Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 25/2022

  •  

R.Org.0050.25.2022
 
 
 

Zarządzenie Nr  25/2022
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 11 maja  2022 r.
 
w sprawie ustalenia standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
       Na podstawie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 6 i art. 30  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1062) oraz art. 9 ust.1 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824),
 
zarządza się, co następuje:

§ 1
Ustala się „Standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”, zwane dalej Standardami,  stanowiące załącznik  do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska do stosowania Standardów, o których mowa w § 1 Zarządzenia.
 
§ 3
Wyznaczam na pracownika pierwszego kontaktu pracownika sekretariatu w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 5
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz koordynatorom ds. dostępności.
 
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przejdź do wpisu
  •  

Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Gminie Tyrawa Wołoska
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska informuje, że  Zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 11 lutego 2021 r., w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności, wyznaczenie zostali koordynatorzy do spraw dostępności:

  1. Janusz BurakInspektor ds. obronnych, OC i zarządzania kryzysowego,
  2. Dagmara TomaszewskaReferent ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków.

Dodatkowo powołany został, współpracujący z koordynatorami, zespół do spraw dostępności (skład zespołu w Zarządzeniu poniżej).
Podstawa prawna
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Gminy Tyrawa Wołoska jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Zadania koordynatora ds. dostępności
Do zadań koordynatorów oraz zespołu ds. dostępności, należą w szczególności zadania związane z:

  1. wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej i gminne jednostki organizacyjne;
  2. przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej;
  3. monitorowaniem działalności Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. sporządzaniem raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorzy ds. dostępności będą łączyć nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.
DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORÓW DS. DOSTĘPNOŚCI:
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Janusz Burak
tel: +48 13 46 569 37
e-mail: burakj@tyrawa.pl
Dagmara Tomaszewska
tel: +48 13 46 569 22
e-mail: dtomaszewska@tyrawa.pl
Linki:
Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 11 lutego 2021 r., w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności.
 
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Przejdź do wpisu
Powrót