Menu Podmiotowe menu ikonka

LI/270/2023

 •  

UCHWAŁA NR LI/270/2023

RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 4 września 2023 r.

 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

             Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ust. 2-4, art. 37 ust. 3
i 4, art. 38 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2021 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) w związku z
§ 3 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się z dniem 1 stycznia 2023 r. miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w następującej wysokości:

1)      wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 9434,00 zł;

2)      dodatek funkcyjny  - kwocie 2900,00 zł ;

3)      dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego              i dodatku   funkcyjnego w kwocie – 3700,20 zł;

4)      dodatek za wieloletnią pracę obliczany na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy   o pracownikach samorządowych.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXI/161/2021 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

Przejdź do wpisu

LI/269/2023

 •  

UCHWAŁA NR LI/269/2023

Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej

z dnia 4 września 2023 r.

 

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Tyrawa Wołoska  oraz jego zastępcy w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza

 

Na podstawie art.70 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), oraz § 9 ust. 2 Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza z siedzibą w Lesku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 poz. 3555),

 

Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej,

 

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

1.      Wyznacza się dodatkowego przedstawiciela Gminy Tyrawa Wołoska w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza z siedzibą w Lesku w osobie Pana Bartosza Nitki  – Radnego Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

2.      Wyznacza się Panią Elżbietę Dytko na zastępcę osoby, o której mowa w ust. 1.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

Przejdź do wpisu

LI/268/2023

 •  

UCHWAŁA NR LI/268/2023

RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 4 września 2023r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r., poz.40 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

§ 1

 l. Z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.);

2)  podmiocie — należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne;

3)  Wójcie — należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tyrawa Wołoska;

4)  Radzie Gminy — należy przez to rozumieć Radę Gminy Tyrawa Wołoska;

5)  Urzędzie — należy przez to rozumieć Urząd Gminy Tyrawa Wołoska;

6)  Gminie — należy przez to rozumieć Gminę Tyrawa Wołoska;

7)  BIP — należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Tyrawa Wołoska;

8)  ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2023 r., poz.

720);

9)  ustawie o finansach publicznych — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r., 1634 z późn. zm.).

§ 2

 Dotacja, o której mowa w § l, może zostać udzielona na finansowanie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy.

§ 3

 O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,

§ 4

 1. Dotacja może zostać udzielona na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po złożeniu tego wniosku.

2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy więcej niż jednym zabytku.

 

 

§ 5

 Dotacja, o której mowa w § l, może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy, na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

§ 6

 l . Udzielenie dotacji, o której mowa w § l, może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku w tej sprawie.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta do dnia 30 października danego roku budżetowego.

§ 7

1.       Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

l) informacje o wnioskodawcy, w tym imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wnioskodawcy będącego osobą fizyczną albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną, numer rachunku bankowego;

2)  informacje o zabytku, w tym wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia, numeru i daty wpisu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, tytułu prawnego do zabytku;

3)  szczegółowy opis prac lub robót przy zabytku i termin ich wykonania;

4)  całkowity koszt prac lub robót przy zabytku;

5)  określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

6)  wysokość udziału środków własnych i z innych źródeł;

7)  harmonogram i kosztorys prac lub robót przy zabytku.

2.   Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3.    Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

l) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

2)  decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków — w przypadku zabytków rejestrowych;

3)  pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac lub robót, objętych wnioskiem — w przypadku zabytków rejestrowych;

4)  pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli wymaga tego charakter prac lub robót;

5)  kosztorys inwestorski lub ofertowy prac lub robót określonych we wniosku;

6) dokument poświadczający prawo osoby/osób wskazanej/wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji do reprezentowana wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych,

7) dokumentację fotograficzną zabytku ukazującą jego stan zachowania.

§ 8

1.       Wnioskodawcy dla którego uzyskanie dotacji celowej stanowi pomoc de minimis, de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie może być przyznana dotacja, o której mowa w § 1 w przypadkach i na zasadach określonych w zależności od prowadzonej w zabytku działalności w:

l) Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 z późn zm.) w takim przypadku pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.;

2)  Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 9 z późn. zm.), w takim przypadku pomoc de minimis w sektorze rolnym na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2028 r.;

3)  Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L. 190, z 28.06.2014 r. str. 45 z późn. zm.) w takim przypadku pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.

2.             Do udzielenia dotacji celowej, jako pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie mają również zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy.

3.             W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć zaświadczenia, oświadczenia oraz informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzone w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4.             Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

5.             Zakres informacji przedstawianych przez podmioty wymienione w ust. 3 i 4 określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

6.             Wniosek o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z przedłożonymi dokumentami, w tym dokumentami, o których mowa w ust. 3 i 4, podlega weryfikacji w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi pomocy publicznej.

§ 9

1.              Wójt dokonuje weryfikacji złożonych wniosków i przedkłada Radzie Gminy propozycję udzielenia dotacji w określonej przez siebie wysokości. Zweryfikowane przez Wójta wnioski stanowią podstawę do ujęcia planowanych dotacji w uchwale budżetowej Gminy.

2.              Wnioski niespełniające wymagań formalnych nie podlegają dalszemu rozpatrywaniu o czym wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia oceny formalnej wniosków.

3.              Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej przez wnioskodawcę wysokości.

4.              Kwoty dotacji ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej. W odrębnej uchwale Rada Gminy określa beneficjenta, kwotę przyznanej dotacji oraz prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację.

5.              O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji Wójt informuje zainteresowane podmioty.

§ 10

 Zakres prac lub robót objętych dotacją oraz jej wysokość są ustalane odrębnie dla każdego wniosku.

§ 11

 Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a Gminą.

§ 12

 Zwrot dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub  nadmiernej wysokości następuje na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w trybie określonym w zawartej umowie dotacyjnej.

§ 13

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

 Traci moc uchwała nr XVIII/113/08 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczenia i kontroli.

§ 15

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.   

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/268/2023
Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 4 września 2023 r.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

WNIOSEK

o udzielenie w roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. Osoba Fizyczna

Imię i Nazwisko

 

Adres

 

Nr telefonu i/lub adres e-mail

 

2. Jednostka organizacyjna

Nazwa

 

Siedziba

 

Forma organizacyjno-prawna

 

Nazwa i nr rejestru/ewidencji

 

 

 

REGON

 

Imię i nazwisko oraz pełnione funkcje osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z danymi rejestrowanymi, uchwałami lub upoważnieniami)

 

 

 

Nr telefonu i/lub adres e-mail

 

3. Konto bankowe Wnioskodawcy (nazwa banku, adres, nr konta)

 

 

 

4. Tytuł prawny do zabytku

 

 

 

II. INFORMACJE O ZABYTKU

 

Nazwa zabytku

 

 

Miejsce położenia zabytku (adres)

 

 

Numer w rej estrze zabytków/ gminnej ewidencji zabytków

 

 

Data wpisu do rejestru zabytków/gminnej ewidencji zabytków

 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC LUB ROBÓT PRZY ZABYTKU

 

1. Zakres rzeczowy prac lub robót

 

 

 

2. Uzasadnienie celowości wykonania prac lub robót

 

 

 

         

 

 

 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA PRAC LUB ROBÓT

V. PRZEWIDYWANE KOSZTY PRAC LUB ROBÓT PRZY ZABYTKU

l . Całkowity koszt prac lub robót przy zabytku

(słownie:

2. Wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca

(słownie:

3. Wysokość udziału środków własnych

(słownie:

4. Wysokość środków z innych źródeł

(słownie:

VI. HARMONOGRAM 1 KOSZTORYS PRAC LUB ROBÓT PRZY ZABYTKU

Termin przeprowadzenia prac lub robót przy zabytku

(miesiąc, rok)

Rodzaj prac lub robót przy zabytku

Koszt ogółem

(zł)

Koszt z podziałem na źródła finansowania

Dotacja

Środki własne

Inne źródła (wskazać jakie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

               

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia dotacji objętej niniejszym wnioskiem, zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 (Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do działania w imieniu Wnioskodawcy)

 

 

 (Miejscowość i data)

 

Przejdź do wpisu

LI/267/2023

 •  

UCHWAŁA Nr LI/267/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 4 września 2023 r.

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego:

„Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

 uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Gminę Tyrawa Wołoska do realizacji projektu zintegrowanego pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj” (LIFE PODKARPACKIE) realizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach Programu Działań na Rzecz Środowiska i Klimatu (LIFE).

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powyższy program finansowany jest w 60% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, 35% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe 5%
to wkład własny beneficjenta – ok. 44.200, 00 zł na okres 6 lat. Budżet całego projektu realizowanego przez Podkarpacie miałby wynosić ok. 23 mln euro czyli 115 mln zł. Planowany czas trwania projektu to okres 10 lat, czyli od stycznia 2024 roku do stycznia 2033 roku.

 

Celem projektu life podkarpackie jest wdrażanie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.

Przejdź do wpisu

LI/266/2023

 •  

Uchwała nr LI/266/2023

 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1249) Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej

 

uchwala, co następuje:

 

                                                           § 1.

1. Ustala się tryb i sposób  powoływania oraz odwoływania członków oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem”

2. W celu powołania członków Zespołu Wójt Gminy Tyrawa Wołoska występuje do podmiotów określonych w art. 9a ust. 3 pkt 1–6  ,ust. 3a , ust.4  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot
w Zespole.

3. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska może także wystąpić do podmiotów określonych w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole.

4. Po uzyskaniu od instytucji i organów wskazanych w ust. 2 i 3 danych osób wyznaczonych przez te podmioty Wójt Gminy Tyrawa Wołoska podpisuje z tymi podmiotami porozumienie
 i powołuje wyznaczone osoby do Zespołu w drodze zarządzenia.

 5. Członków Zespołu powołuje Wójt Gminy Tyrawa Wołoska  na czas nieokreślony.

 

                                                         § 2.

1. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska  odwołuje członka Zespołu w drodze Zarządzenia:

1) z własnej inicjatywy,

2) na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu,

3) w przypadku pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Zespołu,

2. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach określonych dla powołania członka.

3. Odwołanie członka Zespołu powoduje obowiązek uzupełnienia składu Zespołu, poprzez powołanie nowego członka, będącego przedstawicielem tego samego podmiotu, z którym zawarto porozumienie.

4. Uzupełnienie składu Zespołu powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty odwołania poprzedniego członka Zespołu.

                                                           § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

                                                            § 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Tyrawa Wołoska Nr VII/41/2019 z dnia 30 maja 2019r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

                                                          § 5.

Uchwała wchodzi w życie   po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

Przejdź do wpisu

LI/265/2023

 •  

UCHWAŁA Nr  LI/265/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 4 września 2023 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026

 

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 231 ust. 1 i 232 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 

Zmienia się uchwałę Nr XLV/235/2023 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31.01.2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026 w ten sposób, że:

-       w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 wprowadza się nowy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

                                                

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

Przejdź do wpisu

LI/264/2023

 •  

UCHWAŁA Nr   LI/264/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 4 września 2023 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023 z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy  Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm)

 

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.778.923,25 zł zgodnie
 z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 293.001,31 zł zgodnie
 z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

                                              

 

§ 2

 

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1.485.921,94 zł z kwoty 6.424.268,83 do kwoty 4.938.346,89 zł, którego źródłem pokrycia ustala są:

 

a)      przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905            w kwocie                                                                                         1.633.026,26 zł

b)     przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  § 906 w kwocie       87.500,00 zł  

c)      nadwyżki z lat ubiegłych  § 957 w kwocie                                    3.131.820,63 zł

d)     przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych        § 951  w kwocie                                                                                  86.000,00 zł

 

2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1.485.921,94 zł z kwoty
      6.424.268,83 zł do kwoty 4.938.346,89

 

Plan przychodów po zmianach :

 

§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków        pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie                     1.633.026,26 zł

§ 906  przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  w kwocie

                                                                                                                  87.500,00 zł  

§ 957  nadwyżki z lat ubiegłych                                                          3.131.820,63 zł

§ 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

                                                                                                                           86.000,00 zł

 

 

§ 3

 

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

 

DOCHODY:

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

553,74

85395

 

Pozostała działalność

553,74

 

 

 

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

553,74

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI:

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

553,74

85395

 

Pozostała działalność

553,74

 

3110

Świadczenia społeczne

542,88

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10,86

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

 

§ 5

 

Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                                                                                   Załącznik Nr 1

                                                                                                                                             do UCHWAŁY Nr    LI/264/2023

                                                                                                                                                          Rady Gminy Tyrawa Wołoska

                                                                                                                                                                           z dnia 04.09.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa jednostki sprawozdawczej

TYRAWA WOŁOSKA

 
 

Nr dokumentu

Uchwała Rady Gminy Nr LI/264/2023

 
 

Data podjęcia

2023-09-04

 
 

Rodzaj

Plan dochodów

 
 
 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

 
 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

80 000,00

 
 

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

80 000,00

 
 

 

 

2330

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80 000,00

 
 

758

 

 

Różne rozliczenia

1 500 000,00

 
 

 

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 500 000,00

 
 

 

 

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

1 500 000,00

 

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

22 921,94

 

 

 

 

2030

Dotacja celopwa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

11 553,52

 

 

 

 

6330

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

11 368,42

 

 

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

553,74

 
 

 

85395

 

Pozostała działalność

553,74

 
 

 

 

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

553,74

 
 

855

 

 

Rodzina

3 447,57

 
 

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 447,57

 
 

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

3 447,57

 
 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12 000,00

 
 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

12 000,00

 
 

 

 

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

12 000,00

 

 

 

 

6260

Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

160 000,00

 

 

 

 
   

1 778 923,25

 
   
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Załącznik Nr 2

                                                                                                do UCHWAŁY Nr  LI/264/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

                 z dnia 04.09.2023 r.

 

 

 

Nazwa jednostki sprawozdawczej

TYRAWA WOŁOSKA

Nr dokumentu

Uchwała Rady Gminy Nr LI/264/2023

Data podjęcia

2023-09-04

Rodzaj

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

80 000,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

80 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

80 000,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

553,74

 

85395

 

Pozostała działalność

553,74

 

 

3110

Świadczenia społeczne

542,88

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10,86

855

 

 

Rodzina

3 447,57

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 447,57

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 447,57

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22 010,97

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

22 010,97

 

 

6100

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Tyrawa Wołoska, Siemuszowa oraz Rakowa

22 010,97

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

186 989,03

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

186 989,03

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

Remont świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie

-26 465,92

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja Budynku Świetlicy Wiejskiej w Hołuczkowie

210 465,92

 

 

6100

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Rozpuciu

-22 010,97

Razem:

293 001,31

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

 

Uchwała Nr LI/264/2023 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 04.09.2023r.

 

 

1.      Zmiany w planie dochodów 

 

Dochody majatkowe:

 

W dziale 758

 

rozdział 75814 wprowadzenie planu dochodów tytułem dotacji celowych, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – decyzja Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.85.2023 z dnia 14.08.2023 r.                             + 11.368,42 zł

 

W dziale 921

 

rozdział 92109 zwiększenie planu dochodów – wniosek nr: 215310/22/A1 o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                           +160.000,00 zł

 

 

 

 

Dochody bieżące:

 

W dziale 758

 

rozdział 75814 wprowadzenie planu dochodów tytułem dotacji celowych, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – decyzja Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.85.2023 z dnia 14.08.2023 r.                             + 11.553,52 zł

 

 

W dziale 010

 

rozdział 01042 zwiększenie planu dochodów - umowa Nr RG.I.7152.18.3.2023 – dotacja na realizację zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie

- Hołuczków,   dz. o nr ewid. 338

- Siemuszowa,  dz. o nr ewid. 329

- Rakowa,  dz. o nr ewid. 304/1, 425/3

                                                                                                                           + 80.000,00 zł

W dziale 758

 

rozdział 75802 zwiększenie planu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma ST3.4751.1.9.2023                                                                              + 1.500.000,00 zł

 

W dziale 853

 

rozdział 85395 zwiększenie planu dochodów na podstawie pism ŚR-V.946.22.26.2023, ŚR-V.946.22.27.2023 oraz wniosków o refundację podatku VAT za gaz                               + 553,74 zł                                                                                                          

 

 

W dziale 855

 

rozdział 85502 zwiększenie planu z tytułu wpływów z rozliczeń składek na ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                             + 3.447,57 zł

 

 

W dziale 921

 

rozdział 92109 zwiększenie planu dochodów – umowa o dofinansowanie Nr 76/OW-IX.072.5.61.2023/2023 na realizację zadania „ Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy etap II” w miejscowości Hołuczków                             + 12.000,00 zł

                                  

                                                                                                                          

                                                                       Razem dochody bieżące:     + 1.607.554,83 zł

                                                                       Ogółem dochody:                 + 1.778.923,25 zł

      

 

2. Zmiany w planie wydatków

 

Wydatki majątkowe:

 

W dziale 900

 

rozdział 90015 zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Tyrawa Wołoska, Siemuszowa oraz Rakowa” środki RFIL   +  22.010,97 zł

 

 

W dziale 921

 

rozdział 92109 zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Rozpuciu” środki z RFIL - 22.010,97 zł

zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie”  z dotacji 160.000,00 zł; wkład własny 24.000,00 zł + 26.465,92 zł (przesunięcie z wydatków remontowych ujętych w Uchwale Budżetowej na 2023 rok)                                                                      

                                                                                                                          + 210.465,92 zł   

                                                                       Razem wydatki majątkowe:  + 210.465,92 zł

 

 

Wydatki bieżące:

 

W dziale 010

 

rozdział 01042 zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie

- Hołuczków,   dz. o nr ewid. 338

- Siemuszowa,  dz. o nr ewid. 329

- Rakowa,  dz. o nr ewid. 304/1, 425/3

                                                                                                                           + 80.000,00 zł

 

W dziale 853

 

rozdział 85395 zwiększenie planu wydatków na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz

                                                                                                                            +     553,74 zł

                           

 

 

W dziale 855

 

rozdział 85502 zwiększenie planu wydatków tytułem przekazania rozliczeń składek na ubezpieczenia                                                                                                      +  3.447,57 zł  

 

 W dziale 921

                                                                                                                                                                                                                                                   

rozdział 92109 zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „ Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy etap II” w miejscowości Hołuczków  środki                         z dofinansowania 12.000,00 zł, środki z Mienia Wiejskiego sołectwa Hołuczków 13.000,00                                                                                                                         + 25.000,00 zł

zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie” (przesunięcie planu wydatków na majątkowe nazwa zadania: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie”)                         - 26.465,92 zł

 

                                                                       Razem wydatki bieżące:                82.535,39 zł

                                                                       Ogółem wydatki:                      293.001,31 zł

 

Przejdź do wpisu

L/263/2023

 •  

UCHWAŁA Nr L/263/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 10 lipca 2023 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026

 

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226 - 232 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

 

 

§ 1.  Zmienia się uchwałę Nr XLV/235/2023 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31.01.2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026 w ten sposób, że:

-       w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 wprowadza się nowy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.  Ustala się  przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.  Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

ogółem do kwoty        17.415.315,00 zł,

 

w tym:

1)      2024 rok do kwoty 9.129.215,00 zł

2)      2025 rok do kwoty 4.750.000,00 zł

3)      2026 rok do kwoty 3.536.100,00 zł

 

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

 

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

Przejdź do wpisu

L/262/2023

 •  

UCHWAŁA Nr L/262/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 10 lipca 2023

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023 z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy  Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270)

 

 

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1      1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.852,00 zł zgodnie
             z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.739.620,77 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

                                              

§ 2      1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 3.736.768,77 zł z kwoty 2.687.500,06 do kwoty 6.424.268,83 zł, którego źródłem pokrycia ustala są:

 

a)      przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905            w kwocie                                                                                               60.931,49 zł

b)     przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  § 906 w kwocie       87.500,00 zł  

c)      nadwyżki z lat ubiegłych  § 957 w kwocie                                    6.189.837,34 zł

d)     przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych        § 951  w kwocie                                                                                  86.000,00 zł

 

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 3.736.768,77 zł z kwoty
      2.687.500,06 zł do kwoty 6.424.268,83

 

Plan przychodów po zmianach :

 

§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków        pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie                          60.931,49 zł

§ 906  przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  w kwocie

                                                                                                                  87.500,00 zł  

§ 957  nadwyżki z lat ubiegłych                                                          6.189.837,34 zł

§ 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

                                                                                                                           86.000,00 zł

 

 

§ 3 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 5 Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.

 

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                                                                                   Załącznik Nr 1

                                                                                                                                               do UCHWAŁY Nr   L/262/2023

                                                                                                                                                          Rady Gminy Tyrawa Wołoska

                                                                                                                                                                           z dnia 10.07.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa jednostki sprawozdawczej

TYRAWA WOŁOSKA

 
 

Nr dokumentu

Uchwała Rady Gminy Nr L/262/2023

 
 

Data podjęcia

2023-07-10

 
 

Rodzaj

Plan dochodów

 
 
 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

 
 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 000,00

 
 

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2 000,00

 
 

 

 

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2 000,00

 
 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

852,00

 
 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

852,00

 
 

 

 

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

852,00

 
 

 

 
   

2 852,00

 
   
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Załącznik Nr 2

                                                                                                do UCHWAŁY Nr  L/262/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

                 z dnia 10.07.2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

TYRAWA WOŁOSKA

Nr dokumentu

Uchwała Rady Gminy Nr L/262/2023

Data podjęcia

2023-07-10

Rodzaj

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 602 489,00

 

01043

 

Infrastruktura wodociągowa wsi

646 693,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wodociąg na terenie gminy Tyrawa Wołoska (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst)

646 693,00

 

01044

 

Infrastruktura sanitacyjna wsi

955 796,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1/ Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni scieków na trzy pompownie i jedną główną oczyszczalnię z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury-Hołuczków (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst)

2/ Inspektor Nadzoru dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Woloska”   

952 146,00

 

 

3 650,00

600

 

 

Transport i łączność

-2 015,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

-2 015,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Korekta wg umowy dot. przedsięwzięcia: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Woloska, Rozpucie, Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa”

-2 015,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

999 970,20

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

999 970,20

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa GOK

999 970,20

750

 

 

Administracja publiczna

60 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

60 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 094,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 291,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

615,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

250 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

250 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-20 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

270 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

426 215,60

 

80101

 

Szkoły podstawowe

424 215,60

 

 

6100

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości

Tyrawa Wołoska

424 215,60

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

10 200,00

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

10 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 200,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

362 898,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

52 652,18

 

 

6100

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

52 652,18

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

273 245,82

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa

200 000,00

 

 

6100

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Tyrawa Wołoska, Siemuszowa oraz Rakowa

73 245,82

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

35 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

35 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

29 862,97

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

29 862,97

 

 

4270

Zakup usług remontowych

852,00

 

 

6100

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Rozpuciu

22 010,97

 

 

6220

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

7 000,00

Razem:

3 739 620,77

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

 

 

PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK

BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI

SFINANSOWANYCH W 2023 ROKU

 

 

Lp.

Jednostka organizacyjna

Dział

Rozdz.

Dochody

                   w tym:

Wydatki

Ogółem

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Szkoła Podstawowa

w Tyrawie Wołoskiej

801

 

80101

22.500

22.500

22.500

0,00

2.

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

801

80103

7.500

7.500

7.500

0,00

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

30.000

 

30.000

 

30.000

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

 

Uchwała Nr L/262/2023 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 10.07.2023r.

 

 

1   Zmiany w planie dochodów 

 

Dochody bieżące:

 

W dziale 900

 

rozdział 90005 zwiększenie planu dochodów w ramach Porozumienia z dnia 16.12.2020r.

z WFOŚiGW w Rzeszowie zmienionego aneksem nr 3 z dnia 01.09.2022 r. dotyczącego prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego realizującego Program „Czyste Powietrze”                                                                                                            + 2.000,00  

 

W dziale 921

 

rozdział 92109 zwiększenie planu dochodów tytułem odszkodowania w związku z likwidacją szkody – uszkodzenie mienia – budynek Hołuczków 73                +    852,00  

 

           

                                                                       Razem dochody bieżące:            + 2.852,00 zł

 

      

Wydatki bieżące:

 

W dziale 750

 

rozdział 75023 zwiększenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie dla prawnika

                                                                                                                            +  30.000,00 zł

zwiększenie planu wydatków na (dodatkowe 0,5 etatu) wynagrodzenie dla informatyka                                                                                                        +  30.000,00 zł

 

 

W dziale 754

 

rozdział 75412 przesunięcie planu wydatków na zakup kamery termowizyjnej dla OSP

                                                                                                    § 4210            -  20.000,00 zł

 

W dziale 801

 

Rozdział 80113 zwiększenie planu wydatków na realizację dowozu uczniów do szkoły w celu zabezpieczenia kwoty potrzebnej do podpisania umowy na dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2023/2024                                                                                                     + 2. 000,00 zł

 

W dziale 852

 

rozdział 85203 zwiększenie planu wydatków w związku z umieszczeniem 1 bezdomnego     w Schronisku dla bezdomnych, pokrycie kosztów pobytu bezdomnego w w/w Placówce

                                                                                                                           +10.200,00 zł

                                                                                                                  

 W dziale 900

 

rozdział 90005 zwiększenie planu wydatków  dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego realizującego Program „Czyste powietrze”      + 2.000,00 zł

 

rozdział 90019 zwiększenie  planu wydatków na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyrawa Wołoska”                                  + 35.000,00 zł

 

W dziale 921

 

rozdział  92109 zwiększenie planu wydatków tytułem remontu w celu naprawienia szkody

                                                                                                                             +   852,00 zł

                                   

                                                                      Razem wydatki  bieżące:          + 90.052,00 zł  

 

Wydatki majątkowe:

 

W dziale 010

 

rozdział 01043 wprowadzenie planu wydatków na zadanie: Wodociąg na terenie gminy Tyrawa Wołoska (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst)               + 646.693,00 zł

 

rozdział 01044 wprowadzenie planu wydatków na zadanie: Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni scieków na trzy pompownie i jedną główną oczyszczalnię z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury-Hołuczków (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst)                                                                                + 952.146,00 zł

zwiększenie planu wydatków na Inspektora Nadzoru dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Woloska”     +   3.650,00 zł

 

W dziale 600

 

rozdział 60016 zmnieszenie planu wydatków wg umowy dot. przedsięwzięcia: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Woloska, Rozpucie, Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa”                                                                                                       - 2.015,00 zł

 

W dziale 700

 

rozdział 70005 wprowadzenie planu wydatków na Przebudowę GOK” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca odporność)                                             + 999.970,20                                

W dziale 754

 

rozdział 75412 przesunięcie planu wydatków na zakup kamery termowizyjnej dla OSP

                                                                                                  § 6060                  + 20.000,00 zł

zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rozpuciu                                + 250.000,00 zł    

 

                           

 

 

W dziale 801

 

rozdział 80101 wprowadzenie planu wydatków na „Przebudowę wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tyrawa Wołoska” środki z RFIL

                                                                                                                          + 424.215,60 zł

 

W dziale 900

 

rozdział 90001 wprowadzenie planu wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” – środki z RFIL                                                                                +   52.652,18 zł                                   

 

rozdział  90015 wprowadzenie planu wydatków na zadanie „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Tyrawa Wołoska, Siemuszowa oraz Rakowa – środki RFIL  + 73.245,82 zł

wprowadzenie planu wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa”  - środki własne                              +  200.000,00 zł

 

W dziale 921

 

rozdział 92109 wprowadzenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Rozpuciu"                       +  22.010,97 zł

 

zabezpieczenie środków finansowych dla GOK, na wkład własny w związku z realizacją zadania pn.: „Zakup wyposażenia dla GOK Tyrawa Wołoska zwiększeniem potencjału edukacyjno-animacyjnego” w ramach Programu „Infrastruktura domów kultur 2023”                                                                                          +  7.000,00 zł

 

                                                              Razem wydatki majątkowe:        + 3.649.568,77 zł

 

                                                              Ogółem wydatki:                          + 3.739.620,77 zł

Przejdź do wpisu

XLIX/261/2023

 •  

UCHWAŁA Nr XLIX/261/2023

 

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40
z późn. zm.) oraz  art. 271 ust.1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. Zm.)

RADA GMINY

uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

1)   sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2022 r.;

2)   rocznym sprawozdaniem finansowym Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2022 wraz

z informacją dodatkową;

3)   opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

4)   informacją o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska,

5)   stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska z tytułu wykonania budżetu za rok 2022,

nie udziela się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z wykonania budżetu
za rok 2022.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

Przejdź do wpisu

XLIX/260/2023

 •  

UCHWAŁA NR XLIX/260/2023
RADY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 28 czerwca 2023 r.


w sprawie ustalenia wysokości  i zasad wypłacanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 


Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:


§ 1

1.      Za udział  w pracach  Rady  Gminy  Tyrawa Wołoska radnemu przysługuje dieta naliczana w stosunku miesięcznym w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Gminy Tyrawa Wołoska .

2.    Ustala się wysokość diety, o której mowa w ust. 1 dla:

1) radnego pełniącego funkcję przewodniczącego rady w wysokości – 1.600,00 zł

2) radnego pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego rady w wysokości – 1.200,00 zł

3) radnego pełniącego funkcję przewodniczącego komisji stałej w wysokości
– 1.200,00 zł

4) radnego pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego komisji stałej w wysokości
– 1.100,00 zł

5) pozostałych radnych w wysokości – 1.000,00 zł

3.    W przypadku pełnienia kilku funkcji wskazanych w ust. 1 radnemu przysługuje miesięcznie jedna dieta w najwyższej przewidzianej wysokości.

4.    Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstało prawo do diety, na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach rady i komisjach. 

5.    Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.

 

§ 2

Ustalona w § 1 wysokość diet obowiązuje od dnia 1 października 2023r.


§ 3

1.        Wysokość miesięcznej diety radnego, a w tym radnego pełniącego funkcję, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-4 ulega obniżeniu o 25% za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Gminy oraz o 20% za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem.

2.        Podstawą do obniżenia diety są listy obecności z sesji lub posiedzeń komisji.

3.        Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały mu obecność na sesji lub posiedzeniu komisji, dieta nie ulega zmniejszeniu. W takim przypadku radny ma obowiązek poinformować Przewodniczącego Rady o rodzaju wypełnianych obowiązków i okresie w jakim były realizowane.

4.        W przypadku pełnienia funkcji przez radnego przez niepełny miesiąc z powodu choroby, urlopu lub innej przyczyny dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania funkcji w danym miesiącu.

5.        Radny zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Gminy o czasowym nie wykonaniu obowiązków związanych z pełnieniem mandatu, podając okres w którym obowiązki te nie były wykonywane.

6.        Informację, o której mowa w ust. 3 i 5 należy przedłożyć Przewodniczącemu Rady najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, którego sytuacja dotyczy.

 

§ 4

W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie.   


§ 5

1. Z tytułu podróży służbowej podjętej w celu realizacji zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu radnego poza obszarem Gminy Tyrawa Wołoska, radnemu przysługują diety i zwrot kosztów podróży ustalone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Radnemu, który za zgodą Przewodniczącego Rady, odbył przejazd służbowy pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Tyrawa Wołoska, przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu tego pojazdu w wysokościach określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.).

§ 6

Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub o przeznaczeniu jej na inny, wskazany w oświadczeniu cel.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XIII/78/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie w wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Tyrawa Wołoska

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

Przejdź do wpisu

XLIX/259/2023

 •  

UCHWAŁA NR XLIX/259/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 28 czerwca 2023r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023, poz. 40 z późn. zm)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale Nr II/4/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska wprowadza się następujące zmiany:

-  w § 2 odwołuje się ze składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska  radnego Grzegorza Martowicza.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 3.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

                                                                        

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Radny Grzegorz Martowicz złożył w dniu 22.05.2023 r. pisemną rezygnację z członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz z funkcji Przewodniczącego tejże Komisji.

W związku z powyższym został przygotowany przedmiotowy projekt uchwały do podjęcia przez Radę Gminy Tyrawa Wołoska.

Przejdź do wpisu

XLIX/258/2023

 •  

 UCHWAŁA NR XLIX/258/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.) oraz § 36 pkt. 3 Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (Dz. U. z 2023 r. poz. 398)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale Nr II/5/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych wprowadza się następujące zmiany:

- w § 3 pkt. 2 powołuje się do składu osobowego Komisji Oświatowo – Społecznej radnego Jacka Pisza i radną Elżbietę Dytko.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 

§ 3.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

                                                                      

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie § 36 pkt. 3 Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (Dz. U. z 2023 r. poz. 398) radny Jacek Pisz i radna Elżbieta Dytko zadeklarowali w formie pisemnej chęć pracy jako członkowie w Komisji Oświatowo – Społecznej.

W związku z powyższym został przygotowany przedmiotowy projekt uchwały do podjęcia przez Radę Gminy Tyrawa Wołoska.

Przejdź do wpisu

XLIX/257/2023

 •  

 UCHWAŁA NR XLIX/257/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 28 czerwca 2023r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023, poz. 40 z późn. zm) oraz § 36 pkt. 3 Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (Dz. U. z 2023 r. poz. 398)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale Nr II/3/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska wprowadza się następujące zmiany:

-  w § 1 powołuje się do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska  radnego Dawida Jacha.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tyrawa Wołoska

§ 3.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

                                                                        

 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie § 36 pkt. 3 Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (Dz. U. z 2023 r. poz. 398) radny Dawid Jach zadeklarował w formie pisemnej chęć pracy jako członek w Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym został przygotowany przedmiotowy projekt uchwały do podjęcia przez Radę Gminy Tyrawa Wołoska.

Przejdź do wpisu

XLIX/256/2023

 •  

UCHWAŁA Nr XLIX/256/2023
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2023 roku”

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.), Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVI/242/2023 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2023 roku” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Na realizację zadań w ramach niniejszego programu planuje się na rok 2023 kwotę 23.000,00 zł.

2.  Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych zadań:

1) odławianie bezdomnych zwierząt wraz z kompleksową opieką w tym: świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, udzielanie pomocy weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, świadczenie usług przez schronisko w zakresie opieki nad przyjętymi zwierzętami  -  16.000,00 zł                                                                                                                                                                           

2) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstw    300,00                            

3) dokarmianie kotów wolnożyjących                                                                                 200,00 zł                                                                  

4) działania edukacyjne                                                                                                          500,00zł   

5) plan sterylizacji lub kastracji                                                                                                                 6.000,00 zł                               

§ 2

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

Przejdź do wpisu

XLVIII/255/2023

 •  

UCHWAŁA NR XLIX/255/2023

RADY GMINY W TYRAWIE WOŁOSKIEJ

z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

w sprawie uchwalenia regulaminu przeznaczania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40. z późn. zm.) oraz art.72 ust.1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1. Uchwala się regulamin przeznaczania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§3. Traci moc uchwała Nr VIII/33/07 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 maja 2007 r. „w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania”.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLIX/255/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

Regulamin przeznaczania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

Rozdział 1.

Postanowienia wstępne.

§1.Regulamin określa:

1) tryb przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

2) dokumenty wymagane, w celu potwierdzenia uprawnień do uzyskania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego nauczycieli;

3) szczegółowe zasady przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

§2. 1. Fundusz Zdrowotny Nauczycieli tworzą środki finansowe wyodrębnione w każdym roku w uchwale budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska.

2. Środki finansowe niewykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny.

3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli udzielana jest w formie świadczeń o charakterze pieniężnym.

Rozdział 2.

Warunki i tryb wnioskowania o pomoc zdrowotną.

§3. O pomoc zdrowotną ze środków przeznaczonych na ten cel mogą ubiegać się nauczyciele ze względu na poniesione koszty:

1) zakupu leków lub sprzętu medycznego w związku z przewlekłą chorobą,

2) długotrwałego leczenia szpitalnego lub leczenia specjalistycznego,

3) korzystania z usług rehabilitacyjnych,

4)            zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub środków pomocniczych (np. aparatu słuchowego, okularów) nierefundowanych przez żadną instytucję,

§4. Pomoc udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego na uzasadniony wniosek nauczyciela, nie później niż wciągu jednego roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do przyznania pomocy.

§5. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie,

2) dokument potwierdzający poniesione koszty związane z leczeniem lub zakupem leków albo sprzętu medycznego, korzystaniem z usług rehabilitacyjnych lub inne koszty poniesione w związku z długotrwałym leczeniem szpitalnym lub specjalistycznym,

3) oświadczenie o przeciętnych dochodach (brutto) na jednego członka rodziny, osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną.

§6. 1.Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej zainteresowani nauczyciele składają do Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za pośrednictwem właściwego Dyrektora szkoły.

2. Dyrektor szkoły właściwy ze względu na miejsce zatrudnienia wnioskodawcy sprawdza kompletność wniosku, potwierdza uprawnienia oraz opiniuje wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.

3. Pomoc zdrowotna przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków w ciągu całego roku.

4. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Tyrawa Wołoska w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Rozdział 3.

Zasady przyznawania pomocy zdrowotnej

§7. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej bierze się pod uwagę:

1) sytuację materialną nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,

2) sytuację zdrowotną nauczyciela,

3) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela wydatków.

§8. Nauczyciel może się ubiegać o pomoc zdrowotną raz w roku budżetowym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach -więcej niż raz.

§9. Wysokość wszystkich przyznanych w danym roku świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli nie może przekroczyć kwoty funduszu zdrowotnego przyjętego na dany rok budżetowy.

§10. Wypłaty pomocy zdrowotnej dokonuje Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

Przejdź do wpisu

XLVIII/254/2023

 •  

UCHWAŁA NR XLVIII/254/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 

 

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.)

 

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Stwierdza się wybór Pani Joanny Marzeny Szylak na Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko

Przejdź do wpisu

XLVIII/253/2023

 •  

Uchwała Nr XLVIII/253/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
na 2023 rok

 

 

             Na podstawie art. 18 a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2023,
który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/253/2023
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 rok

 

Lp.

 

 

Termin realizacji

 

Zadania

 

1

 

 

I kwartał

 

1.     Ustalenie planu pracy na rok 2023.

2.     Prace przy rozliczaniu wykonania budżetu za rok 2022.

3.     Informacja Wójta Gminy Tyrawa Wołoska dotycząca realizacji wniosków poszczególnych Komisji Rady 

 

2

 

 

II kwartał

 

1. Prace przy udzielaniu absolutorium Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2022.

2. Informacja Wójta Gminy o aktualnym stopniu zaawansowania prac dotyczących wykonania zbiornika p.poż w miejscowości Tyrawa Wołoska lub sieci wodociągowej w miejscowości Tyrawa Wołoska

 

3

 

 

III kwartał

 

1. Kontrola działalności w zakresie:

·         realizacji zaplanowanych inwestycji i ich finansowanie
w 2023 roku,

·         sprawdzenie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego
w poszczególnych sołectwach,

2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze br.

 

4

 

IV kwartał

 

 

1. Kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej.

2. Opiniowanie projektu budżetu na 2024 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2023 rok.

 

 

W takcie roku:

·         opiniowanie i analiza projektów uchwał oraz zmiany budżetu,

·         realizacja zadań zleconych przez Radę Gminy Tyrawa Wołoska.

Przedmiotowy plan jest planem ramowym. W razie konieczności Komisja może wprowadzić zmiany w tematyce posiedzenia, po zatwierdzeniu ich przez radnych Rady Gminy.

Przejdź do wpisu

XLVIII/252/2023

 •  

Uchwała Nr XLVIII/252/2023
Rady GMINY TYRAWA WOŁOSKA 

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska
na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225),

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023 - 2030.

§ 2. 1. Przyjmuje się tryb opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie o upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr
XLVIII/252/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

 

 

 

 

TRYB OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY TYRAWA WOŁOSKA

 NA LATA 2023  2030

 

I.

Wstępne założenia procesu opracowania Strategii Rozwoju Gminy

 

Proces opracowania nowej Strategii rozwoju będzie uwzględniać zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz zmiany zachodzące w sferze zarządzania jego rozwojem wynikające z nowych uwarunkowań rozwoju całego kraju. Istotne jest odniesienie się do obecnych, jak i perspektywicznych wyzwań globalizacyjnych oraz priorytetów rozwoju Unii Europejskiej. Należy wziąć pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej, które zmieniają się na przestrzeni lat. Należy zidentyfikować je pod kontem zasadności realizacji poszczególnych zadań z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców.

 

Możliwość sporządzenia Strategii wynika z art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225). Proces opracowania tego dokumentu został odpowiednio zaplanowany, a jego organizacja opierać się będzie o zasadę jawności i otwartości. Istotną rolę w jego tworzeniu odegrają mieszkańcy gminy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, dzięki czemu powstanie dokument szeroko społecznie akceptowany.

 

II. 

Zadania Samorządu Gminy TYRAWA WOŁOSKA przy określaniu Strategii Rozwoju Gminy TYRAWA WOŁOSKA

1) przygotowanie założeń Strategii Rozwoju Gminy,

2) opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy,

3) przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zebranie wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień;

4) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko,

5) przeprowadzenie konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Gminy z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski,

6) skierowanie Strategii Rozwoju Gminy do Zarządu Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej
w województwie określonych w strategii rozwoju województwa,

7) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. Strategii Rozwoju Gminy.

III. 

 

Tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225).

 

1. Za prowadzenie prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy będzie odpowiadał Referat Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami.

2. Strategia Rozwoju Gminy zostanie przygotowana zgodnie z zadaniami określonymi w pkt II.

3. Współpraca z podmiotami wymienionymi w art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obejmuje: organizację spotkań z udziałem środowisk społeczno-gospodarczych  i organizacji pozarządowych.

4. Komunikacja z ww. podmiotami będzie odbywać się w formie osobistej podczas spotkań, pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy będą prowadzone zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Za ich organizację i koordynację odpowiadać będzie Referat Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami. Konsultacje rozpoczną się ogłoszeniem na stronie internetowej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska. Podmioty uczestniczące w procesie konsultacji będą mogły, zgodnie art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wyrazić swoją opinię o projekcie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy.

Konsultacje będą prowadzone w formie:

1) dyskusji podczas bezpośrednich spotkań z Wójtem Gminy oraz pracownikami Urzędu Gminy,

2) dyskusji podczas bezpośrednich spotkań lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z udziałem mieszkańców gminy, lokalnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,

3) pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest podniesienie ogólnego poziomu świadomości społecznej oraz poszerzenie wiedzy lokalnych przedsiębiorców na temat funkcji i roli, jaką Strategia odgrywa w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Wyżej wymienione działania będą prowadzone za pomocą Internetu.

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr
XLVIII/252/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

 

 

 

 

HARMONOGRAM OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY TYRAWA WOŁOSKA

 

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Zebranie danych statystycznych i informacji do przygotowania oceny sytuacji społeczno – gospodarczej
w gminie wraz z konsultacjami społecznymi dot. kierunków rozwoju i potrzeb mieszkańców gminy, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych

I kw. 2023 r.

2.

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska

I kw. 2023 r.

3.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym uzyskanie wymaganych prawem opinii

II/III kw. 2023 r..

4.

Przekazanie do konsultacji i zaopiniowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska Zarządowi Województwa Podkarpackiego

II/III kw. 2023 r..

5.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania projektu Strategii Rozwoju Gminy na środowisko, w tym przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie wymaganego prawem uzgodnienia

II/III kw. 2023 r..

6.

Zatwierdzenie przez Wójta Gminy projektu Strategii Rozwoju Gminy

II/III kw. 2023 r..

7.

Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Radzie Gminy do uchwalenia

II/III kw. 2023 r..

8.

Działania informacyjno-promocyjne

na każdym etapie

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów.

Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania
i zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina może przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywny instrument pozyskiwania środków zewnętrznych.

Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający długofalowy rozwój gminy stał się nieaktualny ze względu na wspomniane zmiany prawne, ale przede wszystkim zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną gminy, jak i w jej otoczeniu. Nowe są problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy gminy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach nadrzędnych. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla gminy jest możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027. W związku z tym, konieczne jest reagowanie na nowe warunki rozwojowe i opracowanie strategii rozwoju gminy w oparciu o znowelizowane przepisy (dokument, o którym mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40). Strategia, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój gminy. Dokument określi ramy finansowe dla jego realizacji oraz potencjalne źródła finansowania.

Przejdź do wpisu

XLVIII/251/2023

 •  

Uchwała nr XLVIII/251/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie przyjęcia Statutu

Bieszczadzkiego Związku Powiatów i  Gmin Pogranicza

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.40) art. 67 ust. 1 i art. 72a ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. z 2015 r., poz. 2282)

Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej postanawia, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Statut Bieszczadzkiego Związku Powiatów i  Gmin Pogranicza stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

                                                                                                                                                                                                       Stanisław Chabko

 

 

Załącznik do Uchwały nr XVIII/251/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 17 kwietnia 2023 r.  

 

 

Statut

Bieszczadzkiego Związku Powiatów i  Gmin Pogranicza

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1.  Związek powiatowo – gminny będzie nosił nazwę Bieszczadzki Związek Powiatów i Gmin Pogranicza, zwany dalej Związkiem.

2.  Siedzibą Związku jest miasto Lesko.

3.  Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526), zwanej dalej ustawą o samorządzie powiatowym, w zakresie dotyczącym związków powiatowo-gminnych oraz na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów prawa.

4.  Czas trwania Związku jest nieoznaczony.

 

§ 2.

Uczestnikami Związku jest Powiat Bieszczadzki, Powiat Leski, Powiat Sanocki oraz gminy:

1)    Bircza,

2)    Bukowsko,

3)    Ustrzyki Dolne,

4)    Lesko,