Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XVIII/119/2016

 •  

UCHWAŁA Nr XVIII/119/2016
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 września 2016 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/119/2016
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 września 2016 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z  2013 r. poz. 885 z późń.zm.), umowa – porozumienie Nr 1/2016  zawarta dnia 23.09.2016 r. pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska, a SPPGLLP Nadleśnictwem Brzozów w sprawie współfinansowania remontu drogi gminnej publicznej G 117402 w miejscowości Siemuszowa na działce ewid. Nr 221 i 291
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie  24.000,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie  24.000,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
   
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XVII/118/16

 •  

UCHWAŁA Nr XVII/118/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września  2016 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.” a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) RADA GMINY
uchwala, co następuje:
 
                                                               § 1
Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 310/2 o powierzchni 0, 0158 ha, położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, na realizację celu publicznego – poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XVII/117/16

 •  

UCHWAŁA Nr XVII/117/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/107/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 czerwca 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XVI/107/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie, szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkar. Z 2016r. poz. 2512) wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych, opon które odbierane będą na zasadach opisanych w § 4 ust. 4.”
 1. § 4  ust. 4 otrzymuje brzmienie:                                                                                          „4. W ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady budowalne i rozbiórkowe w ilości 500 kg na rok, odpady wielkogabarytowe w ilości 500 kg na rok oraz zużyte opony w ilości 250 kg na rok.”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XVII/115/16

 •  

UCHWAŁA NR XVII/115/16
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 13 września 2016 roku

w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych
oraz nadania statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
w Tyrawie Wołoskiej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 10 a pkt 1, art.10 b ust. 1 i 2 oraz art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
§ 1.
Z dniem 1 stycznia 2017 roku wspólną obsługę finansową, administracyjną
i organizacyjną Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej, który jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10 b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.).
 
§ 2.
1. ZEAS w Tyrawie Wołoskiej prowadzi obsługę następujących jednostek budżetowych zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi:
1) Zespołu  Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzą:
 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
  wraz z oddziałami przedszkolnymi,
 2. Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej.
 
§ 3.
Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Tyrawie Wołoskiej nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XX/85/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2017 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XVII/114/16

 •  

UCHWAŁA Nr XVII/114/16
RADY GMINY W TYRAWIE WOŁOSKIEJ
z dnia 13 września 2016 r.
 
w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Tyrawa Wołoska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) w zw. z  art. 14a ust. 1  ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska:
 1. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 138).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XIV/73/04 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 kwietnia
2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XVII/113/16

 •  

UCHWAŁA Nr XVII/113/16
RADY GMINY W TYRAWIE WOŁOSKIEJ
z dnia 13 września 2016 r.
 
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) w zw. z  art. 17 ust. 4  ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Tyrawa Wołoska:
 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej wchodząca w skład Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 138),
 2. Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej wchodzące w skład Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 138). 
§ 2.
Ustala się granice obwodów publicznych szkół:
 1. obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
  wchodząca w skład Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 138) obejmuje następujące miejscowości: Hołuczków, Kreców, Siemuszowa, Rakowa, Rozpucie, Tyrawa Wołoska, Wola Krecowska. 
 2. obwód Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół
  w Tyrawie Wołoskiej (38-535 Tyrawa Wołoska 138) obejmuje następujące miejscowości: Hołuczków, Kreców, Siemuszowa, Rakowa, Rozpucie, Tyrawa Wołoska, Wola Krecowska. 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/112/16

 •  

Uchwała Nr XVII/112/16
Rady gminy tyrawa wołoska
z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2016 środków finansowych w wysokości 31 tys. z przeznaczeniem na realizację remontu drogi gminnej publicznej nr G 117402 w miejscowości Siemuszowa na dz. nr ew. 291 oraz 221.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Wyraża się wolę zabezpieczenia w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2016 środków finansowych w wysokości 31.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację remontu drogi gminnej publicznej nr G 117402 w miejscowości Siemuszowa na dz. nr ewid. 291 oraz 221 pod warunkiem otrzymania dofinansowania od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów w kwocie 30.000,00 zł.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
 

Przejdź do wpisu

XVI/111/16 Rady Gminy Tyrawa

 •  

UCHWAŁA Nr XVI/111/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.),
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tyrawa Wołoska w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 1. Deklaracje o której mowa jest w § 1, właściciel nieruchomości składa
  w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej 38-535 Tyrawa Wołoska 175, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie 14 dni liczonych od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
§ 3
 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:
 1. formularze w formacie elektronicznym: „XML” i są one zgodne ze schematami zgłoszonymi do repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP, oraz układ informacji i powiązań między innymi zgodnie z przepisami o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
 2. sposób przesyłania: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy na portalu „ePUAP” (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
 1. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona:
 1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r.
  o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn.zm.), lub
 2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 1114 z późn.zm.).
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 5
Traci moc uchwała nr XXXVII/170/14 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia8 października 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Woj. Podkar. z 2014r. poz. 3185).
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

XVI/110/16

 •  

UCHWAŁA Nr XVI/110/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
§ 1
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uiszcza się miesięcznie z góry bez wezwania w terminie do dnia 20 każdego miesiąca.
§ 2
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nr 49 8642 0002 2001 0000 2987 0001.
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXIII/115/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkar. z 2013r. poz. 1074).
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

XVI/109/16

 •  

UCHWAŁA Nr XVI/109/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.
§ 2
1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
2.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
§ 3
 
 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik ponoszonej przez właściciela nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
 
 1. o pojemności 1 100 l – w wysokości: 143,00 zł
 2. o pojemności 120 l – w wysokości: 17,20 zł
 3. o pojemności 60 l – w wysokości: 8,60 zł
 
 1. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik ponoszonej przez właściciela nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  w wysokości:
 
 1. o pojemności 1 100 l – w wysokości: 230,00 zł
 2. o pojemności 120 l – w wysokości: 27,60zł
 3. o pojemności 60 l – w wysokości: 13,80zł
§ 3
Traci moc Uchwała nr XXIII/114/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty(Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2013r. poz. 1073) oraz Uchwała Nr XXIII/118/12 Rady Gminy Tyrawa wołoska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: stawki opłat za pojemniki przeznaczone na zbieranie odpadów komunalnych (Dz. U. Województwa Podkarpackiego  z 2013r. poz. 1077).
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

XVI/108/16

 •  

Uchwała Nr XVI/108/16
Rady gminy tyrawa wołoska

z dnia 29 czerwca 2016r.
 
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6c ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn.zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

XVI/107/16

 •  

UCHWAŁA Nr XVI/107/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tyrawa Wołoska i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2
Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, za wyjątkiem odpadów remontowych i rozbiórkowych, które odbierane będą na zasadach opisanych w § 4 ust. 4.
§ 3
 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie z zgodnie z harmonogramem ustalonym z podmiotem odbierającym odpady komunalne:
 1. z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpady odbierane nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
 2. z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy odpady odbierane nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
 1. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia odbierane będą dwa razy w roku sprzed posesji, w terminach podanych do wiadomości mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Gmina dostarcza właścicielom nieruchomości worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na następujące frakcje odpadów: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady niebezpieczne, odpady biodegradalne.
 
§ 4
 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z którym Gmina Tyrawa Wołoska ma podpisana umowę odbierane będą następujące frakcje odpadów:
 1. papier i tektura
 2. szkło,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. metal,
 5. przeterminowane leki,
 6. chemikalia,
 7. zużyte baterie i akumulatory,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 10. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 11. zużyte opony,
 12. odpady zielone (biodegradalne).
 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny.
 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów: zawierających azbest, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne oraz części samochodowych.
 3. W ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady budowalne i rozbiórkowe w ilości 1000kg na rok.
 4. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady komunalne określone w § 4 ust. 1, w przypadku gdy pozbycie się ich jest konieczne poza harmonogramem.
 5. Adres i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udostępnione będą w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 5
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłosić do Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej:
 1. osobiści
 2. pisemnie na adres: Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
 3. telefonicznie pod nr telefonu: 13 46 569 31
 4. e-mailowo na adres: urzad@tyrawa.pl
nie później niż w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 7
Traci moc uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2013r. poz. 1076).
§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

XVI/106/16

 •  

Uchwała Nr XVI/106/16
Rady gminy tyrawa wołoska

z dnia 29 czerwca 2016r.
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t.) oraz art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.87) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gmina Tyrawa Wołoska zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach gminy Tyrawa Wołoska, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
 
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
 
§ 2.
1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym "Regulaminie".
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający do selektywnego odbierania odpadów komunalnych obejmujących:
1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
6) z odpadów powstałych w gospodarstwach domowych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, a także odpady zielone
poprzez umieszczanie w odpowiednio oznakowanych i do tego celów przystosowanych pojemnikach oraz na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
3. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić w przydomowych kompostownikach lub dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
§ 3.
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w sposób obejmujący:
1) mechaniczne lub ręczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń,
2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu,
3) zgromadzenie uprzątniętego błota, śniegu lub lodu w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszym i ruchu pojazdów.
2. Zebrane odpady z części nieruchomości służących do użytku publicznego właściciel gromadzi we własnym pojemniku na odpady komunalne.
 
§ 4.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu czystej wody niezawierającej innych substancji chemicznych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,
2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników
i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 
 •  
 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych. Składający deklarację otrzyma od gminy indywidualne kody kreskowe służące do oznaczenia worków na odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny.
 2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (kontenery, pojemniki, worki) oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.
 3. Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie gminy to:
 1. kosze uliczne o pojemności 10 l – 50 l,
 2. kontenery o pojemności 2,5m3 – 10m3
 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych:
 1. na nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby: 120 l,
 2. na nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby: 240 l,
 3. na nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osoby: 360 l,
 4. na nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób: jak w ppkt. 3 oraz dodatkowo 120 l na każde kolejne dwie osoby.
 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne, w jakie powinna być wyposażona nieruchomość niezamieszkała:
 1. dla szkół – urządzenie o pojemności 1,1m3
 2. dla pozostałych obiektów – 60 l
 1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić jedynie w szczelnych workach.
 2. Na terenie Gminy Tyrawa Wołoska prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów.
 3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w workach dostarczanych przez urząd lub przez jednostkę wywozową.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
2. Odpady komunalne zmieszane powstające na terenie nieruchomości winny być gromadzone w znormalizowanych, odpowiednio oznakowanych i przystosowanych pojemnikach (workach, kontener) o pojemności: 60 l, 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l
 
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
 
 •  
1. Odpady komunalne będą usuwane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wywozu odpadów, a w szczególności:
 1. odpady segregowane - odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu lub dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 2. odpady zmieszane - odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 3. odpady wielkogabarytowe – odbierane w określony dzień – co najmniej dwa razy w roku lub dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 1. Liczba pojemników (worków) i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnienie pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.
 2. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych należy dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 3. Zużyte baterie przekazywać do pojemników znajdujących się w budynku Urzędu Gminy lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 4. Zużyte akumulatory należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 5. Przeterminowane leki należy przekazywać do do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić w dniu zbiórki odpadów zgodnie z przyjętym harmonogramem lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 8. Nieczystości ciekłe gromadzone z zbiornikach bezodpływowych muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych.
 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia koszy na odpady komunalnie i ich systematycznego opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.
2. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów.
 
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO)
 
§ 9.
Gmina Tyrawa Wołoska jest zobowiązana do realizacji zadań wynikających z ustawy, rozporządzeń oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (WPGO), w tym osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu oraz poziomów ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
 
§ 10.
1. Osoby utrzymujące na obszarze Gmina Tyrawa Wołoska zwierzęta domowe są zobowiązane:
1) do zachowania środków ostrożności, a w tym:
a) niepozostawiania zwierzęcia bez nadzoru,
b) trzymania zwierzęcia w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz,
c) prowadzenia psów na smyczy na terenach ogólnodostępnych, a dodatkowo w kagańcu psów ras uznawanych za agresywne oraz psów wykazujących cechy agresywności lub swoim wyglądem i zachowaniem mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi przebywających w otoczeniu,
2) posiadania podczas wyprowadzania psa poza obszar nieruchomości przyborów umożliwiających usunięcie nieczystości pozostawionych przez zwierzę,
3) usuwania zanieczyszczeń, pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych.
 
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
 
§ 11.
1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych, budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
2. Na pozostałych terenach dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich przy zachowaniu następujących warunków:
1) zapewnienia minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, wynikających z odrębnych przepisów,
2) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości,
3) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i nieczystości w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
4) niepowodowania przez prowadzoną działalność rolniczą uciążliwości  dla właścicieli nieruchomości sąsiednich,
5) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
 
Rozdział 8.
Wymagania w zakresie prowadzenia deratyzacji
 
Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
 1. zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych,
 2. miejsca ustawienia większych pojemników na odpady komunalne,
 3. piwnice budynków użyteczności publicznej,
 4. Deratyzacje należy przeprowadzić raz w roku w październiku.
 5. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym, określi dodatkowe obszary podlagające obowiązkowej deratyzacji i termin jej przeprowadzenia.
 6. Właściciele nieruchomości ponoszą koszt przeprowadzania deratyzacji.
 
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 14.
Traci moc Uchwała nr XXIII/113/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tyrawa Wołoska” (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2013r. poz. 1072).
 
§ 15.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

XVI/105/2016

 •  

      UCHWAŁA Nr XVI/105/2016
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r. 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z  2013 r. poz. 885 z późń.zm.), pismo WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 20.04.2016 r. w sprawie dofinansowania do 85 % na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla gminy Tyrawa Wołoska na 2016 rok, pismo Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Nr EM.411.28.2016 w sprawie podziału środków dla Gminy Tyrawa Wołoska na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok z 0,4 % rezerwy na wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie  130.895,77 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie  130.895,77 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
    § 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

XVI/104/16

 •  

Uchwała Nr XVI/104/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póżń. zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń. zm.) RADA GMINY
 
uchwala co następuje :
 
§ 1
 
Po zapoznaniu się z :
1)    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2015 r.
2)    sprawozdaniem finansowym Gminy Tyrawa Wołoska,
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2    
        ustawy o finansach publicznych,
4)    informacją o stanie mienia gminy,
5)    stanowiskiem komisji rewizyjnej.
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska udziela Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

XVI/103/16

 •  

UCHWAŁA  Nr XVI/103/16
 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu
za 2015 rok.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  RADA GMINY 
uchwala co następuje :

§ 1 
 
Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2015 r. 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XVII/116/16

 •  

 UCHWAŁA NR XVII/116/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2016 r.
 
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z pożn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3.
Tracą moc:
 1. uchwała Nr XIX/75/12 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. poz. 1808),
 2. uchwała Nr XX/86/12 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1809). 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

 

Przejdź do wpisu

XV/102/16

 •  

Uchwała Nr XV/102/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie § 16 oraz § 51 ust. 2 Statutu Gminy Tyrawa Wołoska, Rada Gminy
 
u c h w a l a :
 
§ 1
 
 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Tyrawa Wołoska
     w następującym składzie:
 
 1. Radny Pan Ryszard Burzyński
 2. Radny Pan Grzegorz Jasiński
 3. Radny Pan Tomasz Wołoszyn
 4. Radny Pan Tomasz Czapor
 5. Radna Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak
 
 1. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy Tyrawa  
     Wołoska.
 
§ 2
 
Traci moc uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
 
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i w BIP Tyrawa Wołoska.

Przejdź do wpisu

XV/101/16

 •  

UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XV/101/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem dachu budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemuszowa”

UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XV/101/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem dachu budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemuszowa”
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. )
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
Uchwala, co następuje:
 
§ 1
  Wyraża się wolę realizacji zadania pn.   „Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem dachu budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemuszowa”
 
§ 2
Środki na sfinansowanie zadania pochodzić będą z majątku mienia wiejskiego miejscowości Siemuszowa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XV/100/16

 •  

UCHWAŁA Nr XV/100/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Brzozów.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit.” a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) RADA GMINY
 
uchwala, co następuje:
 
                                                               § 1
Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Nadleśnictwo Brzozów nieruchomości stanowiące własność Gminy Tyrawa Wołoska, na realizację celów gospodarki leśnej, z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne i udostępnieniu społeczeństwu:
 1.  Działkę ewidencyjną  nr 35 o powierzchni 0,1100 ha położoną w miejscowości Rozpucie
 2. Działkę ewidencyjną nr 69 o powierzchni 0,1500 ha położoną w miejscowości Kreców
 3. Działkę ewidencyjną nr 63/9 o powierzchni 0,0100 ha położoną w miejscowości Kreców
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XV/99/16

 •  

UCHWAŁA Nr XV/99/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit.” a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie następującej nieruchomości gruntowej:
 - działki oznaczonej numerem 313/2 o powierzchni 0,0284 ha położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska;
§ 2
Zbycie działki nastąpi w formie bezprzetargowej w celu  poprawienia warunków zagospodarowania działki numer 315 położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska, przyległej do działki numer 313/2.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XV/98/16

 •  

UCHWAŁA Nr XV/98/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit.” a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zamianę  nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska, oznaczonej numerem działki 859/7 o powierzchni 0,0231 ha oraz numerem działki 859/10 o powierzchni 0,0027 ha, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska na nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Tyrawa Wołoska, oznaczoną numerem działki 858/3 o powierzchni 0,0013 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przejdź do wpisu

XV/97/16

 •  

UCHWAŁA Nr XV/97/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit.” a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie następującej nieruchomości gruntowej:
 - działki oznaczonej numerem 859/9 o powierzchni 0,0349 ha położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska;
§ 2
Zbycie działki nastąpi w formie bezprzetargowej w celu  poprawienia warunków zagospodarowania działki numer 860/2 położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska, przyległej do działki numer 859/9.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XV/96/16

 •  

UCHWAŁA Nr XV/96/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit.” a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie następujących nieruchomości gruntowych:
 1. działki oznaczonej numerem 859/4 o powierzchni 0,0084 ha położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska;
 2.  działki oznaczonej numerem 859/6 o powierzchni 0,0012 ha położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska
§ 2
Zbycie działek nastąpi w formie bezprzetargowej w celu niezbędnego poprawienia warunków zagospodarowania działki numer 859/2 położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska, przyległej do działek o  numerach 859/4 i 859/6.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XV/95/16

 •  

UCHWAŁA Nr XV/95/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit.” a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie następującej nieruchomości gruntowej:
 - działki oznaczonej numerem 859/8 o powierzchni 0,0168 ha położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska;
§ 2
Zbycie działki nastąpi w formie bezprzetargowej w celu  poprawienia warunków zagospodarowania działki numer 860/1 położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska, przyległej do działki numer 859/8.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XV/94/16

 •  

UCHWAŁA Nr XV/94/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit.” a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie następujących nieruchomości:
 1. działki oznaczonej numerem 167/2 o powierzchni 0,3058 ha wraz ze znajdującym się na niej budynkiem, położonej w miejscowości Rakowa
 2. działki oznaczonej numerem 34 o powierzchni 0,1500 ha położonej w miejscowości Rakowa
 3. działki oznaczonej numerem 35 o powierzchni 0,2400 ha położonej w miejscowości Rakowa
§ 2
Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze przetargowej.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przejdź do wpisu

XV/93/2016

 •  

UCHWAŁA Nr XV/93/2016
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
uchylająca Uchwałę Nr XVIII/70/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży gruntów mienia gminnego

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit.” a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§ 1
Uchyla się w całości uchwałę Nr XVIII/70/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży gruntów mienia gminnego.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XV/92/16

 •  

Uchwała nr XV/92/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
 
W sprawie zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku
o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Na podstawie  art. 18 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. Z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), punktu 2.7 Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 Zatwierdzonego przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w dniu 17 marca 2016 r., Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych
w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 28.10.2015 r.; oraz SZOOP
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się partnerstwo organów prowadzących szkoły publiczne zmierzające do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w celu pozyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Gmina Tyrawa Wołoska zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w formie niepieniężnej.
§ 2
Zatwierdzone partnerstwo zawarte zostanie z następującymi organami prowadzącymi:
Organy prowadzące Szkoły podstawowe:
Gmina Zarszyn - Lider projektu/Partner Wiodący
Gmina Brzozów
Gmina Jedlicze
Gmina Nowa Dęba
Gmina Roźwienica
Gmina Tyrawa Wołoska
§ 3
Przedmiotem projektu będzie wsparcie szkół, nauczycieli oraz uczniów w zakresie:
 1. Kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
 2. Tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Wsparcia na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
  w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.
 4. Kompleksowego wdrażania programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym.
§ 4
Gmina Tyrawa Wołoska upoważnia Partnera wiodącego do wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przejdź do wpisu

XV/91/16

 •  

 Uchwała nr XV/91/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
 
w sprawie zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. Z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 zatwierdzonego przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w dniu 17 marca 2016 r., Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 28.10.2015 r.; oraz SZOOP
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się diagnozy sytuacji szkół Gminy Tyrawa Wołoska obejmujące potrzeby szkół, nauczycieli oraz uczniów w zakresie:
 1. Kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
        postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
 1. Tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 2. Wsparcia na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-
        komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.
 1. Kompleksowego wdrażania programów wspomagających szkołę w procesie
        indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy
        z uczniem młodszym.
 
§ 2
Zatwierdzone diagnozy stanowią podstawę przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
§ 3
Zatwierdzone diagnozy stanowią załącznik do niniejszej uchwały zgodnie z poniższym wykazem:
Załącznik nr 1: Diagnoza Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XV/90/2016

 •  

UCHWAŁA NR XV/90/2016
z dnia 17 maja 2016 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tyrawa Wołoska

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Tyrawa Wołoskauchwala co następuje:
 
§ 1
 
         W związku z wprowadzeniem dodatkowych dochodów majątkowych
z tytułu sprzedaży drewna w wysokości 300.000,00 zł jako udział własny z przeznaczeniem na planowane do realizacji w 2016 roku nowe zadania inwestycyjne na złożone projekty w ramach RPO pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” oraz na projekt złożony w WFOŚiGW na zadanie pn. „Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem dachu świetlicy w Siemuszowej” na podstawie przyjętej Uchwały intencyjnej Nr XIV/84/16 z dnia 30.03.2016 r
i Nr XV/101/16 oraz Uchwała Nr XV/89/16 z dnia 17.05.2016 Rady Gminy
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok, Zarządzenia Wójta Gminy Nr 2/16, Nr 8/16, Nr 9/16, Nr 15/16, Nr 19/16, Nr 25/16, Nr 27/16 i 28/16 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XI/63/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2016 rok:
 
1) Zwiększa się dochody bieżące roku          2016 o kwotę     1.504.938,49 zł
    do kwoty 7.948.005,49 zł
2) Zwiększa się dochody majątkowe roku     2016 o kwotę       304.500,00  zł
    do kwoty    824.500,00 zł
3) Zwiększa się wydatki bieżące roku            2016 o kwotę     1.617.938,49 zł
    do kwoty  7.886.105,49 zł 
4) Zwiększa się wydatki majątkowe roku      2016 o kwotę        191.500,00  zł
    do kwoty     731.400,00 zł.
 
 
 
 
§ 2
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przejdź do wpisu

XV/89/2016

 •  

UCHWAŁA Nr XV/89/2016
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z  2013 r. poz. 885 z późń.zm.), pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11.03.2016 r. w sprawie ustalenia rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Tyrawa Wołoska na 2016 rok w dz. 758, dochody majątkowe ze sprzedaży drewna w dz. 020, rozdz. 02001 oraz wydatki majątkowe na projekty w dz. 700 i w dz. 900 i wydatki bieżące w dz. 020 i 801, pismo Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w sprawie dofinansowania do zakupu psa dla Policji w Sanoku
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie  241.791,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie  241.791,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
   
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XIV/88/16

 •  

UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XIV/88/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Adaptacja budynku po Gimnazjum w Rakowej na Świetlicę Wiejską w Rakowej”


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. )
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
 
§ 1
  Wyraża się wolę realizacji zadania pn.  „Adaptacja budynku po Gimnazjum w Rakowej na Świetlicę Wiejską w Rakowej”.
§ 2
Środki na sfinansowanie zadania pochodzić będą ze sprzedaży działek mienia komunalnego Gminy Tyrawa Wołoska, położonych w miejscowości Rakowa.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XIV/87/16

 •  

UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XIV/87/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Wykonanie instalacji c.o w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemuszowa”

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. )
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 Wyraża się wolę realizacji zadania pn.  „Wykonanie instalacji c.o. w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemuszowa”
§ 2
Środki na sfinansowanie zadania pochodzić będą z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska
- mienia wsi Siemuszowa.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XIV/86/16

 •  

UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XIV/86/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Wykonanie dodatkowego oświetlania ulicznego w miejscowości Rozpucie”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. )
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
Uchwala, co następuje:
 
§ 1
  Wyraża się wolę realizacji zadania pn. „Wykonanie dodatkowego oświetlania ulicznego w miejscowości Rozpucie”
§ 2
Środki na sfinansowanie zadania pochodzić będą z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska
- mienia wsi Rozpucie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XIV/85/16

 •  

UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XIV/85/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Wykonanie dodatkowego oświetlania ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska”


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. )
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
Uchwala, co następuje:
 
§ 1
  Wyraża się wolę realizacji zadania pn. „Wykonanie dodatkowego oświetlania ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska”
 
§ 2
Środki na sfinansowanie zadania pochodzić będą z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska
- mienia wsi Tyrawa Wołoska.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XIV/84/16

 •  

UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XIV/84/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. )
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
Uchwala, co następuje:
§ 1
  Wyraża się wolę realizacji zadania pn. .”Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”, w tym:
- budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
- budynku Świetlicy Wiejskiej w Rozpuciu
- budynku Świetlicy Wiejskiej w Hołuczkowie
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 modernizacja energetyczna budynków.
§ 2
Środki na zabezpieczenie finansowania wkładu własnego zadania pochodzić będą z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska z majątku mienia wiejskiego miejscowości na terenie której realizowane będzie zadanie, w części na tę miejscowość przypadającej.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XIV/83/16

 •  

  UCHWAŁA Nr XIV/83/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca  2016 r.
  
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

RADA GMINY

 
uchwala co następuje:
§ 1
 
Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy  Tyrawa Wołoska środków stanowiących fundusz sołecki.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przejdź do wpisu

XIV/82/16

 •  

 UCHWAŁA Nr XIV/82/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca 2016 r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.


 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy RADA GMINY
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:
4,30 zł za 1 m3 dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 § 2
 
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Wołoska i Hołuczków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w następujących wysokościach:
 
l) 4,70 zł za 1 m3 ścieków z gospodarstw domowych,
2) 4,90 zł za 1 m3 ścieków od pozostałych odbiorców.
 
§ 3
Ceny określone w § 1 i 2 są cenami płaconymi netto przez odbiorców, do których zostanie naliczony podatek VAT wg aktualnie obowiązującej wysokości.
 
  § 4
Taryfy określone w §1 i §2 obowiązywać będą od 01.04.2016 r. do 31.03.2017r.
 
§ 5
Wysokość taryf zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu gminy.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu

XIII/81/16

 •  

UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XIII/81/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z 3 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych wraz z przyczółkami przez lewobrzeżny dopływ potoku Tyrawka, przy drodze krajowej Nr 28 Zator – Sanok – Medyka  na działkach o nr ewid. 573/2, 574, 1152, 310, 358 obręb ewidencyjny Tyrawa Wołoska”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
            Wyraża się wolę realizacji zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych wraz z przyczółkami przez lewobrzeżny dopływ potoku Tyrawka, przy drodze krajowej Nr 28 Zator – Sanok – Medyka  na działkach o nr ewid. 573/2, 574, 1152, 310, 358 obręb ewidencyjny Tyrawa Wołoska”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/80/16

 •  

Uchwała Nr XIII/80/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 oraz art. 36 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (dz. U. z 2014r. poz. 1786 z późn. zm.), Rad Gminy
ustala
§1
Dla Pana Jana Chowańca – Wójta Gminy Tyrawa Wołoska następujące wynagrodzenie miesięczne:
 1. Zasadnicze                                                                                                       w kwocie – 4.200 zł
 2. Dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie –     840zł
 1. Dodatek funkcyjny                                                                                       w kwocie – 1.500 zł
 2. Dodatek specjalny                                                                                        w kwocie – 1.140 zł
Razem – 7.680 zł
 
Słownie: siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2016r.
§ 3
Traci moc Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
 
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XIII/79/2016

 •  

UCHWAŁA Nr XIII/79/2016
RADY GMINY w TYRAWIE WOŁOSKIEJ
z 3 marca 2016r.
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet
i zwrotu kosztów podróży służbowej.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
§ 1.
Za udział w sesjach ustala się dietę dla sołtysa w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
§ 2.
Diety wypłacane będą do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.
§ 3.
1.   Ustala się zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdem podjętym w celu realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.
2.   Przez podróż służbową należy rozumieć pełnienie obowiązków służbowych poza terytorium Gminy Tyrawa Wołoska .
3.   Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych według zasad określonych
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych  gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 ze zm.).
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2016 r.
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XIII /78/16

 •  

UCHWAŁA  NR  XIII /78/16
z dnia 3 marca 2016 roku
w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym Gminy Tyrawa Wołosk
a

 Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r. poz.1515 ze zm.) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710 ze zm.)
 
RADA GMINY w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
W związku z wykonywaniem mandatu radnego, radnym Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej
w zależności od pełnionej funkcji naliczane są diety w następującej wysokości:
 1. Dla przewodniczącego Rady Gminy miesięczny ryczałt -  dieta stanowiąca  50 %  minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn.zm.), z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych,
 2. Dla pozostałych radnych – za udział w sesjach i posiedzeniach komisji dieta stanowiąca   10%  minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn.zm.), z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 
§ 2
Podstawą wypłacenia diety jest lista obecności potwierdzona przez prowadzącego obrady.
 
 
§ 3
 
Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych według zasad określonych
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 ze zm.).
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2016 r.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/77/16

 •  

 

Uchwała Nr XIII/77/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 marca 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siemuszowa

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7 w związku z art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ), Rada Gminy                   w Tyrawie Wołoskiej
 
uchwala:
 
 
STATUT
SOŁECTWA SIEMUSZOWA
 
Rozdział I
Sołectwo i teren jego działania.
 
 
§ 1
 1. Lokalną wspólnotę samorządową Sołectwa Siemuszowa tworzą jego mieszkańcy
 2. W skład sołectwa wchodzi wieś Siemuszowa.
 3. Sołectwo położone jest w gminie Tyrawa Wołoska i obejmuje obszar 1852,6644 ha.
 
§ 2
Sołectwo Siemuszowa  jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie
z innymi tworzą wspólnotę samorządową Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Rozdział II
Organizacja i zadania sołectwa.
 
§ 3
 1. Organami sołectwa są:
 1. Zebranie Wiejskie,
 2. Sołtys.
 
§ 4
 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
  1. Sołtys jest organem wykonawczym.
  2. Rada Sołecka ma za zadanie wspomagać działalność Sołtysa.
 
 
§ 5
 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
 2. Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do wyboru nowego sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
 
§ 6
Do zadań Sołectwa Siemuszowa należą wszystkie sprawy istotne dla danej społeczności, a w szczególności:
 1. udział w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw socjalno – bytowych, zdrowotnych,
    kulturalnych, sportowych, wypoczynkowych, oświatowych i innych dotyczących
    Sołectwa;
 1. udział w rozpatrywaniu spraw dotyczących rozwoju gospodarczego wsi i infrastruktury
   wiejskiej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
 1. kształtowanie zasad współżycia społecznego;
 2. organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie
   utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego;
 1. tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
 
§ 7
 1. Zadania określone w § 6 Sołectwu realizuje w szczególności poprzez:
  1. podejmowanie uchwał;
  2. wydawanie opinii w sprawach dotyczących Sołectwa;
  3. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy, w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
  4. występowanie z wnioskami do Rady Gminy i Wójta Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa;
  5. współpracę z radnymi;
  6. wybór  i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;
  7. ustalanie zadań Sołtysa, do realizacji między Zebraniami Wiejskimi;
  8. rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa oraz Rady Sołeckiej;
  9. składanie propozycji do projektu budżetu Gminy na dany rok, do dnia 15 września każdego roku oraz do planu finansowego Sołectwa i jego zatwierdzanie.
 
§ 8
Zebranie Wiejskie może wydawać opinie , w części dotyczącej Sołectwa, do przedstawionych przez Radę Gminy i Wójta do konsultacji projektów uchwał w sprawach:
 1. studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 2. projektu budżetu;
 3. przepisów prawa miejscowego;
 4. innych uchwał Rady Gminy.
 
§ 9
 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy oraz
    Przewodniczącemu Rady Gminy.
 1. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie
    lub przekazuje do rozpatrzenia odpowiednim organom zgodnie z właściwością         
    w terminie 7 dni.
 1. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.
 
§ 10
Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
 
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę
z samorządami mieszkańców innych wsi oraz zawierać porozumienie określające zakres
i sposób wykonania wspólnych zadań.
 
 
Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
 
§ 12
 1. Mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na następną kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy.
 2. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny.
 
§ 13
 1. Sołtys jest organem reprezentującym mieszkańców Sołectwa na zewnątrz.
 2. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone uchwałami
      i zarządzeniami organów Gminy.
 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
  1. zwoływanie Zebrań Wiejskich;
  2. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
  3. przewodniczenie Zebraniom Wiejskim;
  4. przygotowywanie projektu porządku obrad oraz projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;
  5. organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego i informowanie o ich wykonaniu;
  6. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji jego zadań;
  7. przedkładanie na Zebraniach Wiejskich informacji o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz o realizacji planu finansowego sołectwa;
  8. zgłaszanie zadań przewidzianych do wykonania w Sołectwie, do wysokości przeznaczonych w budżecie Gminy środków finansowych będących do dyspozycji Sołectwa;
  9. zgłaszanie zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej, przypadków naruszenia prawa;
  10. reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy;
  11. uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta Gminy;
  12. pobudzanie aktywności mieszkańców w celu realizacji zadań służących poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie;
  13. prowadzenie teczki zawierającej Statut Sołectwa, protokoły z zebrań, sprawozdania
      i inne dokumenty dotyczące działalności Sołectwa;
 1. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
 
§ 14
 1. Sołtys ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.
 2. Sołtys otrzymuje zawiadomienia i materiały na warunkach przysługującym radnym Rady Gminy.
 3. Sołtys otrzymuje dietę  ustaloną odrębną uchwałą Rady Gminy.
 
§ 15
Sołtys, w czasie wykonywania swojej funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
 
§ 16
 1. Sołtys posługuje się pieczątkami o treści: Gmina Tyrawa Wołoska
                                                                   Sołectwo Siemuszowa
 
                                                                               Sołtys
                                                                         Imię i nazwisko
                                                                   
§ 17
 1. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje nowo wybranemu sołtysowi dokumentację oraz mienie ruchome  stanowiące własność Sołectwa w terminie 30 dni od dnia wyboru.
 2. Przekazanie odbywa się w formie protokołu zdawczo – odbiorczego.
 
§ 18
 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
 2. Rada Sołecka liczy 5 osób. Pracami Rady Sołeckiej kieruje przewodniczący, wybrany przez Radę Sołecką z spośród jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Do zadań Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Wspomaganie ma charakter opiniodawczy i doradczy.
 1. Zadaniami Rady Sołeckiej są w  szczególności:
  1. pomoc przy opracowywaniu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie wiejskie;
  2. wspomaganie Sołtysa przy opracowywaniu propozycji do projektu budżetu Gminy;
  3. opracowywanie projektów programów pracy samorządu wiejskiego;
  4. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów istotnych dla Sołectwa;
  5. organizacja wykonywania uchwał Zebrania Wiejskiego;
  6. realizacja zadań powierzonych przez Zebranie Wiejskie lub Sołtysa;
  7. współpraca z innymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań Sołectwa.
 2. Na zebraniach Wiejskich informacje o działalności Rady Sołeckiej, składa jej przewodniczący.
 
§ 19
 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje jej przewodniczący, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 
§ 20
 1. Działalność Sołectwa, Sołtysa i Rady Sołeckiej jest jawna.
 2. Jawność działania obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów Sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Sołeckiej, uchwałami i odpowiedziami organów Gminy na przedstawione im problemy.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich.
 
§ 21
 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa.
 2. Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze.
 
§ 22
 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
 1. z własnej inicjatywy;
 2. na żądanie co najmniej 25 mieszkańców uprawnionych do głosowania;
 3. na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy oraz Rady Sołeckiej.
  1. Zebranie wiejskie może zwołać Wójt Gminy.
 
§ 23
 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje Sołtys do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty wraz z planowanym porządkiem obrad.
 3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy, Wójta lub Rady Sołeckiej powinno się odbyć w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
 4. Termin Zebrania Wiejskiego wraz z planowanym porządkiem obrad, powinien być podany do wiadomości Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy..
 
§ 24
 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu.
 2. Zebranie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.
 3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.
 4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką, a sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winne być należycie przygotowane.
 5. Zebranie wybiera ze swojego grona protokolanta obrad.
 6. Sołtys zobowiązany jest do zapewnienia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W tym celu może zwrócić się o pomoc do odpowiednich radnych, pracowników Urzędu Gminy lub innych osób mogących udzielić informacji.
 7. Protokół z zebrania podpisuje Sołtys i protokolant.
 
§ 25
Przy przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań wiejskich, Sołtysowi udzielają pomocy odpowiedni pracownicy Urzędu Gminy.
 
§ 26
 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”.
 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
 3. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretna sprawą.
 4. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
Rozdział V
Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa.
 
§ 27
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim,
spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
 
§ 28
 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
 2. Zebranie zwołuje Wójt Gminy, który ustala miejsce i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
 3. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego wyborczego podaje się            do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
 
§ 29
 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność 25 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby obecności mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania lub w innym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
 3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego potwierdzają swój udział w zebraniu podpisem na liście obecności.
 
§ 30
 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa ani do Rady Sołeckiej.
 2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) poinformowanie o sposobie głosowania;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu wyników wyborów.
 1. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
 
§ 31
 1. W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
 2. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, który posiada prawo wybierania do Rady Gminy.
 
§ 32
 1. Za wybranego Sołtysa uznaje się kandydata, którzy uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 2. Jeżeli jest więcej niż jeden kandydat za wybranego na Sołtysa uważa się tego, który uzyskał bezwzględna większość głosów, co oznacza o „jeden” głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej ilości głosów, ogłasza się drugą turę głosowania, do której przechodzi 2 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów w pierwszej turze.
 4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez poszczególnych kandydatów przeprowadza się głosowanie pomocnicze do momentu wyłonienia 2- dwóch kandydatów                                    do drugiej tury głosowania.
 5. Jeżeli zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na Sołtysa, wybory przeprowadza się,                z tym, że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał co najmniej 50% ważnie oddanych głosów.
 
§ 33
 1. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Gminy.
 2. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności zgłoszeń.
 3. Wzory kart do głosowania ustala Wójt Gminy.
 
§ 34
 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
  1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na uzasadniony wniosek co najmniej 25 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim w takim samym trybie jak zebranie do wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do 1 m-ca od daty jego zgłoszenia.
  3. Uchwała Zebrania Wiejskiego dotycząca odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
  4. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może wystąpić także Rada Gminy lub Wójt Gminy.
  5. Odwołanie winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
 
§ 35
 1. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji Sołtysa Zebranie Wiejskie przyjmuje ją zwykłą większością głosów.
 2. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji podejmuje Zebranie Wiejskie na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia rezygnacji.
 3. Nie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego miesiąca, w którym miało odbyć się Zebranie Wiejskie     w celu przyjęcia rezygnacji z funkcji.
 4. Pisemną rezygnację z pełnionej funkcji składa Sołtys na ręce Wójta Gminy.
 5. O rezygnacji z funkcji Sołtysa Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
§ 36
 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego sołtysa w terminie 30 dni od daty odwołania lub przyjęcia rezygnacji.
  1. Do chwili wyboru nowego Sołtysa funkcję tę sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie nie wyrażenia przez niego zgody, przewodniczący Rady Sołeckiej.
  2. Wybory uzupełniające do składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.
 
§ 37
 1. W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Rady Sołeckiej, w skład Rady wchodzi kandydat, który w wyborach kolejno otrzymał największą ilość głosów.
 2. W przypadku braku takiego kandydata, wybory uzupełniające przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.
 3. Jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy – wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
 
Rozdział VI
Majątek sołectwa i zasady korzystania z mienia komunalnego.
 
§ 38
 1. Samorządowi mieszkańców Sołectwa  Siemuszowa powierza się zarządzanie
     i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność gminy
     Tyrawa Wołoska - grunty o powierzchni  16,9700 ha położone w miejscowości Siemuszowa.
2. Szczegółowy wykaz gruntów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§ 39
 1. Rada Gminy może przekazać Sołectwu składniki mienia.
 2. Przekazanie mienia Sołectwu następuje w formie uchwały Rady Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego.
 3. Wniosek w formie uchwały Zebrania Wiejskiego kierowany jest do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Wójta, który w formie projektu uchwały przekazuje go do rozpatrzenia przez Radzie Gminy.
 4. Zarządzanie, gospodarowanie  i korzystanie  z mienia obejmuje:
  1. prowadzenie spraw bieżących związanych z eksploatacją mienia;
  2. utrzymanie go w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia;
  3. zachowanie mienia i osiąganie z niego korzyści.
 5. W przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego przeznaczenie oraz zasady rozliczeń określa uchwała Rady Gminy oraz protokół  zdawczo – odbiorczy.
 6. Mienie przekazane Sołectwu może być wykorzystane wyłącznie do celów realizacji zadań Sołectwa. Za zgodą Zebrania Wiejskiego może być wykorzystane dla celów realizacji zadań Gminy.
 
§ 40
 1. Rada Gminy może cofnąć prawo do korzystania z przekazanego Sołectwu pod zarząd mienia w następujących sytuacjach:
 1. jeżeli sposób wykorzystania mienia jest niezgodny z przeznaczeniem określonym           w  uchwale Rady Gminy o przekazaniu mienia;
 2. jeżeli sposób korzystania pogarsza stan środowiska;
 3. jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego nastąpią zmiany, które w znaczny sposób ograniczą dotychczasowy sposób korzystania;
 4. jeżeli uzyskiwane przez Sołectwo dochody są niewspółmiernie niskie do jej wartości       lub kosztów utrzymania.
 
§ 41
 1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy na podstawie rocznego planu finansowego uchwalonego przez Radę Gminy z uwzględnieniem propozycji złożonych przez Zebranie Wiejskie.
 2. Zmian w planie finansowym dotyczącym Sołectwa dokonuje Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy, Zebrania Wiejskiego lub z własnej inicjatywy.
 3. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
 4. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa prowadzi księgowość Urzędu Gminy.
 
 
Rozdział VII
Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa
 
§ 42
 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy przy pomocy Komisji Rewizyjnej i Wójt Gminy.
 2. Kontroli podlega w szczególności:
 1. badanie zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez Zebranie Wiejskie;
 2. wywiązywanie się z zadań ustawowych i statutowych Sołectwa;
 3. realizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy;
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołectwa;
 5. rozpatrywanie skarg na działalność organów Sołectwa;
 6. gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu w zarządzanie oraz celowość dysponowania środkami uzyskanymi z tego tytułu.
 
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.
 
§ 43
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 44
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2016 r.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Załącznik Nr1
                                                                                                                                     do Uchwały Nr XIII/77/16
                                                                                                                         z dnia 3 marca 2016 r.
                                                                                                                                     w sprawie uchwalenia Statutu
                                                                                                                          Sołectwa Siemuszowa
 
 
 
 
L.P
 
 
Nr działki
 
Powierzchnia działki
[ ha ]
 
1
 
90
 
 
                 0,1000
 
2
 
257
 
 
15,6400
 
3
 
308
 
 
 1,2000
 
4
 
309
 
 
                 0,0300
 
razem
 
 
 
16,9700
 
 
 
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/76/16

 •  

Uchwała Nr XIII/76/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hołuczków
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7 w związku z art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ), Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 
uchwala:
 
 
STATUT
SOŁECTWA HOŁUCZKÓW
 
Rozdział I
Sołectwo i teren jego działania.
 
 
§ 1
 1. Lokalną wspólnotę samorządową Sołectwa Hołuczków tworzą jego mieszkańcy
 2. W skład sołectwa wchodzi wieś Hołuczków.
 3. Sołectwo położone jest w gminie Tyrawa Wołoska i obejmuje obszar 768,1643 ha.
 
§ 2
Sołectwo Hołuczków  jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie
z innymi tworzą wspólnotę samorządową Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Rozdział II
Organizacja i zadania sołectwa.
 
§ 3
 1. Organami sołectwa są:
 1. Zebranie Wiejskie,
 2. Sołtys.
 
§ 4
 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
  1. Sołtys jest organem wykonawczym.
  2. Rada Sołecka ma za zadanie wspomagać działalność Sołtysa.
 
 
§ 5
 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
 2. Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do wyboru nowego sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 6
Do zadań Sołectwa Hołuczków należą wszystkie sprawy istotne dla danej społeczności, a w szczególności:
 1. udział w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw socjalno – bytowych, zdrowotnych,
    kulturalnych, sportowych, wypoczynkowych, oświatowych i innych dotyczących
    Sołectwa;
 1. udział w rozpatrywaniu spraw dotyczących rozwoju gospodarczego wsi i infrastruktury
   wiejskiej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
 1. kształtowanie zasad współżycia społecznego;
 2. organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie
   utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego;
 1. tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 7
 1. Zadania określone w § 6 Sołectwu realizuje w szczególności poprzez:
  1. podejmowanie uchwał;
  2. wydawanie opinii w sprawach dotyczących Sołectwa;
  3. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy, w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
  4. występowanie z wnioskami do Rady Gminy i Wójta Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa;
  5. współpracę z radnymi;
  6. wybór  i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;
  7. ustalanie zadań Sołtysa, do realizacji między Zebraniami Wiejskimi;
  8. rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa oraz Rady Sołeckiej;
  9. składanie propozycji do projektu budżetu Gminy na dany rok, do dnia 15 września każdego roku oraz do planu finansowego Sołectwa i jego zatwierdzanie.
 
§ 8
Zebranie Wiejskie może wydawać opinie , w części dotyczącej Sołectwa, do przedstawionych przez Radę Gminy i Wójta do konsultacji projektów uchwał w sprawach:
 1. studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 2. projektu budżetu;
 3. przepisów prawa miejscowego;
 4. innych uchwał Rady Gminy.
§ 9
 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy oraz
    Przewodniczącemu Rady Gminy.
 1. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie
    lub przekazuje do rozpatrzenia odpowiednim organom zgodnie z właściwością         
    w terminie 7 dni.
 1. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.
 
§ 10
Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
 
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę
z samorządami mieszkańców innych wsi oraz zawierać porozumienie określające zakres
i sposób wykonania wspólnych zadań.
 
 
Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
 
§ 12
 1. Mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na następną kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy.
 2. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny.
 
§ 13
 1. Sołtys jest organem reprezentującym mieszkańców Sołectwa na zewnątrz.
 2. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone uchwałami
      i zarządzeniami organów Gminy.
 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
  1. zwoływanie Zebrań Wiejskich;
  2. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
  3. przewodniczenie Zebraniom Wiejskim;
  4. przygotowywanie projektu porządku obrad oraz projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;
  5. organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego i informowanie o ich wykonaniu;
  6. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji jego zadań;
  7. przedkładanie na Zebraniach Wiejskich informacji o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz o realizacji planu finansowego sołectwa;
  8. zgłaszanie zadań przewidzianych do wykonania w Sołectwie, do wysokości przeznaczonych w budżecie Gminy środków finansowych będących do dyspozycji Sołectwa;
  9. zgłaszanie zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej, przypadków naruszenia prawa;
  10. reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy;
  11. uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta Gminy;
  12. pobudzanie aktywności mieszkańców w celu realizacji zadań służących poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie;
  13. prowadzenie teczki zawierającej Statut Sołectwa, protokoły z zebrań, sprawozdania
      i inne dokumenty dotyczące działalności Sołectwa;
 1. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
§ 14
 1. Sołtys ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.
 2. Sołtys otrzymuje zawiadomienia i materiały na warunkach przysługującym radnym Rady Gminy.
 3. Sołtys otrzymuje dietę  ustaloną odrębną uchwałą Rady Gminy.
 
 
 
 
§ 15
Sołtys, w czasie wykonywania swojej funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 16
 1. Sołtys posługuje się pieczątkami o treści: Gmina Tyrawa Wołoska
                                                                   Sołectwo Hołuczków
 
                                                                               Sołtys
                                                                         Imię i nazwisko
                                                                   
§ 17
 1. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje nowo wybranemu sołtysowi dokumentację oraz mienie ruchome  stanowiące własność Sołectwa w terminie 30 dni od dnia wyboru.
 2. Przekazanie odbywa się w formie protokołu zdawczo – odbiorczego.
 
§ 18
 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
 2. Rada Sołecka liczy 5 osób. Pracami Rady Sołeckiej kieruje przewodniczący, wybrany przez Radę Sołecką z spośród jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Do zadań Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Wspomaganie ma charakter opiniodawczy i doradczy.
 1. Zadaniami Rady Sołeckiej są w  szczególności:
  1. pomoc przy opracowywaniu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie wiejskie;
  2. wspomaganie Sołtysa przy opracowywaniu propozycji do projektu budżetu Gminy;
  3. opracowywanie projektów programów pracy samorządu wiejskiego;
  4. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów istotnych dla Sołectwa;
  5. organizacja wykonywania uchwał Zebrania Wiejskiego;
  6. realizacja zadań powierzonych przez Zebranie Wiejskie lub Sołtysa;
  7. współpraca z innymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań Sołectwa.
 2. Na zebraniach Wiejskich informacje o działalności Rady Sołeckiej, składa jej przewodniczący.
 
§ 19
 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje jej przewodniczący, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 
 
§ 20
 1. Działalność Sołectwa, Sołtysa i Rady Sołeckiej jest jawna.
 2. Jawność działania obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów Sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Sołeckiej, uchwałami i odpowiedziami organów Gminy na przedstawione im problemy.
 
 
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich.
 
§ 21
 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa.
 2. Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze.
 
§ 22
 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
 1. z własnej inicjatywy;
 2. na żądanie co najmniej 25 mieszkańców uprawnionych do głosowania;
 3. na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy oraz Rady Sołeckiej.
  1. Zebranie wiejskie może zwołać Wójt Gminy.
 
§ 23
 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje Sołtys do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty wraz z planowanym porządkiem obrad.
 3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy, Wójta lub Rady Sołeckiej powinno się odbyć w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
 4. Termin Zebrania Wiejskiego wraz z planowanym porządkiem obrad, powinien być podany do wiadomości Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy..
 
§ 24
 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu.
 2. Zebranie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.
 3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.
 4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką, a sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winne być należycie przygotowane.
 5. Zebranie wybiera ze swojego grona protokolanta obrad.
 6. Sołtys zobowiązany jest do zapewnienia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W tym celu może zwrócić się o pomoc do odpowiednich radnych, pracowników Urzędu Gminy lub innych osób mogących udzielić informacji.
 7. Protokół z zebrania podpisuje Sołtys i protokolant.
 
§ 25
Przy przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań wiejskich, Sołtysowi udzielają pomocy odpowiedni pracownicy Urzędu Gminy.
 
§ 26
 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”.
 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
 3. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretna sprawą.
 4. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
Rozdział V
Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa.
 
§ 27
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim,
spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
§ 28
 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
 2. Zebranie zwołuje Wójt Gminy, który ustala miejsce i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
 3. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego wyborczego podaje się            do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 29
 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność 25 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby obecności mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania lub w innym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
 3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego potwierdzają swój udział w zebraniu podpisem na liście obecności.
§ 30
 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa ani do Rady Sołeckiej.
 2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) poinformowanie o sposobie głosowania;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu wyników wyborów.
 1. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
 
§ 31
 1. W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
 2. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, który posiada prawo wybierania do Rady Gminy.
 
§ 32
 1. Za wybranego Sołtysa uznaje się kandydata, którzy uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 2. Jeżeli jest więcej niż jeden kandydat za wybranego na Sołtysa uważa się tego, który uzyskał bezwzględna większość głosów, co oznacza o „jeden” głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej ilości głosów, ogłasza się drugą turę głosowania, do której przechodzi 2 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów w pierwszej turze.
 4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez poszczególnych kandydatów przeprowadza się głosowanie pomocnicze do momentu wyłonienia 2- dwóch kandydatów                                    do drugiej tury głosowania.
 5. Jeżeli zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na Sołtysa, wybory przeprowadza się,                z tym, że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał co najmniej 50% ważnie oddanych głosów.
§ 33
 1. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Gminy.
 2. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności zgłoszeń.
 3. Wzory kart do głosowania ustala Wójt Gminy.
 
§ 34
 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
  1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na uzasadniony wniosek co najmniej 25 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim w takim samym trybie jak zebranie do wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do 1 m-ca od daty jego zgłoszenia.
  3. Uchwała Zebrania Wiejskiego dotycząca odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
  4. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może wystąpić także Rada Gminy lub Wójt Gminy.
  5. Odwołanie winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
 
§ 35
 1. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji Sołtysa Zebranie Wiejskie przyjmuje ją zwykłą większością głosów.
 2. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji podejmuje Zebranie Wiejskie na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia rezygnacji.
 3. Nie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego miesiąca, w którym miało odbyć się Zebranie Wiejskie     w celu przyjęcia rezygnacji z funkcji.
 4. Pisemną rezygnację z pełnionej funkcji składa Sołtys na ręce Wójta Gminy.
 5. O rezygnacji z funkcji Sołtysa Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 36
 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego sołtysa w terminie 30 dni od daty odwołania lub przyjęcia rezygnacji.
  1. Do chwili wyboru nowego Sołtysa funkcję tę sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie nie wyrażenia przez niego zgody, przewodniczący Rady Sołeckiej.
  2. Wybory uzupełniające do składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.
§ 37
 1. W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Rady Sołeckiej, w skład Rady wchodzi kandydat, który w wyborach kolejno otrzymał największą ilość głosów.
 2. W przypadku braku takiego kandydata, wybory uzupełniające przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.
 3. Jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy – wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
 
Rozdział VI
Majątek sołectwa i zasady korzystania z mienia komunalnego.
 
§ 38
 1. Samorządowi mieszkańców Sołectwa  Hołuczków powierza się zarządzanie
     i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność gminy
     Tyrawa Wołoska - grunty o powierzchni  55,2200 ha położone w miejscowości Hołuczków.
2. Szczegółowy wykaz gruntów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§ 39
 1. Rada Gminy może przekazać Sołectwu składniki mienia.
 2. Przekazanie mienia Sołectwu następuje w formie uchwały Rady Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego.
 3. Wniosek w formie uchwały Zebrania Wiejskiego kierowany jest do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Wójta, który w formie projektu uchwały przekazuje go do rozpatrzenia przez Radzie Gminy.
 4. Zarządzanie, gospodarowanie  i korzystanie  z mienia obejmuje:
  1. prowadzenie spraw bieżących związanych z eksploatacją mienia;
  2. utrzymanie go w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia;
  3. zachowanie mienia i osiąganie z niego korzyści.
 5. W przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego przeznaczenie oraz zasady rozliczeń określa uchwała Rady Gminy oraz protokół  zdawczo – odbiorczy.
 6. Mienie przekazane Sołectwu może być wykorzystane wyłącznie do celów realizacji zadań Sołectwa. Za zgodą Zebrania Wiejskiego może być wykorzystane dla celów realizacji zadań Gminy.
 
§ 40
 1. Rada Gminy może cofnąć prawo do korzystania z przekazanego Sołectwu pod zarząd mienia w następujących sytuacjach:
 1. jeżeli sposób wykorzystania mienia jest niezgodny z przeznaczeniem określonym           w  uchwale Rady Gminy o przekazaniu mienia;
 2. jeżeli sposób korzystania pogarsza stan środowiska;
 3. jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego nastąpią zmiany, które w znaczny sposób ograniczą dotychczasowy sposób korzystania;
 4. jeżeli uzyskiwane przez Sołectwo dochody są niewspółmiernie niskie do jej wartości       lub kosztów utrzymania.
 
 
 
§ 41
 1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy na podstawie rocznego planu finansowego uchwalonego przez Radę Gminy z uwzględnieniem propozycji złożonych przez Zebranie Wiejskie.
 2. Zmian w planie finansowym dotyczącym Sołectwa dokonuje Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy, Zebrania Wiejskiego lub z własnej inicjatywy.
 3. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
 4. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa prowadzi księgowość Urzędu Gminy.
 
 
 
Rozdział VII
Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa
 
§ 42
 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy przy pomocy Komisji Rewizyjnej i Wójt Gminy.
 2. Kontroli podlega w szczególności:
 1. badanie zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez Zebranie Wiejskie;
 2. wywiązywanie się z zadań ustawowych i statutowych Sołectwa;
 3. realizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy;
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołectwa;
 5. rozpatrywanie skarg na działalność organów Sołectwa;
 6. gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu w zarządzanie oraz celowość dysponowania środkami uzyskanymi z tego tytułu.
 
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.
 
§ 43
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
§ 44
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2016 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Załącznik Nr1
                                                                                                                                     do Uchwały Nr XIII/76/16
                                                                                                                         z dnia 3 marca 2016 r.
                                                                                                                                     w sprawie uchwalenia Statutu
                                                                                                                       Sołectwa Hołuczków
 
 
 
 
 
 
 
L.P
 
 
Nr działki
 
Powierzchnia działki
[ ha ]
 
1
 
 
47
 
              8,3000
 
2
 
 
369
 
            46,9200
 
Razem
 
 
 
 
            55,2200
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/74/16

 •  

Uchwała Nr XIII/74/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 marca 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozpucie

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7 w związku z art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ), Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 
uchwala:
 
 
STATUT
SOŁECTWA ROZPUCIE
 
Rozdział I
Sołectwo i teren jego działania.
 
 
§ 1
 1. Lokalną wspólnotę samorządową Sołectwa Rozpucie tworzą jego mieszkańcy
 2. W skład sołectwa wchodzi wieś Rozpucie.
 3. Sołectwo położone jest w gminie Tyrawa Wołoska i obejmuje obszar 1877,3192 ha.
 
§ 2
Sołectwo Rozpucie  jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie
z innymi tworzą wspólnotę samorządową Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Rozdział II
Organizacja i zadania sołectwa.
 
§ 3
 1. Organami sołectwa są:
 1. Zebranie Wiejskie,
 2. Sołtys.
§ 4
 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
  1. Sołtys jest organem wykonawczym.
  2. Rada Sołecka ma za zadanie wspomagać działalność Sołtysa.
 
 
§ 5
 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
 2. Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do wyboru nowego sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 6
Do zadań Sołectwa Rozpucie należą wszystkie sprawy istotne dla danej społeczności, a w szczególności:
 1. udział w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw socjalno – bytowych, zdrowotnych,
    kulturalnych, sportowych, wypoczynkowych, oświatowych i innych dotyczących
    Sołectwa;
 1. udział w rozpatrywaniu spraw dotyczących rozwoju gospodarczego wsi i infrastruktury
   wiejskiej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
 1. kształtowanie zasad współżycia społecznego;
 2. organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie
   utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego;
 1. tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 7
 1. Zadania określone w § 6 Sołectwu realizuje w szczególności poprzez:
  1. podejmowanie uchwał;
  2. wydawanie opinii w sprawach dotyczących Sołectwa;
  3. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy, w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
  4. występowanie z wnioskami do Rady Gminy i Wójta Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa;
  5. współpracę z radnymi;
  6. wybór  i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;
  7. ustalanie zadań Sołtysa, do realizacji między Zebraniami Wiejskimi;
  8. rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa oraz Rady Sołeckiej;
  9. składanie propozycji do projektu budżetu Gminy na dany rok, do dnia 15 września każdego roku oraz do planu finansowego Sołectwa i jego zatwierdzanie.
 
§ 8
Zebranie Wiejskie może wydawać opinie , w części dotyczącej Sołectwa, do przedstawionych przez Radę Gminy i Wójta do konsultacji projektów uchwał w sprawach:
 1. studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 2. projektu budżetu;
 3. przepisów prawa miejscowego;
 4. innych uchwał Rady Gminy.
§ 9
 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy oraz
    Przewodniczącemu Rady Gminy.
 1. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie
    lub przekazuje do rozpatrzenia odpowiednim organom zgodnie z właściwością         
    w terminie 7 dni.
 1. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.
 
§ 10
Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
 
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę
z samorządami mieszkańców innych wsi oraz zawierać porozumienie określające zakres
i sposób wykonania wspólnych zadań.
 
 
Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
 
§ 12
 1. Mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na następną kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy.
 2. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny.
 
§ 13
 1. Sołtys jest organem reprezentującym mieszkańców Sołectwa na zewnątrz.
 2. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone uchwałami
      i zarządzeniami organów Gminy.
 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
  1. zwoływanie Zebrań Wiejskich;
  2. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
  3. przewodniczenie Zebraniom Wiejskim;
  4. przygotowywanie projektu porządku obrad oraz projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;
  5. organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego i informowanie o ich wykonaniu;
  6. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji jego zadań;
  7. przedkładanie na Zebraniach Wiejskich informacji o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz o realizacji planu finansowego sołectwa;
  8. zgłaszanie zadań przewidzianych do wykonania w Sołectwie, do wysokości przeznaczonych w budżecie Gminy środków finansowych będących do dyspozycji Sołectwa;
  9. zgłaszanie zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej, przypadków naruszenia prawa;
  10. reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy;
  11. uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta Gminy;
  12. pobudzanie aktywności mieszkańców w celu realizacji zadań służących poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie;
  13. prowadzenie teczki zawierającej Statut Sołectwa, protokoły z zebrań, sprawozdania
      i inne dokumenty dotyczące działalności Sołectwa;
 1. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
§ 14
 1. Sołtys ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.
 2. Sołtys otrzymuje zawiadomienia i materiały na warunkach przysługującym radnym Rady Gminy.
 3. Sołtys otrzymuje dietę  ustaloną odrębną uchwałą Rady Gminy.
 
 
 
 
§ 15
Sołtys, w czasie wykonywania swojej funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 16
 1. Sołtys posługuje się pieczątkami o treści: Gmina Tyrawa Wołoska
                                                                   Sołectwo Rozpucie
 
                                                                               Sołtys
                                                                         Imię i nazwisko
                                                                   
§ 17
 1. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje nowo wybranemu sołtysowi dokumentację oraz mienie ruchome  stanowiące własność Sołectwa w terminie 30 dni od dnia wyboru.
 2. Przekazanie odbywa się w formie protokołu zdawczo – odbiorczego.
 
§ 18
 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
 2. Rada Sołecka liczy 5 osób. Pracami Rady Sołeckiej kieruje przewodniczący, wybrany przez Radę Sołecką z spośród jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Do zadań Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Wspomaganie ma charakter opiniodawczy i doradczy.
 1. Zadaniami Rady Sołeckiej są w  szczególności:
  1. pomoc przy opracowywaniu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie wiejskie;
  2. wspomaganie Sołtysa przy opracowywaniu propozycji do projektu budżetu Gminy;
  3. opracowywanie projektów programów pracy samorządu wiejskiego;
  4. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów istotnych dla Sołectwa;
  5. organizacja wykonywania uchwał Zebrania Wiejskiego;
  6. realizacja zadań powierzonych przez Zebranie Wiejskie lub Sołtysa;
  7. współpraca z innymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań Sołectwa.
 2. Na zebraniach Wiejskich informacje o działalności Rady Sołeckiej, składa jej przewodniczący.
 
§ 19
 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje jej przewodniczący, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 
 
§ 20
 1. Działalność Sołectwa, Sołtysa i Rady Sołeckiej jest jawna.
 2. Jawność działania obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów Sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Sołeckiej, uchwałami i odpowiedziami organów Gminy na przedstawione im problemy.
 
 
 
 
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich.
 
§ 21
 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa.
 2. Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze.
 
§ 22
 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
 1. z własnej inicjatywy;
 2. na żądanie co najmniej 25 mieszkańców uprawnionych do głosowania;
 3. na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy oraz Rady Sołeckiej.
  1. Zebranie wiejskie może zwołać Wójt Gminy.
 
§ 23
 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje Sołtys do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty wraz z planowanym porządkiem obrad.
 3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy, Wójta lub Rady Sołeckiej powinno się odbyć w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
 4. Termin Zebrania Wiejskiego wraz z planowanym porządkiem obrad, powinien być podany do wiadomości Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy..
 
§ 24
 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu.
 2. Zebranie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.
 3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.
 4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką, a sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winne być należycie przygotowane.
 5. Zebranie wybiera ze swojego grona protokolanta obrad.
 6. Sołtys zobowiązany jest do zapewnienia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W tym celu może zwrócić się o pomoc do odpowiednich radnych, pracowników Urzędu Gminy lub innych osób mogących udzielić informacji.
 7. Protokół z zebrania podpisuje Sołtys i protokolant.
 
§ 25
Przy przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań wiejskich, Sołtysowi udzielają pomocy odpowiedni pracownicy Urzędu Gminy.
 
§ 26
 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”.
 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
 3. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretna sprawą.
 4. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
Rozdział V
Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa.
 
§ 27
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim,
spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
§ 28
 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
 2. Zebranie zwołuje Wójt Gminy, który ustala miejsce i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
 3. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego wyborczego podaje się            do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 29
 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność 25 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby obecności mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania lub w innym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
 3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego potwierdzają swój udział w zebraniu podpisem na liście obecności.
§ 30
 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa ani do Rady Sołeckiej.
 2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) poinformowanie o sposobie głosowania;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu wyników wyborów.
 1. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
 
§ 31
 1. W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
 2. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, który posiada prawo wybierania do Rady Gminy.
 
§ 32
 1. Za wybranego Sołtysa uznaje się kandydata, którzy uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 2. Jeżeli jest więcej niż jeden kandydat za wybranego na Sołtysa uważa się tego, który uzyskał bezwzględna większość głosów, co oznacza o „jeden” głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej ilości głosów, ogłasza się drugą turę głosowania, do której przechodzi 2 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów w pierwszej turze.
 4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez poszczególnych kandydatów przeprowadza się głosowanie pomocnicze do momentu wyłonienia 2- dwóch kandydatów                                    do drugiej tury głosowania.
 5. Jeżeli zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na Sołtysa, wybory przeprowadza się,                z tym, że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał co najmniej 50% ważnie oddanych głosów.
§ 33
 1. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Gminy.
 2. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności zgłoszeń.
 3. Wzory kart do głosowania ustala Wójt Gminy.
 
§ 34
 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
  1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na uzasadniony wniosek co najmniej 25 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim w takim samym trybie jak zebranie do wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do 1 m-ca od daty jego zgłoszenia.
  3. Uchwała Zebrania Wiejskiego dotycząca odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
  4. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może wystąpić także Rada Gminy lub Wójt Gminy.
  5. Odwołanie winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
 
§ 35
 1. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji Sołtysa Zebranie Wiejskie przyjmuje ją zwykłą większością głosów.
 2. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji podejmuje Zebranie Wiejskie na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia rezygnacji.
 3. Nie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego miesiąca, w którym miało odbyć się Zebranie Wiejskie     w celu przyjęcia rezygnacji z funkcji.
 4. Pisemną rezygnację z pełnionej funkcji składa Sołtys na ręce Wójta Gminy.
 5. O rezygnacji z funkcji Sołtysa Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 36
 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego sołtysa w terminie 30 dni od daty odwołania lub przyjęcia rezygnacji.
  1. Do chwili wyboru nowego Sołtysa funkcję tę sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie nie wyrażenia przez niego zgody, przewodniczący Rady Sołeckiej.
  2. Wybory uzupełniające do składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.
§ 37
 1. W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Rady Sołeckiej, w skład Rady wchodzi kandydat, który w wyborach kolejno otrzymał największą ilość głosów.
 2. W przypadku braku takiego kandydata, wybory uzupełniające przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.
 3. Jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy – wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
 
Rozdział VI
Majątek sołectwa i zasady korzystania z mienia komunalnego.
 
§ 38
 1. Samorządowi mieszkańców Sołectwa  Rozpucie powierza się zarządzanie
     i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność gminy
     Tyrawa Wołoska - grunty o powierzchni  115,2600 ha położone w miejscowości Rozpucie.
2. Szczegółowy wykaz gruntów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§ 39
 1. Rada Gminy może przekazać Sołectwu składniki mienia.
 2. Przekazanie mienia Sołectwu następuje w formie uchwały Rady Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego.
 3. Wniosek w formie uchwały Zebrania Wiejskiego kierowany jest do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Wójta, który w formie projektu uchwały przekazuje go do rozpatrzenia przez Radzie Gminy.
 4. Zarządzanie, gospodarowanie  i korzystanie  z mienia obejmuje:
  1. prowadzenie spraw bieżących związanych z eksploatacją mienia;
  2. utrzymanie go w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia;
  3. zachowanie mienia i osiąganie z niego korzyści.
 5. W przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego przeznaczenie oraz zasady rozliczeń określa uchwała Rady Gminy oraz protokół  zdawczo – odbiorczy.
 6. Mienie przekazane Sołectwu może być wykorzystane wyłącznie do celów realizacji zadań Sołectwa. Za zgodą Zebrania Wiejskiego może być wykorzystane dla celów realizacji zadań Gminy.
 
§ 40
 1. Rada Gminy może cofnąć prawo do korzystania z przekazanego Sołectwu pod zarząd mienia w następujących sytuacjach:
 1. jeżeli sposób wykorzystania mienia jest niezgodny z przeznaczeniem określonym           w  uchwale Rady Gminy o przekazaniu mienia;
 2. jeżeli sposób korzystania pogarsza stan środowiska;
 3. jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego nastąpią zmiany, które w znaczny sposób ograniczą dotychczasowy sposób korzystania;
 4. jeżeli uzyskiwane przez Sołectwo dochody są niewspółmiernie niskie do jej wartości       lub kosztów utrzymania.
 
 
 
 
§ 41
 1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy na podstawie rocznego planu finansowego uchwalonego przez Radę Gminy z uwzględnieniem propozycji złożonych przez Zebranie Wiejskie.
 2. Zmian w planie finansowym dotyczącym Sołectwa dokonuje Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy, Zebrania Wiejskiego lub z własnej inicjatywy.
 3. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
 4. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa prowadzi księgowość Urzędu Gminy.
 
 
 
Rozdział VII
Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa
 
§ 42
 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy przy pomocy Komisji Rewizyjnej i Wójt Gminy.
 2. Kontroli podlega w szczególności:
 1. badanie zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez Zebranie Wiejskie;
 2. wywiązywanie się z zadań ustawowych i statutowych Sołectwa;
 3. realizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy;
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołectwa;
 5. rozpatrywanie skarg na działalność organów Sołectwa;
 6. gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu w zarządzanie oraz celowość dysponowania środkami uzyskanymi z tego tytułu.
 
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.
 
§ 43
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 
§ 44
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2016 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr1
                                                                                                                                     do Uchwały Nr XIII/74/16
                                                                                                                         z dnia 3 marca 2016 r.
                                                                                                                                     w sprawie uchwalenia Statutu
                                                                                                                    Sołectwa Rozpucie
 
 
 
 
L.P
 
 
Nr działki
 
Powierzchnia działki
[ ha ]
 
1
 
118
 
              40,1100
 
2
 
183
 
1,7100
 
3
 
209
 
1,0600
 
4
 
216
 
              13,3200
 
5
 
310
 
0,6600
 
6
 
312
 
                0,1200
 
7
 
313
 
                0,2300
 
8
 
334
 
                0,8400
 
9
 
385/2
 
1,0300
 
10
 
414
 
                0,8600
 
11
 
611
 
                3,8800
 
12
 
709
 
              14,3300
 
13
 
768
 
0,0800
 
14
 
769
 
                0,0400
 
15
 
770
 
                2,4100
 
16
 
791
 
6,2200
 
17
 
1052
 
                3,0600
 
18
 
1076
 
                3,8200
 
19
 
1087
 
                0,0700
 
20
 
1089
 
0,1600
 
21
 
1140
 
                5,0200
 
22
 
1167
 
              16,2300
 
Razem
 
 
 
            115,2600

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/73/16

 •  

Uchwała Nr XIII/73/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 marca 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyrawa Wołoska
           Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7 w związku z art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ), Rada Gminy    w Tyrawie Wołoskiej
 
uchwala:
STATUT
SOŁECTWA TYRAWA WOŁOSKA
 
Rozdział I
Sołectwo i teren jego działania.
 
 
§ 1
 1. Lokalną wspólnotę samorządową Sołectwa Tyrawa Wołoska tworzą jego mieszkańcy
 2. W skład sołectwa wchodzi wieś Tyrawa Wołoska.
 3. Sołectwo położone jest w gminie Tyrawa Wołoska i obejmuje obszar 1309,6321 ha.
 
§ 2
Sołectwo Tyrawa Wołoska  jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie
z innymi tworzą wspólnotę samorządową Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Rozdział II
Organizacja i zadania sołectwa.
 
§ 3
 1. Organami sołectwa są:
 1. Zebranie Wiejskie,
 2. Sołtys.
§ 4
 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
  1. Sołtys jest organem wykonawczym.
  2. Rada Sołecka ma za zadanie wspomagać działalność Sołtysa.   
§ 5
 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
 2. Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do wyboru nowego sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
§ 6
Do zadań Sołectwa Tyrawa Wołoska należą wszystkie sprawy istotne dla danej społeczności, a w szczególności:
 1. udział w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw socjalno – bytowych, zdrowotnych,
    kulturalnych, sportowych, wypoczynkowych, oświatowych i innych dotyczących
    Sołectwa;
 1. udział w rozpatrywaniu spraw dotyczących rozwoju gospodarczego wsi i infrastruktury
   wiejskiej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;
 1. kształtowanie zasad współżycia społecznego;
 2. organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie
   utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego;
 1. tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
§ 7
 1. Zadania określone w § 6 Sołectwu realizuje w szczególności poprzez:
  1. podejmowanie uchwał;
  2. wydawanie opinii w sprawach dotyczących Sołectwa;
  3. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy, w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
  4. występowanie z wnioskami do Rady Gminy i Wójta Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa;
  5. współpracę z radnymi;
  6. wybór  i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;
  7. ustalanie zadań Sołtysa, do realizacji między Zebraniami Wiejskimi;
  8. rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa oraz Rady Sołeckiej;
  9. składanie propozycji do projektu budżetu Gminy na dany rok, do dnia 15 września każdego roku oraz do planu finansowego Sołectwa i jego zatwierdzanie.
 
§ 8
Zebranie Wiejskie może wydawać opinie , w części dotyczącej Sołectwa, do przedstawionych przez Radę Gminy i Wójta do konsultacji projektów uchwał w sprawach:
 1. studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 2. projektu budżetu;
 3. przepisów prawa miejscowego;
 4. innych uchwał Rady Gminy.
§ 9
 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy oraz
    Przewodniczącemu Rady Gminy.
 1. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie
    lub przekazuje do rozpatrzenia odpowiednim organom zgodnie z właściwością         
    w terminie 7 dni.
 1. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.
 
§ 10
Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
 
§ 11
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę
z samorządami mieszkańców innych wsi oraz zawierać porozumienie określające zakres
i sposób wykonania wspólnych zadań.
 
 
Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
 
§ 12
 1. Mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na następną kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy.
 2. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny.
 
§ 13
 1. Sołtys jest organem reprezentującym mieszkańców Sołectwa na zewnątrz.
 2. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone uchwałami
      i zarządzeniami organów Gminy.
 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
  1. zwoływanie Zebrań Wiejskich;
  2. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
  3. przewodniczenie Zebraniom Wiejskim;
  4. przygotowywanie projektu porządku obrad oraz projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;
  5. organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego i informowanie o ich wykonaniu;
  6. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji jego zadań;
  7. przedkładanie na Zebraniach Wiejskich informacji o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz o realizacji planu finansowego sołectwa;
  8. zgłaszanie zadań przewidzianych do wykonania w Sołectwie, do wysokości przeznaczonych w budżecie Gminy środków finansowych będących do dyspozycji Sołectwa;
  9. zgłaszanie zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej, przypadków naruszenia prawa;
  10. reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy;
  11. uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta Gminy;
  12. pobudzanie aktywności mieszkańców w celu realizacji zadań służących poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie;
  13. prowadzenie teczki zawierającej Statut Sołectwa, protokoły z zebrań, sprawozdania
      i inne dokumenty dotyczące działalności Sołectwa;
 1. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
§ 14
 1. Sołtys ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.
 2. Sołtys otrzymuje zawiadomienia i materiały na warunkach przysługującym radnym Rady Gminy.
 3. Sołtys otrzymuje dietę  ustaloną odrębną uchwałą Rady Gminy.
 
 
 
 
§ 15
Sołtys, w czasie wykonywania swojej funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 16
 1. Sołtys posługuje się pieczątkami o treści: Gmina Tyrawa Wołoska
                                                                   Sołectwo Tyrawa Wołoska
 
                                                                               Sołtys
                                                                         Imię i nazwisko
                                                                   
§ 17
 1. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje nowo wybranemu sołtysowi dokumentację oraz mienie ruchome  stanowiące własność Sołectwa w terminie 30 dni od dnia wyboru.
 2. Przekazanie odbywa się w formie protokołu zdawczo – odbiorczego.
 
§ 18
 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
 2. Rada Sołecka liczy 5 osób. Pracami Rady Sołeckiej kieruje przewodniczący, wybrany przez Radę Sołecką z spośród jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Do zadań Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Wspomaganie ma charakter opiniodawczy i doradczy.
 1. Zadaniami Rady Sołeckiej są w  szczególności:
  1. pomoc przy opracowywaniu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie wiejskie;
  2. wspomaganie Sołtysa przy opracowywaniu propozycji do projektu budżetu Gminy;
  3. opracowywanie projektów programów pracy samorządu wiejskiego;
  4. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów istotnych dla Sołectwa;
  5. organizacja wykonywania uchwał Zebrania Wiejskiego;
  6. realizacja zadań powierzonych przez Zebranie Wiejskie lub Sołtysa;
  7. współpraca z innymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań Sołectwa.
 2. Na zebraniach Wiejskich informacje o działalności Rady Sołeckiej, składa jej przewodniczący.
 
§ 19
 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje jej przewodniczący, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 
 
§ 20
 1. Działalność Sołectwa, Sołtysa i Rady Sołeckiej jest jawna.
 2. Jawność działania obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów Sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Sołeckiej, uchwałami i odpowiedziami organów Gminy na przedstawione im problemy.
 
 
 
 
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich.
 
§ 21
 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa.
 2. Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze.
 
§ 22
 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
 1. z własnej inicjatywy;
 2. na żądanie co najmniej 25 mieszkańców uprawnionych do głosowania;
 3. na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy oraz Rady Sołeckiej.
  1. Zebranie wiejskie może zwołać Wójt Gminy.
 
§ 23
 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje Sołtys do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty wraz z planowanym porządkiem obrad.
 3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy, Wójta lub Rady Sołeckiej powinno się odbyć w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
 4. Termin Zebrania Wiejskiego wraz z planowanym porządkiem obrad, powinien być podany do wiadomości Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy..
 
§ 24
 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu.
 2. Zebranie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.
 3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.
 4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką, a sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winne być należycie przygotowane.
 5. Zebranie wybiera ze swojego grona protokolanta obrad.
 6. Sołtys zobowiązany jest do zapewnienia referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W tym celu może zwrócić się o pomoc do odpowiednich radnych, pracowników Urzędu Gminy lub innych osób mogących udzielić informacji.
 7. Protokół z zebrania podpisuje Sołtys i protokolant.
 
§ 25
Przy przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań wiejskich, Sołtysowi udzielają pomocy odpowiedni pracownicy Urzędu Gminy.
 
§ 26
 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”.
 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
 3. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretna sprawą.
 4. Wyboru Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
Rozdział V
Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa.
 
§ 27
Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim,
spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
§ 28
 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
 2. Zebranie zwołuje Wójt Gminy, który ustala miejsce i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
 3. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego wyborczego podaje się            do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 29
 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność 25 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby obecności mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania lub w innym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
 3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego potwierdzają swój udział w zebraniu podpisem na liście obecności.
§ 30
 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkowie komisji nie mogą kandydować na Sołtysa ani do Rady Sołeckiej.
 2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) poinformowanie o sposobie głosowania;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie wyników wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu wyników wyborów.
 1. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
 
§ 31
 1. W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
 2. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, który posiada prawo wybierania do Rady Gminy.
 
§ 32
 1. Za wybranego Sołtysa uznaje się kandydata, którzy uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 2. Jeżeli jest więcej niż jeden kandydat za wybranego na Sołtysa uważa się tego, który uzyskał bezwzględna większość głosów, co oznacza o „jeden” głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej ilości głosów, ogłasza się drugą turę głosowania, do której przechodzi 2 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów w pierwszej turze.
 4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez poszczególnych kandydatów przeprowadza się głosowanie pomocnicze do momentu wyłonienia 2- dwóch kandydatów                                    do drugiej tury głosowania.
 5. Jeżeli zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na Sołtysa, wybory przeprowadza się,                z tym, że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał co najmniej 50% ważnie oddanych głosów.
§ 33
 1. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Gminy.
 2. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności zgłoszeń.
 3. Wzory kart do głosowania ustala Wójt Gminy.
 
§ 34
 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
  1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na uzasadniony wniosek co najmniej 25 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim w takim samym trybie jak zebranie do wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do 1 m-ca od daty jego zgłoszenia.
  3. Uchwała Zebrania Wiejskiego dotycząca odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
  4. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może wystąpić także Rada Gminy lub Wójt Gminy.
  5. Odwołanie winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.
 
§ 35
 1. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji Sołtysa Zebranie Wiejskie przyjmuje ją zwykłą większością głosów.
 2. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji podejmuje Zebranie Wiejskie na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia rezygnacji.
 3. Nie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego miesiąca, w którym miało odbyć się Zebranie Wiejskie     w celu przyjęcia rezygnacji z funkcji.
 4. Pisemną rezygnację z pełnionej funkcji składa Sołtys na ręce Wójta Gminy.
 5. O rezygnacji z funkcji Sołtysa Wójt Gminy zawiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 36
 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego sołtysa w terminie 30 dni od daty odwołania lub przyjęcia rezygnacji.
  1. Do chwili wyboru nowego Sołtysa funkcję tę sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie nie wyrażenia przez niego zgody, przewodniczący Rady Sołeckiej.
  2. Wybory uzupełniające do składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.
§ 37
 1. W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Rady Sołeckiej, w skład Rady wchodzi kandydat, który w wyborach kolejno otrzymał największą ilość głosów.
 2. W przypadku braku takiego kandydata, wybory uzupełniające przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.
 3. Jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy – wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
 
Rozdział VI
Majątek sołectwa i zasady korzystania z mienia komunalnego.
 
§ 38
 1. Samorządowi mieszkańców Sołectwa  Tyrawa Wołoska powierza się zarządzanie
     i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność gminy
     Tyrawa Wołoska - grunty o powierzchni  125,7762 ha położone w miejscowości Tyrawa Wołoska.
2. Szczegółowy wykaz gruntów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§ 39
 1. Rada Gminy może przekazać Sołectwu składniki mienia.
 2. Przekazanie mienia Sołectwu następuje w formie uchwały Rady Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego.
 3. Wniosek w formie uchwały Zebrania Wiejskiego kierowany jest do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Wójta, który w formie projektu uchwały przekazuje go do rozpatrzenia przez Radzie Gminy.
 4. Zarządzanie, gospodarowanie  i korzystanie  z mienia obejmuje:
  1. prowadzenie spraw bieżących związanych z eksploatacją mienia;
  2. utrzymanie go w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia;
  3. zachowanie mienia i osiąganie z niego korzyści.
 5. W przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego przeznaczenie oraz zasady rozliczeń określa uchwała Rady Gminy oraz protokół  zdawczo – odbiorczy.
 6. Mienie przekazane Sołectwu może być wykorzystane wyłącznie do celów realizacji zadań Sołectwa. Za zgodą Zebrania Wiejskiego może być wykorzystane dla celów realizacji zadań Gminy.
 
§ 40
 1. Rada Gminy może cofnąć prawo do korzystania z przekazanego Sołectwu pod zarząd mienia w następujących sytuacjach:
 1. jeżeli sposób wykorzystania mienia jest niezgodny z przeznaczeniem określonym           w  uchwale Rady Gminy o przekazaniu mienia;
 2. jeżeli sposób korzystania pogarsza stan środowiska;
 3. jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego nastąpią zmiany, które w znaczny sposób ograniczą dotychczasowy sposób korzystania;
 4. jeżeli uzyskiwane przez Sołectwo dochody są niewspółmiernie niskie do jej wartości       lub kosztów utrzymania.
 
 
 
§ 41
 1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy na podstawie rocznego planu finansowego uchwalonego przez Radę Gminy z uwzględnieniem propozycji złożonych przez Zebranie Wiejskie.
 2. Zmian w planie finansowym dotyczącym Sołectwa dokonuje Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy, Zebrania Wiejskiego lub z własnej inicjatywy.
 3. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
 4. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa prowadzi księgowość Urzędu Gminy.
 
 
 
Rozdział VII
Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa
 
§ 42
 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy przy pomocy Komisji Rewizyjnej i Wójt Gminy.
 2. Kontroli podlega w szczególności:
 1. badanie zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez Zebranie Wiejskie;
 2. wywiązywanie się z zadań ustawowych i statutowych Sołectwa;
 3. realizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy;
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołectwa;
 5. rozpatrywanie skarg na działalność organów Sołectwa;
 6. gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu w zarządzanie oraz celowość dysponowania środkami uzyskanymi z tego tytułu.
 
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.
 
§ 43
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 44
Traci moc Uchwała Nr VI/33/03 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 kwietnia 2003 r.             w sprawie statutów sołectw.
 
§ 45
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2016 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Załącznik Nr1
                                                                                                                                     do Uchwały Nr XIII/73/16
                                                                                                                         z dnia 3 marca 2016 r.
                                                                                                                                     w sprawie uchwalenia Statutu
                                                                                                                                 Sołectwa Tyrawa Wołoska
 
 
 
 
 
L.P
 
 
Nr działki
 
Powierzchnia działki
[ ha ]
 
1
 
42
 
1,0694
 
2
 
58
 
                 0,2163
 
3
 
63
 
0,2516
 
4
 
64
 
0,1642
 
5
 
67/2
 
                2,8884
 
6
 
76/2
 
                1,2910
 
7
 
82/2
 
              43,4738
 
8
 
137
 
                0,2301
 
9
 
195
 
                1,5799
 
10
 
222
 
                2,9054
 
11
 
258
 
                1,6737
 
12
 
279
 
              26,0780
 
13
 
283/4
 
                1,7678
 
14
 
286/2
 
                0,1401
 
15
 
288/1
 
                0,0048
 
16
 
288/3
 
0,3330
 
17
 
290/2
 
                0,0173
 
18
 
290/3
 
                0,0242
 
19
 
291/3
 
                0,0130
 
20
 
292/3
 
0,5971
             
 
21
 
294/2
 
                 0,2876
 
22
 
302/2
 
0,0198
 
23
 
346
 
                0,5647
 
24
 
357/3
 
                3,0638
 
25
 
507
 
              10,0275
 
26
 
513/1
 
                2,0402
 
27
 
519
 
2,4736
 
28
 
578/2
 
0,8108
 
29
 
658
 
0,6725
 
30
 
839
 
2,1132
 
31
 
852/1
 
                0,2056
 
32
 
853
 
                6,0570
 
33
 
991
 
                8,1151
 
34
 
1051
 
                4,6057
 
Razem
 
   
            125,7762

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XIII/72/16

 •  

UCHWAŁA Nr XIII/72/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tyrawa Wołoska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 uchwala, co następuje:
S T A T U T  GMINY TYRAWA WOŁOSKA
 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne   
§ 1 
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tyrawa Wołoska;
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Tyrawa Wołoska;
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tyrawa Wołoska;
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Tyrawa
    Wołoska;
5) Komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Tyrawa Wołoska;
6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Tyrawa Wołoska;
7) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 2 
Gmina Tyrawa Wołoska jest wspólnotą samorządową, obejmującą wszystkich jej mieszkańców.
 
 § 3   
Gmina Tyrawa Wołoska położona jest w Powiecie Sanockim w Województwie Podkarpackim
i obejmuje obszar 6927,5548 ha.
 § 4  
Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Tyrawa Wołoska.
                                                             
§ 5 
W Gminie tworzone są jednostki pomocnicze – sołectwa.
 
§ 6 
W skład Gminy wchodzi pięć sołectw.
 
§ 7 
 
W celu wykonywania zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.  
 
§ 8   
Organami Gminy są:
1) Rada Gminy Tyrawa Wołoska;
2) Wójt Gminy Tyrawa Wołoska.
Rozdział II 
Jednostki pomocnicze Gminy
 
§ 9 
1. O utworzeniu, łączeniu i podziale sołectw, a także zmianie jego granic, rozstrzyga Rada
    w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Przy tworzeniu sołectw i ustalaniu ich granic bierze się pod uwagę jednorodność układu
    osadniczego i przestrzennego oraz więź społeczną.
3. Inicjatorem tworzenia, łączenia i podziału sołectw, a także zmian ich granic, mogą być
    mieszkańcy sołectwa oraz organy Gminy.
4. Do znoszenia sołectw stosuje się odpowiednio ust. 1, 2 i 3.
 
§ 10   
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów organów sołectwa oraz organizację i zakres ich działania określa Rada odrębnym statutem.   
§ 11  
1. W budżecie Gminy zapewnia się środki finansowe na działalność statutową sołectwa.  Ich
    wysokość na każdy rok budżetowy określa Rada.
2. Obsługę finansowo – księgową w zakresie dysponowania środkami finansowymi sołectwa
    prowadzi Urząd.
§ 12  
Sołectwa podlegają nadzorowi na zasadach określonych w ich statutach.  
 
Rozdział III 
Organizacja wewnętrzna Rady  
 
§ 13 
1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.
2. Ustawowy skład Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej wynosi 15 radnych.
3. Radni reprezentują wyborców, utrzymują stałą więź z mieszkańcami Gminy i organizacjami
    działającymi na terenie Gminy, przyjmują zgłaszane postulaty i przedstawiają je organom Gminy
    do rozpatrzenia.
4. Radni mają obowiązek:
   1) informowania wyborców o stanie Gminy;
   2) konsultowania spraw wnoszonych pod obrady Rady;
   3) informowania o zamierzeniach i dokonaniach Rady, przyjmowania postulatów, skarg
       i wniosków  mieszkańców Gminy i przedstawiania ich organom Gminy do rozpatrzenia.
5. Radni mają obowiązek co najmniej raz w roku odbywać spotkania z mieszkańcami.
 
§ 14  
1. Radni mogą tworzyć, składające się z co najmniej trzech osób, kluby radnych.
2. O powołaniu klubu, jego składzie i władzach Przewodniczący klubu informuje pisemnie
    Przewodniczącego Rady. Na najbliższej sesji, prowadzący obrady Rady informację tę podaje
    do wiadomości wszystkich radnych. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
 
§ 15  
Do wypowiadania się w każdej sprawie, będącej przedmiotem obrad Rady klub może wydelegować swojego przedstawiciela. W dyskusji nad projektami uchwał przedstawiciele klubów otrzymują głos w pierwszej kolejności. 
§ 16
Rada powołuje Komisję Rewizyjną oraz inne Komisje stałe lub doraźne, określając w uchwale
o ich powołaniu przedmiot działania i skład osobowy. 
§ 17  
1. Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera Przewodniczącego Rady.
2. Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących
    bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,
    w głosowaniu tajnym.
§ 18  
W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczących Rady, Rada dokonuje wyboru na wakujące stanowisko na najbliższej sesji Rady. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczących Rady może być złożony, co najmniej 14 dni przed sesją, na której ma być głosowany. 
 
§ 19  
1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jego zadania wykonuje wyznaczony przez
    niego Wiceprzewodniczący Rady.
2. W przypadku niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady, zadania Przewodniczącego Rady
    wykonuje Wiceprzewodniczący Rady najstarszy wiekiem.
 
§ 20
1. Radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez
    Radę w odrębnej uchwale.
2. Obsługę biurową Rady zapewnia wyznaczony pracownik Urzędu.
 
 
Rozdział IV 
Tryb pracy Rady 
Sesje Rady 
 
§ 21  
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie
    działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Rada w formie uchwał może przyjąć:
   1)  oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie;
   2)  deklaracje, w których zobowiązuje się do określonego postępowania;
   3)  apele lub wnioski wzywające do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy działania. 
 
§ 22 
1. Rada może odbywać sesje uroczyste. Porządek sesji uroczystych ustala Przewodniczący Rady
    w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi Rady. Porządek sesji uroczystej nie może być
    zmieniony.
2. W czasie odbywania sesji, o których mowa w ust. 1, dopuszczalne jest pominięcie  w porządku
    obrad niektórych wymogów proceduralnych i wprowadzenie elementów uroczystych,
    np. wręczenie odznaczeń, uczestniczenie pocztu sztandarowego czy oprawy artystycznej.      
 
§ 23  
1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Na pisemny wniosek Wójta lub co najmniej 3 radnych zwołuje się sesje nadzwyczajne
    z terminem jej odbycia w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku z ustalonym przez
    wnioskodawców porządkiem obrad.
   
 
 
 
 
Przygotowanie sesji  
 
§ 24 
1. Sesje przygotowują – ustalając projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji
    – Przewodniczący we współpracy z Wójtem  i Wiceprzewodniczącymi Rady.
2. W porządku obrad powinny znajdować się:
   1) projekty uchwał;
   2) interpelacje i zapytania;
   3) wolne wnioski;
   4) oświadczenia i informacje;
   5) tematy, o wniesienie których wystąpiło co najmniej 3 radnych lub klub radnych. 
 
§ 25 
O sesji powiadamia się radnych na 7 dni  przed ustalonym terminem obrad, wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia sesji, projekt porządku obrad oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji, a sesji nadzwyczajnej na              3 dni przed wyznaczonym dniem obrad sesji.
 
 
§ 26  
Przewodniczący Rady jest zobowiązany do zawiadamiania o sesji przewodniczących jednostek pomocniczych na takich samych zasadach jak radnych.
 
§ 27 
Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej informację o terminie, miejscu                    i przedmiocie obrad. Informację tę podaje się poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej a także w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
 
Przebieg sesji 
 
§ 28 
1. Sesję otwiera i prowadzi obrady Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy
    zachodzi potrzeba zastąpienia go na posiedzeniach - jeden z Wiceprzewodniczących Rady - 
    zwany w dalszej części Statutu "prowadzącym obrady”.
2. W sesjach Rady uczestniczy: Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą być zobowiązani przez Wójta kierownicy referatów Urzędu
    Gminy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych lub inni pracownicy Urzędu.
4. Podczas obrad na sali może być obecna publiczność.
 
§ 29  
1. Prowadzący obrady otwiera sesję następującą formułą:   ”Wysoka Rado, otwieram ....... sesję
    Rady Gminy Tyrawa Wołoska”.
2. Po otwarciu sesji prowadzący obrady na podstawie przedłożonej mu listy obecności stwierdza
    prawomocność bądź też nieprawomocność obrad.
 
§ 30 
1. Sesja odbywa się co do zasady na jednym posiedzeniu, jednakże Rada może postanowić
    o kontynuowaniu obrad w innym terminie, na następnym posiedzeniu tej samej sesji. Może
    to nastąpić w szczególności ze względu na niemożność rozpatrzenia całości spraw porządku
    obrad na jednym posiedzeniu, uzasadnione poszerzenie porządku, potrzebę dodatkowych
    materiałów, dużą liczbę dyskutantów lub inne przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe
    obradowanie bądź rozstrzygnięcie spraw. Termin następnego posiedzenia tej samej sesji
    prowadzący wyznacza nie później niż 7 dni od dnia odbywania aktualnego posiedzenia i ogłasza
    przed zakończeniem posiedzenia.
2. Prowadzący obrady postanawia o przerwaniu posiedzenia w przypadku braku quorum w trakcie
    obrad, wyznaczając nowy bądź przewidywany termin jego zwołania. Fakt przerwania
    posiedzenia oraz nazwiska i imiona radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili
    obrady (co spowodowało brak quorum), odnotowuje się w protokole.
3. Radni stwierdzają swą obecność na sesji złożeniem podpisu na liście obecności i są zobowiązani
    zgłosić prowadzącemu opuszczenie sesji w trakcie jej trwania wpisując na listę obecności
    godzinę wyjścia z sesji.
4. Radny, który nie może uczestniczyć w posiedzeniach Rady, obowiązany jest zawiadomić o tym
    Przewodniczącego Rady i usprawiedliwić swoją nieobecność.
5. Jeżeli radny nie może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji, obowiązany jest zawiadomić
    przewodniczącego Komisji i usprawiedliwić przyczynę swojej nieobecności.
6. Radni obowiązani są przybywać na sesje i Komisje punktualnie i brać w nich udział do końca.
 
§ 31  
1. Na początku każdej sesji Rada ustala ostateczny kształt porządku obrad.
    Porządek obrad obejmuje:
 1. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;
 2. zgłaszanie ewentualnych uwag i poprawek do protokołu sesji;
 3. informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i działaniach Rady;
 4. sprawozdania z działalności Komisji Rady;
 5. sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza                       
  z wykonania uchwał Rady;
 6. interpelacje radnych;
 7. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
 8. odpowiedzi na zapytania Radnych;
 9. odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad, po uprzednim wyrażeniu zgody Rady                    na udzielenie głosu uczestnikowi nie będącemu członkiem Rady, kierownictwa Urzędu lub sołtysem.
10) odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.          
2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić radny
    oraz Wójt. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad zwykłą większością głosów.
    Przez zmianę porządku obrad rozumie się także zdjęcie punktu z porządku obrad na etapie
    rozpatrywania projektu uchwały przed realizacją punktu, o którym mowa w § 35 ust. 2 pkt 4.
3. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w § 23 ust. 2 (sesja
    nadzwyczajna), stosuje się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda
    wnioskodawcy. 
4. Sprawozdanie Komisji stałych Rady, składają przewodniczący tych Komisji lub sprawozdawcy
    wyznaczeni przez Komisje.
5. Przewodniczący niestałych Komisji Rady składają sprawozdania na zakończenie działalności
    tych Komisji lub na wezwanie Rady.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta składa Wójt lub w jego imieniu inny pracownik Urzędu przez
    niego wyznaczony.
§ 32  
1. Radni mogą zgłaszać pisemne wnioski kierowane do Przewodniczącego Rady
    lub Wiceprzewodniczących Rady oraz Komisji stałych lub doraźnych, w sprawach leżących 
    w ich kompetencjach.
2. Wniosek przyjęty przez Radę zobowiązuje adresata do zajęcia stanowiska lub podjęcia
    określonego działania. 
§ 33 
1. Interpelacja dotyczy spraw z zakresu bieżącego zarządzania w Gminie i obejmuje wskazanie
    konieczności rozwiązania problemu oraz żądanie zajęcia stanowiska przez Wójta.
2. Interpelacje składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady, który kieruje je do Wójta.
    W przypadku, gdy interpelacja została wniesiona w okresie między sesjami Rady, na wniosek
    radnego prowadzący obrady przedstawia jej treść na najbliższym posiedzeniu.
3. Odpowiedź na interpelację powinna być udzielona na piśmie, a na życzenie interpelującego,
    przedstawiona w punkcie interpelacje na najbliższej sesji, przypadającej po upływie dwóch
    tygodni od daty złożenia interpelacji.
4. W przypadku, kiedy sprawa będąca przedmiotem interpelacji jest szczególnie skomplikowana, 
    termin udzielenia odpowiedzi ustala się na 1 miesiąc. O tym fakcie należy powiadomić
    składającego interpelację.
5. Na wniosek co najmniej 3 radnych, Przewodniczący Rady jest zobowiązany
    wprowadzić do porządku obrad punkt, którego przedmiotem będzie omówienie odpowiedzi
    na  interpelację. 
§ 34 
1. Zapytanie jest zwróceniem się o informację lub wyjaśnienie, dotyczącym spraw leżących 
    w kompetencji Wójta i może być złożone ustnie i pisemnie na sesji lub między sesjami.
2. Każdy radny oraz  sołtysi uczestniczący w sesji Rady mają prawo zadawać pytania               
    i zwracać się o wyjaśnienia we wszystkich sprawach, które dotyczą problemów Gminy,
    jej organów  oraz zakresu działania Rady.
3. Odpowiedź na zapytanie udzielają Przewodniczący Rady, przewodniczący Komisji Rady, Wójt
    lub wyznaczony przez Wójta pracownik ustnie lub - jeśli zagadnienie wymaga dodatkowego
    zbadania – pisemnie w ciągu 14 dni. Na wniosek radnego treść udzielonej odpowiedzi
    przedstawiana jest na najbliższej sesji Rady.
4. Zapytanie i wolne wnioski mogą przedstawiać obecni na sesji obywatele, pod warunkiem
    udzielenia im głosu zwykłą większością głosów.
 
§ 35   
1. Obrady odbywają się według ustalonego porządku obrad, przy czym, o ile Rada nie postanowi
    inaczej, w uzasadnionych wypadkach, prowadzący może dokonywać zmian  w kolejności
    realizacji poszczególnych punktów tego porządku.
2. Rozpatrywanie każdego projektu uchwały przebiega wg następującego schematu:
   1) omówienie treści uchwały przez wnioskodawcę;
   2) przedstawienie opinii Komisji merytorycznych i innych wymaganych opinii;
   3) pytania do wnioskodawcy;
   4) udzielenie odpowiedzi na zadane pytania i odniesienie się wnioskodawcy do opinii;
   5) dyskusja;
   6) głosowanie. 
3. Negatywna opinia Komisji powinna być przedstawiona na piśmie.
4. Głosowanie nad uchwałą może być przesunięte na dalszą część sesji.
5. Po przedstawieniu opinii Komisji merytorycznych i stanowisk poszczególnych klubów radnych,
    dotyczących tematu będącego  przedmiotem porządku obrad, Rada może zwykłą  większością
    głosów podjąć decyzję o zdjęciu punktu z porządku obrad w celu przedstawienia dodatkowych
    materiałów, uzyskania uzupełniających informacji lub skierowania projektu do ponownego
    rozpatrzenia przez Komisje Rady.
6. W dyskusji, prowadzący obrady udziela radnym głosu według kolejności   zarejestrowanych
    zgłoszeń, lecz w uzasadnionych przypadkach może, a w sprawach  formalnych – jest
    zobowiązany, udzielić głosu poza kolejnością. Prowadzący obrady może zabierać głos w każdym
    momencie obrad.
7. Przedmiotem wniosków formalnych mogą być w szczególności sprawy:
  1) odroczenia sesji i kontynuowania obrad na następnym posiedzeniu;
  2) stwierdzenia quorum;
  3) zdjęcia danego tematu z porządku obrad;
  4) zakończenia dyskusji i przystąpienie do głosowania;
  5) zamknięcia listy zgłoszonych mówców;
  6) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;
  7) sprecyzowania poprawki lub wniosku poddanego pod głosowanie;
  8) ponownego przeliczenia głosów;
  9) ponownego głosowania (reasumpcji);
10) przesunięcia głosowania nad uchwałą;
11) kolejności głosowania nad wnioskami;
12) przerwy w obradach sesji i czasu jej trwania.
8. Po wysłuchaniu wnioskodawcy i jednego głosu przeciwnego wnioskowi, prowadzący obrady
    poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie.
9. Czas trwania wystąpienia w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut, a powtórne zabranie
    głosu w tej samej sprawie 3 minuty. W uzasadnionych przypadkach prowadzący obrady może
    przedłużyć czas wystąpienia.
§ 36  
1. Prowadzący obrady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad 
    oraz może czynić uwagi dotyczące przestrzegania formy i czasu trwania wystąpień.
2. Prowadzący obrady może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim
    zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji.
3. W przypadku stwierdzenia, że radny w wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, bądź
    przekracza przeznaczony dla niego czas, prowadzący obrady przywołuje go do rzeczy. Jeżeli
    pomimo tego radny nadal wypowiada się nie na temat, prowadzący obrady może go pozbawić
    głosu.
4. W przypadku, gdy forma lub treść wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty
    zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji, prowadzący obrady przywołuje radnego
    do porządku, a jeśli przywołanie nie odniosło skutku – odbiera mu głos, polecając odnotowanie
    tego faktu w protokole sesji.
5. Radny któremu prowadzący obrady odebrał głos, może domagać się głosowania  Rady w sprawie
    przywrócenia prawa do kontynuowania wypowiedzi.
6. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady,
    zaproszonych na sesję.
§ 37   
Prowadzący obrady jest zobowiązany przyjąć do protokołu sesji wystąpienie lub   oświadczenie radnego nie wygłoszone w trakcie obrad, o czym powiadamia Radę. 
 
§ 38  
W sprawach dotyczących przedmiotu obrad, prowadzący: 
1) może udzielić głosu osobom spośród publiczności, o ile Rada nie postanowi inaczej;
2) udziela głosu przewodniczącym jednostek pomocniczych.
 
§ 39 
1. Po wyczerpaniu porządku obrad prowadzący obrady kończy sesję, wypowiadając formułę:
    “Wysoka Rado, zamykam .... sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska”.
2. Czas od otwarcia sesji aż do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji Rady.
 
§ 40  
1. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji, dotyczące zwłaszcza
    miejsca i powagi obrad oraz bezpieczeństwa radnych i innych osób uczestniczących w sesji,
    a także porządku po jej zakończeniu zapewnia Wójt, działając w tym zakresie w porozumieniu
    z Przewodniczącym Rady.
2. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie
    ogólne przepisy porządkowe właściwe dla tego miejsca.
    
§ 41  
1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
   1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał;
   2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
   3) listę obecności radnych i zaproszonych gości;
   4) informacje o zatwierdzeniu protokołów z sesji odbytych wcześniej;
   5) zatwierdzony porządek obrad;
   6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych i uchwalonych
       wniosków;
   7) wyniki głosowań projektów uchwał i zgłoszonych do nich poprawek;
   8) czas trwania posiedzenia;
   9) podpis osoby sporządzającej protokół;
 10) podpis Przewodniczącego Rady lub prowadzącego obrady.
 11) nagranie przebiegu sesji zapisane na informatycznym nośniku danych.
2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.
3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdej kadencji Rady.
4. Protokół przekazuje się Wójtowi oraz wykłada się do wglądu i ewentualnych uzupełnień
    w Urzędzie Gminy.
5. Wnioski w sprawie poprawek i uzupełnień protokołu rozstrzyga  Przewodniczący Rady
    lub prowadzący obrady. Wnioskodawcy, których wnioski nie zostały uwzględnione, mogą
    przedstawiać je na sesji do rozstrzygnięcia przez Radę.
 
Uchwały Rady Gminy
  
§ 42  
1. Sprawy będące przedmiotem obrad na sesji, Rada rozstrzyga w formie uchwał. 
2. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów 
    w obecności co najmniej połowy składu Rady. 
§ 43  
1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
   1) co najmniej 3 radnym;
   2) Komisjom;
   3) Wójtowi;
   4) klubom radnych;
   5) co najmniej 100 mieszkańcom Gminy Tyrawa Wołoska, posiadającym czynne prawo wyborcze
       do rady gminy.
2. Z inspiracją podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w określonej sprawie - w stosunku
    do podmiotów wymienionych w ust. 1 – mogą występować organizacje społeczne  i zawodowe,
    jednostki pomocnicze działające na terenie Gminy oraz mieszkańcy. 
3. Projekty uchwał wnoszone przez radnych, Komisje, mieszkańców oraz kluby radnych, winny być
    złożone Przewodniczącemu Rady, który – celem zaopiniowania – niezwłocznie kieruje je
    do stosownych Komisji, Wójta i radcy prawnego, a jeśli uchwała może rodzić skutki finansowe,
    również do Skarbnika Gminy.
4. Projekt uchwały umieszcza się w porządku obrad najbliższej sesji, jeżeli wpłynął
    do Przewodniczącego Rady co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym terminem sesji.
5. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5 wyznaczają przedstawiciela upoważnionego
    do reprezentowania projektodawcy w pracach nad projektem uchwały.
6. Radnym w przygotowaniu projektów uchwał pomoc merytoryczną, organizacyjną i prawną
    zapewnia Urząd.
 
§ 44 
W przypadku inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w § 43 ust. 1 pkt 5, ustala się następujący tryb postępowania:
1. Lista podpisów pod projektem uchwały powinna zawierać:
  1) nagłówek z opisem tytułu uchwały (projekt uchwały w sprawie ……);
  2) nazwisko i imię;
  3) adres zamieszkania;
  4) PESEL;
  5) podpis.
2. Urząd zapewnia przeprowadzenie weryfikacji liczby i poprawności złożonych podpisów. W razie
    stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, Przewodniczący Rady zwraca całość    dokumentacji inicjatorom.
 
§ 45  
1. Projekty uchwał Rady powinny zawierać:
   1) numer, datę;  
   2) tytuł;
   3) uzasadnienie;
   4)  podstawę prawną;
   5) merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały;
   6) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania;
   7) wykonawcę;     
   8) rozstrzygnięcie dotyczące trybu ogłoszenia uchwały, jeżeli nie wynika ono  z przepisów prawa,     a także formę jej rozpowszechnienia;
   9) podpis (podpisy) wnioskodawców oraz radcy prawnego.
2. Mapki i plany załączone do projektów uchwał powinny być czytelnie opisane w sposób
    umożliwiający łatwe zlokalizowanie prezentowanego obszaru na terenie Gminy.
3. Projekty uchwał nie spełniające wymogów określonych w ust. 1 i 2, Przewodniczący Rady może
    odesłać do wnioskodawcy celem uzupełnienia.
 
§ 46  
1.W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały w postaci uzupełnień, skreśleń,   
   zmian brzmienia treści, porządku przepisów - ich treść musi być dokładnie sprecyzowana
   wraz z ustaleniem miejsca tej poprawki w projekcie uchwały.  
   Zgłoszone poprawki poddawane są pod głosowanie, poczynając od najdalej idącej 
   i – w zależności od wyników głosowania – są wprowadzane lub niewprowadzane do projektu 
   uchwały. Wnioskiem najdalej idącym, jest taki, którego przyjęcie wykluczy potrzebę głosowania 
   nad pozostałymi.
3. Projekt uchwały z wniesionymi do niej poprawkami poddawany jest w całości pod głosowanie.
4. Po głosowaniu projektu uchwały radny może wygłosić oświadczenie „votum separatum”
    wraz z uzasadnieniem. Informację o tym umieszcza się w protokole z sesji.
5. Po przeprowadzeniu głosowania nad projektem uchwały, na tym samym posiedzeniu możliwe 
    jest ponowne głosowanie tej samej uchwały (reasumpcja głosowania), jeżeli jest spełniony
    co najmniej jeden z poniższych warunków:
   1) błędnie lub niezrozumiale przedstawiono przedmiot głosowania;
   2) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że część radnych źle zrozumiała istotę głosowania;
   3) pojawiły się nowe okoliczności mogące mieć wpływ na wynik głosowania.
§ 47  
1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie  ręki.
2. Rada może postanowić o przeprowadzeniu jawnego głosowania imiennego z wpisem
    do protokołu.
3. W głosowaniu tajnym nad wyborem osób na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska
    i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym. Obok każdego z nazwisk umieszcza się trzy
    kwadraty przeznaczone do oddania głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Radny oddaje
    głos przez wpisanie znaku „x” w wybranym kwadracie. Oddanie głosu „za” przy większej liczbie
    nazwisk niż jest miejsc mandatowych, wpisanie przy jednym nazwisku więcej niż jednego znaku
    „x”, oddanie pustej karty do głosowania (bez oddania głosu) stanowi, że głos jest nieważny.  
    Jeżeli wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów, za wybranych uważa się kandydatów,
    którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli wybór wymaga większości
    bezwzględnej, za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali więcej głosów za,
    niż suma głosów wstrzymujących się i przeciw.
4. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady.
 
§ 48
1. Głosowanie w trybie jawnym przeprowadza prowadzący obrady.
2. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród radnych Komisja
    Skrutacyjna, która sporządza protokół z wykonania tych czynności.
 
§ 49  
1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
2. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje się w Urzędzie Gminy.
3. Przewodniczący Rady może prostować oczywiste pomyłki w treściach przyjętych uchwał.
    O brzmieniu dokonanych sprostowań Przewodniczący zobowiązany jest poinformować  Radę
    na  najbliższej sesji.  
Przewodniczący Rady 
 
§ 50  
1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
   1) prowadzenie obrad Rady;
   2) monitorowanie terminowości wykonywania uchwał;
   3) określanie zadań wykonywanych przez Wiceprzewodniczących Rady;
   4) kontrolowanie terminowości odpowiedzi na interpelacje;
   5) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
   6) organizowanie prac Rady w szczególności poprzez:
      a) koordynowanie działań Komisji Rady i przekazywanie im spraw do rozpatrzenia,
      b) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi samorządami w celu wymiany
          doświadczeń samorządowych,
      c) rozpatrywanie wniosków Komisji Rady w sprawach delegowania radnych do prac na rzecz
          Gminy oraz udziału w szkoleniach, konferencjach i seminariach.
   7) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, związane              
       z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
2. Dla rozpatrzenia doraźnych spraw organizacyjnych i proceduralnych Rady, Przewodniczący
    Rady może zwołać zebranie przedstawicieli klubów radnych  i Przewodniczących Komisji, 
    ustalając czas, miejsce i listę uczestników takiego spotkania.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Przewodniczący Rady współpracuje 
    z Wiceprzewodniczącymi Rady.
4. Na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy, Przewodniczący Rady kieruje do Wójta wniosek
    o zlecenie opracowania ekspertyzy, w ramach środków zapisanych w budżecie Rady.
Rozdział V 
Komisje 
Zasady ogólne
 
§ 51  
1. Radny powinien być członkiem co najmniej jednej Komisji stałej.
2. Komisje składają się z co najmniej 5 radnych. Jeśli liczba chętnych do pracy w Komisji jest
    mniejsza niż 4, Komisji nie powołuje się, a jej przedmiot działania powierza się innej Komisji.
 
§ 52   
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza
    Komisji.
§ 53   
1. Posiedzenie Komisji zwołuje i ustala porządek dzienny Przewodniczący Komisji lub jego
    zastępca. Posiedzenia Komisji stałych odbywają się w miarę potrzeb.
2. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
3. W szczególnych przypadkach posiedzenia jednej lub kilku Komisji może zwołać
    Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
4. Posiedzeniom Komisji przewodniczy osoba, która je zwołała.
5. Komisja pracuje na posiedzeniach, w których musi uczestniczy co najmniej połowa jej składu.
6. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 
§ 54   
1. Przewodniczący Komisji mogą w charakterze ekspertów lub doradców zaprosić na posiedzenie
    inne osoby, których obecność lub wypowiedź, mogą być uzasadnione ze względu na przedmiot
    rozpatrywanej sprawy.
2. Komisja nie może odmówić wysłuchania określonej osoby, jeśli z wnioskiem o takie
    wysłuchanie zwróci się Przewodniczący Rady lub Wójt.
3. W celu wykonywania zadań kontrolnych Komisja, w razie potrzeby zwraca się do Wójta   za pośrednictwem Przewodniczącego Rady o zlecenie wykonania analiz  i ekspertyz.
 
§ 55  
1. Komisja obraduje na posiedzeniach.
2. W imieniu Komisji dokumenty podpisuje jej przewodniczący a w razie jego nieobecności jego
    zastępca.
3. Z posiedzeń Komisji Sekretarz sporządza protokół, zaznaczając w nim m.in. czas rozpoczęcia 
    i zakończenia posiedzenia Komisji. Protokoły przechowuje się w  wyznaczonym miejscu    w Urzędzie Gminy.
 
Komisja Rewizyjna
 
§ 56 
1. Komisja Rewizyjna jest stałym organem kontrolnym Rady. Komisja jest jedynym organem
    opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
    Wójtowi.
 2.Zadaniem Komisji jest kontrola działalności Wójta i podporządkowanych mu jednostek
    organizacyjnych. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie petycji, których adresatem jest Rada.
3. Komisja  wykonuje także inne zadania kontrolne zlecone przez  Radę.
4. Komisja dokonuje kontroli kierując się kryteriami obiektywizmu, celowości, rzetelności,
    sprawności (w sensie efektywnego działania), gospodarności i legalności.
5. Zakres działania obejmuje zadania własne Gminy oraz zlecone i powierzone w drodze
    porozumień.
6. Komisja Rewizyjna nie może ingerować w toczące się postępowania w indywidualnych
    sprawach, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej lub postanowienia
    administracyjnego.
7. Komisja przygotowuje opinie w związku ze skargami na Wójta i kierowników jednostek
    organizacyjnych Gminy, współpracując w tym z Komisją merytoryczną, której obszaru
    działania skarga dotyczy. Wnioski w takich sprawach przedstawia na sesji Rady.
8. Członek Komisji Rewizyjnej nie może brać udziału w czynnościach Komisji, które dotyczą
    jego interesu prawnego, ani też w okolicznościach powodujących, że jego udział w tych
    czynnościach mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. W takich sytuacjach
    członek Komisji obowiązany jest wyłączyć się z udziału w kontroli, przedkładając
    Przewodniczącemu Komisji stosowne oświadczenie. Decyzję o wyłączeniu członka
    Komisji podejmuje Komisja w przypadku powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności
    powodujących wyłączenie i braku wniosku zainteresowanego.
 
§ 57
1. Petycję, która wpłynęła do Rady Gminy, Przewodniczący kieruje niezwłocznie do rozpatrzenia
    przez Komisję Rewizyjną Rady oraz do publikacji informacji (skanu) złożonej petycji na stronie
    internetowej www.tyrawa.pl.
2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy umieszcza się także informacje dotyczące przebiegu
    postępowania, terminu i sposobu załatwienia petycji.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady kieruje petycję do rozpatrzenia na najbliższe
    posiedzenie Komisji. Jeżeli Komisja uzna, że jej przedmiot nie mieści się w kompetencji organu
    uchwałodawczego, przekazuje ją właściwemu organowi władzy publicznej. O przekazaniu
    petycji według właściwości informuje podmiot wnoszący petycję.
4. O terminie posiedzenia Komisji, na którym będzie rozpatrywana petycja Przewodniczący
    Komisji Rewizyjnej zawiadamia przewodniczących wszystkich stałych komisji Rady.
5. Komisja Rewizyjna może zwrócić się do innej komisji Rady z prośbą o wyrażenie opinii
    o rozpatrywanej petycji. Petycja powinna być rozpatrzona niezwłocznie a najpóźniej w terminie
    3 miesięcy od jej wpływu.
6.Po rozpatrzeniu petycji Komisja Rewizyjna Rady Gminy może:
  1) podjąć inicjatywę uchwałodawczą (jeżeli petycja dotyczy zmiany przepisów prawa
      miejscowego) i wraz z projektem uchwały przekazuje Przewodniczącemu Rady celem
      wprowadzenia jej do porządku obrad Sesji;
  2) złożyć do Wójta wniosek w sprawie podjęcia przez niego inicjatywy uchwałodawczej
      w sprawie, która była przedmiotem petycji;
  3) podjąć inne działania mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
7. Komisja Rewizyjna zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia    wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
8. Raz w roku, do 30 czerwca na stronie internetowej Rady zamieszcza się zbiorczą informacje   o petycjach, które zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną w roku poprzednim.
9. Petycje, które nie zostały rozpatrzone przed upływem kadencji Rady, podlegają rozpatrzeniu    przez Komisję Rewizyjną Rady następnej kadencji, zgodnie z ust.1-8.
10.Komisja Rewizyjna podejmuje także decyzję co do inicjatywy uchwałodawczej, o której    mowa w ust. 6 pkt 1 lub co do wniosku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 jeżeli w ubiegłej   kadencji Rady postępowanie w sprawie tej inicjatywy nie zostało zakończone.
 
§ 58
1. Komisja działa na podstawie rocznego planu pracy, zatwierdzonego przez Radę Gminy.
2. Rada może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.
 
3. Rada Gminy zlecając przeprowadzenie kontroli Komisji, określa szczegółowy zakres,
    przedmiot i termin jej przeprowadzenia.
4. Pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje Przewodniczący Rady Gminy.
5.Upoważnienie powinno zawierać:
 1. nazwiska członków Komisji przeprowadzających kontrolę;
 2. nazwę kontrolowanego podmiotu;
 3. przedmiot i zakres kontroli;
 4. planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.
             6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem kontroli
                 zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie kontroli.
             7. Przeprowadzający kontrolę członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:
 1.  wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej;
 2. wglądu w dokumenty dotyczące przeprowadzanej kontroli;
 3. wzywania kierownika jednostki kontrolowanej do składania ustnych lub pisemnych
   wyjaśnień;
 1. sporządzania odpisów i kopii dokumentów jednostki kontrolowanej.
8. Przedstawiciel jednostki kontrolowanej ma prawo obecności podczas wykonywania
    przez członków Komisji czynności kontrolnych. Fakt ten odnotowuje się w protokole
    z przeprowadzonej kontroli.
9. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odmowy wglądu do dokumentów
    podlegających ochronie z mocy przepisów ustawowych. W przypadku odmowy Komisja
    Rewizyjna ma prawo wezwać kierownika jednostki kontrolowanej do złożenia wyjaśnień
    na posiedzeniu Komisji lub Rady Gminy.
10. Działalność członków Komisji Rewizyjnej przeprowadzających kontrolę  nie może
     naruszać  obowiązującego w danej jednostce porządku pracy oraz kompetencji organów
     sprawujących nadzór lub kontrolę służbową.
11. Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek:
 1. zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli;
 2. przedkładać na żądanie kontrolujących członków Komisji Rewizyjnej dokumenty    i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli;
 3. umożliwić wstęp do obiektów i pomieszczeń związanych z przeprowadzaną kontrolą;
 4. pisemnie uzasadnić brak możliwości dostarczenia  żądanych dokumentów   lub odmowę ich udostępnienia.
§ 59
 1. Po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny, który zawiera:
 1. imiona i nazwiska kontrolujących członków Komisji Rewizyjnej;
 2. nazwę kontrolowanego podmiotu;
 3. miejsce, datę , przedmiot i zakres kontroli;
 4. ustalenie stanu faktycznego stwierdzonego  przez kontrolujących oraz opis stanu
    prawnego;
 1. wyjaśnienia kontrolowanych;
 2. w razie stwierdzenia nieprawidłowości, wykaz dokumentów, na podstawie których
    stwierdzono te nieprawidłowości;
 1. propozycje wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 2. podpisy kontrolujących i obecnych podczas kontroli.
 1. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo wniesienia uwag do protokołu
  w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 2. Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach Komisji, a odpisy protokołu przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje:
 1. Przewodniczącemu Rady Gminy;
 2. Wójtowi Gminy;
 3. kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 1. Wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej przedstawia na posiedzeniu Komisji wyniki kontroli, w obecności kierownika kontrolowanej jednostki lub osoby przez niego oddelegowanej oraz Wójta Gminy lub upoważnionego przedstawiciela Wójta.
 2. W oparciu o protokół kontroli oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem kontrolowanego Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie, które
  wraz z protokołem, wnioskami pokontrolnymi, projektami uchwał w tej sprawie, przedstawia Przewodniczącemu Rady i Wójtowi Gminy.
 3. Wójt Gminy przedstawia Komisji Rewizyjnej swoje stanowisko do wyników kontroli               w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 4. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest w terminie 14 dni zawiadomić Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 5. Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę sprawdzającą w danej jednostce, która pozwoli na ustalenie wykonania pokontrolnych wniosków i zaleceń.
 
Pozostałe Komisje
 
§ 60
Do zadań Komisji stałych należy: 
1. Kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie spraw, dla których  Komisja
    została powołana.
2. Współpraca z jednostkami pomocniczymi celem rozwiązywania spraw bieżących Gminy.
3. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę, Wójta,
    Przewodniczącego Rady, Komisje i radnych.
4. Podejmowanie z własnej inicjatywy spraw programowych objętych zakresem działania Komisji.
5. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał    Rady.
6. Kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie swojego działania.
 
§ 61
W ramach kontroli, o której mowa w § 60 ust. 1, członkowie Komisji - z upoważnienia przewodniczącego Komisji i za wiedzą kierownika jednostki organizacyjnej - mają prawo  wglądu do wszystkich niezbędnych dokumentów, których ujawnienie nie podlega ograniczeniom na podstawie odrębnych przepisów. W sytuacji odmowy wglądu do dokumentów Komisja ma prawo wezwać kierownika jednostki kontrolowanej do złożenia wyjaśnień na posiedzeniu Komisji lub Rady.
 
Rozdział VI 
 Zasady dostępu do informacji publicznej  
 
§ 62
1. Gmina zapewnia jawność dokumentów dotyczących  jej działalności z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych ustaw.
2. Jawność dotyczy w szczególności realizacji zadań publicznych Rady, poszczególnych Komisji  i Wójta.
 
§ 63
1. Udostępnienie informacji publicznej następuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    w szczególności poprzez:
   1) zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tyrawa Wołoska;
   2) wgląd do protokołów z posiedzeń Rady i Komisji.
2. Informacje, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na wniosek złożony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 64
Udostępnianie dokumentów do wglądu następuje w obecności pracownika prowadzącego dany zakres spraw w godzinach pracy Urzędu, a udostępnionych dokumentów nie wolno wynosić poza Urząd.  
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
 
   § 65
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 66
Tracą moc uchwała:
1.Uchwała Nr IV/20/2003 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 lutego 2003 r.   w sprawie statutu Gminy Tyrawa Wołoska,
2.Uchwała Nr XVIII/109/08 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tyrawa Wołoska
3.Uchwała Nr VIII/32/2011  Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r. Nr 140
   poz. 2078).
   § 67
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2016 r.
 
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XII/71/16

 •  

UCHWAŁA  NR XII/71/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia  2016r.
w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie  Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2016-2020
Na podstawie art.18.ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn.zm.) oraz art.10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Z 2012 r. poz. 124 z późn.zm.)
                 Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala , co następuje:
 
§ 1
Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2016-2020 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 § 2
 
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata  2016-2020
 
Wstęp
 
       Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym świecie  i staje się poważnym problemem społecznym.
Jest niepokojącym  przejawem trudności dojrzewania psychospołecznego a zwłaszcza emocjonalnego młodych ludzi.
Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa.
 
 
Rozdział  1.
 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska został opracowany w oparciu o:
 
 1. Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii  z dnia 29 lipca 2005 r /Dz. U z 2012 r poz. 1724, która określa strategię w zakresie narkomanii i związanych z nim problemów.
Przeciwdziałanie narkomanii w Gminie Tyrawa Wołoska realizuje się nierozłącznie z Profilaktyką Uzależnień od Alkoholu poprzez  kształtowanie polityki społecznej , oświatowo-wychowawczej  i zdrowotnej a  w szczególności:
 
 1. działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
leczenie , rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
 1. ograniczenie szkód zdrowotnych  i społecznych ;
 2. nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
 3. zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
 4. nadzór na uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii;
 
Rozdział  2.
 
Podstawowym celem programu jest podniesienie  świadomości społecznej Gminy Tyrawa Wołoska poprzez:
- diagnozowanie środowiska związane z problemem używania środków odurzających ,
- dostosowanie programów profilaktycznych do potrzeb środowiska,
- spotkania edukacyjne ,
- promowanie zdrowego stylu życia.
 
Rozdział  3.
 
Zadania własne gminy wynikające z art.10 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku obejmują następujące działania :
 
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej  oraz      
   Szkoleniowej w zakresie  rozwiązywania problemów narkomanii a w
   szczególności dla dzieci i młodzieży  w tym prowadzenie zajęć sportowo-   
    rekreacyjnych dla uczniów,
- wdrożenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodziców /edukacja dorosłych/,
- wspomaganie działalności szkół  w dziedzinie profilaktyki narkomanii.
 
Zadania te będą realizowane poprzez:
 
 1. Wspieranie szkół w rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności
obejmujących   diagnozę problemu używania narkotyków i realizacje adekwatnego do potrzeb programu profilaktycznego.
 1. Dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji wolnego czasu dzieci  i młodzieży.
 2.  Dofinansowanie programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków w tym zajęcia sportowe.
     4.  Propagowanie zachowań prozdrowotnych  dla dzieci i młodzieży.
     5.  Spotkania edukacyjne dla społeczności lokalnej w celu podniesienia wiedzy
          na temat  problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych    
          i możliwości zapobiegania zjawisku.
 
 Rozdział  4
 
 1. Program jest adresowany do ogółu społeczeństwa Gminy Tyrawa Wołoska a przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
 2. Program będzie realizowany przez Gminna Komisje Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
4.  Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków pochodzących
          z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 
      Rozdział 5
 
      Wysokość środków finansowych przeznaczonych w roku 2016 na realizację programu wynosi 2 000,00 zł, które będą wydatkowane według planu:
 
                                                Zwalczanie narkomanii
 
Dział
 
Rozdział
 
Paragraf
 
Zadania
 
kwota
 
851
 
85153
 
4170
 
Programy edukacyjne, prelekcje nt. szkodliwości narkotyków
 
          500,00
851 85153 4210 Zakupy związane z realizacją programu           500,00
851 85153 4300 Opłaty i usługi        1 000,00
851 85153     R a z e m        2 000,00

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XII/70/16

 •  

UCHWAŁA  Nr XII/70/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2016r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn.zm.)  oraz art.41  ust.2  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r.poz.1286 z późn.zm.)
 
RADA GMINY
u c h w a l a :
 
§ 1
 
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Załącznik  do Uchwały  Nr XII/70/16   
                                                                                                                  Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia                                                    
                                                                                                                  25.01.2016 r. w sprawie               
                                                                                                                  przyjęcia Gminnego  Programu                                                 
                                                                                                                  Profilaktyki i Rozwiązywania                              
                                                                                                                  Problemów Alkoholowych na 2016 r.
                                                                                                                   
 
  Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
 
Wstęp
 
Statystyka podaje, że kilka milionów ludzi  w Polsce regularnie nadużywa alkoholu  mimo, iż prowadzi do śmiertelnej choroby oraz do dramatycznej degradacji ich osobistego życia, a jednocześnie do ogromnego cierpienia ich najbliższej rodziny.
Ten fakt skłania do poważnej refleksji i bolesnej zadumy.
 
 
ROZDZIAŁ  I  
 
 1. Diagnoza Środowiska Lokalnego
 
                 Gmina Tyrawa Wołoska liczy  2020  mieszkańców w tym 1522 powyżej 18 lat. Od września 2015 r  funkcjonuje Zespół Szkół w Tyrawie Wołoskiej,
w którym  uczy się   255  uczniów.
Na podstawie danych uzyskanych z Policji należy stwierdzić, iż  w porównaniu do lat ubiegłych problem alkoholizmu na terenie naszej gminy kształtuje się na tym samym poziomie co w latach poprzednich, dotyczy wciąż tej samej grupy osób.
 
Zagrożenia sprzyjające szerzeniu się zjawiska alkoholizowania się
tkwią w  środowisku i wynikają w dużej mierze z  następujących czynników:
-wzrost bezrobocia,
-brak perspektyw życiowych dla młodego pokolenia ,
-brak motywacji do przezwyciężenia trudności spowodowany frustracją
 zwłaszcza młodego pokolenia,
-brak alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież .
 
 1. Adresaci programu
 
Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Tyrawa Wołoska a w szczególności do:
-   dzieci i młodzieży,
-   rodzin, w których występuje alkoholizm,
-   rodzin, w których występuje przemoc,
        
 -  placówek  i instytucji tworzących system interwencji
    i   przeciwdziałania
    przemocy. Programem objęci są także przedsiębiorcy
    i sprzedawcy nie będący mieszkańcami gminy.
 
ROZDZIAŁ  II
 
 1. Podstawa prawna Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
*  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
    z  dnia 26 października 1982 roku /Dz.U.2015 r.poz.1286/,
 
*  Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych
 
*   Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
     Alkoholowych
 
*    Ustawa  z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy
       w  rodzinie /Dz. U. z 2015 roku poz.1390 ze zmianami/.
 
 1. Realizatorzy programu:
 
     Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania
     Problemów Alkoholowych w Tyrawie Wołoskiej przy współudziale:
     -    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
     -    Punktu Konsultacyjnego,
     -    Zespołu Interdyscyplinarnego,
     -    Policji,
     -    Szkół,
     -    Ośrodka Interwencji Kryzysowej SOS w Lesku.
     -    Stowarzyszenia Przeworsk- Powiat Bezpieczny.
 
 
 1. Cel Programu:
      Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu
      nowych oraz zmniejszanie  rozmiarów już istniejących negatywnych
      zjawisk .
 
Cel ten będzie realizowany poprzez:
- promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,
- prowadzenie przez szkoły programów profilaktycznych dla dzieci
  i młodzieży/zakup przedstawień, teatrzyków o tematyce uzależnień,
  zakup literatury  specjalistycznej z tego zakresu oraz sprzętu
  sportowego do organizowania zajęć  pozalekcyjnych/
- organizowanie  czasu dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym
  od zajęć szkolnych /ferie zimowe, wakacje/ ,
- promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m.in.
  imprezy sportowe, kulturalne, festyny rodzinne, akcje
  charytatywne, pomocowe
 
Rozdział III.
Zadania własne gminy i ich realizacja
 
Zadanie  1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 
 1. Kontynuacja pracy punktu konsultacyjnego.
 2. Współfinansowanie Poradni Uzależnień w Sanoku.
 3. Diagnozowanie problemów rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków.
 4. Motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia.
 5. Udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu.
 6. Rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia  i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
8.   Inicjowanie interwencji w przypadku przemocy domowej.
9.   Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i podstawowej
      opieki  zdrowotnej.
 
 
    
Zadanie 2
 
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 
 1. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby  uzależnionej od alkoholu  obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W ramach tych działań należy:
 
-    przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu
     z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy,
 
-    wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie
     i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych
     w art. 24 ustawy lub poddania się leczeniu odwykowemu, o ile osoba
     wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu a wstępne
     czynności przeprowadzane w sprawie uzasadniają kontynuowanie
     postępowania:
 
-    skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych /psycholog,
     psychiatra/ w celu wydania opinii  w przedmiocie uzależnienia od
     alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego art.25 ustawy/
 
-   przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym
    wraz  z opinią wydaną przez biegłych  /art.26 ust.3 ustawy/,
-   złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego
    właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby,
    której postępowanie dotyczy /art.26 ust.3 ustawy/.
 
 1. Pomoc dla osób współuzależnionych:
     Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem
alkoholu poprzez stworzenie odpowiednich warunków do współpracy
z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dotyczących szkolenia w ramach metod wczesnej diagnozy.
 
 1. Udzielanie bezpłatnych  porad prawnych.
 
 1. Finansowanie  zajęć organizowanych w świetlicach na rzecz dzieci
i młodzieży a w szczególności  w okresie ferii zimowych i wakacji, zajęć, które kształtują postawy społeczne m.in. poprzez udział
w akcjach charytatywnych i pomocowych.
 
 1. Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic, które są uprawnione do tego typu pomocy w ramach programu „Dożywianie”.
 2. Wspieranie i koordynowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
 
- rozpoznanie przemocy w rodzinie,
- podjęcie odpowiednich działań w stosunku do sprawcy
  i jego     rodziny,
- wdrożenie procedury „Niebieskiej Karty”
- dostarczanie ofiarom przemocy informacji o przysługujących im
  prawach oraz  możliwości szukania pomocy,
- prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali
  zjawiska przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem
  alkoholowym
 
 
Zadanie 3
     Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych  a także działań sportowych .
 
 1. Finansowanie programów profilaktycznych skierowanych do uczniów.
 2. Dofinansowanie szkoleń, kursów zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi
i młodzieżą .
 1. Współorganizowanie i współfinansowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
 2. Rozszerzenie zajęć profilaktycznych o różne formy zajęć sportowych.
 3. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych  oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów  alkoholowych
 i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia przy współpracy Policji.
 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi placówkami mającymi na celu promocje zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów.
 
Zadanie 4
Wspomaganie  działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 
 1. Współpraca z profesjonalnymi instytucjami służącymi rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
 1. Współpraca z sądem w sprawie kierowania na obowiązkowe leczenie,
 koordynacja działań   z  kuratorami sądowymi oraz policją.
 1. Finansowanie  kosztów dojazdu dla osób korzystających z pomocy terapeutycznej.`
 
Zadanie 5.
Podejmowanie interwencji  w związku z naruszeniem przepisów określonych  w art.13 i 15 ustawy.
 
 1. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym.
 2. Występowanie  przed sądem w roli oskarżyciela publicznego.
 3. Wydawanie opinii  zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
 4. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych  co do zgodności przestrzegania  zasad i warunków korzystania z zezwolenia /art. 18 ust.8/.
 
Zadanie 6.
Wspieranie osób uzależnionych od alkoholu  po przebytej terapii oraz osób współuzależnionych.
 
Podejmowanie działań mających na celu integrację osób po przebytej terapii oraz osób współuzależnionych – zorganizowanie grupy wsparcia,  miejsca zdrowego,  trzeźwego stylu życia dla alkoholików  po zakończonej terapii.
 
Rozdział  IV
Zasady finansowania  programu.
 
 1. Źródłem finansowania zadań zawartych w  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2016 r są wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
 
 
 1. Za udział w posiedzeniach Komisji oraz za udział w przeprowadzonych kontrolach punktów ze sprzedażą alkoholu, obiektów odbywających  się imprez  przysługuje jej członkom wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia brutto za każde posiedzenie i za każdą kontrolę a wypłata następuje na podstawie listy obecności.
 
 1. Szczegółowe finansowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2016 r przedstawione są w poniższym planie finansowym.
 
Plan finansowy wydatków  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2016 rok
 
  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
851 85154 4170 Wynagrodzenie członków GKRPA 3 500,00
851 84154 4110 Prelekcje nt. problematyki uzależnień  100,00
851 85154 4210 Zakup materiałów dydaktycznych i poczęstunku do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie trwania wakacji związanych z profilaktyką alkoholizmu   2 600,00
851 85154 4210 Zakup poczęstunku na potrzeby prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży  w czasie ferii zimowych  w GOK, na zorganizowanie zabawy choinkowej i konkursów nt. uzależnienia od alkoholu 500,00
851 81154 4210 Zakupy związane z realizacja programów profilaktycznych w szkołach.  2 470,00
851 85154 4300 Koszty badań przeprowadzonych
u osób w kierunku
uzależnienia.
500,00
 
851
    Pokrycie kosztów terapii uzależnień osób skierowanych przez GKP i RPA w Sanoku 1 000,00
851 81154 4300 Szkolenia członków GKRPA 1 000,00
851 85154 4410 Podróże krajowe - delegacje 300,00
851 85154 4210 Dofinansowanie  do kosztów utrzymania  poradni Uzależnień w Sanoku /zakupy 1 000,00
851 85154 4300 Opłaty i usługi związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci  /zajęcia pozalekcyjne dot. profilaktyki alkoholizmu,  okres ferii i  wakacji / 2 030 00
         
  85154   razem 15 000,00
             
 
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XII/69/16

 •  

UCHWAŁA  Nr XII/69/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2016 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2016
Na podstawie art. 18a ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn zm. ) 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2016, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przejdź do wpisu
Powrót