Menu Podmiotowe menu ikonka

Zbiorniki bezodpływowe

  •  

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W trybie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, upoważnieni pracownicy będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz.  1297 ze zm.).
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Przejdź do wpisu

Ewidencja zezwoleń

  •  

Ewidencja zezwoleń na świadczenie usług w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przejdź do wpisu
Powrót