Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Klauzula Informacyjna RODO w zakresie podatków i opłat lokalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, adres siedziby Administratora danych: 38-535 Tyrawa Wołoska 175, tel. 13 46 56 931,
  e-mail: urzad@tyrawa.pl;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Janusz Burak - nr tel. : 13 46 56 937, adres e-mail: iod@tyrawa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku
  prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w szczególności w celu:
 • naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;
 • naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
 • wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
 • poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej;
 • naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego,
  od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa;
 • wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator  może przekazać/powierzyć Państwa dane  innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
  z 2020 r., poz. 164) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.) , a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub czasu wycofania tej zgody.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO, w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, w przypadku gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e.   prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
  w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. Cofniecie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
  z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2.  Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
   w tym również profilowaniu.
 3.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.
  W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postepowanie.

Przejdź do wpisu
 •  

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mail:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, adres siedziby Administratora danych: 38-535 Tyrawa Wołoska 175, tel. 13 46 56 931,
  e-mail: urzad@tyrawa.pl;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Janusz Burak - nr tel. : 13 46 56 937, adres e-mail: iod@tyrawa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia otrzymanej korespondencji oraz wymiany informacji drogą elektroniczną, w tym przyjmowanie pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody, poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu przez Panią/Pana adresu mailowego celem kontaktu,
 2. art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze,
  w związku z obowiązkiem udzielenia odpowiedzi na skierowaną przez Panią/Pana korespondencję mailową,
 3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku niezbędności realizacji zawartej z Panią/Panem umowy w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy,
 4. art. 9 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony powstałych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją mailową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym: usługi hostingowe, doradcze, prawnicze, podmioty świadczące usługi serwisowe z zakresu IT. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć również podmioty i instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania)
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 3. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu i załatwienie sprawy za pomocą komunikacji elektronicznej.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej lub do ustania zasadności przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora. W przypadku, kiedy korespondencja będzie zawierała treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości mogą być przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Przejdź do wpisu
 •  

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, adres siedziby Administratora danych: 38-535 Tyrawa Wołoska 175, tel. 13 46 56 931,
  e-mail: urzad@tyrawa.pl;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Janusz Burak - nr tel. : 13 46 56 937, adres e-mail: iod@tyrawa.pl
 3. Państwa dane osobowe (w tym szczególne kategorie danych) przetwarzane będą w celu/celach realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz Statutu Gminy, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych oraz obowiązków i zadań zleconych, zawartych umów oraz udzielonych zgód, tj.:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Tyrawa Wołoska (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,
 2. w celu zawarcia i realizacji umów z kontrahentami Gminy Tyrawa Wołoska (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 5. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. w celu realizacji umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO),
 7. w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator  może przekazać/powierzyć Państwa dane  innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych;
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
  z 2020 r., poz. 164) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.) , a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub czasu wycofania tej zgody. Ponadto w przypadku umów o dofinansowanie dane osobowe od momentu pozyskania przechowywane są przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją, trwałości danego projektu
  i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO, w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, w przypadku gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e.   prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. Cofniecie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest :
 1. obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
 2. dobrowolne gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody; 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
  z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
   w tym również profilowaniu.

Klauzula Informacyjna RODO w zakresie podatków i opłat lokalnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, adres siedziby Administratora danych: 38-535 Tyrawa Wołoska 175, tel. 13 46 56 931,
  e-mail: urzad@tyrawa.pl;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Janusz Burak - nr tel. : 13 46 56 937, adres e-mail: iod@tyrawa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku
  prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w szczególności w celu:
 • naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;
 • naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
 • wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
 • poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej;
 • naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego,
  od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa;
 • wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator  może przekazać/powierzyć Państwa dane  innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
  z 2020 r., poz. 164) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.) , a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub czasu wycofania tej zgody.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO, w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, w przypadku gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e.   prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
  w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. Cofniecie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
  z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2.  Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
   w tym również profilowaniu.
 3.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.
  W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postepowanie.

Przejdź do wpisu
Powrót