Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Analiza stanu gospodarki odpadami komunlanymi na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2018r.

Przejdź do wpisu
 •  

Analiza stanu gospodarki odpadami komunlanymi na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2017r.

Przejdź do wpisu
 •  

GMINA TYRAWA WOŁOSKA
 
„Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy                  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku.”
 
                                                                               Opracował:
                                                                                  Janusz Burak

 1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
 
Gmina Tyrawa Wołoska zorganizowała przetarg nieograniczony na odbióri zagospodarowanie odpadów komunalnych. Odpady komunalne zbierane są przez firmę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzegach Dolnych a ta dostarcza do stacji przetwarzania odpadów komunalnych, które odpowiedzialne są za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina posiada również podpisaną umowę w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzegach Dolnych.
 
 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Dokonując analizy potrzeb inwestycyjnych, na chwile obecną nie znajduje się potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
 
 1. Koszty poniesione w związku  z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2016 r. wyniósł – 85.322,16zł.
Koszt prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2016r, wyniósł – 4.274,06
 
 1. Liczba mieszkańców 
Ilość mieszkańców zamieszkujących Gminę Tyrawa Wołoska na dzień 31 grudzień 2016r. – 2045
 
 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12
 
Stan na dzień 31 grudnia 2016r. – 0 osób.
 
3
 1. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
 
 • Odpady komunalne niesegregowane – 100,02 Mg
 • Odpady segregowane – 56,44 Mg w tym :
- szkło – 27,98 Mg,
- tworzywa sztuczne – 9,56 Mg,
- papier – 1,14 Mg
- odpady wielkogabarytowe – 11,76 Mg,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1,58 Mg,
- urządzenia zawierające freony – 1,7 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji – 0,42 Mg,
- zużyte opony – 2,30 Mg
 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.  
Ilość odpadów przeznaczonych do składowana, zgodnie ze sprawozdaniem rocznym wynosi –0 Mg

Przejdź do wpisu
 •  

GMINA TYRAWA WOŁOSKA
 
„Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku.”
Na podstawie art. 9tb i art. 3 pkt.  2 ppkt 10 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku       w gminach Dz. U. z 2015r. poz. 87

 

     GMINA TYRAWA WOŁOSKA
 
„Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku.”
Na podstawie art. 9tb i art. 3 pkt.  2 ppkt 10 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2015r. poz. 87
 
 
Spis treści
 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
 2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnym
 3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
 4. Liczba mieszkańców
 5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa  w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o którym mowa w art.6 ust.6-12
 6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
 7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy
Tabela nr 1 do analizy – zestawienie miesięczne ilości odpadów komunalnych
Wykres nr 1- Odpady komunalne niesegregowane na przełomie poszczególnych miesięcy w 2015r
Wykres nr 2 – Odpady komunalne segregowane na przełomie poszczególnych miesięcy w 2015r
 
 1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
 
Gmina Tyrawa Wołoska zorganizowała przetarg nieograniczony na odbióri zagospodarowanie odpadów komunalnych. Odpady komunalne zbierane są przez firmę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzegach Dolnych a ta dostarcza do stacji przetwarzania odpadów komunalnych, które odpowiedzialne są za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Dokonując analizy potrzeb inwestycyjnych, na chwile obecną nie znajduje się potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
 
 1. Koszty poniesione w związku  z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem  odpadów komunalnych
 
Łączny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2015 r. wyniósł – 92 756,16 zł.
 
 1. Liczba mieszkańców
 
Ilość mieszkańców zamieszkujących Gminę Tyrawa Wołoska na dzień 31 grudzień 2015r. – 2039
 
 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12
 
Stan na dzień 31 grudnia 2015r. – 0 osób.
 
 1. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
 • Odpady komunalne niesegregowane – 88,26 Mg
 • Odpady segregowane – 45,54 Mg w tym :
- szkło – 25,98 Mg,
- plastik – 11,04 Mg,
- papier – 0,88 Mg
- odpady wielkogabarytowe – 2,60 Mg,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 0,36 Mg
- inne odpady nieulegające biodegradacji – 1,44 Mg
 
 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych          oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy       
Ilość odpadów przeznaczonych do składowana, zgodnie ze sprawozdaniem rocznym wynosi –34,3 Mg
 
                                                                                                Zatwierdził:
                                                                                                       Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                                                              inż. Jan Chowaniec

Przejdź do wpisu
Powrót