Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 55/2021

  •  

Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

  •  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 9b ustawy dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010)  miejscem zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jest:

Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów

ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl

Przejdź do wpisu

Numer Konta

  •  

Opłaty w formie przelewów za odpady komunalne należy kierować na rachunek bankowy

BGK  nr 11 1130 1105 0005 2485 9520 0002

 

Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu
  •  

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

DEKLARACJA – obowiązkiem właściciela jest złożenie deklaracji.
Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska
Nr 11 1130 1105 0005 2485 9520 0002
TERMINY UISZCZANIA OPŁATY
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uiszcza się miesięcznie z góry bez wezwania w terminie do dnia 20 każdego miesiąca.

STAWKI OPŁAT przyjęte są uchwałą Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stosuje się stawki od mieszkańca w kwocie: 18,20 zł od osoby za odpady, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny
Właściciele nieruchomości zabudowywanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy sami będą kompostować bioodpady w kompostownikach przydomowych (zarówno odpady kuchenne jak i odpady zielone), mogą uzyskać zniżkę z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,20 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca.
Właściciele nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, stosują stawki od pojemnika w jaki wyposażona jest ich nieruchomość.  
Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:
1.      Segregacja odpadów (do tej pory dobrowolna) stała się obowiązkowym i jedynym sposobem gromadzenia odpadów. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów.
2.      Za niesegregowanie odpadów będą nakładane kary. Jeśli firma odbierająca odpady z danej nieruchomości stwierdzi, że są one nieposortowane, powiadomi o tym gminę. To zaś będzie oznaczać znacznie wyższe opłaty - trzykrotna wysokość stawki opłaty podstawowej ustalonej przez radę gminy tj. – 54,60 złote od mieszkańca. Kara nałożona będzie za każdy miesiąc w którym stwierdzono brak segregacji.
3.      W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku zgodnie z art. 6 k ust. 4b w/w ustawy:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
3) wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji złożonej w deklaracji. Wójt Gminy stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek o których mowa w pkt 1- 3. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZBIERANIA ODPADÓW.
Harmonogram odbioru odpadów zostanie podany publicznej do wiadomości mieszkańcom na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl w zakładce odpady komunalne.


Podmiotem odbierającym odpady komunalne jest :

TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp. k.
Zabłotce 51
38-500 Sanok
tel. 13 464 60 01

 

Przejdź do wpisu

Odpady Komunalne

Przejdź do wpisu
Powrót