Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XXX/169/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXX/169/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
         Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje: 
§ 1
 1. Udzielić pomocy finansowej w kwocie 1 000,00 zł dla Powiatu Sanockiego
  z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania: „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Szopena 5”, z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku.
 2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok.  
§ 2 
Podstawą przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1 będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Sanockim, a Gminą Tyrawa Wołoska określająca przeznaczenie oraz zasady rozliczenia środków.
 
§ 3 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXX/168/2017

 •  

 UCHWAŁA Nr XXX/168/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r. 
             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.), art. 226, 229, 231, 232 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), pismo z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sanoku w sprawie wsparcia finansowego na przebudowę i modernizację budynku tej placówki, zmiany w dochodach w dziale 756 zwiększenie dochodów bieżących za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki z tym związane Gminy Tyrawa Wołoska, zmiany w dziale 852 i dziale 855
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie   3.491,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie   3.491,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 Uchwały budżetowej na 2017 r. poprzez zwiększenie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w dziale 801 o kwotę 6.200,00 zł ogółem, w tym: rozdz. 80101 – 4.000 zł, rozdz. 80103 – 1.200 zł i rozdz. 80110 – 1.000 zł.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
1.Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXIX/167/2017

 •  

​ 

UCHWAŁA NR XXIX/167/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817
z późn.zm.)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 2. Sposób konsultowania, o którym mowa w ust. 1 stosuje się także do projektów rocznych
  lub wieloletnich programów współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2
 
Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
1)      otwartych spotkań, debat, warsztatów,
2)      zgłaszania uwag i opinii w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
§ 3
Konsultacje pisemnie ogłasza Wójt Gminy Tyrawa Wołoska określając co najmniej:
1)      przedmiot i cel konsultacji,
2)      termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3)      formę przeprowadzenia konsultacji,
4)      osobę lub komisję odpowiedzialną za przeprowadzenia konsultacji.
§ 4
Ogłoszenie o konsultacjach umieszcza się:
1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tyrawa Wołoska,
2)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
§ 5
Termin przeprowadzenia konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych.
§ 6
Tryb konsultacji uważa się za zachowany bez względu na liczbę  biorących w nich udział organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 7
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 8
 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik.
 2. Treść informacji, o której mowa w ust. 1:
 1. umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej
  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tyrawa Wołoska,
 2. przedstawia Radzie Gminy Tyrawa Wołoska wraz z projektem aktu prawa miejscowego.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXIX/166/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXIX/166/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2017 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
Na podstawie art. 10, ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwal a, co następuje:
§1
 1. Udzielić pomocy finansowej w kwocie 6 000,00 zł dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samobieżnego ciągnika z ładowaczem czołowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.
 2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
  na 2017 rok.
§2
Podstawą przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1 będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem sanockim, a Gminą Tyrawa Wołoska określająca przeznaczenie oraz zasady rozliczenia środków.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXIX/165/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXIX/165/2017
RADY GMINY w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 13 września 2017 r.
 
w sprawie poparcia Apelu  Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.), Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej uchwala, co następuje:
 
§ 1
Postanawia się wyrazić poparcie dla Apelu Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/464/17 z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie wystąpienia z apelem Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do Prezesa Rady Ministrów.
 
§ 2
Treść Apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
  
§ 4
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXIX/164/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXIX/164/2017 
z dnia 13 września 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231, 232 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:
 
1. Odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej” którego realizacja została określona na lata 2016-2018, z tego: wysokość wydatków w roku 2017 wynosi  -  1.299.000, zł, w tym: środki z RPO 919.000,00 zł, środki własne gminy 380.000,00 zł.
W roku 2018   - 453.418,02 zł.
 
§ 3
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty        135.137,37 zł,
 
w tym:
1) 2018 rok do kwoty  135.137,37 zł.
   
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXIX/163/2017

 •  

UCHWAŁA Nr XXIX/163/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r
             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.), art. 226, 229, 231, 232 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), pismo Komendy Powiatowej PSP w Sanoku w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu sprzętu typu samobieżny ciągnik z ładowaczem czołowym, umowa z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tyrawa Wołoska,  
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie   - 913.371,64 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie   - 913.371,64 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
1.Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXVIII/162/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXVIII/162/2017
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231, 232 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.
   
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2017

 •  

 UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.), art. 226,
229, 231, 232 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), pismo OSP Rozpucie w sprawie udzielenia dotacji na remont remizy OSP oraz zmiany w dziale 900, rozdz. 90095 w sprawie zakupu przystanku PKS  
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXVIII/160/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXVIII/160/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 10 sierpnia 2017
 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozpuciu

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn.zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870

z późn.zm.)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska
w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozpuciu z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu pomieszczeń wykorzystywanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rozpuciu.

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska a Ochotniczą Strażą Pożarną
w Rozpuciu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXVIII/159/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXVIII/159/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 10 sierpnia 2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej i Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
§ 1
Stwierdza się przekształcenie Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej i dotychczasowe Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej z siedzibą w (38-535) Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 138.
§ 2
 
Obwód Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej obejmuje następujące miejscowości: Hołuczków, Kreców, Siemuszowa, Rakowa, Rozpucie, Tyrawa Wołoska, Wola Krecowska.
§ 3
Przekształcenie, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały następuje z dniem
1 września 2017 r.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 5
Traci moc uchwała Nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Tyrawa wołoska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi Szkoły Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
i Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXVII/158/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXVII/158/2017
z dnia 29 czerwca  2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy oraz umową o dofinansowanie Projektu: „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Nr: RPPK.09.02.00-18-0016/16-00 z dnia 28.04.2017 r. z okresem realizacji projektu 2017-2018 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
§ 3
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:
 
1. Projekt „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w Tyrawie Wołoskiej” określa się okres realizacji na lata 2017-2018, z tego: wysokość wydatków w roku 2017 wynosi  -  86.561,68 zł, w tym: ze środków europejskich 77.449,93 zł, ze środków dotacji celowej 9.111,75 zł. W roku 2018  -  12.799,30 zł, w tym: ze środków europejskich 11.452,01 zł, ze środków dotacji celowej 1.347,29 zł.
 
2. W projekcie Świetlica „Mrówka” w Tyrawie Wołoskiej” zwiększa się wartość przedsięwzięcia ogółem o kwotę 11.671,99 zł, w tym: o kwotę 4.005,47 zł roku 2017 i o kwotę 7.666,52 zł roku 2018 jako wkład finansowy własny gminy.
 
 
§ 4
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty        588.555,39 zł,
w tym:
1) 2018 rok do kwoty  588.555,39 zł.
   
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 § 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXVII/157/2017

 •  

UCHWAŁA Nr XXVII/157/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), umowa o dofinansowanie Projektu: „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Nr: RPPK.09.02.00-18-0016/16-00 z dnia 28.04.2017 r. dla Gminy Tyrawa Wołoska, Uchwała Nr 303/3105/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16.05.2017 r. w sprawie dofinansowania modernizacji dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie   116.561,68 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie   116.561,68 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/156/2017

 •  

Uchwała Nr XXVII/156/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2017 r
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r poz. 1515 z późń. zm. ) , art.4 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U, z 2007 , Nr 70 ,  poz. 473 z późń. zm. )
 
RADA GMINY                                            
u c h w a l a :
§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za  2016 r. w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXVII/155/2017

 •  

UCHWAŁA Nr XXVII/155/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia  29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych
oraz nadania statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
w Tyrawie Wołoskiej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 10 a pkt 1, art.10 b ust. 1 i 2 oraz art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/115/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 1 otrzymuje brzmienie: „Z dniem 1 września 2017 r. wspólną obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Tyrawie Wołoskiej wraz z oddziałami przedszkolnymi prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej, który jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10 b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.).”;

2)§ 2 otrzymuje brzmienie: „ZEAS w Tyrawie Wołoskiej prowadzi obsługę następującej jednostki budżetowej zwanej dalej jednostkami obsługiwanymi:

 1. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
  wraz z oddziałami przedszkolnymi.”;

3)§ 4 załącznika do uchwały -  Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej otrzymuje brzmienie: „ZEAS jest jednostką organizacyjną Gminy Tyrawa Wołoska w skład obsługi którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej wraz z oddziałami przedszkolnymi.”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXVII/154/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXVII/154/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej i Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
§ 1
Stwierdza się przekształcenie Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej i dotychczasowe Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 138.
§ 2
Przekształcenie, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały następuje z dniem 1 września 2017 r.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2017

 •  

UCHWAŁA  Nr XXVII/153/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu
za 2016 rok.
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)  RADA GMINY 
uchwala co następuje :

§ 1 
 
Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2016 r. 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXVI/152/17 Rady Gm

 •  

UCHWAŁA Nr XXVI/152/17
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  30 maja 2017 r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ) na wniosek Wójta Gminy RADA GMINY
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:
4,50 zł za 1 m3 dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 § 2
 
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Wołoska i Hołuczków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w następujących wysokościach:
 
l) 4,90 zł za 1 m3 ścieków z gospodarstw domowych,
2) 5,10 zł za 1 m3 ścieków od pozostałych odbiorców.
 
§ 3
Ceny określone w § 1 i 2 są cenami płaconymi netto przez odbiorców, do których zostanie naliczony podatek VAT wg aktualnie obowiązującej wysokości.
 
  § 4
Taryfy określone w §1 i §2 obowiązywać od 01.06.2017r. do 31.03.2018 r.
 
§ 5
Wysokość taryf zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXVI/151/2017

 •  

  UCHWAŁA NR XXVI/151/2017
z dnia 30 maja 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

           Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy oraz umową o dofinansowanie Projektu: Świetlica „Mrówka” w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Nr: RPPK.08.04.00-18-0036/16-00 z dnia 29.03.2017 r. z okresem realizacji projektu 2017-2018 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
§ 3
 
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:
 
1. Projekt Świetlica „Mrówka” w Tyrawie Wołoskiej” określa się okres realizacji na lata 2017-2018, z tego: wysokość wydatków w roku 2017 wynosi  -  135.824,02 zł, w tym: ze środków europejskich 129.148,92 zł, ze środków dotacji celowej 6.675,10 zł. W roku 2018  -  114.671,55 zł, w tym: ze środków europejskich 109.036,00 zł, ze środków dotacji celowej 5.635,55 zł.
 
 
 
 
 
 
§ 4
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty        568.089,57 zł,
w tym:
1) 2018 rok do kwoty  568.089,57 zł.
   
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
 
Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/147/2017 z dnia 12.05.2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
na 2017 r.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXVI/150/2017

 •  

     UCHWAŁA Nr XXVI/150/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 maja 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), umowa o dofinansowanie Projektu  Świetlica „Mrówka” w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Nr: RPPK.08.04.00-18-0036/16-00 z dnia 29.03.2017 r.
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie   135.824,02 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie   135.824,02 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 4
 
Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXV/146/2017 z dnia 12.05.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXV/149/2017

 •  

UCHWAŁA Nr XXV/149/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
    uchwala, co następuje:
 
§ 1
W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się następujące zmiany:
 1. po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzi placówka wsparcia dziennego – Świetlica „Mrówka””.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXV/148/2017

 •  

 

UCHWAŁA Nr XXV/148/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej
w formie placówki opiekuńczej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2, art. 18c ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz 93a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
      uchwala, co następuje:
 
§ 1
Tworzy się placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą: Świetlica „Mrówka” w ramach projektu pn. Świetlica „Mrówka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.4.Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
§ 2
Placówka wsparcia dziennego, o której mowa w § 1 ulega połączeniu
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej i będzie działała w ramach jego struktury organizacyjnej.
§ 3
Zasady funkcjonowania, szczegółowe zadania oraz organizację placówki wsparcia dziennego, o której mowa w § 1, określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej oraz Regulamin Świetlicy „Mrówka”.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXV/147/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXV/147/2017
z dnia 12 maja 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy oraz umową o dofinansowanie Projektu: Świetlica „Mrówka” w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Nr: RPPK.08.04.00-18-0036/16-00 z dnia 29.03.2017 r. z okresem realizacji projektu 2017-2018 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
§ 3
 
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:
 
1. Projekt Świetlica „Mrówka” w Tyrawie Wołoskiej” określa się okres realizacji na lata 2017-2018, z tego: wysokość wydatków w roku 2017 wynosi  -  135.824,02 zł, w tym: ze środków europejskich 129.148,92 zł, ze środków dotacji celowej 6.675,10 zł. W roku 2018  -  114.671,55 zł, w tym: ze środków europejskich 109.036,00 zł, ze środków dotacji celowej 5.635,55 zł.
 
 
 
 
 
 
§ 4
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty        453.418,02 zł,
w tym:
1) 2018 rok do kwoty  453.418,02 zł.
   
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXV/146/2017

 •  

UCHWAŁA Nr XXV/146/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 maja 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), umowa o dofinansowanie Projektu  Świetlica „Mrówka” w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Nr: RPPK.08.04.00-18-0036/16-00 z dnia 29.03.2017 r.
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie   135.824,02 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie    135.824,02 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXIV/145/17

 •  

UCHWAŁA Nr XXIV/145/17
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  31 marca 2017 r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ) na wniosek Wójta Gminy RADA GMINY
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:
4,30 zł za 1 m3 dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 § 2
 
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Wołoska i Hołuczków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w następujących wysokościach:
 
l) 4,70 zł za 1 m3 ścieków z gospodarstw domowych,
2) 4,90 zł za 1 m3 ścieków od pozostałych odbiorców.
 
§ 3
Ceny określone w § 1 i 2 są cenami płaconymi netto przez odbiorców, do których zostanie naliczony podatek VAT wg aktualnie obowiązującej wysokości.
 
  § 4
Taryfy określone w §1 i §2 obowiązywać będą od 01.04.2017 r. do 31.05.2017r.
 
§ 5
Wysokość taryf zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/144/2017

 •  

Uchwała Nr XXIV/144/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 marca 2017 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2017
   Na podstawie art. 18a ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 ( Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn zm. )  


Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2017, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/143/17

 •  

Uchwała Nr XXIV/143/17
Rady GminY tYRAWA WOŁOSKA
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie sieci szkół
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 210 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwała określa:
 1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
 2. plan sieci prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
 3. projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXIV/142/2017

 •  

UCHWAŁA Nr XXIV/142/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 marca 2017 r.
 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim  (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska środków stanowiących fundusz sołecki
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXIV/141/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXIV/141/2017
z dnia 31 marca 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tyrawa Wołoska

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy oraz uaktualnieniem kosztorysu inwestorskiego inwestycji Budowa kładki drewnianej jednoprzęsłowej dla pieszych zwiększa się wartość wydatków o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 75.000,00 zł dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata
2017-2026, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.
   
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXIV/140/2017

 •  

UCHWAŁA Nr XXIV/140/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 marca 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
 
1. Dokonuje się zmiany poprzez przesunięcie planu wydatków budżetowych
    w dziale 600, rozdz. 60011 wydatki majątkowe, z rozdz. 60016 i z działu 700, 
    rozdz. 70005  wydatki bieżące
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 wydatków.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXIII/139/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXIII/139/2017
z dnia 17 marca 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Uchw.139.17 kształecenie ogolne kluczem do sukcesu

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXIII/138/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXIII/138/2017
z dnia 17 marca 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
§ 3
 
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:
 
1. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej” określa się okres realizacji na lata 2016-2018, z tego: wysokość wydatków w roku 2017 wynosi  -  1.299.000, zł, z tego: środki z RPO 919.000,00 zł, środki własne gminy 380.000,00 zł. W roku 2018  -  453.418,02 zł, z tego środki z RPO 80.950,34 zł, środki własne gminy 372.467,68 zł.
 
§ 4
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty        453.418,02 zł,
 
w tym:
1) 2018 rok do kwoty  453.418,02 zł.
   
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
 
Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXII/135/2017 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
na 2017 r.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXII/137/2017

 •  

Uchwała nr XXII/137/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 27 lutego 2017 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w zw. z art. 10, art. 74 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) oraz art. 3 ust. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1250), Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Ustrzyki Dolne, przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz pozostałe Gminy dokonujące powierzenia wskazane w ust. 3, zadania własnego utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie:
1) zagospodarowania w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Brzegach Dolnych, stanowiącej majątek jednoosobowej spółki Gminy Ustrzyki Dolne - Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych, zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Tyrawa Wołoska oraz pozostałych Gmin dokonujących powierzenia, a po rozbudowie tej instalacji, także odpadów zielonych z terenu tych Gmin,
2) współpracy z Gminami dokonującymi powierzenia w osiąganiu docelowych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
2. Pozostały zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie pozostaje przy Gminie Tyrawa Wołoska.
3. Zakładany krąg Gmin dokonujących powierzenia zadania wskazanego w ust. 1, w ramach Porozumienia międzygminnego, obejmuje gminy: Czarna, Lutowiska, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Sanok (gmina miejska), Sanok (gmina wiejska).
4. Ostatecznie ustalona grupa Gmin dokonujących powierzenia zadania w ramach porozumienia międzygminnego może być mniejsza od wskazanej w ust. 3.
 
§ 2.
Akceptuje się treść Porozumienia międzygminnego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/136/2017

 •  

Uchwała Nr XXII/136/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji  projektu pt.: Świetlica „Mrówka”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 poz. 930 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje;
 
§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji projektu pt.: Świetlica „Mrówka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
 
§ 2
Gmina Tyrawa Wołoska przeznaczy na realizację projektu pt.: Świetlica „Mrówka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, środki finansowe jako wkład własny do wysokości 29.721,99 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 99/100), z czego:
- w roku 2017 – 10.655,47 złotych (słownie: dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 47/100)
- w roku 2018 – 19.066,52 złotych (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 52/100).
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXII/135/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXII/135/2017
z dnia 27 lutego 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2028 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2025, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
1) Zwiększa się dochody bieżące roku       2017 o kwotę      536.381,57 zł
    do kwoty  8.745.966,57 zł.
2) Zwiększa się dochody majątkowe roku  2017 o kwotę      299.050,00 zł
    do kwoty  3.005.000,00 zł.
3) Zwiększa się wydatki bieżące roku        2017 o kwotę       543.113,98 zł
    do kwoty  8.712.698,98 zł 
4) Zwiększa się dochody majątkowe roku  2017 o kwotę       679.050,00 zł
    do kwoty  3.270.000,00 zł.
 
§ 3
 
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:
 
1. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej” określa się okres realizacji na lata 2016-2018, z tego: wysokość wydatków w roku 2017 wynosi  -  1.299.000, zł, z tego: środki z RPO 919.000,00 zł, środki własne gminy 380.000,00 zł. W roku 2018  -  453.418,02 zł, z tego środki z RPO 80.950,34 zł, środki własne gminy 372.467,68 zł.
§ 4
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty        453.418,02 zł,
w tym:
1) 2018 rok do kwoty  453.418,02 zł.
 
   
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/132/17

 •  

  Uchwała Nr XXI/132/17
    Rady Gminy Tyrawa Wołoska
     z dnia 26 stycznia 2017 r
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
   Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ), art.4 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487 z późn. zm. )
 
RADA GMINY                                            
                                            u c h w a l a :
 
                                                           § 1
 
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 r. w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.
 
                                                          § 2  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
                                                          § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXI/131/2017

 •  

UCHWAŁA NR XXI/131/2017
z dnia 26 stycznia 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok

         Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XI/63/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.
 
                                                        PRZEWODNICZĄCA
                                                       RADY GMINY
                                                        Zofia Rutkowska
 
 
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017

 •  

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
Nr XXI/130/2017
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia 26 stycznia 2017 roku

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.  Ustala się dochody budżetu Gminy na 2017 rok w wysokości:   10.915.535,00 zł
w tym:
 
      a) dochody bieżące                                                                             8.209.585,00 zł       
      b) dochody majątkowe                                                                       2.705.950,00 zł
 
      Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok  w wysokości:    10.760.535,00 zł
     w tym:
 
 1. wydatki bieżące                                                                             8.169.585,00 zł
b)  wydatki majątkowe                                                                        2.590.950,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
     nadwyżkę budżetową w kwocie                                                           155.000,00 zł
     z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie            155.000,00 zł
 
4.  Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                               155.000,00 zł
         w tym: 
         a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie                             155.000,00 zł
 
§ 2
 
1.  Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                2.642.408,00 zł
w tym:
 1. dochody bieżące                                                                            2.642.408,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 
2.  Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                2.642.408,00 zł
w tym:
 1. wydatki bieżące                                                                             2.642.408,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
 
3.  Wyodrębnia się plan dochodów  i wydatków realizowanych zadań na
      podstawie porozumień między jst
      w tym:
 
 • dochody                                                                                             30.000,00 zł
 • wydatki                                                                                              30.000,00 zł
 
DOCHODY
Dział Wyszczególnienie Kwota w zł
600
60014
 
 
 
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
 • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
      z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
30.000,00
WYDATKI
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie Kwota w zł
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące
30.000,00
30.000,00
30.000,00
  RAZEM 30.000,00
 
§ 3
 
1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                  56.801,00 zł
2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości                                                  22.949,00 zł
     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 4
 
1.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 5
 
1.  Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
 
 
 
§ 6
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
 
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
    dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
    Przeciwdziałania Narkomanii.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
     
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
 
 
20.000,00
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
 
20.000,00
20.000,00
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
20.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
851   OCHRONA ZDROWIA 20.000,00
85153   Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
1.000,00
1.000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00
  4300

Zakup usług pozostałych

500,00
85154  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące w tym:
19.000,00
19.000,00
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00
  4170

Wynagrodzenie bezosobowe

5.000,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.500,00
  4300

Zakup usług pozostałych

6.000,00
  4410

Podróże służbowe krajowe

400,00
 
2.  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   
finansowanie tego zadania.
 
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
DOCHODY:
 
Dział Rozdz.
      §
Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
132.000,00
  90002 Gospodarka odpadami
dochody bieżące, w tym:
 
132.000,00
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)  
132.000,00
 
WYDATKI:
 
Dział Rozdz.
      §
Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
132.000,00
  90002 Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
   1) wydatki jednostki budżetowej
     w tym: a)  wynagrodzenia i pochodne
                 b) wydatki na realizację zdań statutowych
132.000,00
132.000,00
132.000,00
 
132.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.120,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300,00
  4300 Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci 100.000,00
 
3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska.                                
   
     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
   
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
1.500,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
            - wpływy z WFOŚ
 
1.500,00
1.500,00
100,00
1.400,00
  0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  
100,00
  0690 wpływy z różnych opłat 1.400,00
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące:
1.500.00
 
1.500,00
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 
1.500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
   w tym: wydatki na zakupy
 
100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 600,00
  4430 Różne opłaty i składki 800,00
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania  innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 § 8
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                                      200.000,00 zł.
 
§ 9
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                         200.000,00 zł
     w tym:
 
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy  w kwocie                                                                  200.000,00 zł
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
 
 
 
 
DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
Dział Rozdział
 
Treść Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej
 
celowej
1 2 3 4 6
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki    
921 92109 Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury 250.000,00  
921 92116 Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury   88.000,00  
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania    
921 92120 Ochrona zabytków – Parafia Rzymsko-Katolicka Tyrawa Wołoska – dotacja na remont cerkwi w miejscowości Hołuczków       25.000,00
926 92605 Klub sportowe na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu   15.000,00
         
         
 
Ogółem
     
338.000,00
 
40.000,00
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
 
 
 
 
 
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2017 ROKU
 
 
Lp Jednostka organizacyjna Dział Rozdz. Dochody                    w tym:
Wydatki
ogółem
bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Szkoła Podstawowa
w Tyrawie Wołoskiej
801
 
80101 4.000 4.000 4.000 0,00
2. Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej 801 80110 1.500 1.500 1.500 0,00
   
OGÓŁEM
     
5.500
 
5.500
 
5.500
 
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela dochodów budżetowych na 2017 rok
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010     Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00
  01095   Pozostała działalność (wpływy za obwody łowieckie) 2 000,00
    0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00
600     Transport i łączność 30 000,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 30 000,00
    2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 43 000,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsze z najmu i dzierżawy) 43 000,00
    0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 43 000,00
710     Działalność usługowa 6 000,00
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego (darowizny pieniężne) 6 000,00
    0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 000,00
750     Administracja publiczna 27 499,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 27 399,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 399,00
  75045   Kwalifikacja wojskowa 100,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 409,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 409,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 409,00
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 610 761,00
  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 552 100,00
    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 400 000,00
    0320 Wpływy z podatku rolnego 2 100,00
    0330 Wpływy z podatku leśnego 150 000,00
  75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 339 000,00
    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 200 000,00
    0320 Wpływy z podatku rolnego 85 000,00
    0330 Wpływy z podatku leśnego 13 000,00
    0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 17 000,00
    0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 000,00
    0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 200,00
    0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00
    0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 300,00
    0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 27 000,00
    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7 000,00
    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20 000,00
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 692 661,00
    0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 692 161,00
    0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500,00
758     Różne rozliczenia 3 556 416,00
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 903 575,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 903 575,00
  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 515 064,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 515 064,00
  75814   Różne rozliczenia finansowe 10 000,00
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00
  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 127 777,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 127 777,00
801     Oświata i wychowanie 80 000,00
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80 000,00
852     Pomoc społeczna 81 900,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 400,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 800,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 600,00
  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 000,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 000,00
  85216   Zasiłki stałe 10 700,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 700,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 31 200,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 31 200,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 600,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 600,00
855     Rodzina 2 600 100,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 1 669 500,00
    2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 669 500,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 
930 600,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 930 600,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 171 500,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 38 000,00
    0830 Wpływy z usług (wpływy za ścieki) 38 000,00
  90002   Gospodarka odpadami 132 000,00
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) 132 000,00
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 500,00
    0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 100,00
    0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy z WFOŚ) 1 400,00
bieżące razem: 8 209 585,00
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
0,00
 
majątkowe
020     Leśnictwo 857 000,00
  02001   Gospodarka leśna 857 000,00
    0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 857 000,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 849 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
672 000,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00
    0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00
  70095   Pozostała działalność 749 000,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
672 000,00
    6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 77 000,00
    6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 672 000,00
801     Oświata i wychowanie 999 950,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
999 950,00
  80101   Szkoły podstawowe 999 950,00
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
999 950,00
    6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zawiązków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 999 950,00
majątkowe razem: 2 705 950,00
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
1 671 950,00
 
Ogółem: 10 915 535,00
  w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


 
1 671 950,00
 
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)  
     
                 
 
 
Tabela projektu wydatków budżetowych na 2017 rok
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
010     Rolnictwo i łowiectwo 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  01030   Izby rolnicze 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
020     Leśnictwo 148 000,00 148 000,00 148 000,00 3 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  02001   Gospodarka leśna 148 000,00 148 000,00 148 000,00 3 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
600     Transport i łączność 100 000,00 50 000,00 50 000,00 2 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00  
  60011   Drogi publiczne krajowe 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00  
  60014   Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  60016   Drogi publiczne gminne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
700     Gospodarka mieszkaniowa 1 454 500,00 129 500,00 129 500,00 3 000,00 126 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 325 000,00 1 325 000,00 1 248 000,00 0,00  
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 124 500,00 124 500,00 124 500,00 3 000,00 121 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
    4480 Podatek od nieruchomości 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  70095   Pozostała działalność 1 330 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 325 000,00 1 325 000,00 1 248 000,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00  
    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 672 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672 000,00 672 000,00 672 000,00 0,00  
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 576 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 000,00 576 000,00 576 000,00 0,00  
710     Działalność usługowa 6 000,00 6 000,00 6 000,00 600,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 6 000,00 6 000,00 6 000,00 600,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 510,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
720     Informatyka 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  72095   Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
750     Administracja publiczna 1 405 400,00 1 405 400,00 1 349 500,00 1 088 000,00 261 500,00 0,00 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75011   Urzędy wojewódzkie 136 300,00 136 300,00 135 900,00 123 500,00 12 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 000,00 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 58 000,00 58 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 105 000,00 1 105 000,00 1 100 000,00 918 000,00 182 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720 000,00 720 000,00 720 000,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75045   Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 15 000,00 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75095   Pozostała działalność 91 000,00 91 000,00 90 500,00 46 000,00 44 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                                                 
 
 
 
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 409,00 409,00 409,00 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 409,00 409,00 409,00 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,50 58,50 58,50 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 8,38 8,38 8,38 8,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 342,12 342,12 342,12 342,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54 000,00 54 000,00 54 000,00 16 000,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75412   Ochotnicze straże pożarne 48 000,00 48 000,00 48 000,00 16 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75414   Obrona cywilna 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
  75421   Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
757     Obsługa długu publicznego 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
758     Różne rozliczenia 79 750,00 79 750,00 79 750,00 0,00 79 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 79 750,00 79 750,00 79 750,00 0,00 79 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4810 Rezerwy 79 750,00 79 750,00 79 750,00 0,00 79 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
801     Oświata i wychowanie 3 540 878,00 2 540 928,00 2 424 628,00 2 047 500,00 377 128,00 0,00 116 300,00 0,00 0,00 0,00 999 950,00 999 950,00 999 950,00 0,00  
  80101   Szkoły podstawowe 2 084 908,00 1 084 958,00 1 029 358,00 921 720,00 107 638,00 0,00 55 600,00 0,00 0,00 0,00 999 950,00 999 950,00 999 950,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 600,00 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 698 820,00 698 820,00 698 820,00 698 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 100,00 140 100,00 140 100,00 140 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 20 300,00 20 300,00 20 300,00 20 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 34 200,00 34 200,00 34 200,00 0,00 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 088,00 40 088,00 40 088,00 0,00 40 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 999 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 950,00 999 950,00 999 950,00 0,00  
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 214 030,00 214 030,00 203 130,00 169 300,00 33 830,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 100,00 133 100,00 133 100,00 133 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 350,00 8 350,00 8 350,00 8 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 350,00 24 350,00 24 350,00 24 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 9 700,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 1 450,00 1 450,00 1 450,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 380,00 8 380,00 8 380,00 0,00 8 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  80104   Przedszkola 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7.000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  80110   Gimnazja 576 600,00 576 600,00 547 100,00 483 700,00 63 400,00 0,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 500,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 365 800,00 365 800,00 365 800,00 365 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 300,00 33 300,00 33 300,00 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 800,00 73 800,00 73 800,00 73 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 300,00 21 300,00 21 300,00 0,00 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 278 800,00 278 800,00 278 000,00 242 700,00 35 300,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 000,00 193 000,00 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 900,00 13 900,00 13 900,00 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 400,00 13 400,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3250 Stypendia różne 9 400,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 6 510,00 6 510,00 6 210,00 5 200,00 1 010,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 260,00 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 262 330,00 262 330,00 252 530,00 224 080,00 28 450,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 480,00 180 480,00 180 480,00 180 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 400,00 27 400,00 27 400,00 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
  80195   Pozostała działalność 29 300,00 29 300,00 29 300,00 800,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 500,00 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
851     Ochrona zdrowia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5 300,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85153   Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 200,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 000,00 19 000,00 19 000,00 5 100,00 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
852     Pomoc społeczna 402 160,00 402 160,00 302 300,00 237 100,00 65 200,00 0,00 99 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85202   Domy pomocy społecznej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 400,00 9 400,00 9 400,00 0,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 400,00 9 400,00 9 400,00 0,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
  85215   Dodatki mieszkaniowe 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85216   Zasiłki stałe 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 229 160,00 229 160,00 228 800,00 210 500,00 18 300,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 000,00 164 000,00 164 000,00 164 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4480 Podatek od nieruchomości 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85230   Pomoc w zakresie dożywiania 56 000,00 56 000,00 31 000,00 26 600,00 4 400,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85395   Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85415   Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
855     Rodzina 2 616 588,00 2 616 588,00 108 829,00 102 950,00 5 879,00 0,00 2 507 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85501   Świadczenie wychowawcze 1 669 500,00 1 669 500,00 24 983,00 24 300,00 683,00 0,00 1 644 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 1 644 457,00 1 644 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 400,00 17 400,00 17 400,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 450,00 3 450,00 3 450,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 950,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 638,00 638,00 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 930 600,00 930 600,00 67 858,00 64 150,00 3 708,00 0,00 862 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 862 682,00 862 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 650,00 43 650,00 43 650,00 43 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 638,00 638,00 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 670,00 670,00 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85504   Wspieranie rodziny 15 888,00 15 888,00 15 888,00 14 500,00 1 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 638,00 638,00 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  85508   Rodziny zastępcze 600,00 600,00 100,00 0,00 100,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    3110 Świadczenia społeczne 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 499 500,00 283 500,00 283 500,00 29 700,00 253 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 216 000,00 0,00 0,00  
  90002   Gospodarka odpadami 132 000,00 132 000,00 132 000,00 29 700,00 102 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  90003   Oczyszczanie miast i wsi 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 276 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 216 000,00 0,00 0,00  
    4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 216 000,00 0,00 0,00  
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego  
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  90095   Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 338 000,00 338 000,00 0,00 0,00 0,00 338 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  92116   Biblioteki 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
926     Kultura fizyczna 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Wydatki razem: 10 760 535,00 8 169 585,00 4 996 766,00 3 535 559,00 1 436 207,00 378 000,00 2 784 819,00 0,00 0,00 35 000,00 2 590 950,00 2 590 950,00 2 247 950,00 0,00  
 

Tabela projektu dochodów budżetowych na zadania rządowe na 2017 rok
 
Dział Rozdział Paragraf   Po zmianie
750     Administracja publiczna 27 499,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 27 399,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27 399,00
  75045   Kwalifikacja wojskowa 100,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 409,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 409,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 409,00
852     Pomoc społeczna 14 400,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 800,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 800,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 600,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 600,00
855     Rodzina 2 600 100,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 1 669 500,00
    2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
1 669 500,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 930 600,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 930 600,00
 
Razem: 2 642 408,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela projektu wydatków na zadania rządowe na 2017 rok
Dział Rozdział Paragraf   Po zmianie
750     Administracja publiczna 27 499,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 27 399,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 099,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800,00
  75045   Kwalifikacja wojskowa 100,00
    4300 Zakup usług pozostałych 100,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 409,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 409,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,50
    4120 Składki na Fundusz Pracy 8,38
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 342,12
852     Pomoc społeczna 14 400,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 800,00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 800,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 600,00
    4300 Zakup usług pozostałych 7 600,00
855     Rodzina 2 600 100,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 1 669 500,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00
    3110 Świadczenia społeczne 1 644 457,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 400,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 450,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 950,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20,00
    4300 Zakup usług pozostałych 25,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 638,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 930 600,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00
    3110 Świadczenia społeczne 862 682,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 500,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 650,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 400,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 638,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 670,00
 
Razem: 2 642 408,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XXII/134/2017

 •  

UCHWAŁA Nr XXII/134/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 lutego 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27.01.2017 r. Nr ST3/4750.1.2017 w sprawie ustalenia rocznej kwoty subwencji ogólnej
dla gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie    56.221,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie  442.953,41 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie                              231.732,41 zł
 
2. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu w kwocie               231.732,41 zł                                
    ustala się:
    a) wolne środki na rachunku bankowym w kwocie                      231.732,41 zł
 
3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie                        386.732,41 zł
    w tym:
 1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy  § 950                                                                  386.732,41 zł
 
§ 3
 
Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 Uchwały budżetowej na 2017 r. poprzez zwiększenie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w dz. 801, rozdz. 80103 o kwotę 1.500,00 zł.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
 
§ 5
 
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i RozwojuGospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXI/133/2017

 •  

Uchwała w sprawie projektu sieci szkół.
  

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XX/129/16

 •  

UCHWAŁA NR XX/129/16
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia  28 grudnia 2016 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1440) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
w Gminie Tyrawa Wołoska, których zarządcą jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:
 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (za wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnej) niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej  niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 4. umieszczania w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 5. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt 1-4.
§ 2
 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych, o którym mowa w  § 1 pkt 1
  i 5 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa:
 1. chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych
  i pieszo-jezdnych  - 1,00 zł;
 2. jezdni do 50 % jej szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych oraz elementów drogi wymienionych w pkt 1, jeżeli znajdują się w skrajni drogowej  - 2,00 zł;
 3. jezdni powyżej 50 % do całkowitego jej zajęcia  - 3,00 zł;
 4. pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-3                    - 1,00 zł.
 1. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień. 
§ 3
 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2 i 4 uchwały ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości 60,00 (sześćdziesiąt 00/100) złotych.
 2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłat za 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości 2,00 zł.
 1. Ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia lub obiektu:
1) w poprzek drogi 10 zł;
2) wzdłuż drogi:
a) w jezdni 5 zł;
b) poza jezdnią 2 zł;
3) na obiekcie inżynierskim (most, wiadukt) 10 zł.
 
   § 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 5
 
Traci moc uchwała nr VIII/42/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 września 2015 r.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/128/16

 •  

Uchwała Nr XX/128/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn.zm.) Rady Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
 
STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TYRAWIE WOŁOSKIEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej „GOK” działa na podstawie  obowiązującego prawa i  niniejszego statutu.
§ 2.
 1. Siedzibą GOK jest Tyrawa Wołoska (Tyrawa Wołoska 191, 38-535 Tyrawa Wołoska).
 2. Terenem działania GOK jest gmina Tyrawa Wołoska.
 3. GOK może prowadzić swoją działalność na terenie całego kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych.
 
Rozdział II.
Zakres działalności GOK
§ 3.
 1. Podstawowym celem GOK jest tworzenie, upowszechnianie, ochrona kultury, zaspokajanie  potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz włączanie społeczności gminy Tyrawa Wołoska do  aktywnego uczestnictwa w różnych dziedzinach kultury.
 2. GOK podejmuje działania w szczególności w następujących obszarach działalności kulturalnej:
  1. prowadzenie wielokulturowej działalności rozwijającej potrzeby kulturowe społeczności lokalnej;
  2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury;
  3. kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze i kulturze fizycznej;
  4. upowszechnianie nauki, kultury, sztuki, sportu i rekreacji;
  5. integrowanie społeczności, w tym osób niepełnosprawnych poprzez współtworzenie warunków do rozwijania lokalnych wartości kulturowych, przede wszystkim w zakresie miejscowego folkloru, a także wspomaganie rozwoju miejscowego ruchu kulturalnego;
  6. wspieranie amatorskiego uprawiania różnych form i dziedzin sztuki oraz kultury fizycznej;
  7. wspieranie i umożliwianie rozwijania zainteresowań, talentów poprzez zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
  8. działania na rzecz rozwoju sportu, kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego kraju, regionu, gminy Tyrawa Wołoska oraz pielęgnowania polskości i tradycji narodowej. 
§ 4.
 1.  Do zadań GOK należy w szczególności:
 1.  organizowanie imprez kulturalnych, w tym koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, spektakli, turniejów, festynów, itp.;
 2. organizacja cyklicznych zajęć i warsztatów artystycznych rozwijających talenty, zdolności dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 3. organizacja imprez sportowych, turniejów i zawodów;
 4. zapewnienie bazy i wyposażenia umożliwiających realizację zadań statutowych;  
 5. organizowanie spotkań autorskich, sympozjów, kiermaszów, wernisaży, wystaw, konkursów;
 6. organizowanie uroczystości rocznicowych, świąt państwowych i samorządowych;
 7. organizacja rekreacji i turystyki;
 8. organizacja działań na rzecz integracji europejskiej na bazie wydarzeń kulturalnych;
 9. działania mające na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocję i  organizację  wolontariatu związanego z działaniami kulturalnymi;
 10. zarządzanie posiadanym i przekazanym do zarządzania mieniem.
 1. GOK może realizować swoje zadania poprzez:
 1. impresariat artystyczny (organizacja imprez, w tym masowych,
  rozrywkowych, artystycznych i okolicznościowych);
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej (organizacja kursów i innych zajęć szkoleniowych);
 3. współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami kultury oraz organizacjami  pozarządowymi, społecznymi i placówkami oświatowymi;
 4. współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami i klubami sportowymi;
 5. świadczenie usług w zakresie najmu pomieszczeń i sprzętu;
 6. świadczenie usług gastronomicznych.
 3. GOK  może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego wspomagające działalność statutową.
 
 
Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposoby ich powoływania
§ 5.
 1. Organem zarządzającym GOK jest kierownik.
 2. Kierownika powołuje  się na czas określony w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 6.
 1. Organem doradczym jest Społeczna Rada Programowa.
 2. Społeczną Radę Programową może powołać kierownik
 
 
Rozdział IV
Źródła finansowania
§ 7.
GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
§ 8.
 1. Działalność GOK finansowana jest z:
 1. otrzymywanych dotacji podmiotowej i dotacji celowych z budżetu państwa
  i  Gminy Tyrawa Wołoska;
 2. przychodów z prowadzonej działalności;
 3. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł zgodnie z ustawą  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
 
 
Rozdział V
Zasady dokonywania zmian w statucie
§ 9.
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
 
Rozdział VI
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna
§ 10.
Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, z której całkowity dochód przeznacza na cele statutowe.
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/127/16

 •  

Uchwała Nr XX/127/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2016 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/31/11 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu Rekreacji i Turystyki w Tyrawie Wołoskiej i uchwalenia statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn.zm.) Rady Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W uchwale Nr VIII/31/11 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu Rekreacji i Turystyki w Tyrawie Wołoskiej i uchwalenia statutu, wprowadza się następujące zmiany:
 1. uchyla się § 2-13.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XX/126/2016

 •  

UCHWAŁA NR XX/126/2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XX/125/16, Nr XVI/105/16, Nr XVIII/119/16 i Nr XIX/120/16 oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 32/16, Nr 34/16, Nr 37a/16, Nr 38/16, Nr 45/16, Nr 47/16, Nr 50/16 Nr 52/16, Nr 57/16, Nr 58/16, Nr 61/16, 64/16, 65/16, 66/16, Nr 68/16, Nr 71/16, Nr 72/16, Nr 77/16, Nr 79/16, Nr 82/16, Nr 83/16, Nr 86/16, Nr 88/16, Nr 89/16 i Nr 91/16
w sprawie zmian w budżecie gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XI/63/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
1) Zwiększa się dochody bieżące roku          2016 o kwotę     291.871,90 zł  do kwoty 8.257.027,39 zł
 
2) Zwiększa się wydatki bieżące roku           2016 o kwotę     291.871,90 zł    do kwoty  8.195.127,39 zł
 
§ 2
 
W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia wprowadza się na nowe zadania inwestycyjne pn.
 
1. „Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” na podstawie przyjętej uchwały Nr XV/89/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy i Nr XV/90/2016 z dnia 17.05.2016 r w sprawie zmian w WPF w kwocie 80.000,00 zł roku 2016.
2. „Termomodernizacja Świetlicy w Siemuszowej” na podstawie przyjętej uchwały Nr XV/89/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy i Nr XV/90/2016 z dnia 17.05.2016 r w sprawie zmian w WPF w kwocie 46.000,00 zł roku 2016.
§ 3
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty        2.324.950,00 zł,
w tym:
1) 2017 rok do kwoty  2.324.950,00 zł.
 
§ 4
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XX/125/2016

 •  

UCHWAŁA Nr XX/125/2016
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2016 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z  2013 r. poz. 885 z późń.zm.), porozumienie pomiędzy Gminą Sanok, a Gminą Tyrawa Wołoska w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Tyrawie Solnej dla dzieci z Gminy Tyrawa Wołoska
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany poprzez przesunięcie planów dochodów budżetowych w  dziale 756, rozdz. 75615 i rozdz. 75616
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany poprzez przesunięcie planu wydatków budżetowych w dziale 801, z rozdz. 80103 na rozdz. 80104
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
   
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XIX/124/16

 •  

 UCHWAŁA Nr XIX/124/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2016 r.
 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r. poz. 299), Rada Gminy Tyrawa Wołoska
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
 
 § 2
Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, powinien dysponować wyposażeniem technicznym, zawierającym następujące wymagania:
 1. posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne:
 1. spełniające wymagania techniczne określone w przepisach odrębnych,
  w tym dotyczących pojazdów asenizacyjnych;
 2. oznakowane w sposób trwały, czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi i kontakt z nim (nazwę, adres i numer telefonu);
 3. zarejestrowane i dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 4. wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych, w przypadku zanieczyszczenia tych miejsc podczas świadczenia usługi;
 5. liczba i stan techniczny pojazdów powinien zapewnić ciągłość świadczenia usług.
 1. posiadać bazę transportową spełniającą następujące warunki:
 1. zlokalizowaną na terenie, do którego przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia posiada tytuł prawny;
 2. trwale oznakowaną nazwą formy;
 3. zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy;
 4. spełniającą normy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska;
 5. ogrodzoną w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym
  i zwierzętom,
 6. posiadającą utwardzoną nawierzchnię, zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniem gruntu i wody.
 
§ 3
Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
 1. dbać o czystość i właściwy stan sanitarny oraz techniczny pojazdów asenizacyjnych oraz bazy transportowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. pojazdy asenizacyjne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz nieczystości ciekłych podczas ich odbierania i transportu;
 3. usługi należy wykonać w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz w sposób nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej i nadmiernego hałasu, z uwzględnieniem odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
 4. trasa przewozu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej powinna być optymalna ze względu na odległość, czas przejazdu oraz unikanie przejazdu przez tereny zamieszkałe.
 
§ 4
Odebrane nieczystości ciekłe powinny być dostarczone i przekazywane do stacji zlewnych, spełniających wymagania określone w przepisach prawa z zakresu ochrony środowiska i prawa budowalnego oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r.
w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2013r. Nr 188, poz. 1576).
 
§ 5
Tracą moc:
 1. uchwała nr XXX/177/09 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (Dz. U. Woj. Podk. z 2009r. poz. 2602),
 2. uchwała nr XXV/132/13 Rady Gminy Tyrawa Wołoska  z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (Dz. U. Woj. Podk. z 2013r. poz. 2104). 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska. 
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XIX/123/16

 •  

 UCHWAŁA NR XIX/123/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017”
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239)
 
 Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
Uchwala się „Program współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XIX/122/16

 •  

UCHWAŁA  Nr XIX/122/16
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2016 r.
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016. poz. 716  ze zm. )   RADA GMINY
 
uchwala:
 
§1
Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :
 
 1. Od gruntów :
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
    sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2    
    powierzchni - 0,65 zł.
 1. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
    płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od  1 ha powierzchni – 4,54 zł.
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 
    powierzchni - 0,26 zł.
d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie
   z dnia 9 października 2015r.. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r  poz. 1777)
   i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
   przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
   usługowa albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
   te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu
   do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy
   zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m2 powierzchni- 2,98 zł
 
 1. Od budynków lub ich części :
 
 1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,45 zł.
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
    mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności      
    gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 20,81 zł.
 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu     
    kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej –
     10,59 zł.
 1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów     
    o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające  tych
    świadczeń  od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,61 zł.
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
    powierzchni użytkowej – 5,79 zł.
 
3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.
    3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Tracą moc:
 1. uchwała nr IX/48/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia
  30 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
  od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015 r. poz. 3378).
 2. uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska  z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę   nr IX/48/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015 r. poz. 4270)
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2017.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XIX/121/16

 •  

UCHWAŁA Nr XIX/121/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2016 r.
 
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm. )
 
RADA GMINY
uchwala :
 
§ 1
Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych  od :
 
 1.  samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :
      a/  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 804,- zł.
      b/  powyżej 5,5 tony do 9 ton  włącznie  - 1129,- zł.
      c/  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  - 1260,- zł.
 
 2.  samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub
      zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie        
      całkowitej: 
      a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton o liczbie osi:
           dwie – 570,- zł.
      b/  równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi: dwie – 801,- zł.
      c/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton o liczbie osi:
           trzy – 359,- zł.   
      d/  równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi:
           trzy – 954,- zł.
      e/  równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi: trzy – 1470,- zł.
      f/   równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton o liczbie osi:
           cztery i więcej – 968,- zł.
      g/  równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi:     
           cztery i więcej –1510,- zł.
      h/  równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi: cztery i więcej – 2396,- zł.
 
3.  Samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
     o dopuszczalnej masie całkowitej :
     a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton o liczbie osi:
         dwie – 1378,- zł.
     b/  równej lub wyższej niż 15 ton o liczbie osi: dwie – 1816,- zł.
     c/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton o liczbie osi:
          trzy – 1376,- zł. 
     d/  równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi:
          trzy – 1452,- zł.
     e/  równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi: trzy – 2284,- zł.
     f/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton o liczbie osi:
          cztery i więcej – 1510,- zł.
     g/  równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi:
          cztery i więcej –2403- zł.
     h/  równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi: cztery i więcej – 3072,-zł.
    
4.  Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
     zespołu pojazdów :
     aod 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 827,- zł.
     b/  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1129,- zł.
     c/  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1264,- zł.
   
5.  Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
     łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub       
     zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej         
     zespołu pojazdów :
     a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi:
          dwie –385,- zł.
     b/  równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton o liczbie osi:
          dwie – 814,- zł.
     c/  równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi: dwie – 2048,- zł.
     d/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton o liczbie osi:
          trzy i więcej – 1807,- zł.
     e/  równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi: trzy i więcej  – 2497,- zł.
 
6.  Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
     łącznie z naczepą lub przyczepą, z innymi systemami zawieszenia osi
     jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
     a/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi:
          dwie – 698,- zł.
     b/  równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton o liczbie osi:
          dwie – 1335,- zł.
     c/  równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi: dwie – 2374,- zł. 
     d/  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton o liczbie osi:
          trzy i więcej – 2374,- zł.
     e/  równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi: trzy i więcej– 3072,- zł.
   
7.  Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
    dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej  12 ton, z wyjątkiem
     związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
     podatnika podatku rolnego  -  376,- zł.
 
8.  Przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
     uznanym za równoważne  z wyjątkiem związanych wyłącznie
     z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
     które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
     całkowitą :
     a/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 25 ton o liczbie osi:
          jedna – 258,- zł.
     b/  równą lub wyższą niż 25 ton o liczbie osi: jedna – 466,- zł.
     c/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 28 ton o liczbie osi:
          dwie – 307,- zł.
     d/  równą  lub wyższą niż 28 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:
          dwie – 1232,- zł.
     e/  równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi: dwie – 1646,- zł.
     f/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:
          trzy i więcej – 980,- zł.
     g/  równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi: trzy  i więcej - 1366,- zł.
 
9.  Przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia z wyjątkiem  
     związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez     
     podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
     silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :
      a/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 25 ton o liczbie osi:
          jedna – 466,- zł.
     b/  równą lub wyższą niż 25 ton o liczbie osi: jedna – 816,- zł.
     c/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 28 ton o liczbie osi:
          dwie – 450,- zł.
     d/  równą lub wyższą niż 28 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:
          dwie – 1863,- zł.
     e/  równą lub wyższą niż 38 ton  o liczbie osi: dwie – 2374,- zł.
     f/  równą lub wyższą niż 12 ton, a mniejszą niż 38 ton o liczbie osi:
          trzy  i więcej – 1366,- zł.
     g/  równą lub wyższą niż 38 ton o liczbie osi: trzy i więcej  – 1857,- zł.
 
10. Autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza
       miejscem kierowcy :
       a/  mniejszej  niż 22 miejsca -  1901,- zł.
       b/  równej lub większej niż 22 miejsca  – 2403,- zł.
                                                              § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.
   
                                                              § 3
 
Traci moc uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015r. poz. 3379).
                                                             § 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2017.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

 

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr XIX/120/2016

 •  

UCHWAŁA Nr XIX/120/2016
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2016 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 212 ustawynz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z  2013 r. poz. 885 z późń.zm.),
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie  7.000,00 zł
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie  7.000,00 zł
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
 1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
   § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

 

Przejdź do wpisu
Powrót