Menu Podmiotowe menu ikonka

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Głosowania jawne Radnych Rady Gminy na XXIII sesji w dniu 15.12.2020 r.


1. Przyjęcie porządku obrad
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2021
3 Podjęcie uchwały w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.
5 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.
6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „U Podnóża Gór Słonnych”.

7 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021”.
9 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska - głosowanie z autopoprawką.
10 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi -głosowanie z autopoprawką.


Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Głosowania jawne Radnych Rady Gminy na XX sesji w dniu 17.07.2020 r.

1 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu -zmiana uchwały w sprawiewspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu ZEAS w TyrawieWołoskiej
.
2 Przyjęcie porządku obrad ze zmianą- wprowadzenie punktu -zmiana uchwały wsprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu ZEAS wTyrawie Wołoskiej
3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG XVIII-2020
4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG XIX-2020
5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bircza narealizację zadania usuwania skutków powodzi
6 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opiekinad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt naterenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2020 roku
7 zmiana w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 130.590,00 zł orazprzesunięcie z rozdz. 60016 do rozdz. 60078 planu wydatków inwestycyjnych okwotę 8.000,00 zł.
8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV-81-2020 z dnia 27.01.2020 r.Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020
9 zmiana w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 130.590,00 zł
10 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognoziefinansowej Gminy Tyrawa Wołoska.
11 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej w Tyrawie Wołos
12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV742019 Rady Gminy Tyrawa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
13 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej ocharakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy TyrawaWołoska.
14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowiznynieruchomości położonej w miejscowości Siemuszowa, stanowiącej własnośćGminy Tyrawa Wołoska
15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, położonej w obrębie Rozpucie.
16 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
17 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Głosowania jawne Radnych Rady Gminy na XIV sesji w dniu 27.12.2019 r.

1 Wniosek o wprowadzenie zmiany uchwały Nr XIII-72-2019 w spr. uchwaleniaStatutu GOPS
2 Przyjęcie porządku obrad po zmianach
3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr XIII-2019)
4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-72-2019 RadyGminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia StatutuGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Tyrawa Wołoska
6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV-23-2019 z dnia28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy TyrawaWołoska
7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognoziefinansowej Gminy Tyrawa Wołoska
8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wykreślenia pkt 40
9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty
10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstająodpady komunalne
11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa wGminie Tyrawa Wołoska na rok szkolny 2019-2020 dla rodziców, którymprzysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniówPrzejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Głosowania jawne Radnych Rady Gminy na XII sesji w dniu 30.10.2019 r.

1  Przyjęcie porządku obrad po zmianach - wprowadzeniu trzech uchwał.pdf
2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr XI-2019).pdf
3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programuosłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.pdf
4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasadponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub wschronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.pdf
5 Zmiana zwiększenie przychodów o kwotę 41000 zł z tytułu wolnych środkówcelem zwiekszenia wydatków na zadania inwestycyjne w dziale 90001.pdf
6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV-23-2019 z dnia28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy TyrawaWołoska na 2019 r.pdf
7 dokonanie zmian w WPF w związku z wcześniejszymi zmianami w uchwalebudżetowej.pdf
8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognoziefinansowej Gminy Tyrawa Wołoska.pdf
9 Wniosek o podniesienie podatku od nieruchomości o 2%.pdf
10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku odnieruchomości.pdf
11 Propozycja Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego o podniesienie podatkuod środków transportowych o 3 %.pdf
12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkuod środków transportowych.pdf
13 Wniosek Przewodniczącego Rady, aby Komisja Skrutacyjna liczyła 3 osoby.pdf
14 Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej Uchwałę w sprawie uchwaleniaregulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla którejorganem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.pdf
15 Wniosek o nieodczytywanie projektu uchwały.pdf
16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminuwynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organemprowadzacym jest Gmina Tyrawa Wołoska.pdf
17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określajacegotryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dlanauczycieli zatrudnionych w szkole.pdf
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Głosowania jawne Radnych Rady Gminy na VII sesji w dniu 30.05.2019 r.

1 Przyjęcie porządku obrad
2 Przyjęcie protokołu z V sesji RG
3 Przyjęcie protokołu z VI sesji RG
4 zmiana w rozdz. 80195 na 80104 w zał. dochodów i zał. wydatków
5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych, od 1 września 2019
7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
10 zmiana do projektu uchwały w spr. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - w paragrafie 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020
12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Głosowania jawne Radnych Rady Gminy na II sesji w dniu 12.12.2018r.

1 Głosowanie wniosek o usunięcie 7 punku z obrad sesji rady gminy
2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG wraz ze zmianami
3 wniosek w spawie ilości 2 wiceprzewodniczących rady gminy
4 Skład komisji skrutacyjnej do wyboru wiceprzewodniczących Rady Gmniny
5 zamknięcie listy kandydatów na wiceprzwodniczących
6 Wniosek o liczbę członków komisji rewizyjnej - 5 osób
6.1 Zakończenie listy kandydatów do komisji rewizyjnej
7 Wniosek o gosowanie zasady wyboru poszczególnych kandydatów do komisji rewizyjnej
8 Kandydat Bartłomiej Czerepaniak
9 Kandydat Radosław Babina
10 Kandydat Bożena Drzyzga
11 Kandydat Andrzej Wołoszyn
12 Kandydat Joanna Szylak
13 Kandydat Grzegorz Martowicz
14 Kandydat Bartosz Nitka
15 Kandydat Jan Wołoszyn
16 Wniosek o składu 5 osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa
17 Zamknięcie listy kandydatów Komisji Skarg i Wniosków
18 Wniosek w sprawie zasad głosaowania na przewodniczącego Komisji skarg i wniosków
19 Kandydat Grzegorz Martowicz
20 Kandydat Radosław Babina
21 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa (projekt uchwały nr II-4-2018)
22 wniosek ilości 5 członków w komisji finansów oraz Oświatowej
23 wniosek o dowolną ilość członków w komisji Finansów oraz oświatowej
24 Zamknięcie listy kandydatów do komisji finansów
25 Wniosek o głosowanie na poszczególnych kandydatów do komisji finansów
26 Kandydat Joanna Szylak
27 kandydat Bartosz Nitka
28 kandydat Grzegorz Górniak
29 kandydat Stanisław Chabko
30 kandydat Jan Wołoszyn
31 kandydat Radosław Babina
32 kandydat Józef Suwaj
33 kandydat Bożena Drzyzga
34 wniosek o uzupełnienie składu komisji spośród radnych który otrzymali jednakową ilość głosów
35 Kandydat Stanisław Chabko
36 Kandydat Jan Wołszyn
37 Kandydat Bożena Drzyzga
38 Kandydat Jan Wołszyn
39 Kandydat Bożena Drzyzga
40 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Oświaty
41 Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i skaładów osobowych (projekt uchwały nr II-5-2018)
42 wniosek o zmianę w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska wynagrodzenie zasadnicze 4000, dodatek funkcyjny 1000, dodatek specjalny 20%
43 wniosek o zmianę w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska wynagrodzenie zasadnicze 4000, dodatek funkcyjny 1900, dodatek specjalny 30%
44 wniosek o zmianę w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska wynagrodzenie zasadnicze 4700, dodatek funkcyjny 1900, dodatek specjalny 40%
45 Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska (projekt Uchwały nr II-6-2018)
46 wniosek o nieodczytywanie treści uchwał
47 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r. (projekt uchwały nr II-7-2018)
48 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” (projekt  uchwały nr II-8-2018)
49 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (projekt uchwały nr II-9-2018)
50 Uchwała w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji (projekt  uchwały nr II-10-2018)
51 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt  uchwały nr II-11-2018)
52 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (projekt  uchwały nr II-12-2018)
53 Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej (projekt  uchwały nr II-13-2018)
54 Wniosek o utworzenie Komisji Statutowej
55 Uchwała w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II-14-2018)

Przejdź do wpisu
  •  

Głosowanie jawne Radnych Rady Gminy nad składem osobowym Komisji Skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy na I sesji w dniu 19.11.2018r.

Przejdź do wpisu
Powrót