Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XII/68/2015

 •  

UCHWAŁA Nr XII/68/2015
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2016r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit.” a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)
RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie następującej nieruchomości:
 1. działki oznaczonej numerem 29 o powierzchni 0,2500 ha wraz ze znajdującym się na niej budynkiem, położonej w miejscowości Siemuszowa
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XII/67/16

 •  

UCHWAŁA NR XII/67/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2016 r.
 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych
na terenie Gminy Tyrawa Wołoska przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 z późn. zm. )
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Niniejsza uchwała reguluje:
 1. tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla prowadzonych na jej terenie przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zwane w dalszej części uchwały „dotowanymi”) przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół,
 2. zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji,
 3. podstawę obliczenia dotacji,
 4. termin i sposób rozliczenia dotacji,
 5. tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 
§ 2
 1. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu
  i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Tyrawa Wołoska.
 2. Dotacja dla publicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej ustalonych w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie            z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu Gminy Tyrawa Wołoska, a dla ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż                        kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Tyrawa Wołoska.
 3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków określonych           w art. 90 ust.1b ustawy o systemie oświaty przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu Gminy Tyrawa Wołoska, a dla ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż  kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Tyrawa Wołoska.
 4. Dotacja dla osoby prowadzącej publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przysługuje na każdego ucznia w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska pomniejszonych o opłaty za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż  kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Tyrawa Wołoska.
 5. Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotacje na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz  szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotacje na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
 
 
Rozdział II
Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku
 
§ 3
 1. Dotowany składa wniosek o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, podając w nim planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, w tym uczniów lub wychowanków niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 Rozdział III
Podstawa obliczenia dotacji
 
§ 4
 1. Dotowany przekazuje nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca informację
  o aktualnej liczbie uczniów (wychowanków) wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja, z uwzględnieniem liczby niepełnosprawnych (z podaniem rodzaju niepełnosprawności) i objętych wczesnym wspomaganiem.
 2. Liczba uczniów wykazana w informacji na dany miesiąc, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę ustalenia wysokości dotacji.
 3. W przypadku uwzględnienia w informacji, o której mowa w ust. 1, uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, organ dotujący może zażądać dołączenia do tych informacji kopii właściwych orzeczeń lub opinii.
 4. Jeśli do przedszkola uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, osoba prowadząca przedszkole wpisuje do informacji aktualną liczbę dzieci z innych gmin.
 5. Wzór informacji o liczbie uczniów (wychowanków) uczęszczających do szkoły/placówki stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
Rozdział IV
Termin i sposób rozliczenia dotacji
 
§ 5
 1. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do ostatniego dnia danego
miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.
 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą szkołę / placówkę.
§ 6
 1. W terminie do 10 każdego miesiąca dotowany składa do Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska rozliczenie wydatkowania dotacji za okres miesiąca, w którym udzielono dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Dotowany sporządza i przedkłada roczne rozliczenie wykorzystania dotacji do dnia                  31 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji za okres od 1 stycznia do                      31 grudnia.
 3. Rozliczenie otrzymanej dotacji powinno zawierać dane dotyczące otrzymanej kwoty dotacji oraz kwoty wykorzystanej dotacji z wyszczególnieniem rodzajów wydatków, które zostały sfinansowane z dotacji według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 
Rozdział V
Tryb i zakres kontroli
 
§ 7
 1. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Tyrawa Wołoska może okresowo przeprowadzać kontrole, o których mowa w art.80 ust.3e oraz art. 90 ust.3e ustawy                z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zm. )
 2. Kontrola obejmuje:
 1. weryfikację z dokumentacją przebiegu nauczania, zgodności danych o liczbie uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej,
 2. weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem                   z art. 80 ust.3d i art. 90 ust.3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty             ( Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zm. )  w oparciu o dokumentacje księgową,               w tym dowody księgowe.
 
§ 8
 1. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające: numer upoważnienia, imię i nazwisko kontrolującego, nazwę
  i adres kontrolowanego, przedmiot kontroli, termin, do którego winna być przeprowadzona kontrola.
 2. Upoważnienie, po zakończeniu kontroli załącza się do akt osobowych.
 3. Kontrolujący przystępuje do wykonywania czynności kontrolnych po okazaniu upoważnienia, o jakim mowa w ust. 1.
 4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia dotowaną jednostkę telefonicznie lub pisemnie – nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
 5. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
 
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 10
Traci moc Uchwała Nr XI/64/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XI/66/15

 •  

UCHWAŁA NR XI/66/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
  
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz.715  z późn. zm.) - Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
 
Rozdział I
Przepisy ogólne
 
§ 1
1. Niniejsza uchwała określa:
1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Tyrawa Wołoska w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania mogącego przyczynić się do wykonania celu publicznego określonego w § 3, w tym:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
c) sposób kontroli wykonywanego zadnia celu publicznego,
2) cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina Tyrawa Wołoska zamierza osiągnąć.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.). 3. O dotację,
o której mowa w ust. 1 może ubiegać się każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Tyrawa Wołoska prowadzi działalność sportową.
 
§ 2
 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym
w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3,
2) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3,
3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub sportowy , który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt,
4) beneficjencie – należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu,
5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska a beneficjentem, której treść reguluje przepis art. 250 ustawy określonej w pkt. 1
i postanowienia niniejszej uchwały.
 
§ 3
Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Tyrawa Wołoska będzie służyło
realizacji co najmniej jednego z następujących celów publicznych:
1) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Tyrawa Wołoska,
2) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska do działalności sportowej,
3) popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej,
4) pobudzaniu kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie Gminy Tyrawa Wołoska,
5) poprawie warunków uprawiania sportu i dostępności społeczności lokalnej do udziału
w widowiskach sportowych,
7)kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Tyrawa Wołoska poprzez udział we
    współzawodnictwie sportowym.
 
Rozdział II
Warunki udzielania dotacji
 
§ 4
 1. Udzielana dotacja z zastrzeżeniem ust. 2, może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich
    zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki
z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby
    w nim zrzeszone.
3) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
    wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.
 
§ 5
Jeśli otrzymana dotacja po stronie wnioskodawcy może stanowić pomoc publiczną,
w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. U.E. C, Nr 115 z 9.5.2008 r.), warunkiem rozpatrzenia wniosku o dotację jest łącznie:
1) dochowanie ze strony wnioskodawcy wymagań z rozporządzenia Komisji (WE) nr    1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 2006 r. Nr 379 z 28.12.2006 r.)
2) przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w § 9, ust. 2.
§ 6
 1. Formą wypłaty z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały, może być przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta po zawarciu umowy.
2. O formie wypłaty dotacji decyduje Wójt Gminy Tyrawa Wołoska w ogłoszeniu o konkursie projektów, o którym mowa § 8.
3. Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany
w umowie.
Rozdział III
Tryb udzielania dotacji
 
§ 7
 1. Wybór projektów, na realizację których zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska, dokonuje się w drodze konkursu projektów lub na zasadach z § 12.
2. Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Tyrawa Wołoska.
3. Od decyzji Wójta co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
4. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.
 
§ 8
 1. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza konkurs projektów, w którym określa:
1) przedmiot zgłaszanych projektów,
2) wysokości kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji;
3) termin zgłaszania wniosków o dotacje;
4) terminu realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku,
w którym udzielono wnioskowaną dotację;
5) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.
2. Ogłoszenie o konkursie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska z co najmniej trzy tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu z ust. 1 pkt 3.
 
§ 9
1. Wniosek o udzielenie dotacji finansującej w całości lub w części zgłoszony projekt, sporządza się na formularzu przyjętym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek o udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, o której mowa w § 5 wymaga dodatkowo przedłożenia dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311).
3. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę, uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
4. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.
 
§ 10
Przy wyborze projektu lub projektów na realizację których zostanie udzielona dotacja, Wójt
Gminy Tyrawa Wołoska uwzględnia:
1) dochowanie wymagań formalnych,
2) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 3,
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów,
4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu)
w związku z zakresem rzeczowym projektu,
5) możliwość realizacji projektu przez beneficjenta,
6) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Tyrawa
    Wołoska.
 
§ 11
 1. Wybór projektów dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej.
 2. W pierwszym etapie konkursu Wójt Gminy Tyrawa Wołoska:
1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji
     na każdy wybrany projekt,
2) informuje wnioskodawców o wyborze projektów i przyznanych kwotach na wybrane
    projekty oraz o projektach, które zostały odrzucone - poprzez powiadomienie pisemne,
    ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń
    w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
3. W ramach drugiego etapu konkursu Wójt Gminy Tyrawa Wołoska:
1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że:
a) kwota dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku nie
    mogą ulec zwiększeniu,
b) przedsięwzięcie z wniosku o dotację nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do treści
    zgłoszonego wniosku, o którym mowa w § 9, ani nie będzie odbiegało od przedmiotu
    określonego dla projektów w ogłoszeniu o konkursie projektów, o którym mowa
    w § 8, ust. 1 pkt 1,
c) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść projektu,
    w tym zakres kosztów finansowanych z dotacji.
2) ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów, w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2,
    z informacją o projektach wybranych i projektach odrzuconych, wraz ze wskazaniem:
a) nazwy projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy,
b) opisu przedsięwzięcia objętego projektem,
c) łącznych kosztów projektu,
d) kwoty dotacji przyznanej na projekt,
e) uzasadnienia przyjęcia lub odpowiednio odrzucenia zgłoszonego projektu.
4. Z wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawiera się umowę
o dotację, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów, o którym mowa w § 7 może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska lub odstąpienie od zawarcia umowy wskutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury   wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
 
§ 12
 1. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska może udzielić dotacji na projekt z pominięciem konkursu projektów, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie przekracza kwoty 1.000 zł,
2) projekt będzie realizowany w okresie nie dłuższym niż 30 dni.
2. Uznając zgodność projektu z celem określonym w § 3, Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zleca jego realizację, po złożeniu oferty przez wnioskodawcę. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio.
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, zawiera się umowę o udzielenie dotacji.
6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska temu samemu beneficjentowi, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł.
7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska na zasadach z ust. 1-5, nie może przekroczyć 20% kwoty dotacji planowanych w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska do udzielenia w trybie z niniejszej uchwały.
 
Rozdział IV
Umowa o dotację
 
§ 13
 1. Z beneficjentem Wójt Gminy zawiera umowę o dotację, której podstawową treść określa przepis art. 250 ustawy określonej w § 2 ust. 1.
2. Integralnym elementem umowy jest załączona do niej oferta realizacji przedsięwzięcia, która
    została wybrana przez Wójta.
3. W treści umowy o dofinansowaniu dotacją części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu środków beneficjenta zakładanych na jego finansowanie.
4. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.
5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta o jej zakresie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta.
 
Rozdział V
Kontrola realizacji wykonania zadania
 
§ 14
 1. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy, może kontrolować realizację projektu, w szczególności:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Gminy,
4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków dotacji z budżetu Gminy.
2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Gminy jest imienne upoważnienie od Burmistrza Wójta Gminy określające:
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,
2) nazwę jednostki kontrolowanej,
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1,
4) czasokres przeprowadzanej kontroli.
3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji wraz z informacją
o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.
4. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje beneficjent i Urząd Gminy.
 
Rozdział VI
Rozliczenie dotacji
 
§ 15
 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz
z wykonania projektu.
2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy, o której mowa w § 13.
3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez terminowe przedłożenie do Urzędu Gminy prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, oraz wpłaty środków dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.
4. O rozliczeniu dotacji Wójta Gminy powiadamia beneficjenta pisemnie.
 
Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe
 
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 17
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XI/65/15

 •  

UCHWAŁA NR XI/65/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Z 2015 r. poz. 1515) i art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U.     z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
Uchwala się „Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/75/16

 •  

 Uchwała Nr XIII/75/16
 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 marca 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rakowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7 w związku z art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ), Rada Gminy                   w Tyrawie Wołoskiej
 
uchwala:
 
 
STATUT
SOŁECTWA RAKOWA
 
Rozdział I
Sołectwo i teren jego działania.
 
 
§ 1
 1. Lokalną wspólnotę samorządową Sołectwa Rakowa tworzą jego mieszkańcy
 2. W skład sołectwa wchodzi wieś Rakowa.
 3. Sołectwo położone jest w gminie Tyrawa Wołoska i obejmuje obszar 1119,7748 ha.
 
§ 2
Sołectwo Rakowa  jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie
z innymi tworzą wspólnotę samorządową Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Rozdział II
Organizacja i zadania sołectwa.
 
§ 3
 1. Organami sołectwa są:
 1. Zebranie Wiejskie,
 2. Sołtys.
§ 4
 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
  1. Sołtys jest organem wykonawczym.
  2. Rada Sołecka ma za zadanie wspomagać działalność Sołtysa.
 
§ 5
 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
 2. Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do wyboru nowego sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
 
§ 6
Do zadań Sołectwa Rakowa należą wszystkie sprawy istotne dla danej społeczności, a w szczególności:
 1. udział w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw socjalno – bytowych, zdrowotnych,
    kulturalnych, sportowych, wypoczynkowych, oświatowych i innych dotyczących
    Sołectwa;
 1. udział w rozpatrywaniu spraw dotyczących rozwoju gospodarczego wsi i infrastruktury
   wiejskiej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
 1. kształtowanie zasad współżycia społecznego;
 2. organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie
   utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego;
 1. tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
 
§ 7
 1. Zadania określone w § 6 Sołectwu realizuje w szczególności poprzez:
  1. podejmowanie uchwał;
  2. wydawanie opinii w sprawach dotyczących Sołectwa;
  3. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy, w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
  4. występowanie z wnioskami do Rady Gminy i Wójta Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa;
  5. współpracę z radnymi;
  6. wybór  i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;
  7. ustalanie zadań Sołtysa, do realizacji między Zebraniami Wiejskimi;
  8. rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa oraz Rady Sołeckiej;
  9. składanie propozycji do projektu budżetu Gminy na dany rok, do dnia 15 września każdego roku oraz do planu finansowego Sołectwa i jego zatwierdzanie.
 
§ 8
Zebranie Wiejskie może wydawać opinie , w części dotyczącej Sołectwa, do przedstawionych przez Radę Gminy i Wójta do konsultacji projektów uchwał w sprawach:
 1. studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 2. projektu budżetu;
 3. przepisów prawa miejscowego;
 4. innych uchwał Rady Gminy.
§ 9
 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy oraz
    Przewodniczącemu Rady Gminy.
 1. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie
    lub przekazuje do rozpatrzenia odpowiednim organom zgodnie z właściwością         
    w terminie 7 dni.
 1. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.
 
§ 10
Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
 
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę
z samorządami mieszkańców innych wsi oraz zawierać porozumienie określające zakres
i sposób wykonania wspólnych zadań.
 
 
Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
 
§ 12
 1. Mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na następną kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy.
 2. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny.
 
§ 13
 1. Sołtys jest organem reprezentującym mieszkańców Sołectwa na zewnątrz.
 2. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone uchwałami
      i zarządzeniami organów Gminy.
 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
  1. zwoływanie Zebrań Wiejskich;
  2. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
  3. przewodniczenie Zebraniom Wiejskim;
  4. przygotowywanie projektu porządku obrad oraz projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;
  5. organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego i informowanie o ich wykonaniu;
  6. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji jego zadań;
  7. przedkładanie na Zebraniach Wiejskich informacji o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz o realizacji planu finansowego sołectwa;
  8. zgłaszanie zadań przewidzianych do wykonania w Sołectwie, do wysokości przeznaczonych w budżecie Gminy środków finansowych będących do dyspozycji Sołectwa;
  9. zgłaszanie zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej, przypadków naruszenia prawa;
  10. reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy;
  11. uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta Gminy;
  12. pobudzanie aktywności mieszkańców w celu realizacji zadań służących poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie;
  13. prowadzenie teczki zawierającej Statut Sołectwa, protokoły z zebrań, sprawozdania
      i inne dokumenty dotyczące działalności Sołectwa;
 1. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
§ 14
 1. Sołtys ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.
 2. Sołtys otrzymuje zawiadomienia i materiały na warunkach przysługującym radnym Rady Gminy.
 3. Sołtys otrzymuje dietę  ustaloną odrębną uchwałą Rady Gminy.
 
 
 
 
§ 15
Sołtys, w czasie wykonywania swojej funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 16
 1. Sołtys posługuje się pieczątkami o treści: Gmina Tyrawa Wołoska
                                                                   Sołectwo Rakowa
 
                                                                               Sołtys
                                                                         Imię i nazwisko
                                                                   
§ 17
 1. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje nowo wybranemu sołtysowi dokumentację oraz mienie ruchome  stanowiące własność Sołectwa w terminie 30 dni od dnia wyboru.
 2. Przekazanie odbywa się w formie protokołu zdawczo – odbiorczego.
 
§ 18
 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
 2. Rada Sołecka liczy 5 osób. Pracami Rady Sołeckiej kieruje przewodniczący, wybrany przez Radę Sołecką z spośród jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Do zadań Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Wspomaganie ma charakter opiniodawczy i doradczy.
 1. Zadaniami Rady Sołeckiej są w  szczególności:
  1. pomoc przy opracowywaniu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie wiejskie;
  2. wspomaganie Sołtysa przy opracowywaniu propozycji do projektu budżetu Gminy;
  3. opracowywanie projektów programów pracy samorządu wiejskiego;
  4. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów istotnych dla Sołectwa;
  5. organizacja wykonywania uchwał Zebrania Wiejskiego;
  6. realizacja zadań powierzonych przez Zebranie Wiejskie lub Sołtysa;
  7. współpraca z innymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań Sołectwa.
 2. Na zebraniach Wiejskich informacje o działalności Rady Sołeckiej, składa jej przewodniczący.
 
§ 19
 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje jej przewodniczący, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 
 
§ 20
 1. Działalność Sołectwa, Sołtysa i Rady Sołeckiej jest jawna.
 2. Jawność działania obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów Sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Sołeckiej, uchwałami i odpowiedziami organów Gminy na przedstawione im problemy.
 
 
 
 
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich.
 
§ 21
 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa.
 2. Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze.
 
§ 22
 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
 1. z własnej inicjatywy;
 2. na żądanie co najmniej 25 mieszkańców uprawnionych do głosowania;
 3. na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy oraz Rady Sołeckiej.
  1. Zebranie wiejskie może zwołać Wójt Gminy.
 
§ 23
 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje Sołtys do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty wraz z planowanym porządkiem obrad.
 3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy, Wójta lub Rady Sołeckiej powinno się odbyć w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
 4. Termin Zebrania Wiejskiego wraz z planowanym porządkiem obrad, powinien być podany do wiadomości Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy..
 
§ 24
 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu.
 2. Zebranie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.
 3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.
 4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką, a sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winne być należycie przygotowane.
 5. Zebranie wybiera ze swojego grona protokolanta obrad.
 6. Sołtys zobowiązany jest do zapewnienia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W tym celu może zwrócić się o pomoc do odpowiednich radnych, pracowników Urzędu Gminy lub innych osób mogących udzielić informacji.
 7. Protokół z zebrania podpisuje Sołtys i protokolant.
 
§ 25
Przy przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań wiejskich, Sołtysowi udzielają pomocy odpowiedni pracownicy Urzędu Gminy.
 
§ 26
 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”.
 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
 3. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretna sprawą.
 4. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
Rozdział V
Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa.
 
§ 27
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim,
spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
§ 28
 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
 2. Zebranie zwołuje Wójt Gminy, który ustala miejsce i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
 3. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego wyborczego podaje się            do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 29
 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność 25 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby obecności mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania lub w innym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
 3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego potwierdzają swój udział w zebraniu podpisem na liście obecności.
§ 30
 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa ani do Rady Sołeckiej.
 2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) poinformowanie o sposobie głosowania;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu wyników wyborów.
 1. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
 
§ 31
 1. W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
 2. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, który posiada prawo wybierania do Rady Gminy.
 
§ 32
 1. Za wybranego Sołtysa uznaje się kandydata, którzy uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 2. Jeżeli jest więcej niż jeden kandydat za wybranego na Sołtysa uważa się tego, który uzyskał bezwzględna większość głosów, co oznacza o „jeden” głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej ilości głosów, ogłasza się drugą turę głosowania, do której przechodzi 2 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów w pierwszej turze.
 4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez poszczególnych kandydatów przeprowadza się głosowanie pomocnicze do momentu wyłonienia 2- dwóch kandydatów                                    do drugiej tury głosowania.
 5. Jeżeli zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na Sołtysa, wybory przeprowadza się,                z tym, że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał co najmniej 50% ważnie oddanych głosów.
§ 33
 1. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Gminy.
 2. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności zgłoszeń.
 3. Wzory kart do głosowania ustala Wójt Gminy.
 
§ 34
 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
  1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na uzasadniony wniosek co najmniej 25 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim w takim samym trybie jak zebranie do wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do 1 m-ca od daty jego zgłoszenia.
  3. Uchwała Zebrania Wiejskiego dotycząca odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
  4. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może wystąpić także Rada Gminy lub Wójt Gminy.
  5. Odwołanie winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
 
§ 35
 1. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji Sołtysa Zebranie Wiejskie przyjmuje ją zwykłą większością głosów.
 2. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji podejmuje Zebranie Wiejskie na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia rezygnacji.
 3. Nie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego miesiąca, w którym miało odbyć się Zebranie Wiejskie     w celu przyjęcia rezygnacji z funkcji.
 4. Pisemną rezygnację z pełnionej funkcji składa Sołtys na ręce Wójta Gminy.
 5. O rezygnacji z funkcji Sołtysa Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 36
 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego sołtysa w terminie 30 dni od daty odwołania lub przyjęcia rezygnacji.
  1. Do chwili wyboru nowego Sołtysa funkcję tę sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie nie wyrażenia przez niego zgody, przewodniczący Rady Sołeckiej.
  2. Wybory uzupełniające do składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.
§ 37
 1. W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Rady Sołeckiej, w skład Rady wchodzi kandydat, który w wyborach kolejno otrzymał największą ilość głosów.
 2. W przypadku braku takiego kandydata, wybory uzupełniające przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.
 3. Jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy – wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
 
Rozdział VI
Majątek sołectwa i zasady korzystania z mienia komunalnego.
 
§ 38
 1. Samorządowi mieszkańców Sołectwa  Rakowa powierza się zarządzanie
     i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność gminy
     Tyrawa Wołoska - grunty o powierzchni  2,8200 ha położone w miejscowości Rakowa.
2. Szczegółowy wykaz gruntów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§ 39
 1. Rada Gminy może przekazać Sołectwu składniki mienia.
 2. Przekazanie mienia Sołectwu następuje w formie uchwały Rady Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego.
 3. Wniosek w formie uchwały Zebrania Wiejskiego kierowany jest do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Wójta, który w formie projektu uchwały przekazuje go do rozpatrzenia przez Radzie Gminy.
 4. Zarządzanie, gospodarowanie  i korzystanie  z mienia obejmuje:
  1. prowadzenie spraw bieżących związanych z eksploatacją mienia;
  2. utrzymanie go w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia;
  3. zachowanie mienia i osiąganie z niego korzyści.
 5. W przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego przeznaczenie oraz zasady rozliczeń określa uchwała Rady Gminy oraz protokół  zdawczo – odbiorczy.
 6. Mienie przekazane Sołectwu może być wykorzystane wyłącznie do celów realizacji zadań Sołectwa. Za zgodą Zebrania Wiejskiego może być wykorzystane dla celów realizacji zadań Gminy.
 
§ 40
 1. Rada Gminy może cofnąć prawo do korzystania z przekazanego Sołectwu pod zarząd mienia w następujących sytuacjach:
 1. jeżeli sposób wykorzystania mienia jest niezgodny z przeznaczeniem określonym           w  uchwale Rady Gminy o przekazaniu mienia;
 2. jeżeli sposób korzystania pogarsza stan środowiska;
 3. jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego nastąpią zmiany, które w znaczny sposób ograniczą dotychczasowy sposób korzystania;
 4. jeżeli uzyskiwane przez Sołectwo dochody są niewspółmiernie niskie do jej wartości       lub kosztów utrzymania.
 
 
 
 
§ 41
 1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy na podstawie rocznego planu finansowego uchwalonego przez Radę Gminy z uwzględnieniem propozycji złożonych przez Zebranie Wiejskie.
 2. Zmian w planie finansowym dotyczącym Sołectwa dokonuje Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy, Zebrania Wiejskiego lub z własnej inicjatywy.
 3. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
 4. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa prowadzi księgowość Urzędu Gminy.
 
 
 
Rozdział VII
Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa
 
§ 42
 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy przy pomocy Komisji Rewizyjnej i Wójt Gminy.
 2. Kontroli podlega w szczególności:
 1. badanie zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez Zebranie Wiejskie;
 2. wywiązywanie się z zadań ustawowych i statutowych Sołectwa;
 3. realizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy;
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołectwa;
 5. rozpatrywanie skarg na działalność organów Sołectwa;
 6. gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu w zarządzanie oraz celowość dysponowania środkami uzyskanymi z tego tytułu.
 
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.
 
§ 43
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
§ 44
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2016 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr1
                                                                                                                                     do Uchwały Nr XIII/75/16
                                                                                                                         z dnia 3 marca 2016 r.
                                                                                                                                     w sprawie uchwalenia Statutu
                                                                                                                  Sołectwa Rakowa
 
 
 
 
L.P
 
 
Nr działki
 
Powierzchnia działki
[ ha ]
 
1
 
 
115/7
 
              2,8200
 
Razem
 
 
 
 
              2,8200
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XI/64/15

 •  

  UCHWAŁA NR XI/64/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 80 ust. 4
i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Niniejsza uchwała reguluje:
1)      tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla prowadzonych na jej terenie przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zwane w dalszej części uchwały „dotowanymi”) przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych,
2)      zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji,
3)      podstawę obliczenia dotacji,
4)      termin i sposób rozliczenia dotacji,
5)      tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
 
§ 2
 
1.          Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Tyrawa Wołoska.
2.          Dotacja dla publicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej ustalonych w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie            z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu Gminy Tyrawa Wołoska, a dla ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Tyrawa Wołoska.
3.          Dotacja dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków określonych  w art. 90 ust. 1b  ustawy o systemie oświaty przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu Gminy Tyrawa Wołoska, a dla ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż w kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Tyrawa Wołoska.
4.          Dotacja dla osoby prowadzącej publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przysługuje na każdego ucznia w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż  kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Tyrawa Wołoska.
5.          Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotacje na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
6.          Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotacje na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
 
 Rozdział II
Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku
 
§ 3
 
1.      Dotowany składa wniosek o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, podając w nim planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, w tym uczniów lub wychowanków niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
2.      Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
Rozdział III
Podstawa obliczenia dotacji
 
§ 4
1.      Dotowany przekazuje nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca informację
o aktualnej liczbie uczniów (wychowanków) wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja, z uwzględnieniem liczby niepełnosprawnych (z podaniem rodzaju niepełnosprawności) i objętych wczesnym wspomaganiem.
2.      Liczba uczniów wykazana w informacji na dany miesiąc, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę ustalenia wysokości dotacji.
3.      W przypadku uwzględnienia w informacji, o której mowa w ust. 1, uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, organ dotujący może zażądać dołączenia do tych informacji kopii właściwych orzeczeń lub opinii.
4.      Jeśli do przedszkola uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, osoba prowadząca przedszkole wpisuje do informacji aktualną liczbę dzieci z innych gmin.
5.      Wzór informacji o liczbie uczniów (wychowanków) uczęszczających do szkoły/placówki stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
Rozdział IV
Termin i sposób rozliczenia dotacji
 
§ 5
1.      Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do ostatniego dnia danego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.
2.       Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą szkołę / placówkę.
                                                                         § 6
1.      W terminie do 10 każdego miesiąca dotowany składa do Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska rozliczenie wydatkowania dotacji za okres miesiąca, w którym udzielono dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2.      Dotowany sporządza i przedkłada roczne rozliczenie wykorzystania dotacji do dnia                  31 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji za okres od 1 stycznia do                      31 grudnia.
3.      Rozliczenie otrzymanej dotacji powinno zawierać dane dotyczące otrzymanej kwoty dotacji oraz kwoty wykorzystanej dotacji z wyszczególnieniem rodzajów wydatków, które zostały sfinansowane z dotacji według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 
Rozdział V
Tryb i zakres kontroli
 
§ 7
1.      W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Tyrawa Wołoska może okresowo przeprowadzać kontrole, o których mowa w art.80 ust.3e oraz art. 90 ust.3e ustawy                z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
2.      Kontrola obejmuje:
1)      weryfikację z dokumentacją przebiegu nauczania, zgodności danych o liczbie uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej,
2)      weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem
z art. 80 ust.3d i art. 90 ust.3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty             (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) z w oparciu o dokumentacje księgową,
w tym dowody księgowe.
 
§ 8
1.      Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające: numer upoważnienia, imię i nazwisko kontrolującego, nazwę i adres kontrolowanego, przedmiot kontroli, termin, do którego winna być przeprowadzona kontrola.
2.      Upoważnienie, po zakończeniu kontroli załącza się do akt osobowych.
3.      Kontrolujący przystępuje do wykonywania czynności kontrolnych po okazaniu upoważnienia, o jakim mowa w ust. 1.
4.      O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia dotowaną jednostkę telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
5.      Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
 
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XI/63/15

 •  

 UCHWAŁA NR XI/63/15 
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2016 rok
 

          Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

 

 

 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1 
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2 
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.
 
§ 4 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr III/12/15 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

 Zofia Rudkowska 

 

Przejdź do wpisu

Nr XI/62/15

 •  

  UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016

 

Nr XI/62/15
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia 30 grudnia 2015 roku

 


 
            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515)  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.  Ustala się dochody budżetu Gminy na 2016 rok w wysokości:     6.963.067,00 zł
w tym:
 
      a) dochody bieżące                                                                             6.443.067,00 zł       
      b) dochody majątkowe                                                                          520.000,00 zł
 
      Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok  w wysokości:      6.808.067,00 zł
     w tym:
 
a)     wydatki bieżące                                                                             6.268.167,00 zł
b)  wydatki majątkowe                                                                           539.900,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
     nadwyżkę budżetową w kwocie                                                           155.000,00 zł
     z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie            155.000,00 zł
 
4.  Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                               155.000,00 zł
         w tym: 
         a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                             155.000,00 zł
 
§ 2
 
1.  Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                   956.441,00 zł
w tym:
a)     dochody bieżące                                                                               956.441,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2.  Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                   956.441,00 zł
w tym:
a)     wydatki bieżące                                                                                956.441,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Wyodrębnia się plan dochodów  i wydatków realizowanych zadań na
      podstawie porozumień między jst
      w tym:
 
·        dochody                                                                                              30.000,00 zł
·        wydatki                                                                                              30.000,00 zł
 
DOCHODY
Dział
Wyszczególnienie
Kwota w zł
600
60014
 
 
 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
-          dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
      z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
30.000,00
WYDATKI
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie
Kwota w zł
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
RAZEM
30.000,00
 
§ 3
 
1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                  45.965,00 zł
2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości                                                  14.425,00 zł
     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 4
 
1.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 5
 
1.  Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.  
 
§ 6
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
 
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
    dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
    Przeciwdziałania Narkomanii.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
     
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
756
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
16.000,00
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
16.000,00
16.000,00
 
0480
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 
16.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
851
 
OCHRONA ZDROWIA
16.000,00
85153
 
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
900,00
900,00
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
100,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
300,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
500,00
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
15.100,00
15.100,00
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
3.800,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
6.200,00
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
 
2.  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   
finansowanie tego zadania.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
 
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
      §
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
140.000,00
 
90002
Gospodarka odpadami
dochody bieżące, w tym:
 
140.000,00
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)
 
140.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
      §
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
140.000,00
 
90002
Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
   1) wydatki jednostki budżetowej
     w tym: a)  wynagrodzenia i pochodne
                 b) wydatki na realizację zdań statutowych
140.000,00
140.000,00
140.000,00
 
140.000,00
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
22.200,00
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.110,00
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3.800,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
600,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10.290,00
 
4300
Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci
102.000,00
 
3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska.                                
   
     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
   
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
1.100,00
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
            - wpływy z WFOŚ
 
1.100,00
1.100,00
100,00
1.000,00
 
0570
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 
100,00
 
0690
wpływy z różnych opłat
1.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Kwota
900
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące:
1.100.00
 
1.100,00
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 
1.100,00
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
   w tym: wydatki na zakupy
 
100,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
600,00
 
4430
Różne opłaty i składki
400,00
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania  innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 § 8
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                                      200.000,00 zł.
 
§ 9 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                         200.000,00 zł
     w tym:
 
1.      na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy  w kwocie                                                                  200.000,00 zł
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rewizyjnej.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
 
 
 
 
DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
Dział
Rozdział
 
Treść
Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
celowej
1
2
3
4
6
Jednostki sektora finansów publicznych
Nazwa jednostki
 
 
754
75411
Komendy powiatowe PSP – wpłata na fundusz celowy – FW dla PSP Sanok na wydatki inwestycyjne do zakupu urządzenia do badań dynamicznych sprzętu ochrony dróg oddechowych                                                   
 
 
   10.000,00
921
92109
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury
240.000,00
 
921
92116
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury
  85.000,00
 
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Nazwa zadania
 
 
926
92605
Kluby sportowe na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu
     
12.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
 
 
 
325.000,00
 
22.000,00
 
 

 

Załącznik Nr 2
  
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2016 ROKU
 
 
Lp
Jednostka organizacyjna
Dział
Rozdz.
Dochody
                   w tym:
Wydatki
ogółem
bieżące
majątkowe
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Szkoła Podstawowa
W Tyrawie Wołoskiej
801
 
80101
4.000
4.000
4.000
0,00
2.
Gimnazjum w Rakowej
801
80110
1.500
1.500
1.500
0,00
 
 
OGÓŁEM
 
 
 
5.500
 
5.500
 
5.500
 
0,00
 
 
 
Tabela dochodów budżetowych na 2016 rok
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan ogółem
1
2
3
4
5
bieżące
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
2 000,00
 
01095
 
Pozostała działalność (wpływy za obwody łowieckie)
2 000,00
 
 
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 000,00
600
 
 
Transport i łączność
30 000,00
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
30 000,00
 
 
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
30 000,00
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
40 000,00
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsze z najmu i dzierżawy)
40 000,00
 
 
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
40 000,00
710
 
 
Działalność usługowa
6 000,00
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego (darowizny pieniężne)
6 000,00
 
 
0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
6 000,00
720
 
 
Informatyka
15 000,00
 
72095
 
Pozostała działalność
15 000,00
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dot. PSeAP)
15 000,00
750
 
 
Administracja publiczna
26 527,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
26 427,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
26 427,00
 
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
100,00
751
 
 
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
 
414,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
414,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
414,00
756
 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    
 
 
 
 
1 494 647,00
 
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
735 000,00
 
 
0310
Wpływy z podatku od nieruchomości
650 000,00
 
 
0320
Wpływy z podatku rolnego
2 000,00
 
 
0330
Wpływy z podatku leśnego
80 000,00
 
 
0500
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
3 000,00
 
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
305 000,00
 
 
0310
Wpływy z podatku od nieruchomości
170 000,00
 
 
0320
Wpływy z podatku rolnego
90 000,00
 
 
0330
Wpływy z podatku leśnego
15 000,00
 
 
0340
Wpływy z podatku od środków transportowych
15 000,00
 
 
0360
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
1 000,00
 
 
0370
Wpływy z opłaty od posiadania psów
200,00
 
 
0500
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
10 000,00
 
 
0560
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
700,00
 
 
0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2 000,00
 
 
0920
Wpływy z pozostałych odsetek
1 100,00
 
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
21 000,00
 
 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
5 000,00
 
 
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
16 000,00
 
75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
433 647,00
 
 
0010
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
432 147,00
 
 
0020
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
1 500,00
758
 
 
Różne rozliczenia
3 607 589,00
 
75801
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2 021 583,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2 021 583,00
 
75807
 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
1 444 651,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1 444 651,00
 
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
10 000,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
10 000,00
 
75831
 
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
131 355,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
131 355,00
801
 
 
Oświata i wychowanie
45 000,00
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
45 000,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
45 000,00
852
 
 
Pomoc społeczna
998 790,00
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
916 600,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
916 600,00
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
5 200,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4 200,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
1 000,00
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
26 200,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
26 200,00
 
85216
 
Zasiłki stałe
7 500,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
7 500,00
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
34 590,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
34 590,00
 
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
8 700,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
8 700,00
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
177 100,00
 
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
36 000,00
 
 
0830
Wpływy z usług
36 000,00
 
90002
 
Gospodarka odpadami
140 000,00
 
 
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
140 000,00
 
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1 100,00
 
 
0570
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
100,00
 
 
0690
Wpływy z różnych opłat
1 000,00
bieżące
razem:
6 443 067,00
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
 
majątkowe
020
 
 
Leśnictwo
20 000,00
 
02001
 
Gospodarka leśna
20 000,00
 
 
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
20 000,00
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
300 000,00
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
300 000,00
 
 
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
300 000,00
801
 
 
Oświata i wychowanie
200 000,00
 
80101
 
Szkoły podstawowe
200 000,00
 
 
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
200 000,00
majątkowe
razem:
520 000,00
 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
 
Ogółem:
6 963 067,00
 
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00
 
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
 


 
Tabela projektu wydatków budżetowych na 2016 rok
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
2 350,00
2 350,00
2 350,00
0,00
2 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
01030
 
Izby rolnicze
2 350,00
2 350,00
2 350,00
0,00
2 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
2 350,00
2 350,00
2 350,00
0,00
2 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020
 
 
Leśnictwo
10 000,00
10 000,00
10 000,00
1 000,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
02001
 
Gospodarka leśna
10 000,00
10 000,00
10 000,00
1 000,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
7 500,00
7 500,00
7 500,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
 
 
Transport i łączność
50 000,00
50 000,00
50 000,00
2 000,00
48 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
20 000,00
20 000,00
20 000,00
2 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 900,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
18 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
148 000,00
148 000,00
148 000,00
1 000,00
147 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
108 000,00
108 000,00
108 000,00
1 000,00
107 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4260
Zakup energii
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4480
Podatek od nieruchomości
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
70095
 
Pozostała działalność
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710
 
 
Działalność usługowa
6 000,00
6 000,00
6 000,00
600,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
6 000,00
6 000,00
6 000,00
600,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
510,00
510,00
510,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5 400,00
5 400,00
5 400,00
0,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720
 
 
Informatyka
18 000,00
5 100,00
5 100,00
0,00
5 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 900,00
12 900,00
0,00
0,00
 
72095
 
Pozostała działalność
18 000,00
5 100,00
5 100,00
0,00
5 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 900,00
12 900,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4580
Pozostałe odsetki
2 100,00
2 100,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
6660
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
12 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 900,00
12 900,00
0,00
0,00
750
 
 
Administracja publiczna
1 346 100,00
1 339 100,00
1 283 200,00
1 008 100,00
275 100,00
0,00
55 900,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
124 000,00
124 000,00
123 600,00
110 600,00
13 000,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
85 300,00
85 300,00
85 300,00
85 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 900,00
6 900,00
6 900,00
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
15 700,00
15 700,00
15 700,00
15 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 400,00
2 400,00
2 400,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
75022
 
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
58 000,00
58 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 064 000,00
1 057 000,00
1 052 000,00
860 000,00
192 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
660 000,00
660 000,00
660 000,00
660 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
125 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4260
Zakup energii
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
19 000,00
19 000,00
19 000,00
0,00
19 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
 
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
75075
 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
15 000,00
15 000,00
15 000,00
500,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6 500,00
6 500,00
6 500,00
0,00
6 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
75095
 
Pozostała działalność
85 000,00
85 000,00
84 500,00
37 000,00
47 500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
9 000,00
9 000,00
9 000,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
414,00
414,00
414,00
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
414,00
414,00
414,00
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
59,22
59,22
59,22
59,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
8,48
8,48
8,48
8,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
346,30
346,30
346,30
346,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
64 000,00
54 000,00
54 000,00
16 000,00
38 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
 
75411
 
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
 
 
6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
48 000,00
48 000,00
48 000,00
16 000,00
32 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
75414
 
Obrona cywilna
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
75421
 
Zarządzanie kryzysowe
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757
 
 
Obsługa długu publicznego
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
75702
 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
55 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
758
 
 
Różne rozliczenia
60 390,00
60 390,00
60 390,00
0,00
60 390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
75818
 
Rezerwy ogólne i celowe
60 390,00
60 390,00
60 390,00
0,00
60 390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4810
Rezerwy
60 390,00
60 390,00
60 390,00
0,00
60 390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
801
 
 
Oświata i wychowanie
2 975 591,00
2 535 591,00
2 424 934,00
1 988 890,00
436 044,00
0,00
110 657,00
0,00
0,00
0,00
440 000,00
440 000,00
0,00
0,00
 
80101
 
Szkoły podstawowe
1 547 820,00
1 107 820,00
1 056 153,00
917 300,00
138 853,00
0,00
51 667,00
0,00
0,00
0,00
440 000,00
440 000,00
0,00
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
51 667,00
51 667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
703 500,00
703 500,00
703 500,00
703 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
56 700,00
56 700,00
56 700,00
56 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
137 200,00
137 200,00
137 200,00
137 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
19 900,00
19 900,00
19 900,00
19 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
14 000,00
14 000,00
14 000,00
0,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
7 280,00
7 280,00
7 280,00
0,00
7 280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4260
Zakup energii
49 600,00
49 600,00
49 600,00
0,00
49 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 800,00
1 800,00
1 800,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
9 100,00
9 100,00
9 100,00
0,00
9 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4 200,00
4 200,00
4 200,00
0,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
4 100,00
4 100,00
4 100,00
0,00
4 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
40 773,00
40 773,00
40 773,00
0,00
40 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
440 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440 000,00
440 000,00
0,00
0,00
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
141 340,00
141 340,00
133 810,00
123 650,00
10 160,00
0,00
7 530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
7 530,00
7 530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
94 650,00
94 650,00
94 650,00
94 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7 700,00
7 700,00
7 700,00
7 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
18 600,00
18 600,00
18 600,00
18 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5 760,00
5 760,00
5 760,00
0,00
5 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
80110
 
Gimnazja
688 330,00
688 330,00
656 070,00
546 100,00
109 970,00
0,00
32 260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
32 260,00
32 260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
418 700,00
418 700,00
418 700,00
418 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
33 600,00
33 600,00
33 600,00
33 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
81 400,00
81 400,00
81 400,00
81 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
12 400,00
12 400,00
12 400,00
12 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
28 600,00
28 600,00
28 600,00
0,00
28 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
6 900,00
6 900,00
6 900,00
0,00
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4260
Zakup energii
33 100,00
33 100,00
33 100,00
0,00
33 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
1 800,00
1 800,00
1 800,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4 300,00
4 300,00
4 300,00
0,00
4 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
24 770,00
24 770,00
24 770,00
0,00
24 770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
80 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
80 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
80114
 
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
256 541,00
256 541,00
255 941,00
221 800,00
34 141,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
175 100,00
175 100,00
175 100,00
175 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
12 800,00
12 800,00
12 800,00
12 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
29 600,00
29 600,00
29 600,00
29 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
4 300,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4260
Zakup energii
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1 300,00
1 300,00
1 300,00
0,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 741,00
4 741,00
4 741,00
0,00
4 741,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
12 500,00
12 500,00
4 100,00
0,00
4 100,00
0,00
8 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3250
Stypendia różne
8 400,00
8 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4 100,00
4 100,00
4 100,00
0,00
4 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
80150
 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
220 760,00
220 760,00
210 560,00
179 240,00
31 320,00
0,00
10 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
10 200,00
10 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
137 640,00
137 640,00
137 640,00
137 640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
26 700,00
26 700,00
26 700,00
26 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3 900,00
3 900,00
3 900,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 900,00
4 900,00
4 900,00
0,00
4 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
1 820,00
1 820,00
1 820,00
0,00
1 820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
4260
Zakup energii
10 100,00
10 100,00
10 100,00
0,00
10 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
3 200,00
3 200,00
3 200,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
900,00
900,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
80195
 
Pozostała działalność
28 300,00
28 300,00
28 300,00
800,00
27 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
22 500,00
22 500,00
22 500,00
0,00
22 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851
 
 
Ochrona zdrowia
16 000,00
16 000,00
16 000,00
3 900,00
12 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85153
 
Zwalczanie narkomanii
900,00
900,00
900,00
100,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
15 100,00
15 100,00
15 100,00
3 800,00
11 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 800,00
3 800,00
3 800,00
3 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
6 200,00
6 200,00
6 200,00
0,00
6 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
852
 
 
Pomoc społeczna
1 315 222,00
1 315 222,00
346 040,00
273 352,00
72 688,00
0,00
969 182,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85202
 
Domy pomocy społecznej
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85204
 
Rodziny zastępcze
600,00
600,00
100,00
0,00
100,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85205
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85206
 
Wspieranie rodziny
4 862,00
4 862,00
4 862,00
4 362,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
660,00
660,00
660,00
660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
90,00
90,00
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 612,00
3 612,00
3 612,00
3 612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
916 600,00
916 600,00
47 378,00
45 290,00
2 088,00
0,00
869 222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
869 102,00
869 102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
869 102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
19 620,00
19 620,00
19 620,00
19 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
23 550,00
23 550,00
23 550,00
23 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
520,00
520,00
520,00
520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
88,00
88,00
88,00
0,00
88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
5 200,00
5 200,00
5 200,00
0,00
5 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
5 200,00
5 200,00
5 200,00
0,00
5 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
61 200,00
61 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
61 200,00
61 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
5 400,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
5 400,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85216
 
Zasiłki stałe
7 500,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
7 500,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
214 160,00
214 160,00
213 800,00
195 500,00
18 300,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
154 000,00
154 000,00
154 000,00
154 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
27 500,00
27 500,00
27 500,00
27 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4480
Podatek od nieruchomości
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
11 700,00
11 700,00
11 700,00
0,00
11 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
11 700,00
11 700,00
11 700,00
0,00
11 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85295
 
Pozostała działalność
57 600,00
57 600,00
32 600,00
28 200,00
4 400,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
22 200,00
22 200,00
22 200,00
22 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 900,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853
 
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85395
 
Pozostała działalność
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
85415
 
Pomoc materialna dla uczniów
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
382 000,00
312 000,00
312 000,00
27 710,00
284 290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
 
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
 
90002
 
Gospodarka odpadami
140 000,00
140 000,00
140 000,00
27 710,00
112 290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
22 200,00
22 200,00
22 200,00
22 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 110,00
1 110,00
1 110,00
1 110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 800,00
3 800,00
3 800,00
3 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10 290,00
10 290,00
10 290,00
0,00
10 290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
102 000,00
102 000,00
102 000,00
0,00
102 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
90003
 
Oczyszczanie miast i wsi
60 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
55 000,00
55 000,00
55 000,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
90004
 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
18 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
18 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
90015
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
72 000,00
72 000,00
72 000,00
0,00
72 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4260
Zakup energii
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
42 000,00
42 000,00
42 000,00
0,00
42 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
90019
 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
90095
 
Pozostała działalność
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
325 000,00
325 000,00
0,00
0,00
0,00
325 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
240 000,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 

 

Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
240 000,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
92116
 
Biblioteki
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
926
 
 
Kultura fizyczna
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
92605
 
Zadania w zakresie kultury fizycznej
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki razem:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 808 067,00
6 268 167,00
4 730 428,00
3 322 966,00
1 407 462,00
337 000,00
1 145 739,00
0,00
0,00
55 000,00
539 900,00
539 900,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
Tabela projektu dochodów budżetowych na zadania rządowe na 2016 rok
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Po zmianie
 
 
 
bieżące
 
750
 
 
Administracja publiczna
26 527,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
26 427,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
26 427,00
 
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
100,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
100,00
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
414,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
414,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
414,00
852
 
 
Pomoc społeczna
929 500,00
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
916 600,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
916 600,00
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
4 200,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4 200,00
 
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
8 700,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
8 700,00
 
Razem:
956 441,00
 
 
Tabela projektu wydatków na zadania rządowe na 2016 rok
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Po zmianie
 
 
 
bieżące
 
750
 
 
Administracja publiczna
26 527,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
26 427,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
21 000,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 000,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 387,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
240,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
800,00
 
75045
 
Kwalifikacja wojskowa
100,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
100,00
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
414,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
414,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
59,22
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
8,48
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
346,30
852
 
 
Pomoc społeczna
929 500,00
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
916 600,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
120,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
869 102,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
19 620,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 600,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
23 550,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
520,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
88,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
400,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 000,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
600,00
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
4 200,00
 
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4 200,00
 
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
8 700,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
8 700,00
Razem:
956 441,00
 
  Przewodnicząca Rady Gminy

 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XI/61/15

 •  

  UCHWAŁA NR XI/61/15

z dnia 30 grudnia 2015 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska 

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

 

 
         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 
 

 

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XI/60/15 oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 56/15, Nr 57/15, Nr 59/15, Nr 61/15, Nr 63/15, Nr 66/15, Nr 71/15 Nr 74/15, Nr 74a/15, Nr 75/15, Nr 76/15, 77/15, 78/15, 79/15 i 80/15 w sprawie zmian w budżecie gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/12/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
1) Zwiększa się dochody bieżące roku          2015 o kwotę     67.877,40 zł
    do kwoty 6.509.246,75 zł
2) Zwiększa się wydatki bieżące roku           2015 o kwotę     67.877,40 zł
    do kwoty  6.603.817,54 zł
 
§ 2
 
W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia wprowadza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Szkoły w Tyrawie Wołoskiej” na podstawie przyjętej uchwały Nr VIII/40/15 w sprawie zmian w budżecie gminy i Nr VIII/41/15 z dnia 29.09.2015 r w sprawie zmian w WPF w kwocie 400.000,00 zł roku 2015.
 
§ 3
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty 440.000,00 zł, w tym: 2016 rok do kwoty 440.000,00 zł.
  
§ 4
 Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XI/60/15

 •  

  UCHWAŁA Nr XI/60/15

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2015 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z  2013 r. poz. 885 z późń.zm.), w związku z zagrożeniem jakie stwarzają opadające konary drzew w „Lipach” w czasie wichur i huraganów dokonuje się przycinki drzew

 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                     4.000,00 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§