy na zebraniu. Dziwi mnie to, że dzisiaj Pan zadaje takie pytania. Było uzgodnione na tym zebraniu co będzie remontowane i za jakie pieniądze.

Radny Pan Dawid Jach – Dlatego mówię, że nie pamiętam i proszę o wyjaśnienie.

Prowadzący obrady Pan Stanisław Chabko – To było wszystko przedyskutowane.

Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Po to organizowaliśmy te spotkania, byliśmy na miejscu, pokazywaliśmy te pomieszczenia. Proszę Państwa umowa jest na trzy miesiące. Resztę kwestii będziemy omawiać na zebraniu. Myślę, że jest to dla wspólnego dobra mieszkańców, że będzie ta łazienka przystosowana do aktualnych wymogów.  

Prowadzący obrady Pan Stanisław Chabko – Jeżeli są jakiekolwiek jeszcze pytania dot. tego tematu prosiłbym przenieść te pytania do punktu 17.

Ad. 5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach
i zapytaniach radnych.

Prowadzący obrady Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko  poinformował, że nie wpłynęły żadne interpelacje. Było zapytanie Radnego - wniosek Radnego Pana Jacka Pisza. Odpowie na to Zastępca Wójta.

Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Odpowiedź jest przygotowana pisemnie.

Ad. 6.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina - Komisja obradowała na pięciu posiedzeniach w okresie międzysesyjnym -  trzy spotkania dotyczyły projektu budżetu na 2023 rok, dwa spotkania dotyczyły materiałów na bieżące sesję.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Bożena Drzyzga – Komisja Rewizyjna  obradowała między sesjami jeden raz.

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji– Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała raz – analizowana była petycja w sprawie remontu mostu oraz skarga, z którą związana jest dzisiejsza uchwała.

Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej Pan Bartosz Nitka   Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała trzy raz. Jedno dotyczyło dyskusji nad budżetem, druga na wniosek Pani Wójt dot. wydania opinii do umowy i trzecie dot. opiniowania projektów uchwał na obecna sesję.

 

Ad. 7. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

 

Projekt Uchwały budżetowej na 2023 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas.

 

§ 1

 

1.      Ustala się dochody budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości:         9.671.389,00 zł

w tym:

 

      a) dochody bieżące                                                                            9.499.389,00 zł       

      b) dochody majątkowe                                                                         172.000,00 zł

 

      Szczegółowy podział przedstawia tabela nr 1.

W stosunku do pierwszej wersji uchwały budżetowej jest mniej o 5.116.620,49 zł. Zmiana w dochodach majątkowych. Dochody bieżące nie zostały zmienione.

2.      Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok  w wysokości:        11.486.389,06 zł

     w tym:

 

a)     wydatki bieżące                                                                           11.041.389,06 zł

b)  wydatki majątkowe                                                                           445.000,00 zł

 

Szczegółowy podział przedstawia tabela nr 2.

 

Zmniejszone tylko wydatki majątkowe.

3.   Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy  w kwocie                    1.815.000,06 zł

 

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się;

 

a)      przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie               1.668.068,57 zł

b)     przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 60.931,49

c)      przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

w kwocie 86.000,00 zł

 

4.     Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości                             1.815.000,06 zł

         w tym: 

a)   § 957  nadwyżka z lat ubiegłych                                                        1.668.068,57 zł 

 

b) § 905   przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                             60.931,49 zł

 

c)  §    951     przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie                                                                                  86.000,00 zł

 

§ 2

 

1.  Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                1.626.155,00 zł

w tym:

dochody bieżące                                                                                 1.626.155,00 zł

 

Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.

2.  Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                1.626.155,00 zł

w tym:

a)     wydatki bieżące                                                                             1.626.155,00

 

Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.

§ 3

                                            

1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości           52.994,00

2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości           27.006,00

     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 4

 

1.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie
     z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 5

 

1.  Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

§ 6

 

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:

 

1.      Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 

a. dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu   Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 W wysokości 30.500,00 zł.    

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia  tabela

b. stosownie do art. 93 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) ustala się dochody o których mowa w ust.3 pkt 1 ustawy i przeznacza się je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W wysokości 15.000,00 zł

Zestawienie dochodów i wydatków określa tabela.

2.  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   

finansowanie tego zadania.

                                                                  

      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia tabela. Dochody - kwota 391.000,00 zł. Wydatki – kwota 451.931,49 zł.

 

3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska.                                

Dochody – 2.000,00 zł. Wydatki – 2.000,00 zł.

Wyodrębnia się wydatki wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

    Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela

Nazwa sołectwa

Dział

Rozdz.

Par.

Nazwa zadania

Kwota w zł

Hołuczków

921

92109

4270

Remont  świetlicy wiejskiej w  Hołuczkowie

26.465,92

Tyrawa Wołoska

754

75412

4270

Wyremontowanie pomieszczeń (przy budynku GOK) na garaż dla OSP Tyrawa Wołoska

40.000,00

Tyrawa Wołoska

921

92109

4210

Zakup (uzupełnienie)garderoby dla Zespołu Wokalno- Tanecznego „Tyrawa Wołoska „

Garderoba zespołu jest na stanie GOK, który jest jednostką organizacyjną gminy, więc stanowi własność gminy i jest przeznaczona dla każdego nowego członka zespołu.

10.000,00

Tyrawa Wołoska

600

60016

4270

Poprawa rowów przy drogach polnych na terenie sołectwa  Tyrawa Wołoska

10.566,24

Siemuszowa

600

60016

4270

Remont drogi gminnej publicznej nr G117402R

 

27.420,22

Rozpucie

921

92109

4270

Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Rozpuciu

20.899,17

Rozpucie

754

75412

4210

Zakup wyposażenia dla OSP w Rozpuciu

20.899,17

Rakowa

921

92109

6050

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rakowa 

30.000,00

Rakowa 

754

75412

4270

Remont samochodu OSP w Rakowej

5.372,72

 

 

 

 

 

Razem

191.623,44

 

 

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. udzielania z budżetu gminy w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000,00 zł

2. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące;

3. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;

4. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;

5. przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania  planowanych wydatków

7. przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania  planowanych wydatków

§ 9

 

 

1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                         200.000,00 zł.

 

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego do wysokości                                                            200.000,00 zł

                                                             

§ 10

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                        200.000,00 zł

     w tym:

 

1.      na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu gminy  w kwocie                                                                  200.000,00 zł

§ 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

 

 

Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.

§ 13

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU

Z BUDŻETU GMINY

PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM

DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

Dział

Rozdział

 

Treść

Kwota dotacji

/ w zł/

 

podmiotowej

 

celowej

1

2

3

4

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

 

 

921

92109

Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

408.000,00

 

921

92116

Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

  129.124,00

 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

 

 

801

80104

80149

Dotacja na działalność bieżącą dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans

344.000,00

 

851

85154

Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

6.000,00

926

92605

Kluby sportowe na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu

 

15.000,00

 

Ogółem

 

 

 

881.124,00

 

21.000,00

               

PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK

BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI

SFINANSOWANYCH W 2023 ROKU

 

 

Lp.

Jednostka organizacyjna

Dział

Rozdz.

Dochody

                   w tym:

Wydatki

Ogółem

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Szkoła Podstawowa

w Tyrawie Wołoskiej

801

 

80101

21.000

21.000

21.000

0,00

2.

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

801

80103

9.000

9.000

9.000

0,00

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

30.000

 

30.000

 

30.000

 

0,00

 

Ad.8.Przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu budżetu na rok 2023.

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju gospodarczego Pan Radosław Babina – Szanowna Rado, działając w imieniu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego przedkładam opinię oraz propozycje zmian projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2023 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2023-2026. Prace Komisji nad budżetem rozpoczęły się 22 listopada 2022 r. od momentu otrzymania jego projektu. Polegały one na pracach komisji branżowych. We wszystkich posiedzeniach Komisji brali udział: Zastępca Wójta, Skarbnik, Wiceprzewodniczący Rady.

 

Opinia stanowi załącznik nr  8  do niniejszego protokołu. |

 

Ad.9. Przedstawienie Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2023 r. (Uchwała nr 12/14/2022) oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 rok (Uchwała nr 12/27/2022).

 

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią załącznik nr 9 oraz
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

                                                                          

Ad.10. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska - Juszczak -
Rozmawiałam z Przewodniczącym Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, przychylam się – rozmawialiśmy i uznaliśmy, żeby przyjąć projekt budżetu w takim kształcie jaki jest. Natomiast w ciągu roku wiadomo, że będą zmiany. Będziemy je analizować.

Ad.11. Dyskusja nad projektem budżetu, wniesionymi poprawkami oraz ich przegłosowanie.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Dostaliśmy projekt budżetu i po zapoznaniu się z opiniami mam pytanie do Pani Skarbnik – deficyt jest planowany w kwocie 1.815.000,06 zł. mamy to pokryć nadwyżką z lat ubiegłych zgodnie z tym co mamy w opinii RIO. Jest zapisane w ten sposób, że nadwyżki mamy 1.756.136,62 zł oraz pozostałą część pieniędzy, które są na rachunku, czyli 60.931,49 zł. teraz moje pytanie – skoro Pani Wójt też wyraziła zgodę na opinie Komisji Finansów – skąd zabezpieczy Pani 500.000,00 zł na zadanie pn.:”Budowa sieci kanalizacji na terenie gminy”?

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Z pozostałej nadwyżki.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Ale nie ma pozostałej nadwyżki, bo cała nadwyżka 1.756.000 zł idzie w zabezpieczenie deficytu, który mamy 1.815.000 zł.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Nie. Na początku całej nadwyżki było 3.633.000 całej nadwyżki z ubiegłych lat. Z tego są pokrycia, które były w roku bieżącym. I z tego zostaje 897.000 zł i z tego będzie te 500.000 zł na pokrycie tego wkładu własnego.
Z Polskiego Ładu.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Czyli łącznie było ponad 3 mln złotych w 2022 r. Teraz pozwolę sobie coś odczytać: Gmina Tyrawa Wołoska otrzymała środki na uzupełnienie utraconych dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym co pozwoliło na wycofanie wprowadzonej nadwyżki w 2022 r. i uzupełnienie przychodami różnicy między dochodami a wydatkami w projekcie budżetu na 2023. Czyli rozumując z tego co odczytuję z Zarządzenia Nr 78/2022 wychodzi na to, ze w 2022 r. nadwyżka nie została wprowadzona, więc powinniśmy mieć dalej 3 mln. Ale pozwolę sobie dalej doczytać to co jest tutaj napisane, jakie materiały my dostaliśmy: Jednak z uwagi na to, że subwencje są głównym środkiem dochodów bieżących w 2023 roku, tj. 50,9% jej obniżenie spowodowałoby brak możliwości zrównoważenia budżetu. Należy więc drastycznie obniżyć wydatki bieżące przy jednoczesnym podnoszeniu dochodów własnych. Teraz jest moje pytanie do Pani Wójt, bo to jest zarządzenie Pani Wójt – jakie ma Pani plany na drastyczne obniżenie wydatków bieżących?

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Już zaczęliśmy wprowadzać w związku z tym, że od grudnia otrzymaliśmy polecenie, że mamy szukać oszczędności, jeżeli chodzi o energię. Zostało wydane zarządzenie i rozdysponowane do pracowników. Między innymi obniżyliśmy, jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne.  

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Nie zgodzę się z Panią. Dziś rano jadąc do pracy, to co było już zgłaszane wielokrotnie, nigdzie się lampy nie świecą – świecą się w Rozpuciu od starej szkoły w stronę „Hut” i tzw. „Zahuminek”. Jechałem dziś o g. 6.00 rano. Wielokrotnie było to zgłaszane, że jest taki problem. Miało być to usunięte. Nie chcę polemizować dlaczego akurat tam. Chodzi o to, że miało być poprawione. Oszczędności, w całej gminie się nie świecą – tam akurat są.

 

Zastępca Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pan Krystian Domaradzki – Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te zgłoszenia to my to zgłaszamy. Mamy numery zgłoszeń więc my tu nie mamy nic do ukrycia w tym zakresie.  Natomiast dokonamy jeszcze raz tego zgłoszenia tylko proszę jeszcze raz doprecyzować.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Następna sprawa już na temat tego oświetlenia. Zostało to wprowadzone, jak sama Pani powiedziała, odgórnie. Zostało to wprowadzone ustawa, która ma ograniczyć zużycie energii o 10%, jak dobrze pamiętam. Ale mi chodzi o to co Pani wprowadza, żeby obniżyć wydatki bieżące.

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Zastanawiamy, pracujemy nad tym. Zobaczymy. Trudno jest z czegokolwiek zrezygnować bo i tak dość mocno są ograniczone wszystkie wydatki. Natomiast ilość zadań, które są zlecone oraz ilość papierów, która przychodzi niestety generuje tak samo. Wzrosły usługi pocztowe. Tak samo ilość drukowanych dokumentów. Ilość zadań wzrasta. Jak chociażby
z referatu Zastępcy, który może potwierdzić z ilu do ilu wzrosło pism na przestrzeni lat.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Droga Pani, jeżeli chodzi o biurokrację to my jej nie ustalamy na tym poziomie, tylko jest ustalana troszeczkę wyżej. Chodzi mi o to, że tak jak Pani w zarządzeniu napisała – proszę o wskazanie mi jak drastycznie obniży Pani wydatki bieżące. Zarządzenie jest z 21 listopada. A mamy już luty.

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – To dotyczy rzeczy, o których mówiłam.

 

Radny Pan Radosław Babina – Pytanie do Pani Skarbnik – Zgodnie z zarządzeniem pierwotnym projektu budżetu Komisja na trzech posiedzeniach pracowała – dot. punktu c – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 66.000 zł (udzielona Stowarzyszeniu Hołuczków) – ale zostaje ona tutaj wprowadzona do budżetu. W pierwotnym planie tego nie było. Czy ona została wprowadzona po opinii RIO?

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Tak.

 

Radny Pan Radosław Babina – Czyli to jest wprowadzona autopoprawka. Jak rozmawiałem z Panią wcześniej, mówiła Pani, że mamy te ponad 800.000 zł. Czyli teraz powinna nam się ta nadwyżka teoretycznie zwiększyć o 86.000, bo pierwotnie projekt budżetu nie zawierał tej kwoty.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Tak.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Do Pani Skarbnik – Tak jak przeczytałem w końcowym fragmencie tego zarządzenia podpisanego przez Panią Wójt, co stało się z tymi pieniędzmi. W 2022 r. powiedziała Pani, że mieliśmy na początku roku nadwyżki ponad 3 mln. Z tego co odczytałem tutaj z zarządzenia w 2022 r. nadwyżka została wycofana.

 

 Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Została wycofana tylko w tej wysokości 756.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – …i uzupełniona przychodami różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami w projekcie budżetu na 2023 r. Czyli został wprowadzona już do 2023 r.?

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Tak. Jest to różnica pomiędzy dochodami
a wydatkami. Wydatki się nie równoważą. Wydatki są wyższe niż dochody o te 1.815.000.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Jeszcze mam prośbę do wszystkich Radnych i nie tylko,
do Pani Wójt, Pana Zastępcy, Pani Skarbnik – prośbę i pytanie zarazem – jak długo jeszcze będziemy pokrywać cały deficyt nadwyżką? Wydaje mi się, że wieczna ona nie będzie.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Wydatki rosną.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – To każdy wie jak to wygląda. Nie zależy to ani ode mnie ani od Pani. Ale włodarz urzędu powinien wiedzieć, że jeżeli wydatki rosną a przychodów nie ma to trzeba się zastanowić. Pani Wójt słowa zostały przytoczone zgodnie z zarządzeniem, które było zapisane. Ponad dwa miesiące minęły. Może do pół roku jakieś rozwiązanie się znajdzie. Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie jakie zostały wprowadzone rozwiązania, aby zaoszczędzić troszkę pieniędzy. Chyba, ze tak będziemy przeciągać do końca kadencji, ale ja tego nie wiem.

  

Radny Pan Dawid Jach – Z czego wynika ta zmiana w dochodach i wydatkach majątkowych. Mówiła Pani, że zostały zrealizowane inwestycje. Chciałbym wiedzieć jakie inwestycje i na jakie kwoty.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – W pierwszej wersji budżetu była jeszcze inwestycja „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tyrawa Wołoska”, gdzie zostało to wycofane. Całkowita wartość to 1.186.343,88 zł.
A pozostałe wartości tj. umowy z Polski Ład, gdzie wydatki, dofinansowanie zostało przeniesione na następny rok. W tym roku mamy tylko wydatek 350.000 do pierwszej umowy i 65.000 do drugiej umowy, a w pierwszej wersji było 3.325.000 (…) Tam jest przeniesione 3.942.500,00 zł na 2025 rok. Wynika to z umów, które były z pierwszej wersji budżetu na 2023 rok.  

 

Radny Pan Dawid Jach – Czyli rozumiem, że tylko jedna inwestycja została wykonana – Budowa kanalizacji.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Nie, jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska i przebudowa dróg gminnych. To są te dwie inwestycje, które były wprowadzone w pierwszej wersji budżetu z tym, że wydatki były wprowadzone wszystkie w 2023 a teraz są przeniesione na 2025 rok. Tylko ze środków gminy 350.000 + 65.000 – łącznie 415.000 będzie wydatkowane w 2023 r. A wycofana została „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Tylko i wyłącznie zmieniły się wydatki majątkowe. Jest wykaz przedsięwzięć do WPF i tam są te dwie inwestycje. 

 

Radny Pan Radosław Babina – Szanowni Państwo, ja ze swojej strony jako Przewodniczący Komisji Finansów - koszty rosną, subwencja nie przychodzi zwiększona o inflację. Więc tutaj będziemy się borykć, najprawdopodobniej, na koniec roku
z zamknięciem budżetu. Dokładamy inwestycje, dokładamy oczyszczalnie, dokładamy oświetlenie – jednak wiąże się to z kosztami. My zamiast kredytu, to będziemy musieli podnieść w pierwszej kolejności podnieść podatki.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Na temat podatków, jeszcze jak był poprzedni Przewodniczący, nie wiem czy Pana Komisja ustaliła, że ma być podniesione 2%, więc jak Państwo sobie ustalili tak Rada przegłosowała.

 

Radny Pan Radosław Babina – To była propozycja Urzędu. Komisja Finansów przystała na tą propozycję, wszyscy Radni – więc tutaj do nikogo nie możemy mieć pretensji. Wcześniej chcieliśmy podnieść 5%, zdecydowali się wszyscy na 2%.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – W ferworze dyskusji doszukałem się jeszcze ciekawszej rzeczy – z tego samego zarządzenia. Teraz niech mnie sołtysi słuchają – Zasadnym byłoby rozważenie zaniechania wydatków z Funduszu Sołeckiego z uwagi na to,
że udział środków własnych jest co rocznie podnoszony.
Więc takie plany wychodzą, jeżeli chodzi o oszczędności.

 

Prowadzący obrady pan Stanisław Chabko – Panie Radny, z tego co na Komisji przebywałem, to tam żadna sugestia nie padła, że coś będzie obniżane, coś będzie podwyższane.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Panie Przewodniczący, Zarządzenie nr 78/2022 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 21.11.2022 r. Ostatnia strona – materiały informacyjne do projektu budżetu gminy i WPF na 2023 r.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado to, że w Zarządzeniu jest taka sugestia to też nie oznacza, że to zostało zrealizowane. Jak najbardziej dalej są, funkcjonują i dobrze się sprawdzają. Trzeba szukać rozwiązań. My Państwa też zapraszamy do dyskusji – zarówno na Komisji Finansów jak i na innych komisjach czy spotkaniach roboczych. Może wypracujemy wspólnie jakiś konsensus w tym zakresie. Zapraszamy do rozmów.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Panie Przewodniczący, chciałbym złożyć wniosek jeżeli chodzi o dyskusję nad projektem budżetu oraz głosowanie nad poprawkami. Jest to wniosek Komisji Oświatowo – Społecznej – dwa wnioski, które były składane.

 

Komisja Oświatowo – Społeczna wypracowała wnioski i do projektu budżetu wnosi:

1. Zmniejszyć wydatki bieżące w dziale 750, rozdz. 75023, paragraf Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł oraz w dziale 750, rozdz. 75075 paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł i paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.  Kwotę 20.000 zł  przeznaczyć dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tyrawa Wołoska na zakup kamery termowizyjnej.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 o kwotę 20.000 oraz w dziale 7590 rozdział 75075 paragraf 4210 o kwotę 5.000 i paragraf 4300 o kwotę 5.000. Kwotę 30.000 zł przeznaczyć na zadanie pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2225R, na odcinku Tyrawa Wołoska – Rakowa, od budynku GOK do budynku jednorodzinnego nr 57.

 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do wniosku była pozytywna.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – W sprawie tych dwóch wniosków moja propozycja jest taka, żeby przyjąć projekt budżetu tak jak w tym momencie jest a jeżeli chodzi o te poprawki – bo i tak musimy na następnej sesji przyjąć te 500.000 zł, zabezpieczyć na umowę – i wprowadzić potem.

 

Radny Pan Radosław Babina – Rozmawialiśmy, aby ten projekt przegłosować w takiej formie jakiej jest – Pani wprowadziła 86.000 zł ze spłaty kredytów, więc Pani może robić w budżecie zmiany, autopoprawki, ale już nasze wnioski nie są uznawane.  

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Nie, to nie chodzi o to. Te 86.000 zł było podyktowane uchwałą, że pożyczka nie została spłacona  do końca roku. To wynikało tylko z tego, że trzeba było to wprowadzić jako przychód, ponieważ mają spłacić
w 2023 roku, a miało być spłacone w 2022.

 

Radny Pan Radosław Babina – Czyli ona nie została jeszcze spłacona.

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Będzie spłacona w 2023 roku. To dotyczyło tylko tej długoterminowej pożyczki, nie dotyczyło innych zmian. Tylko wprowadzenie spłaty pożyczki.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Wniosek został złożony. Przeszedł przez komisje
o zaopiniowanie tego. Wniosek został przedstawiony do projektu budżetu Pani Wójt. Powinny być głosowane.

Druga sprawa – jak Pani Wójt przedstawiała stanowisko w sprawie opinii mogła bardziej rozwinąć temat dlaczego te wnioski nie zostały uwzględnione.

 

Prowadzący obrady Pan Stanisław Chabko zapytał o zdanie adwokata Pana Jacka Szparę, który stwierdził, że złożone wnioski należy przegłosować.

 

Prowadzący obrady Pan Stanisław Chabko – Panie Przewodniczący Komisji – rozmawialiśmy na ten temat na komisji i mówiliśmy, że wszelkie poprawki wnosimy po przyjęciu budżetu. Co Pan w tej chwili czyni? Robi Pan nie z siebie ale z nas wszystkich  łachudry.

 

Radny Pan Radosław Babina – Panie Wiceprzewodniczący, Pan te poprawki przegłosował na ostatnim posiedzeniu komisji. One są naniesione do opinii budżetowej. I Pan głosował za tym wnioskiem. To powinno zostać albo przyjęte albo odrzucone. To są nasze wnioski do budżetu.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Pastwo wnioskujecie o te przesunięcia paragrafów ale trzeba mieć świadomość tego, że są podpisane pewne umowy, więc – o ile materiały biurowe w jakiś sposób można ograniczyć, chociaż to też nie jest do końca takie proste – natomiast proszę się liczyć z tym, że obsługę prawną, umowę mamy podpisaną do połowy roku.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Większość tych pieniędzy jest przeniesiona z działu Promocja. I na pewno coś tam zostaje. Zostało to przedyskutowane wielokrotnie. Było tam w planie, nie pamiętam, w sumie 25.000 zł na całej promocji – i zostało 5.000 zł. w zeszłym roku tez było 5. Tak zadecydowała Komisja jedna i druga.

 

Głosowanie nad wnioskiem nr 1:

 

"Za" przyjęcie wniosku o to, żeby zmniejszyć wydatki bieżące w dziale 750, rozdz. 75023, paragraf Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł oraz w dziale 750, rozdz. 75075 paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł i paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.  Kwotę 20.000 zł  przeznaczyć dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tyrawa Wołoska na zakup kamery termowizyjnej.

  głosowało 11 radnych, "przeciw" - 1, "wstrzymało się" - 1. Wniosek Przyjęto. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Głosowanie nad wnioskiem nr 2:

 

"Za" przyjęcie wniosku o to, żeby Zmniejszyć wydatki bieżące w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300 o kwotę 20.000 oraz w dziale 7590 rozdział 75075 paragraf 4210 o kwotę 5.000 i paragraf 4300 o kwotę 5.000. Kwotę 30.000 zł przeznaczyć na zadanie pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2225R, na odcinku Tyrawa Wołoska – Rakowa, od budynku GOK do budynku jednorodzinnego
nr 57 głosowało 11 radnych, "przeciw" - 1, "wstrzymało się" - 1. Wniosek Przyjęto. Lista imiennego głosowania stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Radny Pan Dawid Jach – Pytanie o inwestycję dot. Gminnego Ośrodka Kultury – czy ta inwestycja też została przesunięta.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Ta inwestycja nie została przesunięta na kolejny rok, natomiast środki, które mamy z funduszu covidowego będą do dyspozycji w tym roku.

 

Więcej pytań nie było.

 

Ad.12. Rozpatrzenie projektu uchwały po wniesionych autopoprawkach: Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2023.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Głosowanie ze zmianami, które zostały przegłosowane.

 

Prowadzący obrady Pan Stanisław Chabko – Tak.

 

Głosowanie uchwały budżetowej ze zgłoszonymi poprawkami:

 

„Za” przyjęciem Uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2023 po poprawkach głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „ – 0. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Przerwa 1641 – 1653.

 

Obrady opuścił Radny Pan Dawid Jach.

 

Ad.13. Przedstawienie Uchwały Nr 12/27/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas przedstawiła Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

 

 

Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 rok po wniesionych poprawkach.

 

Pytań nie było.

Głosowanie:

 

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 rok po wniesionych poprawkach głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „ – 0. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad.15 Podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Grzegorz Martowicz – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że skarga jest bezzasadna. Szersza opinia zawarta jest w uzasadnieniu do uchwały.

 

Radna Pani Joanna Szylak – Dlaczego skarga została rozpatrzona po terminie? Nie jest w ustawowym terminie. Wpłynęła 2 grudnia. Komisja dostała 2 stycznia.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Tak. Nie jestem za to odpowiedzialny dlaczego Państwo nie otrzymaliście tej skargi bezpośrednio z Ref. Organizacyjnego. Nie chce teraz nad tym debatować, ponieważ obecnie pracownik nie pracuje już u nas w Urzędzie Gminy. natomiast ja niezwłocznie po otrzymaniu informacji, że Komisja nie otrzymała tej skargi – przekazałem ją.

 

Radna Pani Joanna Szylak – Czy osoba skarżąca została poinformowana, ze skarga została rozpatrzona w późniejszym terminie? 

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Jeżeli chodzi o kwestie tej skargi to tam ustawowy termin chyba został zachowany. Sprawdzę to i udzielę informacji w tym zakresie.

 

Głosowanie:

 

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Tyrawa Wołoska głosowało 9 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „ – 3. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

 

Projekt uchwały przedstawiła p.o. Kierownika GOPS Pani Dorota Stasicka - Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 stanowi element lokalnej strategii w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu
i narkotyków oraz zachowań behawioralnych . Program określa kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizację, określa źródła finansowania tych zadań, przedstawia również zadania własne gminy wynikające z:

1)   ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu    Alkoholizmowi;

2)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

3)   ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym.

W programie ujęto także działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,   o czym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na  rok 2023,  określa następujące zadania dla Gminy:

 

1)    zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

2)    udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3)    prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4)    wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

5)    podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki
 i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2023 są wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody te w całości przeznacza się na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2023.

 

Pytań nie było.

 

Głosowanie:

 

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „ – 0. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

 

Projekt uchwały przedstawiła p.o. Kierownika GOPS Pani Dorota Stasicka - Po rozeznaniu potrzeb wśród mieszkańców gminy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej przystąpienie do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” staje się być potrzebne i niezbędne. Pomoc społeczna, oprócz przyznawania środków finansowych, to również analiza   i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na inne usługi, realizację zadań oraz rozwijanie nowych form pomocy, wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych. Taką właśnie potrzebą jest świadczenie usługi „opieki na odległość” przy użyciu „opaski bezpieczeństwa”, umożliwiającej szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwalającej na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia - zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również  w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania. Wsparcia finansowego w ramach programu udziela się na podstawie art.115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej , przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Realizacja programu wzmocni poczucie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego osób oczekujących pomocy, pozwoli samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania osobom starszym oraz przeciwdziałać będzie pogłębiającemu się zjawisku wykluczenia osób i rodzin. Osoby, które korzystały z „opieki na odległość” w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 będą mogły kontynuować przyznaną usługę w 2023r.
Przewiduje się, że Programem zostanie objętych do 11 osób. Żeby skorzystać
z dofinansowania należy przyjąć Program.

 

Pytań nie było.

 

Głosowanie:

 

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „ – 0. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 

Projekt uchwały przedstawiła p.o. Kierownika GOPS Pani Dorota Stasicka - Z dniem
1 stycznia 2023 r. Uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. wprowadziła zmiany do Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2019-2023 ( Mon. Pol. z 2018r. Poz. 1007) podwyższając kryterium dochodowe ze 150% na 200% dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające te osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w ramach wieloletniego rządowego programu,, Posiłek w szkole i w domu”. Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu”. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej od dnia 1 stycznia 2022r. wynosi 776 zł a dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł.

Pytań nie było.

 

Głosowanie:

 

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „ – 0. Uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2022 r.

 

Sprawozdanie przedstawiła p.o. Kierownika GOPS Pani Dorota Stasicka – Zgodnie
z Ustawą o pomocy społecznej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ma obowiązek przedstawienia Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2022 r.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za 2022 r. stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Pytań do sprawozdania nie było.

 

Ad. 20. Wolne wnioski i zapytania.

 

Radny Pan Józef Suwaj – Chciałem podziękować Panie Przewodniczący za poparcie mnie. Dziękuję Pani Wójt za poparcie. Jeszcze jedno – projekt kanalizacji. Żeby tam nie było problemów.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki -  Każdy z Państwa będzie udział, przede wszystkim mieszkańcy. Mam to opracowanie. Pokazywaliśmy to Państwu. To była koncepcja, natomiast teraz będzie na etapie projektowym. Każdy z mieszkańców będzie podpisywał zgody na wejście w teren. Wszystko jest w trakcie realizacji.

 

Radny Pan Józef Suwaj – Projekt będzie robiony na Tyrawę?

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki -  Na razie jest na terenie miejscowości Tyrawa Wołoska.

 

Radny Pan Józef Suwaj – To było pytanie do Pani Wójt a Pan zawsze za wszystkich tu odpowiada, Pani Wójt, Panią Skarbnik.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki -  Jest to sprawa inwestycji i sprawa dotyczy mojego referatu.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Pytania przekazane przez Radnego Pana Dawida Jacha:

 

1.Czy został już zakupiony piec do Świetlicy wiejskiej w Rozpuciu? Jeżeli tak, to z jakich funduszy.

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki -  Tak, piec został zakupiony. Natomiast z jakich funduszy to doprecyzuje jeszcze, ponieważ musze to sobie jeszcze zweryfikować.

 

2.Fundusz Sołecki w miejscowości Rozpucie za 2022 rok – czy został wykonany projekt oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 28 i przy drodze powiatowej Rozpucie – Zawadka?

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki -  Tak, projekt został wykonany. Jeszcze poprawki do projektanta i te poprawki zostaną Państwu przedstawione.

 

3.Jak będą rozliczane media w świetlicy wiejskiej – chodzi o rozliczenie pomiędzy Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym i GOK?

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Tak jak już wspominałem kwestia rozliczenia to już będą indywidualne rozliczenia. Myślę, że Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy też już sporo od siebie dał na sam początek, aby można było tam coś realizować. Ale oni będą na tyle długo przebywać w tych obiektach – będą to jakieś jednorazowe spotkania. W przypadku organizowanych wydarzeń to będą korzystać
z pomieszczeń. Państwo Radni będą zapoznani. Pani z Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego będzie chciała się spotkać, również z mieszkańcami. Ich założenie jest takie, ze nic oni bez Was. Chcą współpracować ze wszystkimi. Są otwarci na współpracę, więc myślę, że warto z tego skorzystać, bo korzyści z realizacji programów i projektów będą na kolejne lata – nie tylko te najbliższe.

 

4.Czy z budżetu gminy przekazano jakiekolwiek fundusze na remont pomieszczeń
w świetlicy w Rozpuciu? Chodzi o środki z budżetu. Nie chodzi o żadne programy.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki –  Muszę to sprawdzić.

 

5.Czy Fundusz sołecki, który w połowie był przekazany na remont świetlicy jest już wykorzystany? Na rok 2023.

Pytanie do Sołtysa – Czy Pan Sołtys złożył wniosek do Urzędu Gminy o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na oświetlenie? Mówimy tutaj o tym oświetleniu przy drodze krajowej 28 i oczywiście przy powiatowej Rozpucie – Zawadka. Na Zebraniu wiejskim w Rozpuciu wyniknęła taka dyskusja, że jak miałaby być ewentualna zmiana Funduszu sołeckiego, że zostaną zabezpieczone środki na wykonanie tej inwestycji.

 

Sołtys miejscowości Rozpucie Pan Janusz Nitka – Nie został złożony taki wniosek
ze względu na to, że nie było kosztorysu i nie znaliśmy ceny.

 

Radny Pan Radosław Babina – Czy była Pani Skarbnik pracuje nadal w naszej gminie, i na jakich zasadach? Czy ona nieodpłatnie teraz swoja pomoc udziela, czy jest umowa zlecenie?

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki –  Umowa z Panią skarbnik była zawarta w tamtym roku. Na chwilę obecną nie ma żadnej umowy. Natomiast Pani Skarbnik jest otwarta na współpracę z obecną Panią Skarbnik, Panie się konsultują
w różnym zakresie.

 

Radny Pan Jacek Pisz – Mam pytanie w sprawie petycji, która wpłynęła 6 września na remont mostu – Pan Krystian odpowiedział na tą petycję 6 grudnia. To po co myśmy mieli to 2 stycznia na komisji?

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Ja byłem przekonany, że Komisja Skarg i Wniosków otrzymała ten wniosek. Dowiedziałem się o tym po udzieleniu odpowiedzi. Ale, żeby zachować jakąkolwiek zasadę przekazałem Komisji jeszcze raz ten wniosek. Jeżeli zdanie Komisji byłoby inne to wystosowalibyśmy nowe pismo
w tym zakresie.

 

Radna Pani Joanna Szylak – Ja mam pytanie odnośnie Statutu, który się opublikował – jest rozstrzygnięcie nadzorcze -  jest też błąd w tym Statucie a w rozstrzygnięciu tego nie ma , w Dziale III Komisje rady gminy § 36 Przewodniczący komisji wybierany są w wyborach jawnych podczas sesji rady gminy. Natomiast w § 38 w tym samym dziale Pracami komisji rady kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez komisję. Tu jest trochę sprzeczność. Trzeba byłoby to wyprostować.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Prosiłbym, aby po sesji – ustalimy to sobie.

 

Ad. 21. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

 

Sołtys miejscowości Siemuszowa Pan Stanisław Górniak – Kończy się kadencja Sołtysów – kiedy będą wybory? W marcu będą nakazy – jak to będzie rozstrzygnięte?  Ja mówię od siebie ale chyba każdy ma takie samo zdanie. Jeżeli „starzy” Sołtysi rozniosą nakazy to i pozbierać podatek. Jeżeli nie, to niech „nowy” Sołtys rozniesie
i będzie wiedział do kogo iść po podatek a do kogo nie iść. I to jest też ważne.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Proszę Państwa, jeżeli chodzi
o wybory to w najbliższych tygodniach będziemy się kontaktować w tej sprawie, będziemy organizować zebrania. Potrzebuje chwile czasu, aby zapoznać się
z wytycznymi i innymi dokumentami. Proszę jeszcze o cierpliwość.

 

Sołtys miejscowości Siemuszowa Pan Stanisław Górniak – czyli mamy rozumieć tak – nakazy wydrukowane, wnet będą – co mamy robić?

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Postaramy się w możliwie jak najkrótszym czasie przygotować terminy spotkań.

 

Ad. 22. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado na poprzedniej sesji odpowiadaliśmy na bieżąco na pytania. Nie miałem żadnych zapytań. Dzisiaj już mam, więc na kolejną sesję dostaniecie Państwo odpowiedzi.

 

Ad. 23. Zamknięcie obrad sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych pytań o godzinie 1736 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko zamknął obrady  sesji w kadencji 2018-2023 dziękując obecnym
za udział.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko

 

 

Protokołowała:

Urszula Wisłocka
Inspektor UG

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XLIV/2022

 •  

Protokół Nr XLIV/2022

z XLIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,

 która odbyła się w dniu 30 grudnia 2022 r.

 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej

 

XLIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się 30 grudnia 2022 r. 
o godzinie 1600.

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący obradom Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Stanisław Chabko o godzinie 160o otworzył obrady XLIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 14 radnych w sesji wzięło udział 14 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Sesja jest nagrywana i udostępniana za pomocą Internetu.

 

Przewodniczący obradom Pan Stanisław Chabko powitał obecnych na sesji:

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska – Panią Teresę Brzeżawską-Juszczak

Zastępcę Wójta Gminy – Pana Krystiana Domaradzkiego

Skarbnika Gminy – Panią Martę Karnas

Adwokata - Pana Jacka Szparę

Pracowników gminy

Mieszkańców

Panie i Panów radnych obecnych na sesji: 

1.    Radosław Babina

2.    Stanisław Chabko

3.    Bartłomiej Czerepaniak

4.    Bożena Drzyzga

5.    Grzegorz Górniak

6.    Dawid Jach

7.    Grzegorz Martowicz

8.    Bartosz Nitka

9.    Jacek Pisz

10. Józef Suwaj

11. Joanna Szylak

12. Andrzej Wołoszyn

13. Edward Wołoszyn

14. Jan Wołoszyn

 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Hołuczkowie „Złoty Dąb”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022 z dnia 27.01.2022 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022-2025.
 6. Zakończenie sesji.

                                                                      

Głosowanie – przyjęcie porządku obrad:

 

„Za” przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Porządek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Hołuczkowie „Złoty Dąb”.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Uchwała w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki dla Koła Gospodyń w Hołuczkowie „Złoty Dąb”.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Jeśli mogę, bo dotyczy to m.in. też mojego referatu – Proszę Państwa, udzielaliście w tym roku pożyczkę krótkoterminową, do końca tego roku. Natomiast rozliczenie, które złożyliśmy nie zostało jeszcze zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski, stąd też spotykamy się dzisiaj w tym takim ostatnim dniu roboczym, żeby przedłużyć możliwość udzielenia pożyczki dla Koła Gospodyń. Prawdopodobnie rozliczenie będzie już w styczniu, natomiast „zahaczamy” o kolejny rok budżetowy, stąd prośba, abyście Państwo przegłosowali kwestie pożyczki długoterminowej. W momencie, kiedy będzie już wniosek rozliczony Koło Gospodyń otrzyma pieniądze. Jest to na realizację  
 inwestycji w Rakowej – Siłownia na wolnym powietrzu. Środki wrócą z powrotem, w 100%. Dlatego jest to wnioskowane przez Koło Gospodyń, przez Stowarzyszenie.

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Koło Gospodyń
z Hołuczkowa wyraziło wolę udzielenia osobowości prawnej.

 

Pytań nie było.

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina – opinia Komisji Finansów do uchwały jest pozytywna, nie jednogłośnie – 1 głos się wstrzymał.

 

Głosowanie:

"Za" przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Hołuczkowie „Złoty Dąb” głosowało 13 radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 1. Głosowało 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022 z dnia 27.01.2022r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 r.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022 z dnia 27.01.2022r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska
w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 r. zwiększa plan dochodów oraz zwiększa plan wydatków o 143.000,00 zł. Zmiany nastąpiły w związku z wpłatą pieniędzy
z PFRON – 90% ze 100 na realizację projektu „ Dostępny samorząd”. Wymagało to przyjęcia do budżetu. Zwiększenie planu dochodów w ramach otrzymania środków z Funduszu Pracy jako dofinansowanie do wynagrodzenia z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu „Asystent rodziny” – 3.000,00 zł. Oraz zwiększenie planu dochodów w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozpucie”
z Nadleśnictwem Brzozów o współfinansowanie w wysokości 40,7% całkowitej wartości – 50.000,00 zł. Zwiększenie przychodów i rozchodów w związku z udzieleniem długoterminowej pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Hołuczkowie „Złoty Dąb”. Plan wydatków jest taki sam jak dochodów.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Jeżeli chodzi o administrację publiczną w zał. nr 1 – to chodzi zakup nowego sprzętu? Kwota 90.000,00 zł.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – To są środki do realizacji z PFRON w ramach Programu „Dostępny samorząd”. Tam są wydatki inwestycyjne związane z wymianą drzwi, remontem podjazdu czy tez drzwiami wejściowymi do Urzędu.

Zakup sprzętu jest związany z Programem „Cyfrowa Gmina”.

 

Więcej pytań nie było.

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina – opinia Komisji Finansów do uchwały jest pozytywna.

 

Głosowanie:

"Za" przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022 z dnia 27.01.2022 Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 r.

głosowało 14 radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0. Głosowało 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022-2025.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado uchwała
w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022-2025 odnosi się tylko do zmian, które zostały wprowadzone w poprzedniej uchwale. 

 

Radna Pani Joanna Szylak – Chciałabym, na przyszłość, jednak abyśmy te załączniki dostawali. Nie dostaliśmy załącznika tylko sam projekt uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina – opinia Komisji Finansów do uchwały jest pozytywna

 

Pytań nie było.

Głosowanie:

"Za" przyjęciem uchwały w sprawie zmian wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022-2025.głosowało 14 radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0. Głosowało 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący obradom Pan Stanisław Chabko – Szanowni Państwo, z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzę Państwu niech Nowy Rok będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych i zawodowych marzeń.

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Korzystając z okazji
w imieniu własnym jak i pracowników składam serdeczne życzenia dla Państwa, dla Państwa rodzin, dla wszystkich mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska – i nie tylko – przede wszystkim dużo zdrowia, dużo siły w realizacji swoich planów. Wszystkiego to co najlepsze.

 

Ad. 10. Zakończenie obrad sesji.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych pytań o godzinie 1617 Przewodniczący obradom Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko zamknął obrady XLIV sesji nadzwyczajnej w kadencji 2018-2023 dziękując obecnym za udział. 

 

 

 

 

                                                                                   Wiceprzewodniczący                                                                                     Rady Gminy Tyrawa Wołoska

                 Stanisław Chabko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:
Urszula Wisłocka
Inspektor UG

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XLIII/2022

 •  

Protokół Nr XLIII/2022

z XLIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,

 która odbyła się w dniu 19 grudnia 2022 r.

 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej

 

XLIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tyrawa Wołoska rozpoczęła się 1 grudnia 2022 r. 
o godzinie 1607.

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący obradom Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska  Stanisław Chabko  o godzinie 1607 otworzył obrady XLIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 14 radnych (po rezygnacji w dniu 2 grudnia 2022 r. Przewodniczącego Pana Mariusza Duszczyńskiego)
w sesji wzięło udział 13 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Sesja jest nagrywana i udostępniana za pomocą Internetu.

 

Przewodniczący obradom Pan Stanisław Chabko powitał obecnych na sesji:

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska – Panią Teresę Brzeżawską-Juszczak

Zastępcę Wójta Gminy – Pana Krystiana Domaradzkiego

Skarbnika Gminy – Panią Martę Karnas

Adwokata - Pana Jacka Szparę

Pracowników gminy

Mieszkańców

Panie i Panów radnych obecnych na sesji: 

1.    Radosław Babina

2.    Stanisław Chabko

3.    Bożena Drzyzga

4.    Grzegorz Górniak

5.    Dawid Jach

6.    Grzegorz Martowicz

7.    Bartosz Nitka

8.    Jacek Pisz

9.    Józef Suwaj

10. Joanna Szylak

11. Andrzej Wołoszyn

12. Edward Wołoszyn

13. Jan Wołoszyn

 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/68/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym Gmina Tyrawa Wołoska.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022 z dnia 27.01.2022 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022

9.   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022-2025.

10. Zakończenie sesji.

 

Głosowanie – przyjęcie porządku obrad:

„Za” przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „- 0. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Porządek został przyjęty. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

 

Przewodniczący obradom Pan Stanisław Chabko udzielił głosu Panu Jerzemu Wołoszynowi.

 

Pan Jerzy Wołoszyn - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w dniu 27 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja Prawa oświatowego z dnia 13 grudnia 2016 r.  I w ustawie tej nowe brzmienie uzyskał art. 39 a ust. 2 Stawka za 1 kilometr przebiegu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Do tej pory stawka była wyliczana  wg wzory, który już  nie obowiązuje, gdzie jednym ze składników była cena za paliwo ustalana przez Radę Gminy w drodze uchwały na rok szkolny. Podjęcie uchwały powoduje konieczność zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na zwrot rodzicom osób niepełnosprawnych kosztów dowozu tych osób do placówek oświatowych w wysokości 1.210,17 zł. miesięcznie w stosunku do kosztów ponoszonych obecnie. Podstawą obliczeń było założenie, że wszyscy uczniowie, z których rodzicami podpisano umowy w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do placówki oświatowej zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym, będą uczęszczali na zajęcia przez 20 dni w miesiącu. Ustawa już weszła w życie Rada Gminy jest zobowiązana podjąć uchwałę w ciągu 60 dni licząc od dnia 27 października.

 

Pytań nie było.

Głosowanie:

"Za" przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców głosowało 13 radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0. Głosowało 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado kwestia uchwalenia Statutu była wielokrotnie poruszana na Komisji Statutowej. Myślę, że temat wyczerpaliśmy dość mocno. Państwo uwagi do projektu Statutu wnieśli.

 

Radny Pan Bartosz Nitka – Ja mam nie tyle pytanie w stosunku do uchwały dot. Statutu, tylko tutaj prośba już do Wiceprzewodniczących Rady i do Państwa Wójtów w Dziale III rozdziale I § 36 pkt 3 Komisje tworzy co najmniej 5 radnych, w tym Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego wyłaniani są spośród członków Komisji. I tu mamy taki zapis: „Radni deklarują chęć pracy w danej Komisji” – tutaj sugerowałbym, aby przygotować projekt uchwały dot. ryczałtu, jeżeli chodzi o diety a nie jak to jest teraz. Bo jeżeli będziemy mieli 5, 7, 10 chętnych, co jest z mocy Statutu, to może to wpłynąć niekorzystnie na budżet Gminy.

 

Radny Pan Dawid Jach – Jeszcze jedna sprawa – Dział II, Rozdział III § 21 pkt 1, 5) sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, uwzględniające wyjazdy służbowe (delegacje) wraz z ich uzasadnieniem oraz z wykonania uchwał Rady – proszę o poprawne uzasadnienia.

 

Prowadzący obrady Pan Stanisław Chabko – Odnośnie tych pytań zwracam się do Pana radcy prawnego – jak Pan od strony prawnej widzi te uwagi?

 

Adwokat Pan Jacek Szpara – Jeżeli chodzi o drugie pytanie to nie widzę problemu, aby każdy wyjazd uzasadniać w sprawozdaniu.  Natomiast w kwestii tego ryczałtu ja uważam, że

to w przypadku pracy Rady jest bardziej rozsądne.

 

Prowadzący obrady Pan Stanisław Chabko – Wobec tego czy tę uchwałę należy przyjąć tak jak jest przedstawiona?

 

Adwokat Pan Jacek Szpara – Tak.

 

Więcej pytań nie było.

 

Głosowanie:

"Za" przyjęciem uchwały w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska głosowało 13 radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0. Głosowało 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/68/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym Gmina Tyrawa Wołoska.

 

Zastępca Wójta Gminy Pan Krystian Domaradzki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedstawiony jest Państwu projekt w sprawie zmiany uchwały z 2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli. Projekt był konsultowany ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz innymi instytucjami. Nastąpiła zmiana poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli. Wyrazy „stażysta. kontraktowy, mianowany i dyplomowany” zastąpione zostały wyrazami: „początkujący, mianowany i dyplomowany”. Jeszcze kwestia dodatków dla dyrektora szkoły, zmiany procentowe.

Pytań nie było.

Głosowanie:

"Za" przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/68/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym Gmina Tyrawa Wołoska głosowało 13 radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0. Głosowało 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado proszę o przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wysokość stawek nie ulega zmianie. Zmienia się tylko podstawa prawna. 

 

Pytań nie było.

Głosowanie:

"Za" przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych
głosowało 13 radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0. Głosowało 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado proszę o przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wysokość stawki podatku od nieruchomości została podniesiona o 2% w stosunku do poprzedniego roku.

 

Pytań nie było.

Głosowanie:

"Za" przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości
  głosowało 11 radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 2. Głosowało 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022 z dnia 27.01.2022 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 r.  

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado proszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022 z dnia 27.01.2022 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 r. Uchwała zawiera zwiększenie dochodów w zakresie dodatku węglowego dla mieszkańców, zwiększenie dotacji na przedszkola i zabezpieczenia własnych środków w wysokości 60.000,00 zł na przebudowę drogi, do której ma dodać Nadleśnictwo.

 

Pytań nie było.

 

Głosowanie:

"Za" przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022 z dnia 27.01.2022 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 r.  głosowało 13 radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0. Głosowało 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022-2025.

 

Skarbnik Gminy Pani Marta Karnas – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado proszę o podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022-2025. Wynika to z wprowadzenia zmian w Uchwale zmieniającej sprawy budżetowe.

 

Pytań nie było.

 

Głosowanie:

"Za" przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022-2025 głosowało 13 radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0. Głosowało 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Lista imiennego głosowania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Radosław Babina – Opinia Komisji dot. uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej jest pozytywna.

 

Przewodniczący obradom Pan Stanisław Chabko – Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu, aby były one okresem radości i niepowtarzalnej rodzinnej atmosfery. A Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych i zawodowych marzeń.

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Ja w imieniu własnym jak i pracowników życzę zdrowych i spokojnych Świąt spędzonych w miłej atmosferze. Myślę, że się będziemy widzieć. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.

 

Ad. 10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych pytań o godzinie 1630 Przewodniczący obradom Rady Gminy Tyrawa Wołoska Pan Stanisław Chabko zamknął obrady XLIII sesji nadzwyczajnej w kadencji 2018-2023 dziękując obecnym za udział. 

 

 

 

 

                                                                                  Wiceprzewodniczący                                                                                   Rady Gminy Tyrawa Wołoska

                Stanisław Chabko