Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 23/2023

 •  

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 78/2022

 •  

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 12/30/2022

 •  

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 12/14/2021

 •  

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 12/27/2021

 •  

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 12/27/2021

 •  

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 57/2021

 •  

ZARZĄDZENIE NR 57/2021
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 12 listopada 2021 r.
 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022
rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 45/2021

 •  

R.Org.0050.45.2021

ZARZĄDZENIE NR 45/2021
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 sierpnia 2021 r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2021 roku.


 
                Na podstawie  art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,.) oraz Uchwały  Nr IX/34/11
Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku


WÓJT GMINY
zarządza co następuje

§ 1

 
1. Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie:

     - informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
       terytorialnego za I półrocze,
     - informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
     - informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
       za I półrocze 2021 roku.

 
WÓJT
Gminy Tyrawa Wołoska
Teresa Brzeżawska-Juszczak
 

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 13/2021

 •  

ZARZĄDZENIE Nr 13/2021
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 26 marca 2021 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
                             gminy Tyrawa Wołoska za  2021 rok.
Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

WÓJT GMINY  ZARZĄDZA co następuje:
 
   § 1
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie tabelarycznej i opisowej. 
 2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
 4. Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przejdź do wpisu

Uchwała budżetowa na 2021 rok

 •  

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021  

Nr XXIV/126/2021

   Rady Gminy Tyrawa Wołoska

  z dnia 15.02.2021 roku

 

 

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zmianami )  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.)

 

 

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.                                         Ustala się dochody budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości:      13.127.281,20 zł

w tym:

 

a)                 dochody bieżące                                                                 11.547.732,00 zł       

b)                 dochody majątkowe                                                             1.579.549,20 zł

 

Szczegółowy podział dochodów przedstawia tabela nr 1.

 

2.                                         Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2021 rok  w wysokości:    14.531.790,92 zł

     w tym:

 

a)                  wydatki bieżące                                                                              11.561.862,98 zł

b)     wydatki majątkowe                                                                                2.969.927,94 zł

 

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela nr 2.

 

3.                                         Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie                 1.404.509,72 zł

 

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się

a)                 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
§ 951  w kwocie    23.000,00 zł

b)                 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie                                                                                            1.306.705,14 zł

c)                 nadwyżki z lat ubiegłych  § 957 w kwocie 74.804,58 zł

 

4.                                         Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości                          1.484.509,72 zł

         w tym: 

 

§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie                          1.306.705,14 zł

 

§ 951 przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

w kwocie                                                                                                               23.000,00 zł

 

§ 957  nadwyżki z lat ubiegłych                                                                154.804,58 zł

    

5.                                         Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości                                      80.000,00 zł

         w tym:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych  kredytów i pożyczek                        80.000,00 zł

 

§ 2

 

1.  Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                4.125.585,00 zł

w tym:

a)                  dochody bieżące                                                                            4.125.585,00 zł

 

Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.

 

 PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK

 

 

 

 

 

 

Plan

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

17 889,00