Menu Podmiotowe menu ikonka

Urząd Stanu Cywilnego

  •  

Urząd Stanu Cywilnego

tel.: (0-13) 465 69 21
 

Przejdź do wpisu
  •  

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty

tel.: (0-13) 462 11 32

 

Przejdź do wpisu
  •  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel.: (0-13) 46 56 939
 

ZADANIA:
1) przyznaje i wypłaca przewidziane ustawą świadczenia,
2) prowadzi pracę socjalną
3) prowadzi i rozwija niezbędną infrastrukturę socjalną,
4) analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) realizuje zadania wynikające z rozeznanych potrzeb społecznych,
6) rozwija nowe formy pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

Przejdź do wpisu

Gminna Biblioteka Publiczna

  •  

Gminna Biblioteka Publiczna

tel.: (0-13) 462 11 16
 

ZADANIA:

1/ gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie oraz konserwacja zbiorów bibliotecznych,
2/ udostępnianie materiałów bibliotecznych,
3/ współudział w organizowaniu działalności służącej rozwojowi czytelnictwa,
4/ współpraca z kierownikami bibliotek szkolnych i ze szkołami,
5/ stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych,
6/ poradnictwo fachowe dotyczące posiadanych zbiorów i możliwości korzystania z nich,
7/ współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy. 

Przejdź do wpisu

Gminny Ośrodek Kultury

  •  

Gminny Ośrodek Kultury
tel.: (013) 46 212 50  

ZADANIA: umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego. 

Przejdź do wpisu
Powrót