Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XLIII/221/2018

 •  

 UCHWAŁA NR XLIII/221/2018
 RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

Statut Gminy Tyrawa Wołoska

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Statut Gminy Tyrawa Wołoska zwany w treści Statutu „Statutem Gminy”, stanowi
o ustroju Gminy Tyrawa Wołoska, jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Statut Gminy określa w szczególności:

1) organizację wewnętrzną organów gminy;

2) tryb pracy organów gminy;

3) zasady działania klubów radnych;

4) zasady i tryb działania Komisji rewizyjnej;

5) zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji;

6) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych;

7) zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady gminy; 8) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;

9) zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych.

§ 2. Ilekroć w Statucie Gminy jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tyrawa Wołoska;

2) komisji rady – należy przez to rozumieć Komisję Rady Gmina Tyrawa Wołoska;

3) Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady Gmina Tyrawa Wołoska;

4) Komisji skarg, wniosków i petycji – należy przez to rozumieć Komisję skarg, wniosków
i petycji Rady Gmina Tyrawa Wołoska;

5) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gmina Tyrawa Wołoska;

6) Radzie Gminy– należy przez to rozumieć Radę Gmina Tyrawa Wołoska;

7) Statucie Gminy – należy przez rozumieć Statut Gminy Tyrawa Wołoska;

8) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tyrawa Wołoska;

9) ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

DZIAŁ II. Rada Gminy

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 3. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy.  

2. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

§ 4. Pracę Rady Gminy organizuje oraz prowadzi jej obrady Przewodniczący Rady Gminy lub wiceprzewodniczący. 

Rozdział 2. Radni Rady Gminy

§ 5. 1. Klub radnych rozpoczyna działalność z chwilą podania przez osobę reprezentującą klub lub osobę upoważnioną przez klub informacji na sesji Rady Gminy lub na piśmie złożonym do Przewodniczącego Rady o składzie osobowym klubu, jego nazwie oraz zasadach reprezentacji.

2. Wystąpienie radnego z klubu radnych następuje z chwilą jednostronnego oświadczenia woli radnego o wystąpieniu z klubu lub oświadczenia woli o niewyrażeniu zgody na przyjęte przez klub zasady reprezentacji klubu.

§ 6. Przewodniczący Rady ustala, w porozumieniu z Wójtem, zasady odbywania
w Urzędzie Gminy bezpośrednich spotkań mieszkańców Gminy z radnymi. 

 

§ 7. Przewodniczący Rady może wydać polecenie służbowe pracownikowi Urzędu Gminy wykonującemu zadania organizacyjne, prawne lub inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji rady i radnych.

 

§ 8. 1. W przypadku wniosku pracodawcy o rozwiązanie z radnym stosunku pracy, Rada Gminy może powołać doraźną komisję rady do zbadania okoliczności sprawy.

2. Komisja rady, o której mowa w ust. 1, przeprowadza postępowanie wyjaśniające
i przedkłada ustalenia oraz wnioski na piśmie Przewodniczącemu Rady oraz na sesji Rady Gminy.

3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada Gminy winna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 9. 1. Radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę w odrębnej uchwale.

2. Obsługę biurową Rady zapewnia wyznaczony pracownik Urzędu.

 

 

 

Rozdział 3. Sesja Rady Gminy

§ 10. 1. Sesją Rady Gminy jest formalnie zwołane przez Przewodniczącego Rady lub inną uprawnioną osobę, w trybie ustawy o samorządzie gminnym, posiedzenie radnych Rady Gminy.

2. O zwołaniu sesji Rady Gminy powiadamia się radnych, najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1:

1) za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres zamieszkania lub adres wskazany przez radnego;

2) w inny sposób za pokwitowaniem, decyduje data dostarczenia powiadomienia na adres zamieszkania lub na adres wskazany przez radnego;

3) lub w inny sposób niebudzący wątpliwości.

3. W powiadomieniu o sesji należy podać:

1) termin rozpoczęcia,

2) miejsce odbycia,

3) porządek obrad - oraz załączyć projekty uchwał, jak również inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu na rok kalendarzowy dostarcza się radnym najpóźniej na 7 dni przed sesją.

4. Materiały, o których mowa w ust. 3, w tym szczególnie:

1) o dużej objętości, za zgodą radnego,

2) których skopiowanie i dostarczenie wiązałoby się z poniesieniem nieproporcjonalnych kosztów, nakładów pracy lub trudnościami technicznymi

- uznaje się za dostarczone, o ile zostały udostępnione radnemu w formie elektronicznej lub do wglądu w Urzędzie Gminy.

5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 lub 3 albo wystąpienia innych nieprawidłowości w dostarczeniu radnym powiadomień o sesji lub materiałów, Rada Gminy  w trybie  § 17 ust. 2 rozstrzyga, czy sesję kontynuować, czy wyznaczyć jej nowy termin. Uwagi co do poprawności zwołania sesji i wnioski o jej odroczenie mogą zgłaszać radni wyłącznie w punkcie „otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad”.

§ 11. 1. Wójt lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady mogą złożyć wniosek o zwołanie
i odbycie sesji w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za złożony skutecznie, jeżeli zawiera:

1) proponowany porządek obrad,

2) projekty uchwał (chyba, że porządek nie zawiera punktów, w których mają być podjęte uchwały)

- i został dostarczony Przewodniczącemu Rady lub złożony w biurze rady, lub sekretariacie  Urzędu Gminy w godzinach urzędowania.

§ 12

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

   1) co najmniej 3 radnym;

   2) Komisjom;

   3) Wójtowi;

   4) klubom radnych;

   5) co najmniej 100 mieszkańcom Gminy Tyrawa Wołoska, posiadającym czynne prawo wyborcze do rady gminy.

 

2. Z inspiracją podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w określonej sprawie - w stosunku do podmiotów wymienionych w ust. 1 – mogą występować organizacje społeczne  i zawodowe, jednostki pomocnicze działające na terenie Gminy oraz mieszkańcy. 

3. Projekty uchwał wnoszone przez radnych, Komisje, mieszkańców oraz kluby radnych, winny być złożone Przewodniczącemu Rady, który – celem zaopiniowania – niezwłocznie kieruje je do stosownych Komisji, Wójta i radcy prawnego, a jeśli uchwała może rodzić skutki finansowe,  również do Skarbnika Gminy.

4. Projekt uchwały umieszcza się w porządku obrad najbliższej sesji, jeżeli wpłynął do Przewodniczącego Rady co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym terminem sesji.

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5 wyznaczają przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania projektodawcy w pracach nad projektem uchwały.

6. Radnym w przygotowaniu projektów uchwał pomoc merytoryczną, organizacyjną i prawną

zapewnia Urząd.

 

§ 13

W przypadku inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 5, ustala się następujący tryb postępowania:

1. Lista podpisów pod projektem uchwały powinna zawierać:

  1) nagłówek z opisem tytułu uchwały (projekt uchwały w sprawie ……);

  2) nazwisko i imię;

  3) adres zamieszkania;

  4) PESEL;

  5) podpis.

2. Urząd zapewnia przeprowadzenie weryfikacji liczby i poprawności złożonych podpisów.
W razie  stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, Przewodniczący Rady zwraca całość  dokumentacji inicjatorom.

 

§ 14

1. Projekty uchwał Rady powinny zawierać:

   1) numer, datę;  

   2) tytuł;

   3) uzasadnienie;

   4)  podstawę prawną;

   5) merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały;

   6) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania;

   7) wykonawcę;     

   8) rozstrzygnięcie dotyczące trybu ogłoszenia uchwały, jeżeli nie wynika ono  z przepisów prawa, a także formę jej rozpowszechnienia;

   9) podpis (podpisy) wnioskodawców oraz radcy prawnego.

2. Mapki i plany załączone do projektów uchwał powinny być czytelnie opisane w sposób

    umożliwiający łatwe zlokalizowanie prezentowanego obszaru na terenie Gminy.

3. Projekty uchwał nie spełniające wymogów określonych w ust. 1 i 2, Przewodniczący Rady może odesłać do wnioskodawcy celem uzupełnienia.

 

§ 15. 1. Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2. Radny potwierdza swoją obecność na sesji i posiedzeniu komisji rady podpisem na liście obecności.

3. Wójt zapewnia Radzie Gminy obsługę organizacyjno-techniczną, niezbędną do realizacji funkcji organu stanowiącego Gminy, w tym przygotowywanie dokumentacji, ekspedycję korespondencji oraz udostępnienie wyposażonych w odpowiedni sprzęt biurowy pomieszczeń: 1) dla potrzeb Przewodniczącego Rady;

2) do odbywania sesji, posiedzeń komisji oraz spotkań radnych z mieszkańcami Gminy;

3) w celu przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach działalności Rady Gminy.

4. Przewodniczący Rady, może przedłożyć Radzie Gminy harmonogram sesji na rok kalendarzowy, nie dłużej jednak niż do końca kadencji Rady Gminy, zawierający przewidywane tematy lub krótkie opisy przedmiotu sesji.

5. Projekt harmonogramu, o którym mowa w ust. 4 opracowuje Przewodniczący Rady uwzględniając propozycje komisji rady, radnych, klubów radnych oraz Wójta.  Harmonogram nie jest wiążący.

§ 16. 1. Przewodniczący Rady rozpoczyna sesję wypowiadając formułę: „Otwieram sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska”.

2. W przypadku wystąpienia przeszkody w prowadzeniu sesji, w szczególności braku wymaganego kworum w trakcie głosowania, przewodniczący obrad ogłasza przerwę techniczną i podejmuje odpowiednie czynności organizacyjno-techniczne w celu usunięcia przeszkody. Jeżeli usunięcie przeszkody np. zebranie kworum nie jest możliwe, zamyka sesję. 3. Fakt zamknięcia sesji z powodów, o których mowa w ust. 2 odnotowuje się w protokole. Sprawy ujęte w porządku obrad, a niezrealizowane, Przewodniczący Rady ujmuje w porządku obrad najbliższej sesji.

§ 17. 1. Przewodniczący Rady, po otwarciu sesji, przedstawia porządek obrad, do którego Rada Gminy na wniosek radnego, klubu radnych, komisji rady lub Wójta , może wprowadzić zmiany polegające na:

1) dodaniu nowego punktu do porządku obrad;

2) zdjęciu punktu z zaproponowanego porządku obrad;

3) zmianie kolejności punktów w porządku obrad;

4) zmianie treści (przedmiotu, zakresu, sposobu obradowania itd.) punktu obrad.

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu głosowania jawnego bezwzględną większością ustawowego składu rady tj. w którym co najmniej 8 radnych opowie się za ich wprowadzeniem.

3. Porządek sesji Rady Gminy, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, w pierwszej kolejności przewiduje rozpatrzenie
i przeprowadzenie debaty o raporcie o stanie Gminy.

4. Zmiana porządku obrad, w przypadku sesji zwołanej w trybie określonym w § 11, wymaga zgody wnioskodawcy wyrażonej przed głosowaniem, o którym mowa w ust. 2.

§ 18. Rada Gminy, w trybie § 17 ust. 2, może postanowić o (odroczeniu) przerwaniu sesji i na wniosek Przewodniczącego Rady, o kontynuowaniu jej w innym, wyznaczonym terminie,
z zastrzeżeniem § 11.

§ 19. 1. Porządek obrad winien przewidywać możliwość wypowiedzenia się oraz zgłaszanie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji, o którym mowa w § 26.

2. Na wniosek radnego, protokół lub jego fragment zostaje odczytany na sesji.

3. Radni mogą zgłaszać wnioski w sprawie zmiany lub uzupełnienia protokołu, przy czym
o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta
i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.

4. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 3 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady Gminy. W przypadku nieuwzględnienia wniosku przez Radę Gminy jego treść zostaje załączona do protokołu jako tzw. zdanie odrębne.

§ 20. 1. Nad sprawnym przebiegiem sesji czuwa przewodniczący obrad wypowiadając zwięzłe i jasne polecenia.

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi w przypadku wypowiedzi nie na temat oraz w sprawie czasu trwania wystąpienia, używając sformułowań typu „do rzeczy”, „proszę kończyć” itp.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze organów Gminy, Przewodniczący Rady może odebrać mu głos, odnotowując ten fakt
w protokole.

§ 21. 1. Przewodniczący Rady prowadzi sesję według ustalonego porządku obrad. Porządek obrad obejmuje:

1)      przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;

2)   zgłaszanie ewentualnych uwag i poprawek do protokołu sesji;

3)   informacje Przewodniczącego rady o złożonych interpelacjach i działaniach Rady;

4)   sprawozdania z działalności Komisji Rady;

5)   sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza                       
z wykonania uchwał Rady;

6)   rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;

7)   odpowiedzi na zapytania Radnych;

8)   odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad, po uprzednim wyrażeniu zgody Rady na udzielenie głosu uczestnikowi nie będącemu członkiem Rady, kierownictwa Urzędu lub sołtysem.

10) odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.         

Wskazuje kolejno poszczególne punkty, odczytuje ich treść, otwiera i prowadzi dyskusję.

2. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję w poszczególnych punktach porządku obrad po wyczerpaniu listy mówców lub braku zgłoszeń do zabrania głosu, wypowiadając zwięzłe formuły np. „zamykam dyskusję w tym punkcie”. W razie potrzeby, Przewodniczący Rady może zarządzić przerwę w celu umożliwienia komisji rady, Wójtowi lub klubowi radnych zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków, bądź przygotowania poprawek
w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.

3. Przed głosowaniem, Przewodniczący Rady stwierdza fakt spełnienia kworum wypowiadając formułę: „stwierdzam kworum, przystępujemy do głosowania”.

4. Po zarządzeniu głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego w sprawie sposobu lub porządku głosowania.

5. Po wyczerpaniu porządku sesji Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska”.

§ 22. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu uczestnikom sesji według kolejności zgłoszeń. 

2. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością, w tym szczególnie w sprawie wniosków natury formalnej:

1) stwierdzenia kworum;

2) zmiany porządku obrad;

3) zakończenia dyskusji;

4) przejścia do głosowania nad wnioskiem lub uchwałą;

5) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;

6) ograniczenia czasu wystąpień;

7) zarządzenia przerwy;

8) odesłania projektu uchwały do komisji rady;

9) ponownego przeliczenia głosów;

10) przestrzegania ustalonych w Statucie postanowień dotyczących obrad Rady Gminy.

§ 23. 1. Przewodniczący Rady może uzależnić udzielenie głosu na sesji osobom spośród publiczności, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy, przy czym przepis § 20 stosuje się odpowiednio.

2. Przewodniczący Rady może umożliwić mieszkańcom Gminy obecnym na sesji złożenie skargi lub wniosku do protokołu.

3. Na sesji Rady Gminy, w punkcie, w którym rozpatrywany jest raport o stanie Gminy
i prowadzona jest debata nad tym raportem, Przewodniczący Rady dopuszcza do głosu formalnie zgłoszonych mieszkańców Gminy po otwarciu dyskusji, w pierwszej kolejności, przed wystąpieniami radnych.

§ 24. Przewodniczący Rady może, po uprzednim ostrzeżeniu, nakazać opuszczenie sali obrad osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji. Fakt ten odnotowuje się w protokole.

§ 25. Obsługę administracyjno-techniczną sesji Rady Gminy, polegającą w szczególności na: 1) sporządzeniu zawiadomień o sesji dla radnych i gości zaproszonych oraz dostarczenie adresatom,

2) przygotowaniu materiałów na sesję, w tym projektów uchwał i ich dostarczenie radnym,

3) przygotowaniu sali obrad oraz jej wyposażenia adekwatnie do przewidywanego porządku obrad,

4) sporządzeniu dokumentacji, w tym protokołu z obrad,

5) sporządzeniu uchwał podjętych na sesji - zapewnia Wójt.

§ 26. 1. Z przebiegu sesji Rady Gminy sporządza się protokół.

2. Protokół powinien odzwierciedlać chronologiczny przebieg sesji i zawierać
w szczególności:

1) numer, datę i miejsce odbycia sesji, ze wskazaniem godziny jej otwarcia
i zamknięcia;

2) oświadczenia Przewodniczącego Rady dotyczące prawomocności obrad, złożone w oparciu o listę obecności podpisaną przez radnych;

3) stwierdzenie Przewodniczącego Rady o prawidłowości zwołania sesji oraz zgłoszone przez radnych uwagi w tym zakresie;

4) odnotowanie faktu sporządzenia protokołu z poprzedniej sesji;

5) porządek obrad, w tym opis sposobu dokonania ewentualnych zmian w porządku obrad, okoliczności odroczenia, bądź zamknięcia sesji;

6) określenie wniesionych pod obrady projektów uchwał ze wskazaniem wnioskodawców;

7) treść zgłoszonych wniosków ze wskazaniem wnioskodawców;

8) wykaz uchwalonych uchwał i wniosków wraz z opisem przebiegu głosowania,
z wyszczególnieniem liczby radnych obecnych na sali w trakcie głosowania oraz sumy głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;

9) inne istotne fakty mogące mieć wpływ na ocenę ważności przebiegu sesji i podjęte uchwały;

10) nazwisko i imię oraz funkcję przewodniczącego obrad;

11) nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osób sporządzających protokół.

3. Protokół podpisują: przewodniczący obrad oraz osoba sporządzająca protokół.

§ 27. Do protokołu, o którym mowa w § 26 dołącza się:

1) listę obecności radnych podpisywaną tuż przed rozpoczęciem sesji;

2) teksty przyjętych przez Radę Gminy uchwał;

3) złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych;

4) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady;

5) wykaz głosowań zawierający określenie sprawy w jakiej głosowanie było przeprowadzone oraz imienny wykaz radnych, ze wskazaniem sposobu głosowania przez radnego tzn. czy opowiedział się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, był „przeciw” czy „wstrzymał się” od głosu;

6) dokumentację wytworzoną w związku z przeprowadzeniem głosowania tajnego (karty do głosowania,  protokół z obliczenia głosów i ustalenia wyników głosowania);

7) inne dokumenty wytworzone w związku z protokołowaną sesją.

Rozdział 4. Uchwały Rady Gminy

§ 28. 1. Sprawę rozpatrywaną podczas sesji Rada rozstrzyga podejmując uchwałę w formie odrębnego dokumentu.

2. Oprócz podejmowania uchwał rada może:

1) podejmować deklaracje,

2) wydawać oświadczenia,

3) uchwalać rezolucje.

§ 29. 1. Elementy uchwały, o której mowa w § 28 ust. 1:

1) tytuł, w skład którego wchodzi:

a) nazwa aktu prawnego (uchwała),

b) numer, na który składa się numer kolejny sesji w kadencji (cyfra rzymska), kolejny numer uchwały w kadencji (cyfra arabska) i rok podjęcia uchwały (dwie ostatnie cyfry roku),

c) nazwa organu, który uchwałę wydał,

d) data podjęcia (głosowania),

e) krótkie określenie przedmiotu uchwały,

2) podstawa prawna, ze wskazaniem miejsca jej publikacji- mają charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają zatwierdzeniu w głosowaniu na sesji.

2. Zatwierdzenia w głosowaniu nie wymaga również korekta eliminująca z podjętej uchwały oczywiste błędy, w tym w szczególności: oczywiste omyłki pisarskie, błędy ortograficzne, rachunkowe, błędy w numeracji jednostek systematyzacyjnych, zmiana formy graficznej szkiców, tabel, jeżeli ich korekta nie spowoduje zmiany skutków prawnych, które uchwała miała wywołać w wersji uchwalonej.

§ 30. Pod uchwałą Rady Gminy podjętą na sesji, przewodniczący obrad składa własnoręczny podpis. W razie niedającej się usunąć przeszkody, uniemożliwiającej złożenie podpisu pod uchwałą przez przewodniczącego obrad – podpis składa Przewodniczący Rady.

Rozdział 5. Tryb głosowania na sesji Rady Gminy

§ 31. Przewodniczący Rady, przed rozpoczęciem głosowania na sesji stwierdza, czy jest spełniony wymóg kworum tj. czy na sali obrad jest obecnych co najmniej 8 radnych.

§ 32. 1. Radny, głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania, opowiada się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw”, czy o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania „wstrzymuje się od głosu”, dodatkowo sygnalizując sposób głosowania poprzez podniesienie ręki. 

2. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny, po wywołaniu kolejno z listy przez Przewodniczącego Rady, wypowiada się czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest „przeciw”, czy o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania, „wstrzymuje się od głosu”.

3. Rada Gminy może postanowić, iż głosowanie jawne zostanie przeprowadzone przy użyciu imiennie podpisanych kart do głosowania.

4. Wyniki głosowania jawnego, bezpośrednio po głosowaniu, ogłasza Przewodniczący Rady.

§ 33. 1. Głosowanie tajne na sesji przeprowadza się przy pomocy odpowiednio przygotowanych kart do głosowania. 

2. Spełnienie warunku tajności polega na zapewnieniu radnemu możliwości dyskretnego oddania głosu bez wglądu innych osób.

3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.

4. Komisja skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia radnym sposób głosowania, w tym szczególnie sposób wypełnienia karty do głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno nazwiska radnych z listy obecności, którzy następnie wrzucają do urny otrzymane wcześniej karty do głosowania.

5. Po przeliczeniu głosów publicznie, na sali obrad, przez komisję skrutacyjną, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z przeprowadzonego głosowania, zawierający wyniki głosowania.

§ 34. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów polega na wyborze, bądź zatwierdzeniu kandydatury lub wniosku, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku głosowania nad uchwałą albo w wyborach, w których zgłoszono jedną kandydaturę, bądź jeden wniosek – wybór lub zatwierdzenie następuje wówczas, gdy głosów za uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem jest więcej niż przeciw.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym polega na wyborze, bądź zatwierdzeniu kandydatury, uchwały lub wniosku, który otrzymał więcej głosów „za” niż połowa, odpowiednio:

1) liczby radnych obecnych na sali obrad uprawnionych do głosowania;

2) ustawowego składu rady.

3. W przypadku głosowania tajnego kandydatura, uchwała lub wniosek przechodzą, gdy uzyskały głosów „za” więcej niż połowa, odpowiednio:

1) liczby radnych biorących udział w głosowaniu (którym wydano karty do głosowania);

2) ustawowego składu rady.

§ 35. 1. W przypadku głosowania w sprawie wyboru lub powołania osób, Przewodniczący Rady, przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z kandydatów, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Po otrzymaniu odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów (lub ogłasza zakończenie zgłaszania kandydatów) i zarządza głosowanie. Zgoda kandydata może być wyrażona na piśmie lub w inny, niebudzący wątpliwości sposób.

 

 

DZIAŁ III.

Komisje Rady Gminy

Rozdział 1.

Komisje stałe i doraźne

 

§ 36. 1. Komisje rady podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością Rady Gminy, które służą wykonywaniu jej zadań, zgodnie z ustalonym w uchwale ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują projekty uchwał Rady Gminy.

2. Sprawy do rozpatrzenia przez komisje kieruje Przewodniczący Rady lub Wójt,
z zastrzeżeniem  § 38 ust. 1 pkt 2.

3. Komisje tworzy co najmniej 5 radnych, w tym Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego wyłaniani spośród członków Komisji.

§ 37. Komisja rady, wyjątkowo może odbywać posiedzenia wspólnie z innymi komisjami,
z zastrzeżeniem § 38. Sposób prowadzenia wspólnego posiedzenia nie może naruszać autonomii komisji, które biorą udział we wspólnym posiedzeniu.

§ 38. 1. Pracami komisji rady kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez komisję rady. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:

1) ustalenie, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady porządku obrad, terminu oraz zwołanie posiedzenia komisji;

2) wnoszenie, podczas posiedzenia komisji, o ujęcie w porządku obrad spraw pozostających w zakresie działania komisji;

3) zapewnienie przygotowania oraz dostarczenia członkom komisji niezbędnych materiałów; 4) ustalenie listy gości zaproszonych na posiedzenie komisji rady.

2. W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji rady, jej pracami kieruje zastępca przewodniczącego.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji rady i jego zastępcy na posiedzeniu komisji, obradom przewodniczy wybrany w głosowaniu członek komisji. Do czasu wyboru przewodniczącego obrad w głosowaniu, obrady prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji, który wyrazi na to zgodę.

4. Do komisji rady § 25 stosuje się odpowiednio.

5. Komisja rady obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji. 6. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, komisja rady ustala we własnym zakresie, działając
w porozumieniu z Przewodniczącym Rady,  a w przypadku nieustalenia tych zasad stosuje odpowiednie przepisy Statutu Gminy.

7. Z przebiegu posiedzenia komisji rady sporządza się protokół.

§ 39. 1. Przewodniczący stałej komisji rady przedstawia Radzie Gminy, w I kwartale lub
w terminie trzech miesięcy od dnia powołania komisji, ramowy plan pracy na rok kalendarzowy, nie dłużej niż do końca kadencji Rady.

2. Po zakończeniu roku kalendarzowego, przewodniczący stałej komisji rady przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z działalności komisji.

3. Przewodniczący komisji doraźnej sprawozdanie składa Radzie Gminy po zakończeniu realizacji powierzonych jej zadań chyba, że ustalenia dokonane w ramach działalności komisji uzasadniają wcześniejsze złożenie informacji na sesji Rady Gminy.

4. Przewodniczący Rady może polecić przewodniczącemu komisji rady zwołanie posiedzenia komisji, jak również złożenie na sesji Rady Gminy sprawozdania z jej działalności.

§ 40. Opinie i wnioski komisji rady przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

Rozdział 2.

Komisja rewizyjna

§ 41.  Komisja Rewizyjna jest stałym organem kontrolnym Rady. Komisja jest jedynym organem  opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

§ 42.  Zadaniem Komisji jest kontrola działalności Wójta i podporządkowanych mu jednostek

    organizacyjnych.

§ 43.  Komisja  wykonuje także inne zadania kontrolne zlecone przez  Radę.

§ 44. Komisja dokonuje kontroli kierując się kryteriami obiektywizmu, celowości, rzetelności,  sprawności (w sensie efektywnego działania), gospodarności i legalności.

§ 45. Zakres działania obejmuje zadania własne Gminy oraz zlecone i powierzone w drodze

    porozumień.

§ 46. Komisja Rewizyjna nie może ingerować w toczące się postępowania w indywidualnych

    sprawach, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej lub postanowienia

    administracyjnego.

§ 47. Komisja przygotowuje opinie w związku ze skargami na Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, współpracując w tym z Komisją merytoryczną, której obszaru

    działania skarga dotyczy. Wnioski w takich sprawach przedstawia na sesji Rady.

§ 48. Członek Komisji Rewizyjnej nie może brać udziału w czynnościach Komisji, które dotyczą  jego interesu prawnego, ani też w okolicznościach powodujących, że jego udział
w tych czynnościach mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
W takich sytuacjach członek Komisji obowiązany jest wyłączyć się z udziału w kontroli, przedkładając  Przewodniczącemu Komisji stosowne oświadczenie, lub decyzję
o wyłączeniu członka  Komisji podejmuje Komisja w przypadku powzięcia wiadomości o zaistnieniu
okoliczności  powodujących wyłączenie i braku wniosku zainteresowanego.

 

§ 49.  Komisja działa na podstawie rocznego planu pracy, zatwierdzonego przez Radę Gminy.

§ 50. 1. Rada może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.

2. Rada Gminy zlecając przeprowadzenie kontroli Komisji, określa szczegółowy zakres,  przedmiot i termin jej przeprowadzenia.

3. Pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje Przewodniczący Rady Gminy.

4..Upoważnienie powinno zawierać:

1)      nazwiska członków Komisji przeprowadzających kontrolę;

2)      nazwę kontrolowanego podmiotu;

3)      przedmiot i zakres kontroli;

4)      planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

5.. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem kontroli

                 zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie kontroli.

             6. Przeprowadzający kontrolę członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:

1)       wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej;

2)      wglądu w dokumenty dotyczące przeprowadzanej kontroli;

3)      wzywania kierownika jednostki kontrolowanej do składania ustnych lub pisemnych

   wyjaśnień;

4)                 sporządzania odpisów i kopii dokumentów jednostki kontrolowanej.

7. Przedstawiciel jednostki kontrolowanej ma prawo obecności podczas wykonywania

    przez członków Komisji czynności kontrolnych. Fakt ten odnotowuje się w protokole
    z przeprowadzonej kontroli.

8. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odmowy wglądu do dokumentów

    podlegających ochronie z mocy przepisów ustawowych. W przypadku odmowy Komisja

    Rewizyjna ma prawo wezwać kierownika jednostki kontrolowanej do złożenia wyjaśnień

    na posiedzeniu Komisji lub Rady Gminy.

9. Działalność członków Komisji Rewizyjnej przeprowadzających kontrolę  nie może

     naruszać  obowiązującego w danej jednostce porządku pracy oraz kompetencji organów

     sprawujących nadzór lub kontrolę służbową.

10. Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek:

1)   zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli;

2)   przedkładać na żądanie kontrolujących członków Komisji Rewizyjnej dokumenty

        i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli;

3)   umożliwić wstęp do obiektów i pomieszczeń związanych z przeprowadzaną kontrolą;

4)   pisemnie uzasadnić brak możliwości dostarczenia  żądanych dokumentów

    lub odmowę ich udostępnienia.

 

§ 51. Po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny, który zawiera:

1)             imiona i nazwiska kontrolujących członków Komisji Rewizyjnej;

2)             nazwę kontrolowanego podmiotu;

3)             miejsce, datę , przedmiot i zakres kontroli;

4)             ustalenie stanu faktycznego stwierdzonego  przez kontrolujących oraz opis stanu

    prawnego;

5)             wyjaśnienia kontrolowanych;

6)             w razie stwierdzenia nieprawidłowości, wykaz dokumentów, na podstawie których

    stwierdzono te nieprawidłowości;

7)             propozycje wniosków i zaleceń pokontrolnych;

8)                 podpisy kontrolujących i obecnych podczas kontroli.

§ 52. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo wniesienia uwag do protokołu
w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

2.      Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach Komisji, a odpisy protokołu przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje:

1)                 Przewodniczącemu Rady Gminy;

2)                 Wójtowi Gminy;

3)                 kierownikowi jednostki kontrolowanej.

3.      Wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej przedstawia na posiedzeniu Komisji wyniki kontroli, w obecności kierownika kontrolowanej jednostki lub osoby przez niego oddelegowanej oraz Wójta Gminy lub upoważnionego przedstawiciela Wójta.

4.      W oparciu o protokół kontroli oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem kontrolowanego Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie, które
wraz z protokołem, wnioskami pokontrolnymi, projektami uchwał w tej sprawie, przedstawia Przewodniczącemu Rady i Wójtowi Gminy.

5.      Wójt Gminy przedstawia Komisji Rewizyjnej swoje stanowisko do wyników kontroli w terminie 14 dni od daty otrzymania.

6.      Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest w terminie 14 dni zawiadomić Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

7.      Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrole sprawdzającą w danej jednostce, która pozwoli na ustalenie wykonania pokontrolnych wniosków
i zaleceń.

 

Rozdział 3.

Komisja skarg, wniosków i petycji

§ 53. 1. Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy:

1) skarg na działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;

2) wniosków;

3) petycji składanych przez obywateli.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do Rady Gminy ustnie.

§ 54. Jeżeli Komisja skarg, wniosków i petycji uzna, że Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, Rada Gminy niezwłocznie wskazuje właściwy organ albo przekazuje ją właściwemu organowi, o czym powiadamia odpowiednio skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji. 

§ 55. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji sporządza się protokół. 

2. Komisja skarg, wniosków i petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją, może:

1) wystąpić do Wójta albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
z wnioskiem o zajęcie stanowiska;

2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia;

3. Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego,
o którym mowa w ust. 2, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją Przewodniczącemu Rady.

§ 56. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności
co najmniej połowy składu komisji.

2. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje
jej pracami. Przepisy § 10 dotyczące zwoływania Rady Gminy stosuje się odpowiednio,
z wyjątkiem terminów.

3. Komisja skarg, wniosków i petycji może odbywać posiedzenia cyklicznie np. w stałe dni tygodnia, miesiąca itp. o stałej godzinie bez formalnego zwołania. Miejsce i terminy odbywania posiedzeń cyklicznych podaje się do publicznej wiadomości na zasadach określonych w § 63 ust. 1.

4. Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji lub niemożności sprawowania przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.

§ 57. Rezygnacja, odwołanie członka Komisji skarg, wniosków i petycji lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w komisji złoży wniosek o przerwanie czynności wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynności komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji.

§ 58. 1. Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji powołuje Rada Gminy. 

2. Komisja skarg, wniosków i petycji wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków, na posiedzeniu komisji.

§ 59. W I kwartale roku kalendarzowego, przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji składa na sesji Rady Gminy sprawozdanie z jej działalności.

 

 

DZIAŁ IV.

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 60. 1. O utworzeniu, łączeniu i podziale sołectw, a także zmianie jego granic, rozstrzyga Rada w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

2. Przy tworzeniu sołectw i ustalaniu ich granic bierze się pod uwagę jednorodność układu

    osadniczego i przestrzennego oraz więź społeczną.

3. Inicjatorem tworzenia, łączenia i podziału sołectw, a także zmian ich granic, mogą być

    mieszkańcy sołectwa oraz organy Gminy.

4. Do znoszenia sołectw stosuje się odpowiednio ust. 1, 2 i 3.

 

§ 61. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów organów sołectwa oraz organizację i zakres ich działania określa Rada odrębnym statutem.   

 

§ 62. 1. W budżecie Gminy zapewnia się środki finansowe na działalność statutową sołectwa.  Ich   wysokość na każdy rok budżetowy określa Rada.

2. Obsługę finansowo – księgową w zakresie dysponowania środkami finansowymi sołectwa

    prowadzi Urząd.

3. Sołectwa podlegają nadzorowi na zasadach określonych w ich statutach. 

 

DZIAŁ V.

Zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy
w ramach wykonywania zadań publicznych

§ 63. 1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy Tyrawa Wołoska oraz komisji rady podaje się do wiadomości mieszkańców w formie komunikatu, najpóźniej na 3 dni przed sesją lub posiedzeniem komisji rady na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy. W przypadku Komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji doraźnych komunikat może nie zawierać porządku obrad.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu.

3. Podczas posiedzenia na sali obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

§ 64. 1. Dostęp do dokumentów obejmuje prawo do wglądu do dokumentacji oraz sporządzania odpisów i notatek, z zastrzeżeniem § 65.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) sporządzone protokoły z sesji Rady Gminy;

2) sporządzone protokoły z posiedzeń komisji rady;

3) rejestr uchwał wraz z podjętymi uchwałami Rady Gminy;

4) rejestr wniosków i opinii komisji rady wraz z treścią wniosków i opinii;

5) rejestr interpelacji i wniosków radnych wraz z ich treścią i udzielonymi odpowiedziami;

6) rejestr zarządzeń wraz z zarządzeniami Wójta.

3. Dostęp do dokumentów obejmuje również dokumenty przechowywane w archiwum Urzędu Gminy.

§ 65. 1. Wgląd do dokumentacji oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek odbywa się
w obecności pracownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy.

2. Sporządzanie odpisów i notatek może polegać na wykonaniu lub uzyskaniu kopii. Zasady sporządzania kopii ustala Wójt, uwzględniając warunki organizacyjne Urzędu Gminy oraz ponoszone z tego tytułu koszty.

 

DZIAŁ VI.

Przepisy końcowe

§ 66. Traci moc uchwała nr XIII/72/16  Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (Dz. Urz. Woj. Podkar. z 2016 r. poz. 1125).

§ 67. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji w czasie której statut wszedł
w życie.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XLIII/220/2018

 •  

UCHWAŁA NR XLIII/220/2018
z dnia 05 listopada 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

   Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:

 § 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/182/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
§ 3
 
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w 2018 r.
1. W zadaniu pn. „Oświetlenie uliczne dróg gminnych” w miejscowości Hołuczków zwiększa się wydatki na inspektora nadzoru i przyłącza o kwotę 1.500,00 zł.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XLIII/219/2018

 •  

UCHWAŁA Nr XLIII/219/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 05 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994.), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zwiększenie dochodów w dziale 756, rozdz. 75618 oraz zmiany w działach 020, 600, 700, 750, 757, 851,852, 855, 900 i 921

 Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

 § 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie   5.123,00 zł

 Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie   5.123,00 zł

 Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 1.     Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju

Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.

 § 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

1. Zwiększenie dochodów bieżących w o kwotę +5.123,00 zł

   1) w dziale 756, rozdz. 75618 zwiększenie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na

       sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę +5.123,00 zł.

 

 2. Zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę +33.623,00 zł

     1) w dziale 020, rozdz. 02001 zwiększenie wydatków M.W. Hołuczków +17.700,00 zł

         (przeniesienie z działu 921),

     2) w dziale 600, rozdz. 60016 zwiększenie wydatków M.W. Hołuczków na remont dróg

         w miejscowości Hołuczków o kwotę +800,00 zł (przeniesienie z działu 921),

     3) w dziale 700, rozdz. 70005 zmniejszenie wydatków o kwotę -3.000,00 zł (przeniesienie

         do działu 757),

     4) w dziale 750, rozdz. 75022 zwiększenie wydatków na zakup sprzętu audiowizualnego

         do obsługi rady o kwotę +10.000,00 zł (przeniesienie z działu 921),

     5) w dziale 757, rozdz. 75702 zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego na

         spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu o kwotę +3.000,00 zł (przeniesienie z działu

         700),

     6) w dziale 851, rozdz. 85154 zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi

         zgodnie z programem z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę          +5.123,00 zł.

     7)    w dziale 855, rozdz. 85504 zmniejszenie wydatków o kwotę -7.300,00 zł (przeniesienie do działu 852),

      8) w dziale 852, rozdz.85214 zwiększenie wydatków na zasiłki celowe o kwotę

          +7.300,00 zł

3. Zwiększenie i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -28.500,00 zł

    1) w dziale 900, rozdz. 90015 zwiększenie wydatków na inwestycję budowy oświetlenia          ulicznego w miejscowości Hołuczków o kwotę +1.500,00 zł (przeniesienie z działu 921          dot. M.W. Hołuczków)

    2) w dziale 921, rozdz. 92109 zmniejszenie dotacji na wydatki inwestycyjne o kwotę         -30.000,00 zł (przeniesienie do działu  020,600,750,900).

        Przewodnicząca Rady Gminy

 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XLII/218/2018

 •  

UCHWAŁA Nr XLII/218/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 października 2018r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.           o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm. )

RADA GMINY
uchwala :

§ 1

Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych  od :

 1.  samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

      a/  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 828,-zł.

      b/  powyżej 5,5 tony do 9 ton  włącznie  - 1 163,- zł.

      c/  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  - 1 298,-zł.

 

 2.  samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub

      zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie        

      całkowitej: 

      a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton o liczbie osi:

           dwie – 587,- zł.

      b/  równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi : dwie – 825,- zł.

      c/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton o liczbie osi:

           trzy – 370,- zł.   

      d/  równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi:

           trzy – 983,- zł.

      e/  równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi: trzy – 1 514,- zł.

      f/   równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton o liczbie osi:

           cztery i więcej – 997,- zł.

      g/  równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi:    

           cztery i więcej –1 555,- zł.

      h/  równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi: cztery i więcej – 2 468,- zł.

 

3.  Samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,

     o dopuszczalnej masie całkowitej :

     a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton o liczbie osi:

         dwie – 1 419,- zł.

     b/  równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi: dwie – 1 870,- zł.

     c/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton o liczbie osi:

          trzy – 1 417,- zł. 

     d/  równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi:

          trzy – 1 496,- zł.

     e/  równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi: trzy – 2 353,-zł.

     f/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton o liczbie osi:

          cztery i więcej – 1 555,-zł.

     g/  równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi:

          cztery i więcej –2 475,-zł.

     h/  równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi: cztery i więcej – 3 164,-zł.

    

4.  Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

     zespołu pojazdów :

     a/  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 852,- zł.

     b/  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 163,- zł.

     c/  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 302,- zł.

   

5.  Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

     łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub       

     zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej         

     zespołu pojazdów :

     a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi:

          dwie –397,- zł.

     b/  równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton o liczbie osi:

          dwie – 838,- zł.

     c/  równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi : dwie – 2 109,- zł.

     d/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton o liczbie osi :

          trzy i więcej – 1 861,- zł.

     e/  równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi : trzy i więcej  2 572,- zł.

 

6.  Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

     łącznie z naczepą lub przyczepą, z innymi systemami zawieszenia osi

     jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

     a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi:

          dwie – 719,- zł.

     b/  równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton o liczbie osi:

          dwie – 1 375,- zł.

     c/  równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi: dwie – 2 445,- zł. 

     d/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton o liczbie osi:

          trzy i więcej – 2 445,- zł.

     e/  równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi : trzy i więcej– 3 164,- zł.

   

7.  Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej  12 ton, z wyjątkiem

     związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

     podatnika podatku rolnego  -  387,- zł.

 

8.  Przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

     uznanym za równoważne  z wyjątkiem związanych wyłącznie

     z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

     które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

     całkowitą :

     a/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 25 ton o liczbie osi:

          jedna – 266,- zł.

     b/  równą lub wyższą niż 25 ton o liczbie osi: jedna – 480,- zł.

     c/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 28 ton o liczbie osi:

          dwie – 316,- zł.

     d/  równą  lub wyższą niż 28 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:

          dwie – 1 269,- zł.

     e/  równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi: dwie – 1 695,- zł.

     f/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:

          trzy i więcej – 1 009,- zł.

     g/  równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi: trzy  i więcej – 1 407,- zł.

 

9.  Przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia z wyjątkiem  

     związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez     

     podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym        posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

      a/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 25 ton o liczbie osi:

          jedna – 480,- zł.

     b/  równą lub wyższą niż 25 ton o liczbie osi: jedna – 840,- zł.

     c/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 28 ton o liczbie osi:

          dwie – 464,- zł.

     d/  równą lub wyższą niż 28 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:

          dwie – 1 919,- zł.

     e/  równą lub wyższą niż 38 ton  o liczbie osi: dwie –  2 445,- zł.

     f/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:

          trzy  i więcej – 1 407,- zł.

     g/  równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi: trzy i więcej  1 913,- zł.

 

10. Autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza

miejscem kierowcy :

       a/  mniejszej  niż 22 miejsca -  1 958,- zł.

       b/  równej lub większej niż 22 miejsca  2 475,- zł.

                                                              § 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.   

                                                              § 3

Traci moc uchwała Nr XIX/121/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

                                                             § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia                    w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie     od  roku podatkowego 2019.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska


 


Przejdź do wpisu

UCHWAŁA nr XLII/217/2018

 •  

UCHWAŁA  nr XLII/217/2018
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 października 2018 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018 poz. 1445 ze zm.)   RADA GMINY

uchwala:

§1

Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :

 

1.Od  gruntów :

a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

    sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2    

    powierzchni – 0,68zł.

b)pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

    płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od  1 ha powierzchni – 4,71zł.

c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2   

    powierzchni – 0,27 zł.

d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie

   z dnia 9 października 2015r.o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r  poz. 1777)

   i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania

   przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,

   usługowa albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie

   te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu

   do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy

   zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m2 powierzchni- 3,09 zł

 

2.Od budynków lub ich części :

 

a)mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,47 zł.

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

   mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności      

   gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 21,87zł.

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu     

   kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej –

   10,98 zł.

d)związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów     

    o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające  tych

    świadczeń  od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,78zł.

e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2

    powierzchni użytkowej – 6,09 zł.

 

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.

    3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3/

Traci moc uchwała nr XXX/174/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska  z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2017 r. poz. 4497) 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2019. 

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XLI/216/2018

 •  

    UCHWAŁA Nr XLI/216/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 226, 229, 231, 232 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na podstawie wniosku Gmina Tyrawa Wołoska udziela  dotację podmiotową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tyrawie Wołoskiej z przeznaczeniem na remont zabytkowej Cerkwii w miejscowości Hołuczków w wysokości 20.000,00 zł

 Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

§ 1

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w dziale 020, rozdz. 02001
    po przez przeniesienie do działu 921, rozdz. 92120

 Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 wydatków.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

1.     Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/215/2018

 •  

Uchwała Nr XLI/215/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.  ) oraz art. 12 ust. 1, 5 i 7
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm. ) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
§ 1
 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie Gminy Tyrawa Wołoska:
  1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
      w miejscu sprzedaży powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej
      niż 100 m od obiektów kultu religijnego, cmentarzy i szkół;
2) punkty sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
    poza miejscem sprzedaży powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej
    niż 50 m od obiektów kultu religijnego, cmentarzy i szkół.
2.  Odległość, o której mowa w § 1 ust. 1 ustala się najkrótszą drogą – ciągiem
komunikacyjnym od wejścia głównego punktu sprzedaży do wejścia głównego obiektów wymienionych w § 1 ust. 1.


§ 2
 
Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych istniejące przed podjęciem niniejszej uchwały mogą funkcjonować na warunkach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do wygaśnięcia posiadanego zezwolenia.
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr IV/23/2003 rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 4
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/214/2018

 •  

Uchwała Nr XLI/214/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska


            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.  ) oraz art. 12 ust. 1, 5 i 7

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm. ) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

§ 1

1.    Ustala się na ternie Gminy Tyrawa Wołoska maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dla zezwoleń:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 6 zezwoleń;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) – 6 zezwoleń;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 6 zezwoleń.

 

2.    Ustala się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla zezwoleń:

1)   do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 10 zezwoleń;

2)   powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) – 10 zezwoleń;

3)   powyżej 18% zawartości alkoholu – 10 zezwoleń.
 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XV/90/2008 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 27 marca 2008 r.
 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XLI/213/2018

 •  

UCHWAŁA Nr XLI/213/2018
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska,
na wniosek Wójta Gminy,
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Panią Dorotę Czuryło na stanowisko Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska z dniem 28 września 2018 r.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/212/2018

 •  

Uchwała Nr XLI/212/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie odwołania skarbnika gminy Tyrawa Wołoska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska,
na wniosek Wójta Gminy,
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 1. Z dniem 27 września 2018 r. odwołuje się Panią Barbarę Biskup-Nitka ze stanowiska skarbnika gminy Tyrawa Wołoska w związku z przejściem na emeryturę (pracownik złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z Urzędem Gminy w Tyrawie Wołoskiej).
 2. Stosunek pracy z Panią Barbarą Biskup-Nitka ulega rozwiązaniu z dniem 27 września 2018 r. na mocy porozumienia stron.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XL/211/2018

 •  

UCHWAŁA Nr XL/211/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Z dnia 20 lipca 2018 r.
W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
            Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. )

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
Za udział w sesjach Rady Gminy Tyrawa Wołoska dla sołtysa ustala się dietę w wysokości 360,00 zł.
§ 2
Diety wypłacane będą do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.
§ 3
1. Ustala się zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdem podjętym w celu
   realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.
2.Przez podróż służbową należy rozumieć pełnienie obowiązków służbowych poza
   terytorium Gminy Tyrawa Wołoska.
3.Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych według zasad określonych
   w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.
   w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
   radnych gminy ( Dz. U. Nr 66 poz. 800 z późn. zm. )
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 5
Traci moc Uchwała Nr XIII/79/2016 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała XL/210/2018

 •  

Uchwała XL/210/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 20 lipca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 r. poz. 121 z późn.zm.)
 
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 6 lat Fundacji
„W TROSCE O ŻYCIE” z siedzibą w Brzozowie:
 1. części zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa o pow. 4,87 ar,
 2. części zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa o pow. 5,72 ar,
dla których Sąd Rejonowy w Sanoku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW KS1S/00033356/0, z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w gminie Tyrawa Wołoska oraz świadczenia usług społecznych i zdrowotnych.
 
§ 2
Szczegółowe oznaczenie nieruchomości, o których mowa w § 1 zawiera mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/209/2018

 •  

Uchwała Nr XXXIX/209/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska


Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się kierunki działania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska polegające na:

1)      Powołaniu stałej Komisji w sprawie odbioru prac związanych z budową, remontem lub przebudową dróg gminnych.

2)      Komisja w sprawie odbioru prac powinna uwzględniać: przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru, pracownika Urzędu Gminy, sołtysa z danej miejscowości na której zostało wykonane dane zadanie oraz przedstawiciela komisji rewizyjnej.

 1. Zobowiązuje się Wójta Gminy Tyrawa Wołoska do przedstawiania Radzie Gminy Tyrawa Wołoska  sprawozdania z realizacji uchwały do 31.07.2018 r.

 § 2

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXIX/208/2018

 •  

UCHWAŁA NR XXXIX/208/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie podziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm. )

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:

§ 1
Opiniuje się pozytywnie projekt podziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXIX/207/2018

 •  

UCHWAŁA NR XXXIX/207/2018
z dnia 9 lipca 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska


 

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/182/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXIX/206/2018

 •  

UCHWAŁA Nr XXXIX/206/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 9 lipca 2018 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994.), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), pismo Nr RG.I.7152.18.6.2018.MP Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11.06.2018 r. w sprawie dofinansowania modernizacji dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Tyrawa Wołoska oraz zmiany w dziale 750, rozdz. 75023
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie   75.000,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie   75.000,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/205/2018

 •  

Uchwała Nr XXXVIII/205/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 czerwca 2018 r.

 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r.


      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

 

RADA GMINY  

u c h w a l a :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r. w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/204/2018

 •  

Uchwała Nr XXXVIII/204/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) RADA GMINY

uchwala co następuje :

§ 1

Po zapoznaniu się z :

1)    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2017 r.

2)    sprawozdaniem finansowym Gminy Tyrawa Wołoska,

3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2    

        ustawy o finansach publicznych,

4)    informacją o stanie mienia gminy,

5)    stanowiskiem komisji rewizyjnej.

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska nieudziela Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska


 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXVIII/203/2018

 •  

UCHWAŁA  Nr XXXVIII/203/2018

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2017 rok.


 


           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)  RADA GMINY 

uchwala co następuje :


§ 1 

 

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2017 r. 

 § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska


 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXVII/202/18

 •  

UCHWAŁA Nr XXXVII/202/18

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 maja 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz §3 ust.1 lit. b i §9 ust.1 uchwały Nr XXVI/160/2001 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Tyrawa Wołoska oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata,  RADA GMINY

 

uchwala, co następuje:

                                                              

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Tyrawa Wołoska od Pana Jerzego Śląskiego, na podstawie umowy darowizny, prawa własności nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 177/6 o powierzchni 0,0020ha, położonej w obrębie Tyrawa Wołoska gmina Tyrawa Wołoska.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXVII/200/2018

 •  

UCHWAŁA NR XXXVII/200/2018
z dnia 30 maja 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/182/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXVII/199/2018

 •  

UCHWAŁA Nr XXXVII/199/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 maja 2018 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), wprowadzenie do budżetu gminy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie    - 208.698,03 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie      576.290,29 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie                              629.988,32 zł
 
2. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu w kwocie                629.988,32 zł                                 
    ustala się:
    a) wolne środki na rachunku bankowym w kwocie                      629.988,32 zł
 
3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie                        784.988,32 zł
    w tym:
 1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy  § 950                                                                  784.988,32 zł
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXV/197/2018

 •  

UCHWAŁA NR XXXV/197/2018
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Tyrawa Wołoska
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz art. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2017 r. poz. 1523 ze zm.),
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Uchwala się tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla niepublicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, a także tryb przeprowadzania ich kontroli, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
 
§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 1. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tyrawa Wołoska;
 2. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą przedszkole, dla którego Gmina Tyrawa Wołoska dokonała wpisu do ewidencji;
 3. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r.
  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
 4. uczniu - należy przez to rozumieć dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego, a także dziecko objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju oraz uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 5. roku bazowym – należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy.
 
§ 3.
 1. Organ prowadzący przedszkole niepubliczne składa wniosek o udzielenie dotacji, zawierającej w szczególności informację o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Wniosek składa się do Wójta Gminy Tyrawa Wołoska każdego roku w terminie określonym w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. do 30 września roku bazowego.
 
 
 
§ 4.
 1. Organ prowadzący przedstawia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska comiesięczną informację o liczbie uczniów w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
 2. Część dotacji przysługującej w danym miesiącu udzielana jest na wskazany przez organ prowadzący rachunek bankowy, w wysokości obliczonej na podstawie informacji określonych w ust. 1, w terminie określonym w art. 34 ust. 1 ustawy.
 
§ 5.
 1. Organ prowadzący zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku na który dotacja została udzielona.
 2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 3. Zatwierdzenia rozliczenia dotacji dokonuje Wójt Gminy Tyrawa Wołoska w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku na który dotacja została udzielona.
 4. W przypadku wystąpienia błędów w rozliczeniu, Wójt Gminy Tyrawa Wołoska dokonuje ich wskazania, określając termin dokonania korekty.
 
§ 6.
 1. Kontroli dotacji udzielonych z budżetu Gminy dokonują osoby upoważnione na piśmie przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska, zwani dalej: kontrolerami.
 2. O przewidywanym terminie kontroli, Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje organ prowadzący co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem czynności.
 3. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół.
 4. Protokół jest sporządzany przez kontrolera nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wójt Gminy Tyrawa Wołoska a jeden organ prowadzący kontrolowaną jednostkę.
 5. Organ prowadzący może wnieść zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole
  w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.
 6. Kontroler rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku uznania zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, kontroler dokonuje
  w protokole niezbędnych zmian. W przypadku uznania zgłoszenia za bezzasadne, kontroler informuje o tym fakcie organ prowadzący, uzasadniając swoje stanowisko
  na piśmie.
§ 7.
Traci moc uchwała Nr XXXIV/190/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Tyrawa Wołoska.
 
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXV/196/2018

 •  

UCHWAŁA NR XXXV/196/2018
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/182/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
§ 3
 
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w 2018 r. do realizowanych projektów:
1. Projekt w ramach RPO na lata 2014-2020 pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w związku ze zmianą wartości projektu z kwoty 99.360,98 zł na kwotę 98.379,66 zł na podstawie aneksu do umowy o partnerstwie oraz zmiana związana z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z roku 2017 na rok 2018.
2. Projekt w ramach RPO pn. „Mrówka” - zmiana związana z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z roku 2017 na rok 2018.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/188/2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/195/2018

 •  

Uchwała Nr XXXIV/195/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2018
Na podstawie art. 18a ust.1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn zm.)  w zw. z § 58 ust. 1 uchwały Nr XIII/72/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Tyrawa Wołoska  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 1125)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2018, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXIV/194/2018

 •  

UCHWAŁA NR XXXIV/194/2018
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2018 roku
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.  U. z 2017 r. poz. 1840)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2018 roku, zwany dalej Programem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska. 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały
Nr XXXIV/194/2018                  
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2018 r.

    § 1
 
1.Program ma zastosowanie do zwierząt domowych w szczególności psów i kotów oraz do kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich, przebywających na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
2.Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez:
 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 3. odławianie bezdomnych zwierząt,
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 6. usypianie ślepych miotów,
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
  • 2
 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tyrawa Wołoska miejsca w schronisku dla zwierząt będzie realizowane przez ich umieszczenie w schronisku dla zwierząt „Wesoły Kundelek”  38 – 600 Lesko, ul. Piłsudskiego 48, na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym schronisko.
 • 3
                
Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
 1. ustalenie miejsc, w którym przebywają koty wolno żyjące,
 2. zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących,
 3. sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących,
 4. zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom
 
§ 4
 
 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska będzie prowadzone przez podmiot prowadzący schronisko.
 2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały i będzie dokonywane                                      na zgłoszenie pracownika Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz Policji.
 3. Odłowione bezdomne zwierzęta w przypadku nie ustalenia ich dotychczasowego właściciela, zostaną przekazane do schroniska.
§ 5
 
1.  W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, w schronisku będzie prowadzona obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów.
2.  Zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz usypianie ślepych miotów będzie wykonywał lekarz weterynarii                      w schronisku.
 
§ 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez:
- schronisko – poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli,                   którzy zapewnią zwierzętom należyte warunki bytowania
-Gminę Tyrawa Wołoska – poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Gminy Tyrawa Wołoska – www.tyrawa.pl
§ 7
Bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielom będą umieszczane  w Gospodarstwie Rolnym Stanisław Gibała, Siemuszowa 46, 38 -535 Tyrawa Wołoska
 
§ 8
Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska realizowana będzie przez zapewnienie całodobowego dyżuru przez Gabinet Weterynaryjny w Lesku przy ulicy Piłsudskiego 48.
 
§ 9
 
Gmina Tyrawa Wołoska w ramach programu może prowadzić – w tym we współpracy                                     z podmiotami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt – działania edukacyjne mające                       na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji,                       a także adopcji zwierząt bezdomnych poprzez organizowanie konkursów, ulotki i plakaty, zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach, ogłoszenia  umieszczane na tablicach ogłoszeń całej gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska  http://bip.tyrawa/pl/
 
§ 10
1. Na realizację zadań w ramach niniejszego programu planuje się na rok 2018 kwotę  15 000zł.
2.  Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych zadań:
1) opłatę za zapewnienie miejsca w Schronisku                                                              6 150 zł
2) odławianie bezdomnych zwierząt wraz z kompleksową opieką w tym: świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, udzielanie pomocy weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, świadczenie usług przez schronisko w zakresie opieki nad przyjętymi zwierzętami                                                8 350 zł                                                                                                                                                                           
3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie        200                              
4) dokarmianie kotów wolnożyjących                                                                                 200 zł                                                                  
5) działania edukacyjne.                                                                                                   100 zł                                                                                               
 
 
 

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/193/2018

 •  

Uchwała Nr XXXIV/193/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na stałe obwody głosowania, ustalenia ichbnumerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz.130), w związku z art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11, § 12,  § 13  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn.zm.)
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pózn. zm.) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje :
§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Tyrawa Wołoska na stałe obwody głosowania, ustala ich numery
i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XXII/106/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 2651).
§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
                                                                                                                              Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/193/2018
                                                                                                                               Rady Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                                                                              z dnia 22 marca 2018 r.
 
 
 
Numer obwodu głosowania
 
 
Granice obwodu głosowania
 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
 
1
 
 
Hołuczków, Kreców, Lachawa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska, Wola Krecowska
 
 
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej,
38-535 Tyrawa Wołoska 175,
tel. 13 46 56 931,

Fax: 13 46 56 924
 
 
 
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/192/2018

 •  

Uchwała Nr XXXIV/192/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz.130), art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),  Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje :
§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze, ustala ich granice
i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Tracą moc:
 1. uchwała nr XXII/104/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r.
  w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 2650),
 2. uchwała Nr XXXV/167/14 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1983).
 
§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/191/2018

 •  

 

Uchwała Nr  XXXIV/191/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.

 
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 w prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska placówkach oświatowych
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1875 z późn. zm.),  art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 1. W oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska zapewnia się dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
 2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1 zł.
 3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 2, stanowi sumę iloczynów opłaty wskazanej w ust. 2 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w ust.1, ze wszystkich dni obecności dziecka w oddziale przedszkolnym w danym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku, gdy do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci do lat 6, zwalnia się całkowicie z opłaty trzecie i kolejne dziecko.
 
§ 2
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
Uchwała  wchodzi  w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXIV/188/2018

 •  

UCHWAŁA NR XXXIV/188/2018
z dnia 22 marca 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

                               Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/182/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
§ 3
 
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany do realizowanego projektu w ramach RPO na lata 2014-2020 pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w związku ze zmianą wartości projektu z kwoty 99.360,98 zł na kwotę 98.379,66 zł na podstawie aneksu
do umowy o partnerstwie.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2018

 •  

UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z poźn.zm.), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13.02.2018 r. Nr ST3/4750.1.2018 w sprawie ustalenia rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok, umowa w sprawie powierzenia zadań ze środków  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem dla OSP, środki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu częściowego odpisu w wysokości 20 % zapłaconych kar, aneks do umowy o partnerstwie kwoty projektu w ramach RPO na lata 2014-2020 pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” oraz zmiany w projekcie „Mrówka”
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie  275.522,67 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie  275.522,67 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXVII/201/18

 •  

UCHWAŁA Nr XXXVII/201/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 maja 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz
§3 ust.1 lit. b i §9 ust.1 uchwały Nr XXVI/160/2001 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 30 sierpnia 2001r
. w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Tyrawa Wołoska oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata,  RADA GMINY

 

uchwala, co następuje:

                                                              

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Tyrawa Wołoska od Państwa Ewy
i Witolda Kwolek, na podstawie umowy darowizny, prawa własności nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/1 o powierzchni 0,0037ha, położonej w obrębie Tyrawa Wołoska gmina Tyrawa Wołoska.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

 


Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXIV/189/2018

 •  

 UCHWAŁA Nr XXXIV/189/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ( z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim  (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska środków stanowiących fundusz sołecki.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/186/18

 •  

 Uchwała Nr XXXIII/186/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji  projektu
pt.: MRÓWCZY ŚWIAT
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1769 z późn. zm.)
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
Uchwala, co następuje;
 
§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji projektu pt.: MRÓWCZY ŚWIAT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej nr konkursu: RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17.
 
§ 2
Gmina Tyrawa Wołoska przeznaczy na realizację projektu pt.: MRÓWCZY ŚWIAT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, środki finansowe jako wkład własny do wysokości 17.000,00 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100), z czego:
- w roku 2019 – 11.000,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)
- w roku 2020 – 6.000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/185/2018

 •  

Uchwała Nr XXXIII/185/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
       Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ), art.41 ust.2 i ust.5 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487 z późn. zm. ) RADA GMINY
                                            
u c h w a l a :
 
§ 1
 
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 r. w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXIII/184/2018

 •  

UCHWAŁA Nr XXXIII/184/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. )
 
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
Uchwala się „Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
 
 
 Załącznik
do Uchwały Nr XXXIII//2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
 
 
 
Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018
 
 
 
Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)                     stanowi element polityki społeczno – finansowej Gminy. Program określa zakres, zasady, obszary i formy wzajemnej współpracy oraz udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego przez samorząd.
Realizacja zadań Gminy z udziałem organizacji odbywać się będzie nie tylko
w ramach niniejszego Programu, ale również w ramach innych, szczegółowych programów, takich jak: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.                poz. 1817 z późn. zm.);
 2. programie – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi
  do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”;
 3. organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
 4. Wójcie – rozumie się Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe
 
§ 1
 1. Celem głównym programu jest budowanie przez Gminę Tyrawa Wołoska partnerstwa między samorządem a sektorem pozarządowym, w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy, we współpracy z organizacjami                 w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
 2. Cele szczegółowe:
  1. określenie zasad współpracy samorządu z organizacjami;
  2. wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i powstawania nowych organizacji, działających dla dobra lokalnej społeczności;
  3. pobudzanie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umożliwienie organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych;  
  4. włączenie zainteresowanych organizacji do realizacji programów służących rozwojowi gminy;
  5. poprawa jakości życia współmieszkańców poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;
  6. wzmacnianie pozycji organizacji i zapewnienie tym organizacjom równych szans w realizacji zadań publicznych, poprzez powierzanie i wspieranie coraz większej ilości zadań z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację.
 
 
Rozdział III
Zasady współpracy
 
§ 2
 
Współpraca Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności:
 1. zasada partnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganie razem wytyczonych celów;
 2. zasada pomocniczości oznacza, że gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
 3. zasada suwerenności oznacza, że partnerzy współpracy – władza samorządowa    
  i organizacje – mają zdolność do bycia podmiotem prawa i obowiązków poprzez  niezależne wykonywanie zadań oraz swobodę w przekazywaniu tych kompetencji  innym podmiotom;
 4. zasada efektywności oznacza sposób pomiaru skuteczności i celowości danej działalności, polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;
 5. zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywania działań zarówno przez podmioty publiczne, jak                            i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;
 6. zasada jawności oznacza, że wszystkie możliwości współpracy władzy samorządowej z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne
  i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.
 
 
 
 
 
 
Rozdział IV
Zakres i formy współpracy oraz sposoby realizacji
 
§ 3
 
Współpraca z organizacjami ma charakter finansowy lub pozafinansowy.
 
 
§ 4
1. Współpraca o charakterze finansowym polega na:
 1. powierzeniu wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji                  na finansowanie ich realizacji;
 2. wspieraniu realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji                        na dofinansowanie ich realizacji.
2. Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywać się będzie w formach:
 1. wymiany informacji o planowanych kierunkach działalności;
 2. doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej;
 3. konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach    dotyczących   działalności statutowych tych organizacji;
 1. udostępniania i remontu lokali, będących w zasobach Gminy  w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego;
 2. prowadzenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wykazu organizacji, uprawnionych  do  korzystania  z  1% podatku dochodowego; 
 1. wydawania opinii o działalności organizacji oraz udzielanie rekomendacji               na ich wniosek;
 2. udziału przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych, celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
 3. obejmowania honorowym patronatem organizacji, które złożyły taki wniosek;
 4. popularyzowania działalności organizacji w mediach, na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
Rozdział V
Priorytetowe zadania publiczne
 
§ 5
Przedmiotem współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności:
 1. Działań z zakresu pomocy społecznej polegających na:
 1. aktywizacji seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjno-kulturalnych;
 2. wsparciu działań na rzecz rodzin wielodzietnych, a w szczególności pomoc dzieciom pochodzącym z tych rodzin;
 3. prowadzeniu działań na rzecz dzieci i rodzin doświadczających przemocy.
  1. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
 1. integrację i aktywizację środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji;
 2. wspieranie wszelkich form pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, integracja ze środowiskiem zdrowych rówieśników.
  1. Działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
   i przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
 1. wspieranie działań profilaktycznych dla dzieci w formie półkolonii lub kolonii;
 2. wspomaganie działalności całorocznych placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych dla dzieci wymagających pomocy wychowawczej;
 3. inicjatywy w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i innych środków odurzających;
 4. pomoc dla grup wsparcia dla rodzin z deficytami opiekuńczymi oraz dotkniętych przemocą;
 5. wspieranie działań promujących trzeźwość w środowisku rodzinnym i dorosłej młodzieży.
4. Działań  z zakresu wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu
    poprzez:
 1. wspieranie działań mających na celu krzewienie idei wolontariatu.
5. Działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:
        1) organizowanie lub współorganizowanie badań profilaktycznych;
        2) promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowych
            i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz rodzin.
    6. Działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:
 1. wzbogacanie życia kulturalnego Gminy poprzez projekty artystyczne w tym festiwale, konkursy i warsztaty, wykorzystujące lokalny potencjał kulturotwórczy;
7. Działań z zakresu kultury fizycznej poprzez:
    1)   wspieranie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie działań
          mających na celu zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży.
 
 
Rozdział VI
Okres realizacji programu
 
§ 6
Program obowiązuje od dnia 25 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
 
 
Rozdział VII
Sposób realizacji programu
 
§ 7
Program realizowany będzie poprzez:
 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
  w ramach    organizowanych otwartych konkursów ofert, które mogą mieć formę:
     1) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
        na finansowanie ich realizacji;
     2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
        na dofinansowanie ich realizacji.
 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy.
 2. Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić        w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert,
  w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i trybie określonych
  w odrębnych przepisach.
 
§ 8
 1. Wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert.
 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 300).
 4. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.                        
 5. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.
 6. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 7. Każdy może żądać w terminie 30 dni uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 8. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty             w sposób określony w ust. 2. 
 9. Z wyłonionymi w konkursie ofert organizacjami, bez zbędnej zwłoki, zawierana jest umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego
  wg. obowiązującego wzoru.
 10. Organizacje, które uzyskały dotację na realizację zadania publicznego, po zakończeniu zadania, w terminie 30 dni, są zobowiązane do złożenia sprawozdania wg. obowiązującego wzoru.
 11. Organizacja, która uzyskała dotację obowiązana jest poddać się kontroli
  i ocenie realizacji zadania, dokonywanym przez Wójta, w zakresie i wg. kryteriów określonych w art. 17 ustawy. Ponadto, organizacja realizująca zadanie zobowiązana jest składać Wójtowi bieżące sprawozdania finansowe                                 i merytoryczne w trakcie realizacji zadania w terminach określonych w umowie.
 12. Kontrolę prawidłowości, efektywności i celowości wykorzystania środków pochodzących z budżetu prowadzić będą osoby wskazane przez Wójta.
 
§ 9
1. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym                   lub regionalnym, może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert, na podstawie oferty złożonej przez organizacje, zgodnie z art. 14 ustawy, przy zachowaniu łącznie następujących warunków:
 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może  przekroczyć 10.000 zł;
 2. termin realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni;
3) łączna kwota środków finansowych przekazywanych przez organ tej samej
    organizacji, w tym samym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć
    kwoty 20.000 zł;
4) wysokość środków finansowych przekazywanych przez organ w tym trybie,
    nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym
    na realizację zadań publicznych przez organizacje.
2.  W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza się ją  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej urzędu – na okres 7 dni.
3.  W okresie upublicznienia oferty w sposób określony w ust. 2, każdy może zgłosić uwagi dotyczące zamieszczonej oferty.
4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 i po rozpatrzeniu uwag następuje niezwłoczne podpisanie umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.
5.   Do umowy, o której mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio art. 16-19 ustawy.
   
 
Rozdział VIII
Wysokość środków przeznaczonych na realizację  programu
 
§ 10
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wymienionych w § 5 określa uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska                          na rok 2018.
 
Rozdział IX
Sposób oceny realizacji programu
 
§ 11
 1. Sprawozdanie z realizacji programu przygotuje i przedstawi Wójtowi Sekretarz Gminy.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018 Wójt przedstawi Radzie Gminy Tyrawa Wołoska w terminie do 31 maja 2019 r.
 3. Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 1 i 2 zostanie umieszczone na stronie internetowej urzędu.
 
Rozdział X
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
 
§ 12
Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018 powstał na bazie programu współpracy na 2017 rok.
 
§ 13
Etapy tworzenia programu:
 1. przygotowanie założeń do projektu programu;
 2. przyjmowanie propozycji do projektu programu;
 3. przygotowanie zestawienia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu programu,
 4. sporządzenie analizy uwag i wniosków zgłoszonych do projektu,
 5. skierowanie przez Wójta  do Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018.
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział XI
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
 
§ 14
1. Wójt ogłaszając otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, każdorazowo powołuje Komisję Konkursową, której zadaniem będzie dokonanie oceny złożonej oferty.
 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:
  1. Sekretarz Gminy,
  2. jeden radny desygnowany przez właściwą merytorycznie komisję Rady Gminy,
  3. jeden przedstawiciel odpowiedniego referatu Urzędu Gminy, zajmujący się merytorycznie danym obszarem działalności pożytku publicznego lub pracownik GOPS -u;
  4. przedstawiciel organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie.
 2. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby, posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 3. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji składają oświadczenie, że nie są członkami organizacji lub podmiotów, które złożyły oferty do ogłoszonego konkursu.
 
§ 15
 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:
 1. zbieżność projektu z ustalonymi zadaniami Gminy Tyrawa Wołoska;
 2. wartość merytoryczną zadania;
 3. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;
 4. środki własne i pozyskane z innych źródeł przez wnioskodawcę;
 5. dotychczasową współpracę z Gminą Tyrawa Wołoska;
 6. staranne i terminowe wywiązywanie się z dotychczasowych umów
  z Gminą Tyrawa Wołoska;
 7. wiarygodność organizacji.
  1. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół. Protokół powinien zawierać:
 1. oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
 2. imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej;
 3. liczbę zgłoszonych ofert na poszczególne zadania;
 4. wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu;
 5. wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po
      terminie;
 1. propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji;
 2. podpisy członków.
  1. Dokonana przez Komisję Konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu, zostanie przedstawiona Wójtowi, który zdecyduje                   w drodze zarządzenia, o ostatecznym wyborze  oferty i  o wysokości dotacji.
  2. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
 
 
 Rozdział XII
 Postanowienia końcowe
 
§16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/183/2018

 •  

 Uchwała Nr XXXIII/183/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie nadania statutu  Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn.zm.)
Rady Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
 
§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tyrawie Wołoskiej,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/128/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Tyrawie Wołoskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/183/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TYRAWIE WOŁOSKIEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej „GOK” działa na podstawie  obowiązującego prawa i  niniejszego statutu.
§ 2.
 1. Siedzibą GOK jest Tyrawa Wołoska (Tyrawa Wołoska 191, 38-535 Tyrawa Wołoska).
 2. Terenem działania GOK jest gmina Tyrawa Wołoska.
 3. GOK może prowadzić swoją działalność na terenie całego kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych.
 
Rozdział II.
Zakres działalności GOK
§ 3.
 1. Podstawowym celem GOK jest tworzenie, upowszechnianie, ochrona kultury, zaspokajanie  potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz włączanie społeczności gminy Tyrawa Wołoska do  aktywnego uczestnictwa w różnych dziedzinach kultury.
 2. GOK podejmuje działania w szczególności w następujących obszarach działalności kulturalnej:
  1. prowadzenie wielokulturowej działalności rozwijającej potrzeby kulturowe społeczności lokalnej;
  2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury;
  3. kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze i kulturze fizycznej;
  4. upowszechnianie nauki, kultury, sztuki, sportu i rekreacji;
  5. integrowanie społeczności, w tym osób niepełnosprawnych poprzez współtworzenie warunków do rozwijania lokalnych wartości kulturowych, przede wszystkim w zakresie miejscowego folkloru, a także wspomaganie rozwoju miejscowego ruchu kulturalnego;
  6. wspieranie amatorskiego uprawiania różnych form i dziedzin sztuki oraz kultury fizycznej;
  7. wspieranie i umożliwianie rozwijania zainteresowań, talentów poprzez zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
  8. działania na rzecz rozwoju sportu, kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego kraju, regionu, gminy Tyrawa Wołoska oraz pielęgnowania polskości i tradycji narodowej.
 
§ 4.
 1.  Do zadań GOK należy w szczególności:
 1.  organizowanie imprez kulturalnych, w tym koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, spektakli, turniejów, festynów, itp.;
 2. organizacja cyklicznych zajęć i warsztatów artystycznych rozwijających talenty, zdolności dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 3. organizacja imprez sportowych, turniejów i zawodów;
 4. zapewnienie bazy i wyposażenia umożliwiających realizację zadań statutowych;  
 5. organizowanie spotkań autorskich, sympozjów, kiermaszów, wernisaży, wystaw, konkursów;
 6. organizowanie uroczystości rocznicowych, świąt państwowych i samorządowych;
 7. organizacja rekreacji i turystyki;
 8. organizacja działań na rzecz integracji europejskiej na bazie wydarzeń kulturalnych;
 9. działania mające na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocję i  organizację  wolontariatu związanego z działaniami kulturalnymi;
 10. zarządzanie posiadanym i przekazanym do zarządzania mieniem.
 1. GOK może realizować swoje zadania poprzez:
 1. impresariat artystyczny (organizacja imprez, w tym masowych,
  rozrywkowych, artystycznych i okolicznościowych);
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej (organizacja kursów i innych zajęć szkoleniowych);
 3. współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami kultury oraz organizacjami  pozarządowymi, społecznymi i placówkami oświatowymi;
 4. współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami i klubami sportowymi;
 5. świadczenie usług w zakresie najmu pomieszczeń i sprzętu;
 6. świadczenie usług gastronomicznych.
         3. GOK  może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego wspomagające działalność statutową.
 
 
Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposoby ich powoływania
§ 5.
 1. Organem zarządzającym GOK jest dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje  się na czas określony w trybie określonym w ustawie
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 6.
 1. Organem doradczym jest Społeczna Rada Programowa.
 2. Społeczną Radę Programową może powołać Dyrektor.
 
 
Rozdział IV
Źródła finansowania
§ 7.
GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
§ 8.
 1. Działalność GOK finansowana jest z:
 1. otrzymywanych dotacji podmiotowej i dotacji celowych z budżetu państwa
  i  Gminy Tyrawa Wołoska;
 2. przychodów z prowadzonej działalności;
 3. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł zgodnie z ustawą  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
Rozdział V
Zasady dokonywania zmian w statucie
§ 9.
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
Rozdział VI
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna
§ 10.
Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, z której całkowity dochód przeznacza na cele statutowe.
 
 
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXIII/182/2018

 •  

UCHWAŁA NR XXXIII/182/2018
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
           w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok

         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXI/131/17 z dnia 26.01.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018

 •  

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
Nr XXXIII/181/2018
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia 25 stycznia 2018 roku

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.)  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.  Ustala się dochody budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości:   11.836.950,85 zł
w tym:
 
      a) dochody bieżące                                                                             9.998.450,85 zł       
      b) dochody majątkowe                                                                       1.838.500,00 zł
 
      Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok  w wysokości:    11.681.950,85 zł
     w tym:
 
 1. wydatki bieżące                                                                             9.962.950,85 zł
b)  wydatki majątkowe                                                                        1.719.000,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
     nadwyżkę budżetową w kwocie                                                           155.000,00 zł
     z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie            155.000,00 zł
 
4.  Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                               155.000,00 zł
         w tym: 
         a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                             155.000,00 zł
 
§ 2
 
1.  Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                3.627.466,00 zł
w tym:
 1. dochody bieżące                                                                            3.627.466,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2.  Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                3.627.466,00 zł
w tym:
 1. wydatki bieżące                                                                             3.627.466,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Wyodrębnia się plan dochodów  i wydatków realizowanych zadań na
      podstawie porozumień między jst
      w tym:
 
 • dochody                                                                                             35.000,00 zł
 • wydatki                                                                                              35.000,00 zł
 
DOCHODY
Dział Wyszczególnienie Kwota w zł
600
60014
 
 
 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
 • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
      z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
35.000,00
35.000,00
35.000,00
 
35.000,00
WYDATKI
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie Kwota w zł
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
35.000,00
35.000,00
35.000,00
  RAZEM 35.000,00
 
 
§ 3
 
1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                  34.664,96 zł
2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości                                                  29.708,00 zł
     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 4
 
1.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 5
 
1.  Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 6
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
    dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
    Przeciwdziałania Narkomanii.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
     
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
18.000,00
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
18.000,00
18.000,00
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
18.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
851   OCHRONA ZDROWIA 18.000,00
85153   Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
1.000,00
1.000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00
  4300

Zakup usług pozostałych

500,00
85154  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące w tym:
17.000,00
17.000,00
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00
  4170

Wynagrodzenie bezosobowe

4.000,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000,00
  4300

Zakup usług pozostałych

6.500,00
  4410

Podróże służbowe krajowe

400,00
 
2.  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   
finansowanie tego zadania.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
 
DOCHODY:
 
Dział Rozdz.
      §
Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
135.000,00
  90002 Gospodarka odpadami
dochody bieżące, w tym:
 
135.000,00
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)  
135.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział Rozdz.
      §
Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
135.000,00
  90002 Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
   1) wydatki jednostki budżetowej
135.000,00
135.000,00
135.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.200,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.600,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600,00
  4300 Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci 100.000,00
 
3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo Ochrony Środowiska.                                
   
     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
   
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
1.500,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
            - wpływy z WFOŚ
 
1.500,00
1.500,00
100,00
1.400,00
  0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  
100,00
  0690 wpływy z różnych opłat 1.400,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące:
1.500.00
 
1.500,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 
1.500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
   w tym: wydatki na zakupy
 
100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 600,00
  4430 Różne opłaty i składki 800,00
 
4. Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
 
    Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela
   
Nazwa sołectwa Dział Rozdz. Nazwa zadania Kwota w zł
Siemuszowa  754 75412 Zakup specjalistycznych butów dla OSP 1.000,00
Tyrawa Wołoska 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska - góra 39.298,10
Rozpucie 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie: - Moczary dł. 1200 m,
- przy drodze gminnej
27.233,94
Hołuczków 921 92109 Zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Hołuczkowie 16.443,88
Rakowa 921 92109 Remont świetlicy w Rakowej 21.062,51
Siemuszowa 921 92109 Doposażenie kuchni świetlicy w Siemuszowej 5.000,00
Siemuszowa 921 92109 Urządzenie na placu zabaw, bramki w Siemuszowej 6.359,65
5.000,00
       
Razem
 
121.398,08
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania  innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 § 8
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                                      200.000,00 zł.
 
§ 9
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                        200.000,00 zł
     w tym:
 
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy  w kwocie                                                                  200.000,00 zł
 
 
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
 
 
 
 
DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
Dział Rozdział
 
Treść Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
celowej
1 2 3 4 6
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki    
921 92109 Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury 310.000,00  
921 92116 Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury   100.000,00  
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania    
926 92605 Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu       20.000,00
         
         
 
Ogółem
     
410.000,00
 
20.000,00
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2
 
 
 
 
 
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2018 ROKU
 
 
Lp Jednostka organizacyjna Dział Rozdz. Dochody                    w tym:
Wydatki
ogółem
bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Szkoła Podstawowa
W Tyrawie Wołoskiej
801
 
80101 7.000 7.000 7.000 0,00
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 801 80103 3.000 3.000 3.000 0,00
2. Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej 801 80110 2.200 2.200 2.200 0,00
   
OGÓŁEM
     
12.200
 
12.200
 
12.200
 
0,00
 

 
         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXI/131/17 z dnia 26.01.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXII/ 180 /17

 •  

UCHWAŁA Nr XXXII/ 180 /17
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.” a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie następującej nieruchomości:
działki oznaczonej numerem 115 o powierzchni 0,04 ha wraz ze znajdującymi się na niej budynkami, położonej w miejscowości Rozpucie, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KS1S/00034269/0.
§ 2
Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze przetargowej.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXII/179/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXXII/179/2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
§ 3
 
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:
 
1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Oświetlenie uliczne dróg gminnych” w miejscowościach: Tyrawa Wołoska, Rozpucie i Hołuczków z okresem realizacji na lata 2017-2018 ze środków własnych Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 4
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty        485.137,37 zł,
 
w tym:
1) 2018 rok do kwoty   485.137,37 zł.
 
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXII/178/2017

 •  

UCHWAŁA Nr XXXII/178/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.6.2017 z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przyznania Gminie Tyrawa Wołoska środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2017 rok oraz zmiany w dochodach majątkowych w dziale 020 i wydatkach majątkowych w dziale 900, rozdz. 90015
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie   -134.417,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie   -134.417,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2017

 •  

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 grudnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.), art. 226, 229, 231, 232 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zmiany w budżecie poprzez przesunięcie z działu 750, rozdz. 75020 do działu 851, rozdz. 85154 wsparcia finansowego na przebudowę i modernizację budynku placówki  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sanoku,
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXX/176/2017

 •  

UCHWAŁA Nr XXX/176/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r.
 
w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm. )
 
RADA GMINY
uchwala :
 
§ 1
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.
                                                                
                                                             § 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2018.
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXX/175/2017

 •  

UCHWAŁA Nr XXX/175/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  16 listopada 2017 r.
 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2017-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) i art.6 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.)
 

                                               Rada Gminy Tyrawa Wołoska
                                               uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się Gminny program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXX/174/2017

 •  

  UCHWAŁA  NR XXX/174/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r, poz. 1875) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 1785 ze zm. )   RADA GMINY
 
uchwala:
 
§1
Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :
 1. Od  gruntów :
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
    sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2    
    powierzchni - 0,66 zł.
 1. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
    płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od  1 ha powierzchni – 4,63zł.
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 
    powierzchni – 0,26 zł.
d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie
   z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r  poz. 1777)
   i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
   przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
   usługowa albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
   te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu
   do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy
   zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m2 powierzchni- 3,04 zł
 
 1. Od budynków lub ich części :
 
 1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,46 zł.
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
   mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności      
   gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 21,23 zł.
 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu     
   kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej –
   10,80 zł.
 1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów     
    o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające  tych
    świadczeń  od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,70 zł.
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
    powierzchni użytkowej – 5,91 zł.
 
3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.
    3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Traci moc uchwała nr XIX/122/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska  z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 4062)
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2018.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXX/173/2017

 •  

​ UCHWAŁA NR XXX/173/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/103/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 z późn.zm.)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Traci moc uchwała Nr XXII/103/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny
(Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 2649).
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXX/172/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXX/172/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/102/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn.zm.) 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Traci moc uchwała Nr XXII/102/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
(Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 2648).
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXX/171/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXX/171/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/101/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716
z późn.zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Traci moc uchwała Nr XXII/101/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 2647).
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXX/170/2017

 •  

UCHWAŁA Nr XXX/170/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  16 listopada 2017 r.
 
w sprawie wskazania gminnej jednostki budżetowej, która utworzy rachunek dochodów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446  z późn.zm.) oraz  art. 223 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2016 r. poz.1870
z późn.zm.) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn.zm.)
 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 

§ 1
 
Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się rachunek dochodów dla ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej jako gminnej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie  
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943
z późn.zm.), zwaną dalej „jednostką”.
 
        
                                                        § 2
 
Źródłem dochodów gromadzonych na rachunku dochodów mogą być środki pochodzące:
1)  ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
2)  z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w     
     zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
3)  z gospodarowania majątkiem gminnym przekazanym jednostce w zarząd lub
     użytkowanie, a w szczególności;
a) czynsze za wynajem pomieszczeń i obiektów,
b) czynsze dzierżawne do 1 roku,
4)  z wpłat rodziców i GOPS-u na dożywianie dzieci,
5)  odsetki od środków gromadzonych na rachunku,
6)  prowizje za ubezpieczenia uczniów płacone przez instytucje   
     ubezpieczeniowe.
7)  opłat za wydawanie duplikatów świadectw,
8)  opłat pobieranych przez biblioteki szkolne za zagubione lub zniszczone woluminy,                                     
§ 3
Dochody wraz z odsetkami gromadzone na rachunku dochodów mogą być przeznaczone na:
1) cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę),
2) remont lub odtworzenie mienia
3) wydatki dotyczące realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostki,
4) finansowanie wydatków bieżących i remontów jednostki, a w szczególności;
a) energii,
b) środków czystości,
c) materiałów i wyposażenia,
d) zakupu pomocy naukowych,
e) zakupu usług remontowych.
 1. wydatki związane z zakupem środków żywności dla potrzeb stołówki
 2. wydatki związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego
 3. wydatki dotyczące obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych.
 
§ 4
Wydatki z rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów w ramach planu finansowego.
§ 5
Rachunkiem dochodów, o których mowa w § 1 dysponuje kierownik jednostki.
 
§ 6
Dochody jednostki gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym.
 
§ 7
1.Gospodarka środkami finansowymi rachunku prowadzona jest w oparciu o        
   roczny plan finansowy.
2. Projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych są    
    sporządzane w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.
3. Projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych   
    przekazywane są przez kierownika jednostki do Wójta Gminy Tyrawa   
   Wołoska w terminie umożliwiającym ujęcie ich w projekcie uchwały
   budżetowej.
4. Projekty planów finansowych dochodów i wydatków jednostek:
 
a) w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały
    budżetowej,  zatwierdzone przez kierownika jednostki,
b) zweryfikowane przez Wójta Gminy pod względem ich  zgodności z      
    projektem uchwały budżetowej   –  stanowią podstawę gospodarki
    finansowej jednostek w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego
   do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.
5. Plany finansowe dochodów i wydatków jednostki ujęte w uchwale
    budżetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów i wydatków nimi
    finansowanych oraz są podstawą gospodarki finansowej.
 
§ 8
1. Wójt Gminy zawiadamia jednostkę o zmianach planów dochodów i   
    wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę dokonywania zmian w planach finansowych jednostek.
 
                                                        § 9
 
Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu  Gminy Tyrawa Wołoska w terminie do  5 stycznia następnego roku.
 
                                                        § 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
                                                        § 11
Z dniem 31 sierpnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wskazania gminnej jednostki budżetowej, która utworzy rachunek dochodów.
    
                                                        § 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2017 r. 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu
Powrót