Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr IV/18/15

  •  

UCHWAŁA Nr IV/18/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ) na wniosek Wójta Gminy RADA GMINY
 
                                               uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:
4,30 zł za 1 m3 dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 § 2
 
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Wołoska i Hołuczków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w następujących wysokościach:
 
l) 4,70 zł za 1 m3 ścieków z gospodarstw domowych,
2) 4,90 zł za 1 m3 ścieków od pozostałych odbiorców.
 
§ 3
Ceny określone w § 1 i 2 są cenami płaconymi netto przez odbiorców, do których zostanie naliczony podatek VAT wg aktualnie obowiązującej wysokości.
 
  § 4
Taryfy określone w §1 i §2 obowiązywać będą od 01.04.2015 r. do 31.03.2016r.
 
§ 5
Wysokość taryf zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu gminy.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR IV/17/15

  •  

UCHWAŁA NR IV/17/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie przekształcenia Gimnazjum w Rakowej.


              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z uzyskaną pozytywną opinią Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie,
RADA GMINY
 
                                   uchwala, co następuje:
§ 1
Z dniem 31 sierpnia 2015 r. przekształca się  „Gimnazjum w Rakowej” z siedzibą w Rakowej Nr 50 na „Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej” z siedzibą w Tyrawie Wołoskiej Nr 138.
§ 2
Uczniom „Gimnazjum w Rakowej” zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w „Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej”.
§ 3
Zobowiązuje się Wójta Gminy Tyrawa Wołoska do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia szkoły.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 5
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR IV/16/15

  •  

UCHWAŁA NR IV/16/15 
z dnia 17 marca 2015 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska


 
         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 
 
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz zaangażowaniem wolnych środków na podstawie przyjętej uchwały Nr IV/15/15 z dnia 17.03.2015 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/15 z dnia 20.02.2015 r dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/12/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
1) Zmniejsza się dochody bieżące roku     2015 o kwotę      60.808,00 zł
    do kwoty 6.057.394,75 zł.
2) Zwiększa się wydatki bieżące roku        2015 o kwotę     62.762,79 zł
    do kwoty 6.180.965,54 zł 
   
§ 2
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr IV/15/15

  •  

UCHWAŁA Nr IV/15/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2015 r.


 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), pismo Ministerstwa Finansów z dnia 06.02.2015 r. Nr ST3/4750.5.2015 w sprawie ustalenia rocznej kwoty subwencji ogólnej
dla gminy Tyrawa Wołoska na 2015 rok, podział dotacji celowej na zadania własne w dziale 801, rozdz. 80103
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                   33.652,00 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
758
 
 
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
19.649,00
 
75801
 
2920
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
Subwencje ogólne z budżetu państwa
19.649,00
19.649,00
 
80103
 
2030
 
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
14.003,00
 
14.003,00
           
 
 
 
RAZEM
 
33.652,00
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                 697.308,79 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
657.308,79
 
80101
 
4010
4300
4307
 
Szkoły Podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
86.514,36
19.649,00
61.030,27
5.835,09
 
80103
 
4010
 
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja)
14.003,00
14.003,00
 
80110
 
4307
 
Gimnazja
Zakup usług pozostałych
6.705,43
6.705,43
 
80113
 
4300
 
Dowożenie uczniów do szkół
Zakup usług pozostałych
10.000,00
10.000,00
 
80150
 
 
 
 
4010
4110
4120
4240
 
4440
 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach …..
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Odpisy na ZFŚS
 
 
 
540.086,00
444.000,00
75.900,00
10.840,00
 
1.700,00
7.646,00
852
 
 
 
POMOC SPOŁECZNA
10.000,00
 
85202
 
4330
 
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jst od innych jst
10.000,00
10.000,00
900
 
 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA
 
I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
30.000,00
 
90003
 
4300
 
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
30.000,00
30.000,00
           
 
 
 
RAZEM
 
697.308,79
 
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę               540.086,00 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota w zł.
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
540.086,00
 
80101
 
4010
4110
4120
4240
 
4440
 
Szkoły Podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Odpisy na ZFŚS
374.066,00
308.700,00
52.800,00
7.520,00
 
900,00
4.146,00
 
80110
 
4010
4110
4120
4240
 
4440
 
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
Odpisy na ZFŚS
166.020,00
135.300,00
23.100,00
3.320,00
 
800,00
3.500,00
           
 
 
 
RAZEM
 
540.086,00
 
 
 
§ 2
 
1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę                            123.570,79 zł
 
2. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu
    w kwocie                                                                                       123.570,79 zł
    ustala się:
    a) wolne środki na rachunku bankowym w kwocie                      123.570,79 zł
 
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę                      123.570,79 zł
    w tym:
a)     wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy  § 950                                                                  123.570,79 zł
 
 
§ 3
 
     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 5
 
     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr III/14/15

  •  

UCHWAŁA Nr III/14/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 stycznia 2015 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 24 ust. 1 ustawy
 
z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)   RADA GMINY
 
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXXII/155/14 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia
24 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
§ 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4 „Taryfy określone w § 1 i § 2 obowiązywać będą od 01.02.2014 r. do 31.03.2015 r.”
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/13/15

  •  

Uchwała Nr III/13/15

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 29 stycznia 2015 r.
 
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Tyrawa Wołoska oraz statutów sołectw i ustalenia jej składu.

 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 73 ust. 1 Statutu Gminy Tyrawa Wołoska  RADA GMINY
 
uchwala co następuje:
 
§ 1
1.     Powołuje się komisję doraźną do spraw zmiany Statutu Gminy Tyrawa Wołoska oraz statutów sołectw gminy.
2.     Przedmiotem działania komisji będzie przygotowanie do dnia 30.05.2015r.  projektów uchwał w sprawie, o której mowa w pkt. 1.
 
§ 2
 
Ustala się skład osobowy komisji doraźnej:
1.     Batorski Maciej
2.     Białecki Stanisław
3.     Bobyk Ireneusz
4.     Brzeżawska – Juszczak Teresa
5.     Burzyński Ryszard
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR III/12/15

  •  

UCHWAŁA NR III/12/15 

z dnia 29 stycznia 2015 r.
 
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska


         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr III/11/15

  •  

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015  

Nr III/11/15
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 29 stycznia 2015 roku


 
            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10
i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.      Ustala się dochody budżetu Gminy na 2015 rok w wysokości:     7.607.560,26 zł
w tym:
 
      a) dochody bieżące                                                                             6.118.202,75 zł       
      b) dochody majątkowe                                                                       1.489.357,51 zł
 
      Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok  w wysokości:      7.877.560,26 zł
     w tym:
 
a)     wydatki bieżące                                                                             6.118.202,75 zł
b) wydatki majątkowe                                                                        1.759.357,51 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości                                     270.000,- zł
 
4.      Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie             270.000,- zł
ustala się: 
w tym:   
   a)długoterminowy kredyt bankowy w kwocie                                     270.000,- zł
 
5. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości                               400.000,- zł
    w tym:
         a) długoterminowy kredyt bankowy § 952 w kwocie                           400.000,- zł
 
6. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                                 130.000,- zł
         w tym: 
         a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                               130.000,- zł
 
 
§ 2
 
1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                   880.714,93 zł
w tym:
a)     dochody bieżące                                                                               880.714,93 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                   880.714,93 zł
w tym:
a)     wydatki bieżące                                                                                880.714,93 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków realizowanych zadań na
      podstawie porozumień między jst
      w tym:
 
·        dochody                                                                                              30.000,00 zł
·        wydatki                                                                                              30.000,00 zł
 
DOCHODY
Dział
Wyszczególnienie
Kwota w zł
600
60014
 
 
 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
-          dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
      z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
30.000,00
WYDATKI
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie
Kwota w zł
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
RAZEM
30.000,00
 
§ 3
 
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                    43.803,- zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości                                                    13.803,- zł
     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 4
 
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 5
 
1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 6
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
    dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
    Przeciwdziałania Narkomanii.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
     
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
756
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
17.000,00
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
17.000,00
17.000,00
 
0480
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 
17.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
851
 
OCHRONA ZDROWIA
17.000,00
85153
 
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
2.000,00
2.000,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
1.000,00
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
15.000,00
15.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
3.500,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
8.300,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
2. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska.                                
   
     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
   
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
600,00
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
            - wpływy z WFOŚ
 
600,00
600,00
100,00
500,00
 
0570
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 
100,00
 
0690
wpływy z różnych opłat
500,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące
600.00
 
600,00
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 
600,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
   w tym: wydatki na zakup pojemników na śmieci
 
100,00
 
4430
Różne opłaty i składki
500,00
 
3. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   
finansowanie tego zadania.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
 
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
      §
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
130.000,00
 
90002
Gospodarka odpadami
dochody bieżące: - w tym, opłata za śmieci
130.000,00
130.000,00
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
 
130.000,00
 
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
      §
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
130.000,00
 
90002
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące:
   1) wydatki jednostki budżetowej
     w tym: a) wynagrodzenia i pochodne
                 b) wydatki na realizację zdań statutowych
130.000,00
130.000,00
130.000,00
12.000,00
118.000,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
10.000,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1.700,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
300,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci
108.000,00
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 § 8
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                                      200.000,- zł.
 
§ 9
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                         600.000,- zł
     w tym:
 
1.      na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy w kwocie                                                                  200.000,- zł
2.   nafinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie              270.000,- zł
3.   na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie                                     130.000,- zł
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
Tabela dochodów budżetowych na 2015 rok
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan ogółem
1
2
3
4
5
 
bieżące
 
010
 
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
 
2 000,00
 
01095
 
Pozostała działalność (wpływy za obwody łowieckie)
2 000,00
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 000,00
 
600
 
 
 
Transport i łączność
 
30 000,00
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
30 000,00
 
 
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
30 000,00
 
700
 
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
 
50 000,00
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsze z najmu i dzierżawy)
50 000,00
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
50 000,00
 
710
 
 
 
Działalność usługowa
 
6 000,00
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
6 000,00
 
 
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny pien.)    
6 000,00
 
750
 
 
 
Administracja publiczna
 
25 010,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
24 910,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
24 910,00
 
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
100,00
 
751
 
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
347,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
347,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
347,00
 
756
 
 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 
1 483 694,00
 
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
734 000,00
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
650 000,00
 
 
0320
Podatek rolny
2 400,00
 
 
0330
Podatek leśny
80 000,00
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1 600,00
 
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
326 000,00
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
180 000,00
 
 
0320
Podatek rolny
100 000,00
 
 
0330
Podatek leśny
15 000,00
 
 
0340
Podatek od środków transportowych
15 000,00
 
 
0360
Podatek od spadków i darowizn
1 000,00
 
 
0370
Opłata od posiadania psów
200,00
 
 
0430
Wpływy z opłaty targowej
200,00
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
10 000,00
 
 
0560
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
1 000,00
 
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2 000,00
 
 
0920
Pozostałe odsetki
1 600,00
 
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
22 000,00
 
 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
5 000,00
 
 
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
17 000,00
 
75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
401 694,00
 
 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
400 244,00
 
 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
1 450,00
 
758
 
 
 
Różne rozliczenia
 
3 343 440,00
 
75801
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2 049 610,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2 049 610,00
 
75807
 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
1 146 472,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1 146 472,00
 
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
10 000,00
 
 
0920
Pozostałe odsetki
10 000,00
 
75831
 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
137 358,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
137 358,00
 
801
 
 
 
Oświata i wychowanie
 
94 123,82
 
 
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

53 387,82
 
80101
 
Szkoły podstawowe
27 118,75
 
 
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

27 118,75
 
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
26 566,83
 
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
551,92
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
40 736,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
40 736,00
 
80110
 
Gimnazja
26 269,07
 
 
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

26 269,07
 
 
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
25 734,60
 
 
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
534,47
 
852
 
 
 
Pomoc społeczna
 
916 987,93
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
853 000,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
853 000,00
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
3 400,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 300,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
1 100,00
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
33 600,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
33 600,00
 
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
57,93
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
57,93
 
85216
 
Zasiłki stałe
7 800,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
7 800,00
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
19 130,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
19 130,00
 
900
 
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 
166 600,00
 
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
36 000,00
 
 
0830
Wpływy z usług (wpływy za ścieki)
36 000,00
 
90002
 
Gospodarka odpadami
130 000,00
 
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)
130 000,00
 
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
600,00
 
 
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
100,00
 
 
0690
Wpływy z różnych opłat (wpływy z WFOŚ)
500,00
 
bieżące
 
razem:
 
6 118 202,75
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

53 387,82
 
 
majątkowe
 
020
 
 
 
Leśnictwo
 
78 000,00
 
02001
 
Gospodarka leśna
78 000,00
 
 
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna)
78 000,00
 
700
 
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
 
558 525,00
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
558 525,00
 
 
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpłaty ze sprzedaży MK)
558 525,00
 
720
 
 
 
Informatyka
 
58 132,51
 
 
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
58 132,51
 
72095
 
Pozostała działalność
58 132,51
 
 
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
58 132,51
 
 
6207
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z PSeAP)
58 132,51
 
801
 
 
 
Oświata i wychowanie
 
794 700,00
 
80101
 
Szkoły podstawowe
794 700,00
 
 
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z FRKF)
794 700,00
 
majątkowe
 
razem:
 
1 489 357,51
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 132,51
 
 
Ogółem:
 
7 607 560,26
 
 
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
111 520,33
 
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 
Tabela wydatków budżetowych na 2015 rok
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego

Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

 
010
 
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
 
2 350,00
 
2 350,00
 
2 350,00
 
0,00
 
2 350,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00

 
01030
 
Izby rolnicze
2 350,00
2 350,00
2 350,00
0,00
2 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
2 350,00
2 350,00
2 350,00
0,00
2 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
020
 
 
 
Leśnictwo
 
28 000,00
 
28 000,00
 
28 000,00
 
1 000,00
 
27 000,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00

 
02001
 
Gospodarka leśna
28 000,00
28 000,00
28 000,00
1 000,00
27 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4300
Zakup usług pozostałych
25 500,00
25 500,00
25 500,00
0,00
25 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
600
 
 
 
Transport i łączność
 
45 000,00
 
45 000,00
 
45 000,00
 
2 000,00
 
43 000,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00

 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4300
Zakup usług pozostałych
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
60016
 
Drogi publiczne gminne
15 000,00
15 000,00
15 000,00
2 000,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 900,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4270
Zakup usług remontowych
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
700
 
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
 
328 000,00
 
328 000,00
 
328 000,00
 
1 000,00
 
327 000,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00

 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
328 000,00
328 000,00
328 000,00
1 000,00
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4260
Zakup energii
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4270
Zakup usług remontowych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4300
Zakup usług pozostałych
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4430
Różne opłaty i składki
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4480
Podatek od nieruchomości
250 000,00
250 000,00
250 000,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
710
 
 
 
Działalność usługowa
 
6 000,00
 
6 000,00
 
6 000,00
 
600,00
 
5 400,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00

 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
6 000,00
6 000,00
6 000,00
600,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
510,00
510,00
510,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5 400,00
5 400,00
5 400,00
0,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
720
 
 
 
Informatyka
 
62 718,87
 
3 000,00
 
3 000,00
 
0,00
 
3 000,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
59 718,87
 
59 718,87
 
59 718,87
 
0,00

 
72095
 
Pozostała działalność
62 718,87
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 718,87
59 718,87
59 718,87
0,00

 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
57 924,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 924,28
57 924,28
57 924,28
0,00

 
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 794,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 794,59
1 794,59
1 794,59
0,00

 
750
 
 
 
Administracja publiczna
 
1 339 800,00
 
1 339 800,00
 
1 293 900,00
 
1 090 700,00
 
203 200,00
 
0,00
 
45 900,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00

 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
117 000,00
117 000,00
116 600,00
105 200,00
11 400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
81 000,00
81 000,00
81 000,00
81 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 400,00
2 400,00
2 400,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
75022
 
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
47 000,00
47 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 111 000,00
1 111 000,00
1 106 000,00
947 000,00
159 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
740 000,00
740 000,00
740 000,00
740 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
130 000,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
19 000,00
19 000,00
19 000,00
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4260
Zakup energii
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4270
Zakup usług remontowych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4300
Zakup usług pozostałych
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
19 000,00
19 000,00
19 000,00
0,00
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4300
Zakup usług pozostałych
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
75075
 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
10 000,00
10 000,00
10 000,00
500,00
9 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
75095
 
Pozostała działalność
54 700,00
54 700,00
54 200,00
38 000,00
16 200,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 900,00
2 900,00
2 900,00
2 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
600,00