Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XXXVIII/176/14

 •  

UCHWAŁA Nr XXXVIII/176/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2014 r. 
 
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 )

RADA GMINY
uchwala :
 
§ 1
Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych od :
 
 1. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :
      a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 765,- zł.
      b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1044,- zł.
      c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.165,- zł.
 
 2. samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub
      zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie        
      całkowitej: 
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton o liczbie osi :
           dwie – 527,- zł.
      b/ równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi : dwie – 741,- zł.
      c/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton o liczbie osi :
           trzy – 332,- zł.   
      d/ równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi:
           trzy – 882,- zł.
      e/ równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi : trzy – 1359,- zł.
      f/   równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton o liczbie osi
           cztery i więcej – 895,- zł.
      g/ równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi     
           cztery i więcej – 1396- zł.
      h/ równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej – 2215- zł.
 
3. Samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
     o dopuszczalnej masie całkowitej :
     a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton o liczbie osi:
         dwie – 1274,- zł.
     b/ równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi : dwie – 1679,- zł.
     c/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton o liczbie osi :
          trzy – 1272,- zł. 
     d/ równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi :
          trzy – 1343,- zł.
     e/ równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi : trzy – 2111,- zł.
     f/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton o liczbie osi :
          cztery i więcej – 1396,- zł.
     g/ równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi :
          cztery i więcej – 2222- zł.
     h/ równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej – 3138,-zł.
    
4. Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
     zespołu pojazdów :
     aod 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 765,- zł.
     b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1044,- zł.
     c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1169,- zł.
   
5. Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
     łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub       
     zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej         
     zespołu pojazdów :
     a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi :
          dwie –356,- zł.
     b/ równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton o liczbie osi :
          dwie – 752,- zł.
     c/ równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi : dwie – 1893,- zł.
     d/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton o liczbie osi :
          trzy – 1670,- zł.
     e/ równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi : trzy – 2309,- zł.
 
6. Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
     łącznie z naczepą lub przyczepą, z innymi systemami zawieszenia osi
     jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
 
     a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi :
          dwie – 646,- zł.
     b/ równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton o liczbie osi :
          dwie – 1234,- zł.
     c/ równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi : dwie – 2425,- zł. 
    d/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton o liczbie osi :
          trzy – 2283,- zł.
     e/ równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi : trzy – 3138,- zł.
   
7. Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
    dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
     związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
     podatnika podatku rolnego - 348,- zł.
 
8. Przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
     uznanym za równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie
     z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
     które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
     całkowitą :
     a/ równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 25 ton o liczbie osi :
          jedna – 238,- zł.
     b/ równą lub wyższą niż 25 ton o liczbie osi : jedna – 430,- zł.
     c/ równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 28 ton o liczbie osi :
          dwie – 284,- zł.
     d/ równą lub wyższą niż 28 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi :
          dwie – 1139,- zł.
     e/ równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi : dwie – 1522,- zł.
     f/ równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi :
          trzy – 906,- zł.
     g/ równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi : trzy - 1263,- zł.
 
9. Przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia z wyjątkiem   
     związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez      
     podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
     silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :
      a/ równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 25 ton o liczbie osi :
          jedna – 430,- zł.
     b/ równą lub wyższą niż 25 ton o liczbie osi : jedna – 754,- zł.
     c/ równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 28 ton o liczbie osi :
          dwie – 416,- zł.
     d/ równą lub wyższą niż 28 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi :
          dwie – 1723,- zł.
     e/ równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi : dwie – 2279,- zł.
     f/ równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi :
          trzy – 1263,- zł.
     g/ równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi : trzy – 1717,- zł.
 
10. Autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
       a/ mniejszej niż 30 miejsc - 1918,- zł.
       b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2425,- zł.
                                                              § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
   
                                                              § 3
 
Traci moc uchwała Nr XXII/99/11 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia
31 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
                                                             § 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2015. 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Burak

 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXVIII/175/14

 •  

UCHWAŁA NR XXXVIII/175/14 

z dnia 30 października 2014 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje: 
§ 1
 
W związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania i dostosowania
obiektu do aktualnych standardów technicznych z kryteriami technicznymi określonymi w aktualnych Polskich Normach, ustalono konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających. Aktualny etap budowy pozwala na wykonanie niżej wymienionych robót bez dodatkowych kosztów przeróbek
i rozbiórek istniejącego wykonanego zakresu robót.
Do określenia wartości robót do wykonania zalecono Wykonawcy przedstawienia kosztorysów ofertowych na ustalone zakresy robót, do wglądu Inwestorowi celem sprawdzenia możliwości finansowych .
1) Projekt powstawał w latach 2007-2008. Od tego czasu nastąpiły zmiany
w Polskich Normach dostosowujące je do Norm Unijnych. Z tego względu zachodzi konieczność zmiany – zwiększenia grubości ocieplenia przegród zewnętrznych budynku - dotyczy to ścian i stropów, dokładne ilości oraz grubości określa kosztorys ofertowy z 30.04.2014 r.
2) W celu dostosowania do aktualnych wymagań p.poż. sanitarnych oraz zapewnieniu funkcjonalności należy wykonać:
   1. Instalacje i lampy podświetlania wyjść awaryjnych .
   2. Z uwagi na brak dostępu do okien dachowych należy wykonać system   
       otwierania i zamykania sterowany elektrycznie.
   3. Zamontować instalację przyzywową w sanitariacie dla niepełnosprawnych.
   4. Wykonać zasilanie pod kosze składane oraz tablice multimedialną.
3) W celu zapewnienia normowej krotności wymiany powietrza w obiekcie należy zamontować w połaci dachowej 12 szt. wentylatorów.
4) Układ pomiarowy i złącze kablowe należy przenieść na zewnątrz budynku- zgodnie z aktualnymi wymogami PGE.
5) W projekcie brak jest instalacji nisko prądowych – sieci komputerowych. W celu dostosowania do aktualnych standardów należy wykonać instalację komputerową.
6) W celu prawidłowego odprowadzenia ścieków należy wykonać studzienkę kanalizacyjną z podejściem i odpływem.
7) Po konsultacji z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej oraz analizie projektu zachodzi konieczność wykonania w budynku istniejącej szkoły dwóch szaf hydrantowych wnękowych wraz z zasilaniem i wyposażeniem.
Punkty: I, II, III, IV, V, VI, VII nie były ujęte w Projekcie Budowlanym, Przedmiarze Robót i w Kosztorysie Ofertowym
dokonuje się zmiany zakresu robót dotyczącej „Budowy Sali Gimnastycznej
z łącznikiem w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej” w roku 2014 i w roku 2015 - na podstawie przyjętej uchwały Nr XXXVIII/174/14 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. i Nr XXXV/166/14 oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 7/14, Nr 10/14, Nr 11/14, Nr 17/14, Nr 18/14, Nr 22/14, Nr 24/14, Nr 25/14, Nr 26/14, Nr 27/14, Nr 29/14, Nr 30/14, Nr 32/14, Nr 34/14, Nr 37/14, Nr 38/14, Nr 41/14, Nr 44/14, Nr 46/14, Nr 47/14, Nr 48/14 i Nr 49/14 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXII/152/14 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
 
1) Zwiększa się dochody bieżące roku       2014 o kwotę 224.115,22 zł
    do kwoty 6.383.895,61 zł
2) Zwiększa się dochody majątkowe roku 2014 o kwotę   39.475,00 zł
    do kwoty 1.207.001,52 zł
3) Zwiększa się wydatki bieżące roku        2014 o kwotę 224.115,22 zł
    do kwoty 6.599.655,09 zł
4) Zwiększa się wydatki majątkowe roku    2014 o kwotę   39.475,00 zł
    do kwoty 1.327.001,52 zł
 
§ 2
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 i 2
do niniejszej uchwały 
 
§ 3
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty                 2.048.525,00 zł
w tym:
1) 2015 rok do kwoty            2.048.525,00 zł
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Burak

 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXVIII/174/14

 •  

UCHWAŁA Nr XXXVIII/174/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2014 r.

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), decyzja Nr MF/FG06/004496 z dnia 15.10.2014 r z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie udzielenia dotacji dla gminy Tyrawa Wołoska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa łącznika przy Sz.P. w Tyrawie Wołoskiej oraz zmiany w dochodach w dziale 756 i wydatkach w dziale 801 i 851

 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                   53.278,00 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
Kwota
w zł
756
 
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
 
 
 
 
13.803,00
 
75618
 
 
0480
 
0590
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
 
4.603,00
 
4.603,00
9.200,00
801
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
39.475,00
 
80101
 
6330
Szkoły Podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
39.475,00
 
 
39.475,00
           
 
 
 
RAZEM
 
53.278,00
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                   53.278,00 zł
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
Kwota
w zł.
801
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
48.675,00
 
80101
 
4260
4300
4410
6050
Szkoły Podstawowe
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki PUW)
44.475,00
4.000,00
500,00
500,00
39.475,00
 
80110
 
4210
4300
Gimnazja
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
1.600,00
600,00
1.000,00
 
80113
 
4210
Dowożenie uczniów do szkół
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000,00
2.000,00
 
80114
 
4260
4280
ZOA-ES
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
600,00
300,00
300,00
851
 
 
OCHRONA ZDROWIA
4.603,00
 
85154
 
4210
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup materiałów i wyposażenia
4.603,00
4.603,00
           
 
 
 
RAZEM
 
53.278,00
 
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3 
1.     Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Burak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXVII/173/14

 •  

UCHWAŁA Nr XXXVII/173/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 8 października 2014r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849)  RADA GMINY
 
uchwala co następuje:
 
§ 1
W uchwale nr VI/27/11 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 15 czerwca
2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości ( Dz.U. Województwa Podkarpackiego Nr 117, poz. 2255 z dnia 28 lipca 2011 r.) § 2 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 2 Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN – 1 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
         
§ 3
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Burak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXVII/172/14

 •  

UCHWAŁA NR XXXVII/172/14

RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 8 października 2014 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 

 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014. poz. 849 )   RADA GMINY
 
uchwala:
 
§1
Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :
1. od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
    sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2    
    powierzchni - 0,59 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
    wodnych od 1 ha powierzchni – 4,58 zł.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 
    powierzchni - 0,24 zł.
 
2. od budynków lub ich części :
 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,39 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
     mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności       
     gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 19,25 zł.
c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu     
     kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej –
     10,45 zł.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów     
     o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
     świadczeń  od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,70 zł.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
    powierzchni użytkowej – 5,25 zł.
 
3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.
    3 - 7.
 
§ 2
1) Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
     inkasa.
2) Inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa Uchwała
     Nr XXX/173/09 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 listopada 2009r.
     w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego
     zobowiązania pieniężnego.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Nr XXII/98/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia
31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2015.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Burak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXVII/171/14

 •  

UCHWAŁA Nr XXXVII/171/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 8 października 2014 r.
 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  RADA GMINY
 
uchwala co następuje:
 
§ 1
Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tyrawa Wołoska lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną a także organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2
 
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)    należnościach pieniężnych – rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny oraz należności uboczne tj. odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego według stanu na dzień złożenia wniosku,
2)    dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
3)    wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Tyrawa Wołoska bądź jej jednostkę podległą,
4)    uldze należy przez to rozumieć umorzenie należności w całości lub w części, odroczenie terminu spłaty należności w całości lub w części a także rozłożenie na raty należności w całości lub w części,
5)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 
§ 3
1.     W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Tyrawa Wołoska lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2.     Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty regulują odrębne przepisy.
3.     W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, umorzenie należności pieniężnych może nastąpić wtedy, gdy warunki udzielania ulgi zachodzą wobec wszystkich solidarnych dłużników.
4.     W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są solidarnie inne osoby, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych może nastąpić na wniosek jednego z dłużników solidarnych, pod warunkiem że zobowiąże się on spłacić całość należności.
5.     Od należności, których termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę od dnia przyznania wniosku o przyznanie ulgi, z zastrzeżeniem ust. 7.
6.     Umorzenie należności obejmuje należność główną oraz odsetki do dnia umorzenia.
7.     Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie odroczonych lub rozłożonych na raty należności albo dokona wpłaty w niepełnej wysokości, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz  z należnymi odsetkami za zwłokę.
 
§ 4
1.     Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Tyrawa Wołoska lub jej jednostkom podległym mogą być umarzane w całości z urzędu, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ustawy o finansach publicznych.
2.     W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem gminy, na wniosek dłużnika:
1)    należności mogą być umarzane w całości lub w części,
2)    mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,
3)    płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.
3.     Umorzenie należności w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Wójta Gminy lub kierownika jednostki w formie zarządzenia.
4.     Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty należności lub rozłożenie płatności na raty w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego w drodze porozumienia (ugody) pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, na podstawie zarządzenia odpowiednio Wójta Gminy lub kierownika jednostki podległej. Nie podpisanie porozumienia (ugody) przez dłużnika w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o wydaniu zarządzenia i wezwaniu do podpisania porozumienia (ugody) skutkuje wymagalnością całej wierzytelności.
5.     Przyznanie ulgi musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek wymienionych w §4 ust. 1 lub 2.
                                                               § 5
1.     Wniosek o przyznanie ulgi, o którym mowa w § 4 ust. 2 powinien zawierać:
1)    podstawowe dane wnioskodawcy;
a)     W przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, Nr PESEL oraz adres zamieszkania,
b)    W przypadku pozostałych dłużników: nazwę jednostki, NIP, REGON, klasę PKD i adres siedziby,
2)    sprecyzowane żądania,
3)    uzasadnienie żądania,
4)    określenie terminu spłaty (w przypadku odroczenia terminu spłaty),
5)    określenie ilości rat ( w przypadku rozłożenia na raty).
2.     Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi, w tym;
1)    Dla dłużnika będącego osobą fizyczną:
a)     zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniach za okres 3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
b)    zaświadczenie o pobieranych zasiłkach,
c)     potwierdzenie pobierania emerytury lub renty,
d)    oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej,
e)     inne dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku.
2)    Dla dłużnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:
a)     zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy, potwierdzone wpływem do Urzędu Skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy o osiągniętych dochodach, w przypadku gdy wnioskodawca rozlicza się w formie karty podatkowej,
b)    informacje o stanie majątkowym,
3)    Dla dłużnika będącego osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej- sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat oraz inne dokumenty zaświadczające o sytuacji ekonomicznej dłużnika.
3.     W toku postępowania można zażądać od dłużnika dodatkowych
wyjaśnień i dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. 
§ 6
1.     W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.Urz. L 352 z 24 grudnia 2013 r.).
2.     Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.
3.     Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.
4.     Warunkiem ubiegania się o udzielenie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) ulg, o których mowa w § 4 ust. 1 jest złożenie wniosku wraz z wypełnionym formularzem informacji, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
5.     Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 należy również dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie bądź oświadczenia o nie otrzymaniu pomocy w tym okresie.
 
§ 7
1.     Rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych dokonuje się na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia zawarcia porozumienia (umowy).
2.     Odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych dokonuje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia porozumienia (ugody).
3.     Okres rozłożenia na raty oraz okres odroczenia terminu płatności uzależniony jest od możliwości płatniczych dłużnika.
 
§ 8
1.     Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności należy wyznaczyć termin zapłaty pozostałej części należności. Umorzenie części należności następuje pod warunkiem całkowitej spłaty pozostałej części należności w wyznaczonym terminie.
2.     Jeżeli umorzenie obejmuje część należności pieniężnych, dopuszcza się
           możliwość rozłożenia na raty części pozostałej należności. Warunkiem      
           umorzenia części należności jest całkowita spłata pozostałej części   
           należności. § 3 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 
§ 9
1.     Do udzielenia ulg, o których mowa w niniejszej uchwale upoważnia się:
1)    kierowników jednostek podległych do wysokości 5000,00 zł ( pięć tysięcy zł),
2)    Wójta Gminy Tyrawa Wołoska do wysokości 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy zł).
3)    w przypadku, gdy należność przekracza kwotę, o której mowa w pkt 2 wymagana jest pozytywna opinia Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
2.     Do obliczenia należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 przyjmuje się wysokość tej należności wyliczoną na dzień złożenia wniosku.
 
§ 10
Do wniosku o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozstrzygniętych do dnia wejścia w życie uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
 
§ 11
1.     Kierownicy jednostek podległych przedstawiają Wójtowi Gminy informację o udzielonych ulgach na zasadach określonych w niniejszej uchwale wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, po roku w którym udzielono ulg.
2.     Wójt Gminy Tyrawa Wołoska w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy przedstawia Radzie Gminy Tyrawa Wołoska informację o udzielonych ulgach.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 13
Traci moc uchwała Nr XXI/123/2000 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia
28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania
wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska z tytułu
 należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz
wskazania organów do tego uprawnionych
 
§ 14
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Burak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXIV/161/14

 •  

UCHWAŁA NR XXXIV/161/14
z dnia 28 marca 2014 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska


 
         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) 
 
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz zaangażowaniem wolnych środków na podstawie przyjętej uchwały Nr XXXIV/160/14 z dnia 28.03.2014 r, zarządzenia Wójta Gminy Nr 3/14 z dnia 04.03.2014 r dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXII/152/14 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
1) Zmniejsza się dochody bieżące roku     2014 o kwotę      23.122,21 zł
    do kwoty 6.159.780,39 zł.
2) Zwiększa się dochody majątkowe roku 2014 o kwotę    218.432,52 zł
    do kwoty 1.167.526,52 zł.
3) Zwiększa się wydatki bieżące roku        2014 o kwotę    192.637,27 zł
    do kwoty 6.375.539,87 zł w tym,
-         wynagrodzenia i składki do kwoty   3.246.041,- zł.
4) Zwiększa się wydatki majątkowe roku 2014 o kwotę      118.432,52 zł
     do kwoty 1.287.526,52 zł
   
§ 2
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXVII/170/14

 •  

UCHWAŁA Nr XXXVII/170/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 8 października 2014 r.
 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.) RADA GMINY
 
uchwala co następuje:
 
§ 1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Tyrawa Wołoska, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
                                                 § 2
Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały składa się w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, z zastrzeżeniem § 3.
 
§ 3
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą:
 
1)    wzór deklaracji elektronicznej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości dostępny jest do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Odpady komunalne”.
2)    deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może złożyć za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) w formacie xml.
3)    dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w formacie pdf, doc, docx, jpg, jpge znajdującej się na stronie internetowej www.epuap.gov.pl.
4)    format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi powinien być zgodny z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
5)    Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub        podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235)
 
§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 5 
1.     Traci moc uchwała Nr XXIII/116/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 21 lutego 2013 poz. 1075).
2.     Traci moc uchwała Nr XXXVI/168/14 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
       § 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Burak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXVI/169/14

 •  

UCHWAŁA Nr XXXVI/169/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska do przeprowadzenia kontroli.

Na podstawie art.18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

RADA GMINY 
uchwala co następuje: 
§ 1 
Upoważnia się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Tyrawa Wołoska do przeprowadzenia kontroli w zakresie wypłacania dodatków funkcyjnych dla osób pełniących funkcję zastępców Wójta Gminy Tyrawa Wołoska po zakończonych kadencjach 2006 r. i 2010 r. 
§ 2
Termin przeprowadzenia kontroli wyznacza się po otrzymaniu pozytywnej opinii Wojewody Podkarpackiego. 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Burak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXV/168/14

 •  

UCHWAŁA Nr XXXVI/168/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póżn.zm.) RADA GMINY

 
uchwala co następuje:
 
§ 1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze gminy Tyrawa Wołoska , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały składa się w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, z zastrzeżeniem § 3.
 
§ 3
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą:
1.     Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216),
2.     Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
3.     Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
§ 4
Zachowują ważność deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
Traci moc uchwała Nr XXIII/116/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 21 lutego 2013 poz. 1075)
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXV/167/14

 •  

UCHWAŁA NR XXXV/167/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 czerwca 2014r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów.
 

 

 

Na podstawie art. 421 § 1 i 2 w związku z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje: 
§ 1
Załącznik do Uchwały Nr XXII/104/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów ( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2012 r. poz. 2650) otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3
Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Burak

        

 

 

 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXV/166/14

 •  

 UCHWAŁA Nr XXXV/166/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 czerwca 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2014 r.
 

 


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm), Umowa Nr RG.I.7152.18.7.2014 z Województwem Podkarpackim o przyznaniu dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych dz. o nr ewid. 426/3 i 426/2 w Siemuszowej
i dz. o nr ewid. 352/2 w Rakowej oraz dokonuje się zmiany w budżecie w dz. 801, rozdz. 80101 i rozdz. 80110 w dochodach i wydatkach
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                   50.116,86 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
010
 
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
50.000,00
 
01042
 
2330
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
50.000,00
 
 
50.000,00
801
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
116.83
 
80101
 
2009
Szkoły Podstawowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
60,16
 
 
 
 
 
60,16
 
80110
 
2009
Gimnazja
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
56,70
 
 
 
 
 
56,70
           
 
 
 
RAZEM
 
50.116,86
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę                      116,86 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
801
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
116,86
 
80101
 
2007
Szkoły Podstawowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
60,16
 
 
 
 
 
60,16
 
80110
 
2007
Gimnazja
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
56,70
 
 
 
 
 
56,70
           
 
 
 
RAZEM
 
116,86
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                   55.544,64 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
010
 
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
50.000,00
 
01042
 
4270
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Zakup usług remontowych
50.000,00
50.000,00
801
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
5.544,64
 
80101
 
4307
4309
Szkoły Podstawowe
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
2.854,40
2.794,24
60,16
 
80110
 
4307
4309
Gimnazja
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
2.690,24
2.633,54
56,70
           
 
 
 
RAZEM
 
55.544,64
 
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę                   5.544,64 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
801
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
5.544,64
 
80101
 
4307
4309
Szkoły Podstawowe
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
2.854,40
60,16
2.794,24
 
80110
 
4307
4309
Gimnazja
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
2.690,24
56,70
2.633,54
           
 
 
 
RAZEM
 
5.544,64
 
§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4 
1.     Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. 
§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Burak

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/165/14

 •  

Uchwała Nr XXXV/165/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
 


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art.28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póżń. zm.) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń. zm.) RADA GMINY
uchwala co następuje :
§ 1
Po zapoznaniu się z :
1)    sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013r.
2)    sprawozdaniem finansowym,
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej , o której mowa w art. 270 ust.2 ustawy o finansach publicznych,
4)    informacją o stanie mienia gminy,
5)    stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Rada Gminy Tyrawa Wołoska udziela Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Burak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXV/164/14

 •  

UCHWAŁA  Nr XXXV/164/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 czerwca 2014r.  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2013 rok.

           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, z późn. zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  RADA GMINY 

uchwala co następuje :
§ 1 
Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2013 r. 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Burak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXIV/163/14

 •  

  UCHWAŁA NR  XXXIV/163/14 

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 marca 2014r. 

w sprawie funduszu sołeckiego. 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r. poz. 301) 
 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje: 
§ 1 
Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w roku budżetowym 2015 funduszu sołeckiego.
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Burak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXIV/162/14

 •  

  UCHWAŁA NR  XXXIV/162/14 
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 marca 2014r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

 UCHWAŁA NR  XXXIV/162/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 marca 2014r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt pkt 9 lit.c i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885
 
 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1 
Postanawia się zaciągnąć w 2014 r. kredyt długoterminowy w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na:
1.      Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 130.000,00 zł,
2.      Pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości   120,000,00 zł.
 
§ 2 
Kredyt zostanie zabezpieczony wekslem in blanco.
 
§ 3 
Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych gminy, w tym:
1.      z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
2.      z dochodów majątkowych gminy,
3.      z subwencji ogólnej budżetu państwa. 
§4 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2014 - 2022.
 
§ 5 
Upoważnia się Wójta Gminy do podjęcia czynności formalno-prawnych mających
na celu wykonanie postanowień uchwały o zaciągnięciu kredytu i wybór najkorzystniejszej ofert bankowej.
§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Burak

 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXIV/160/14

 •  

UCHWAŁA Nr XXXIV/160/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 marca 2014 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn.zm.), art. 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013 r.  poz. 885), pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14.02.2013 r Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 w sprawie ustalenia rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Tyrawa Wołoska na 2013 rok, umowa o dofinansowanie projektu: „Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Tyrawa Wołoska” w ramach POKL Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-18-036/13-00 zwiększenie dochodów majątkowych w związku ze sprzedażą działek, zmiany w dotacjach na podstawie otrzymanych , pismo Komendy Powiatowej PSP wsparcie finansowe na zakup samochodu oraz dokonanie zmian w budżecie
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                 294.289,38 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
700
 
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
120.000,00
 
70005
 
0770
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
120.000,00
 
 
120.000,00
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
174.289,38
 
80101
 
2007
 
Szkoły Podstawowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
60,16
 
 
 
 
 
60,16
 
80103
 
2007
 
 
 
 
 
2009
 
 
 
 
 
6207
 
 
 
6209
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
174.172,52
 
 
64.379,00
 
 
 
11.361,00
 
 
 
 
 
83.667,65
 
 
 
14.764,87
 
80110
 
2007
 
Gimnazja
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
56,70
 
 
 
 
 
56,70
           
 
 
 
RAZEM
 
294.289,38
 
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę               101.057,00 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
756
 
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
 
40.000,00
 
75615
 
 
 
 
0310
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
 
 
 
40.000,00
40.000,00
758
 
 
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
50.414,00
 
75801
 
2920
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
Subwencje ogólne z budżetu państwa
50.414,00
50.414,00
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
10.643,00
 
80103
 
2030
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
10.133,00
 
10.133,00
 
80106
 
2030
 
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
510,00
 
510,00
           
 
 
 
RAZEM
 
101.057,00
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                 380.048,86 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
700
 
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
16.000,00
 
70005
 
4300
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
16.000,00
16.000,00
754
 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
20.000,00
 
75411
 
6170
 
Komendy powiatowe PSP
Wpłaty jednostek na PFC na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
(do zakupu pojazdu bojowego)
20.000,00
 
20.000,00
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
310.674,16
 
80101
 
4010
4170
4307
4309
4440
 
Szkoły Podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Odpis na ZFŚS
69.568,40
55.514,00
1.200,00
60,16
2.794,24
10.000,00
 
80103
 
4010
4217
4219
4247
 
4249
 
4307
4309
4440
6057
6059
6067
 
6069
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.własne)
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Odpis na ZFŚS
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
186.105,52
10.933,00
24.169,75
4.265,25
 
32.968,10
 
5.817,90
7.241,15
1.277,85
1.000,00
46.311,93
8.172,69
 
37.355,72
 
6.592,18
 
80106
 
2540
 
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej (śr, własne)
510,00
 
510,00
 
80110
 
4010
4307
4309
4440
 
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Odpis na ZFŚS
15.490,24
4.800,00
56,70
2.633,54
8.000,00
 
80113
 
4210
4300
 
Dowożenie uczniów do szkół
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
33.000,00
3.000,00
30.000,00
 
80114
 
4440
 
ZOE-AS
Odpis na ZFŚS
1.000,00
1.000,00
 
80195
 
4440
 
Pozostała działalność
Odpis na ZFŚS
5.000,00
5.000,00
852
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
22.374.70
 
85202
 
4330
 
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jst od innych jst
22.374,70
22.374,70
900
 
 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
 
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
1.000,00
 
90019
 
 
 
4300
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zakup usług pozostałych (opłata do WFOŚ)
 
 
1.000,00
1.000,00
921
 
 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
10.000,00
 
92109
 
2480
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
10.000,00
 
10.000,00
           
 
 
 
RAZEM
 
380.048,86
 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę                 71.057,00 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
754
 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
10.000,00
 
75412
 
4210
4280
4300
Ochotnicze straży pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
10.000,00
4.000,00
3.500,00
2.500,00
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
61.057,00
 
80101
 
4010
 
Szkoły Podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
50.414,00
50.414,00
 
80103
 
4010
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja)
10.133,00
10.133,00
 
80106
 
2540
 
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej (dotacja)
510,00
 
510,00
           
 
 
 
RAZEM
 
71.057,00
 
§ 2
 
1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę                            115.759,48 zł
 
2. Źródłem  sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu
    w kwocie                                                                                       115.759,48 zł
    ustala się:
    a) wolne środki na rachunku bankowym w kwocie                     115.759,48 zł
 
3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych
    środków, o których mowa w art. 217 ust. 2
    pkt 6 ustawy§ 950 o kwotę                                                         100.000,00 zł
 
4. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągnięcia
    kredytu długoterminowego w § 952 o kwotę                            100.000,00 zł
 
5. Ustala się przychody budżetu gminy o kwotę                          465.759,48 zł
    w tym:
a)     wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy  § 950                                                                  215.759,48 zł
b)    długoterminowy kredyt bankowy § 952                                  250.000,00 zł
 
6. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie                          130.000,00 zł
    w tym:
    a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                       130.000,00 zł
§ 3   
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                        450.000,00 zł
w tym:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
   deficytu budżetu gminy w kwocie                                                  200.000,00 zł
2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie           120.000,00 zł
3. na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie                                 130.000,00 zł 
§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 5 
1.     Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. 
§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Burak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn.zm.), art. 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013 r.  poz. 885), pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14.02.2013 r Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 w sprawie ustalenia rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Tyrawa Wołoska na 2013 rok, umowa o dofinansowanie projektu: „Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Tyrawa Wołoska” w ramach POKL Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-18-036/13-00 zwiększenie dochodów majątkowych w związku ze sprzedażą działek, zmiany w dotacjach na podstawie otrzymanych , pismo Komendy Powiatowej PSP wsparcie finansowe na zakup samochodu oraz dokonanie zmian w budżecie
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                 294.289,38 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
700
 
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
120.000,00
 
70005
 
0770
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
120.000,00
 
 
120.000,00
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
174.289,38
 
80101
 
2007
 
Szkoły Podstawowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
60,16
 
 
 
 
 
60,16
 
80103
 
2007
 
 
 
 
 
2009
 
 
 
 
 
6207
 
 
 
6209
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
174.172,52
 
 
64.379,00
 
 
 
11.361,00
 
 
 
 
 
83.667,65
 
 
 
14.764,87
 
80110
 
2007
 
Gimnazja
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
56,70
 
 
 
 
 
56,70
           
 
 
 
RAZEM
 
294.289,38
 
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę               101.057,00 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
756
 
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
 
40.000,00
 
75615
 
 
 
 
0310
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
 
 
 
40.000,00
40.000,00
758
 
 
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
50.414,00
 
75801
 
2920
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
Subwencje ogólne z budżetu państwa
50.414,00
50.414,00
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
10.643,00
 
80103
 
2030
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
10.133,00
 
10.133,00
 
80106
 
2030
 
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
510,00
 
510,00
           
 
 
 
RAZEM
 
101.057,00
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                 380.048,86 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
700
 
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
16.000,00
 
70005
 
4300
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
16.000,00
16.000,00
754
 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
20.000,00
 
75411
 
6170
 
Komendy powiatowe PSP
Wpłaty jednostek na PFC na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
(do zakupu pojazdu bojowego)
20.000,00
 
20.000,00
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
310.674,16
 
80101
 
4010
4170
4307
4309
4440
 
Szkoły Podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Odpis na ZFŚS
69.568,40
55.514,00
1.200,00
60,16
2.794,24
10.000,00
 
80103
 
4010
4217
4219
4247
 
4249
 
4307
4309
4440
6057
6059
6067
 
6069
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.własne)
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Odpis na ZFŚS
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
186.105,52
10.933,00
24.169,75
4.265,25
 
32.968,10
 
5.817,90
7.241,15
1.277,85
1.000,00
46.311,93
8.172,69
 
37.355,72
 
6.592,18
 
80106
 
2540
 
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej (śr, własne)
510,00
 
510,00
 
80110
 
4010
4307
4309
4440
 
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Odpis na ZFŚS
15.490,24
4.800,00
56,70
2.633,54
8.000,00
 
80113
 
4210
4300
 
Dowożenie uczniów do szkół
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
33.000,00
3.000,00
30.000,00
 
80114
 
4440
 
ZOE-AS
Odpis na ZFŚS
1.000,00
1.000,00
 
80195
 
4440
 
Pozostała działalność
Odpis na ZFŚS
5.000,00
5.000,00
852
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
22.374.70
 
85202
 
4330
 
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jst od innych jst
22.374,70
22.374,70
900
 
 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
 
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
1.000,00
 
90019
 
 
 
4300
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zakup usług pozostałych (opłata do WFOŚ)
 
 
1.000,00
1.000,00
921
 
 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
10.000,00
 
92109
 
2480
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
10.000,00
 
10.000,00
           
 
 
 
RAZEM
 
380.048,86
 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę                 71.057,00 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
754
 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
10.000,00
 
75412
 
4210
4280
4300
Ochotnicze straży pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
10.000,00
4.000,00
3.500,00
2.500,00
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
61.057,00
 
80101
 
4010
 
Szkoły Podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
50.414,00
50.414,00
 
80103
 
4010
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja)
10.133,00
10.133,00
 
80106
 
2540
 
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej (dotacja)
510,00
 
510,00
           
 
 
 
RAZEM
 
71.057,00
 
§ 2
 
1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę                            115.759,48 zł
 
2. Źródłem  sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu
    w kwocie                                                                                       115.759,48 zł
    ustala się:
    a) wolne środki na rachunku bankowym w kwocie                     115.759,48 zł
 
3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych
    środków, o których mowa w art. 217 ust. 2
    pkt 6 ustawy§ 950 o kwotę                                                         100.000,00 zł
 
4. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągnięcia
    kredytu długoterminowego w § 952 o kwotę                            100.000,00 zł
 
5. Ustala się przychody budżetu gminy o kwotę                          465.759,48 zł
    w tym:
a)     wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy  § 950                                                                  215.759,48 zł
b)    długoterminowy kredyt bankowy § 952                                  250.000,00 zł
 
6. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie                          130.000,00 zł
    w tym:
    a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                       130.000,00 zł
§ 3   
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                        450.000,00 zł
w tym:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
   deficytu budżetu gminy w kwocie                                                  200.000,00 zł
2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie           120.000,00 zł
3. na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie                                 130.000,00 zł 
§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 5 
1.     Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. 
§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Burzak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXIII/159/14

 •  

UCHWAŁA NR XXXIII/159/14 
z dnia 12 lutego 2014 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu.

 


 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  
 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

 

uchwala co następuje: 
§ 1 
Udziela się z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z przeznaczeniem na projekt pn. „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”. 
§ 2 
Na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się w budżecie gminy na 2014 rok środki finansowe w wysokości 7.500,00 zł. 
§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Burak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXIII/158 /14

 •  

UCHWAŁA Nr XXXIII/158 /14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 12 lutego 2014 r.
 
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/791/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)
RADA GMINY 
uchwala co następuje: 
§ 1
Uzgadnia się pozytywnie, bez uwag uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/791/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/839/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2014 r. 
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXII/157/14

 •  

 UCHWAŁA Nr XXXII/157/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 24 stycznia 2014 r.
 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2014 r.


Na podstawie art.18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) 
RADA GMINY 
uchwala co następuje: 
§ 1 
Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2014 r. w brzmieniu jak załącznik do uchwały. 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Burzak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXII/156/14

 •  

UCHWAŁA Nr XXXII/156/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 stycznia 2014 r.
 
w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 )
RADA GMINY 
uchwala co następuje: 
§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Tyrawa Wołoska do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. 
§ 2
Zatwierdza się StatutStowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 3
Ne reprezentanta Gminy Tyrawa Wołoska w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione wyznacza się Wójta Gminy Tyrawa Wołoska. 
§ 4
Składki członkowskie, wynikające z przynależności Gminy do Stowarzyszenia opłacane będą z budżetu gminy. 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Burzak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXII/155/14

 •  

UCHWAŁA Nr XXXII/155/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 stycznia 2014 r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.  


Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy
RADA GMINY 
uchwala co następuje: 
§ 1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:
4,10 zł  za 1 m3 dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. 
§ 2
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Wołoska i Hołuczków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w następujących wysokościach:
l)   4,50 zł za 1 m3 ścieków z gospodarstw domowych,
2) 4,70 zł za 1 m3 ścieków od pozostałych odbiorców. 
§ 3
Ceny określone w § 1 i 2 są cenami płaconymi netto przez odbiorców, do których zostanie naliczony podatek VAT wg aktualnie obowiązującej wysokości. 
§ 4
Taryfy określone w § 1 i § 2 obowiązywać będą od 01.02.2014 r. do 31.01.2015 r. 
§ 5
Wysokość taryf zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń oraz  na stronie internetowej urzędu gminy. 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 7
Traci moc uchwała Nr XXIII/119/12  Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. 
§ 8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/154/14

 •  

Uchwała Nr XXXII/154/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane na dożywianie dzieci.  


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594),  art.8 ust.2, art.17 ust.1 art.96 i art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) RADA GMINY
uchwala:
§ 1
Pomoc w gminie Tyrawa Wołoska w postaci dożywiania przysługuje dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej i gimnazjum,  pochodzących z rodzin w których dochód miesięczny na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 
§ 2
W granicach planowanych wydatków na dożywianie dzieci, w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy uzasadniający przyznanie posiłku, mimo przekroczenia kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy lecz nie przekraczającego 150 % jego wysokości odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w postaci dożywiania. 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4
Traci moc uchwała Nr XVIII/92/04 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 27.09.2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków ze świadczeń z pomocy społecznej przyznane na dożywianie dzieci. 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/153/14

 •  

Uchwała Nr XXXII/153/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 stycznia 2014r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym IDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.l oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.)
RADA GMINY
uchwala:
§1
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Burzak

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXII/152/14

 •  

UCHWAŁA NR XXXII/152/14 
z dnia 24 stycznia 2014 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
 

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje: 

§ 1 
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2 
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 3 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty         1.795.000,- zł 
w tym:
1)    2015 rok do kwoty 1.795.000,- zł. 
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r 

Przejdź do wpisu

Nr XXXII/151/14

 •  

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014  

Nr XXXII/151/14

   Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 z dnia 24 stycznia 2014 roku

 


 
  Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)  
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje: 
§ 1 
1.      Ustala się dochody budżetu Gminy na 2014 rok w wysokości:     7.131.996,60 zł
w tym: 
      a) dochody bieżące                                                                             6.182.902,60 zł       
      b) dochody majątkowe                                                                          949.094,00 zł
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota w zł
1
 
2
3
010
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
2.000,00
01095
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
-         wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
2.000,00
2.000,00
2.000,00
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
 
 
 
2.000,00
020
 
LEŚNICTWO
20.000,00
02001
 
Gospodarka leśna
dochody majątkowe:
-         wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
20.000,00
20.000,00
20.000,00
 
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
20.000,00
600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
30.000,00
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
-         dotacja na realizację zadań bieżących
      na podstawie porozumień między jst
30.000,00
30.000,00
 
30.000,00
 
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
 
30.000,00
700
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
84.448,00
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
-         dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
-         czynsze za mieszkania i lokale
dochody majątkowe:
-         wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)
84.448,00
50.000,00
2.200,00
47.800,00
34.448,00
34.448,00
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
 
 
 
50.000,00
 
0770
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 
34.448,00
710
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
6.000,00
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
-         otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
6.000,00
6.000,00
6.000,00
 
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
 
6.000,00
720
 
INFORMATYKA
94.646,00
72095
 
Pozostała działalność
dochody majątkowe:
-    dotacja celowa na realizację projektu PSeAP z art. 5
     ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
94.646,00
94.646,00
 
94.646,00
 
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
94.646,00
750
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
44.638,00
75011
 
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
44.538,00
44.538,00
44.538,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
44.538,00
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
100,00
100,00
100,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
100,00
751
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
336,00
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
 
336,00
336,00
336,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
336,00
756
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
1.921.356,00
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
 
 
1.084.500,00
1.084.500,00
 
0310
Podatek od nieruchomości
810.000,00
 
0320
Podatek rolny
2.500,00
 
0330
Podatek leśny
80.000,00
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
6.000,00
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
 
186.000,00
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
dochody bieżące:
 
 
 
315.500,00
315.500,00
 
0310
Podatek od nieruchomości
150.000,00
 
0320
Podatek rolny
115.000,00
 
0330
Podatek leśny
15.000,00
 
0340
Podatek od środków transportowych
15.000,00
 
0360
Podatek od spadków i darowizn
5000,00
 
0370
Opłata od posiadania psów
200,00
 
0430
Wpływy z opłaty targowej
200,00
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
7.000,00
 
0560
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
5.000,00
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
 
2.000,00
 
0920
Pozostałe odsetki
1.100,00
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące:
 
169.300,00
169.300,00
 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
7.000,00
 
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
22.300,00
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (śmieci)
 
140.000,00
75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
 
352.056,00
352,056,00
 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
350.656,00
 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
1.400,00
758
 
RÓZNE ROZLICZENIA
2.937.090,00
75801
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
2.138.654,00
2.138.654,00
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2.138.654,00
75807
 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
656.208,00
656.208,00
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
656.208,00
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
-    odsetki naliczone na rachunku bankowym
10.000,00
10.000,00
10.000,00
 
0920
Pozostałe odsetki
10.000,00
75831
 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
132.228,00
132.228,00
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
132.228,00
801
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
986.128,60
80101
 
Szkoły Podstawowe
dochody bieżące:
-         dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3
      oraz ust. 3 pkt 5 i 6
dochody majątkowe:
-     środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej
858.438,80
58.438,80
 
58.438,80
800.000,00
800.000,00
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
57.215,60
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
1.223,20
 
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
 
 
800.000,00
80103
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
dochody bieżące:
 -    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
51.204,00
51.204,00
51.204,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
51.204,00
80106
 
Inne formy wychowania przedszkolnego
dochody bieżące:
 -   dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
18.630,00
18.630,00
18.630,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
18.630,00
80110
 
Gimnazja
dochody bieżące:
-         dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3
      oraz ust. 3 pkt 5 i 6
57.855,80
57.855,80
 
57.855,80
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
56.646,60
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
 
 
 
1.209,20
852
 
POMOC SPOŁECZNA
967.254,00
85212
 
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
 
 
907.900,00
907.900,00
907.900,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
907.900,00
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
 
 
 
4.800,00
4.800,00
3.400,00
1.400,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
3.400,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
1.400,00
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
dochody bieżące:
 -    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
 
20.500,00
20.500,00
20.500,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
20.500,00
85216
 
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
10.000,00
10000,00
10.000,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
10.000,00
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
19.110,00
19.110,00
19.110,00
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
 
19.110,00
85295
 
 
Pozostała działalność
dochody bieżące:
-    dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
4.944,00
4.944,00
4.944,00
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
 
4.944,00
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
38.100,00
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
-    wpływy za odprowadzane ścieki
38.000,00
38.000,00
38.000,00
 
0830
Wpływy z usług
38.000,00
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
-    dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
 
100,00
100,00
100,00
 
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 
100,00
 
 
 
RAZEM DOCHODY:
 
7.131.996,60
 
 
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok  w wysokości:      7.351.996,60 zł
     w tym:
 
a)     wydatki bieżące                                                                             6.182.902,60 zł
b) wydatki majątkowe                                                                        1.169.094,00 zł
 
Dział
Rozdz.
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł
010
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
2.350,00
01030
 
Izby rolnicze
-         wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
2.350,00
2.350,00
2.350,00
 
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
 
2.350,00
020
 
LEŚNICTWO
10.000,00
02001
 
Gospodarka leśna
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                   b) wydatki na realizację zadań statutowych
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
9.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.500,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
7.500,00
600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
61.950,00
60014
 
 
 
Drogi publiczne powiatowe
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
30.000,00
60016
 
 
Drogi publiczne gminne
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
     w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
31.950,00
31.950,00
31.950,00
1.000,00
30.950,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
 
4270
Zakup usług remontowych
30.950,00
700
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
670.000,00
70005
 
 
     
 
 
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
650.000,00
650.000,00
650.000,00
1.000,00
649.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.000,00
 
4260
Zakup energii
25.000,00
 
4270
Zakup usług remontowych
8.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
20.000,00
 
4430
Różne opłaty i składki
10.000,00
 
4480
Podatek od nieruchomości
390.000,00
 
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
8.000,00
 
4670
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku
od nieruchomości
 
186.000,00
70095
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
20.000,00
710
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
6.000,00
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
6.000,00
6.000,00
6.000,00
600,00
5.400,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
80,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
10,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
510,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.400,00
720
 
INFORMATYKA
116.094,00
72095
 
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
-         wydatki majątkowe
      1) wydatki na programy finansowane z udziałem
     środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
     w części związanej z realizacją zadań jst
 w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
116.094,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
114.094,00
 
 
114.094,00
114.094,00
 
4300
 
Zakup usług pozostałych
2.000,00
 
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
94.646,00
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
19.448,00
750
 
 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
1.158.050,00
75011
 
Urzędy wojewódzkie
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b)wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
111.400,00
111.400,00
111.100,00
101.200,00
 9.900,00
300,00
 
3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
300,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
78.000,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.400,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
14.300,00
 
4120
 Składki na Fundusz Pracy
2.000,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.500,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2.000,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
2.400,00
75022
 
Rady Gmin
-         wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
25.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.000,00
75023
 
Urzędy Gmin
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b) wydatki na realizację zadań statutowych
2)     świadczenia na rzecz osób fizycznych
953.050,00
953.050,00
948.050,00
811.000,00
137.050,00
5.000,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5.000,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
619.000,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
48.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
117.000,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
17.000,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
20.000,00
 
4260
Zakup energii
30.000,00
 
4270
Zakup usług remontowych
10.000,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
30.000,00
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
3.000,00
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
5.000,00
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
5.000,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
10.000,00
 
4430
Różne opłaty i składki
50,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
18.000,00
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
5.000,00
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
100,00
100,00
100,00
100,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
100,00
75075
 
Promocja jst
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b) wydatki na realizację zadań statutowych
5.000,00
5.000,00
5.000,00
500,00
4.500,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.500,00
75095
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
58.500,00
58.500,00
58.000,00
41.800,00
16.200,00
500,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
25.000,00
 
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
10.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4.200,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
600,00
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
2.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
10.000,00
 
4430
Różne opłaty i składki
5.000,00
751
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
 
 
336,00
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
336,00
336,00
336,00
336,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
48,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7,00
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
281,00
754
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
 
        53.000,00
 
75406
Straż Graniczna
-         wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
1.000,00
1.000,00
1.000,00
 
3000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
1.000,00
75412
 
Ochotnicze Straże Pożarne
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
            b) wydatki na realizację zadań statutowych
47.000,00
47.000,00
47.000,00
16.000,00
31.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.000,00
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
15.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
15.000,00
 
4270
Zakup usług remontowych
2.000,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
4.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.000,00
 
4430
Różne opłaty i składki
5.000,00
75414
 
Obrona cywilna
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
500,00
75421
 
Zarządzanie kryzysowe
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.000,00
757
 
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
30.000,00
75702
 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jst
 
-     wydatki bieżące
       1) obsługa długu jst
 
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
 
30.000,00
758
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
57.393,00
75818
 
Rezerwy ogólne i celowe
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
57.393,00
57.393,00
57.393,00
57.393,00
 
4810
Rezerwy
57.393,00
801
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
3.437.747,60
80101
 
Szkoły   Podstawowe
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                     b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
      3) wydatki na programy finansowane z udziałem
     środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
     w części związanej z realizacją zadań jst
-         wydatki majątkowe
      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.170.058,80
1.115.058,80
1.000.400,00
911.000,00
89.400,00
56.220,00
1.970,00
 
 
58.438,80
1.055.000,00
1.055.000.00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
56.220,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
686.900,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
65.200,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
139.000,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
19.900,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
12.000,00
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4.000,00
 
4260
Zakup energii
24.000,00
 
4270
Zakup usług remontowych
3.000,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.600,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.000,00
 
4307
Zakup usług pozostałych
57.215,60
 
4309
Zakup usług pozostałych
1.223,20
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1.800,00
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
1.000,00
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.500,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.400,00
 
4430
Różne opłaty i składki
600,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
34.000,00
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
500,00
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki MSiT
800.000,00
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne
255.000,00
80103
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P. 
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                     b) wydatki na realizację zadań statutowych
             2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
                 z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
109.275,00
109.275,00
102.995,00
96.300,00
6.695,00
6.280,00
220,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6.280,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
73.000,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.300,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
14.800,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2.200,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
200,00
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 
600,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
3.795,00
80106
 
 
Inne formy wychowania przedszkolnego
 
-         wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
42.000,00
42.000,00
42.000,00
 
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej
 
42.000,00
80110
 
Gimnazja
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                   b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
       3) wydatki na programy finansowane z udziałem
      środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
      w części związanej z realizacją zadań jst
837.165,80
837.165,80
741.370,00
669.570,00
71.800,00
37.940,00
1.440,00
 
 
57.855,80
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
37.940,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
511.900,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
43.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100.300,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
14.370,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
29.000,00
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2.000,00
 
4260
Zakup energii
4.000,00
 
4270
Zakup usług remontowych
2.000,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.400,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
4.000,00
 
4307
Zakup usług pozostałych
56.646,60
 
4309
Zakup usług pozostałych
1.209,20
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
2.000,00
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.000,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.400,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
24.500,00
 
4700
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
500,00
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
48.200,00
48.200,00
48.200,00
1.200,00
47.000,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1.200,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
42.000,00
80114
 
 
 
Zespoły Obsługi Ekonomiczno –   Administracyjnej Szkół
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                    b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
204.888,00
204.888,00
204.238,00
178.800,00
25.438,00
650,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
650,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
138.000,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
11.300,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
25.800,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3.700,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000,00
 
4260
Zakup energii
2.800,00
 
4270
Zakup usług remontowych
2.500,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
600,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
6.408,00
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
700,00
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
 
 
1.300,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.000,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
3.630,00
 
4700
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
1.500,00
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
7.260,00
7.260,00
3.000,00
3.000,00
4.260,00
 
3250
Stypendia różne
4.260,00
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
3.000,00
80195
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
            b) wydatki na realizację zadań statutowych
18.900,00
18.900,00
18.900,00
400,00
18.500,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
400,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
3.000,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
15.500,00
851
 
OCHRONA ZDROWIA
22.300,00
85153
 
 
Zwalczanie narkomanii
 
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
       w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
1.500,00
 
4170
 
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
 
4300
 
Zakup usług pozostałych
1.000,00
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
20.300,00
20.300,00
20.300,00
4.300,00
16.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4.200,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.500,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
11.500,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.000,00
852
 
POMOC SPOŁECZNA
1.250.976,00
85202
 
 
Domy pomocy społecznej
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych
4.660,00
4.660,00
4.660,00
4.660,00
 
4330
 
Zakup usług przez jst od innych jst
4.660,00
85205
 
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
     w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
100,00
 
4410
 
Podróże służbowe
300,00
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
600,00
85206
 
 
Wspieranie rodziny
-         wydatki bieżące
1)     wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
             b) wydatki na realizację zadań statutowych
4.862,00
4.862,00
4.862,00
4.362,00
500,00
 
4110
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
660,00
 
4120
 
Składki na Fundusz Pracy
90,00
 
4170
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3.612,00
 
4330
 
Zakup usług przez jst od innych jst
500,00
85212
 
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
       w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                    b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
 
907.900,00
907.900,00
33.417,00
32.250,00
1.167,00
874.483,00
 
3020
 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120,00
 
3110
 
Świadczenia społeczne
874.363,00
 
4010
 
Wynagrodzenia osobowe pracowników
19.400,00
 
4040
 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.100,00
 
4110
 
Składki na ubezpieczenia społeczne
10.220,00
 
4120
 
Składki na Fundusz Pracy
530,00
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
20,00
 
4300
 
Zakup usług pozostałych
20,00
 
4440
 
Odpisy na ZFŚS
1.127,00
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 
 
 
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4.800,00
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
-         wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 
50.500,00
50.500,00
50.500,00
 
3110
Świadczenia społeczne
50.500,00
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
-         wydatki bieżące
     1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
6.000,00
6.000,00
6.000,00
 
3110
Świadczenia społeczne
6.000,00
85216
 
Zasiłki stałe
 
-         wydatki bieżące     
      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
10.000,00
10.000,00
10.000,00
 
3110
Świadczenia społeczne
10.000,00
85219
 
Ośrodki Pomocy Społecznej
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                   b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
205.660,00
205.660,00
205.300,00
189.200,00
16.100,00
360,00
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
360,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
148.200,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
13.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
25.500,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2.500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.000,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
600,00
 
4430
Różne opłaty i składki
400,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
4.900,00
 
4480
Podatek od nieruchomości
200,00
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 
1.000,00
85295
 
Pozostała działalność
-         wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych
      w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
                  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
55.594,00
55.594,00
25.650,00
22.250,00
3.400,00
29.944,00
 
3110
Świadczenia społeczne
29.944,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
16.800,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.600,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3.350,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
500,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
2.000,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
1.200,00
853
 
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
12.000,00
85395
 
 
Pozostała działalność
 
-         wydatki bieżące
       1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
 
4210
 
Zakup materiałów i wyposażenia
8.000,00
 
4300
 
Zakup usług pozostałych
4.000,00
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
224.600,00
90002
 
Gospodarka odpadami
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
5.000,00
90003
 
Oczyszczalnie miast i wsi
-         wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej
      w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00