Menu Podmiotowe menu ikonka

Wyniki Wyborów Parlamentarnych 2011

  •  

Wyniki Wyborów Parlamentarnych 2011 

Przejdź do wpisu

I N F O R M A C J A

  •  

I N F O R M A C J A
 
o składzie i siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Tyrawie Wołoskiej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu  RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.w skład komisji wchodzą: 

1. Maria Jasińska                          Przewodniczący Komisji 
2. Katarzyna Gibała                      Z-ca Przewodniczącego Komisji 
3. Ilona Nitka                              Członek Komisji  
4. Izabela Wota-Zięba                  Członek Komisji   
5. Piotr Nitka                              Członek Komisji   
6. Czesław Nitka                          Członek Komisji  
7. Magdalena Maksym                  Członek Komisji
 

Siedziba Komisji mieści się w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej p. Nr 4. Tel. 13 4656933 , w dniu wyborów Tel. 4656927. Fax 13 4656924
Przewodniczący Komisji
   Maria Jasińska

 

Przejdź do wpisu
  •  

R.Org.0050.35.2011 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 35/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19 września 2011 r. 
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej . 
Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 
p o w o ł u j ę 
§ 1 
 Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Tyrawie Wołoskiej w następującym składzie:     
1. Maria Jasińska                          zam. Tyrawa Wołoska
2. Piotr Nitka                                   zam. Tyrawa Wołoska
3. Katarzyna Gibała                       zam. Siemuszowa
4. Czesław Nitka                           zam. Rozpucie
5. Ilona Nitka                                  zam. Rozpucie
6. Izabela Wota – Zięba               zam. Rozpucie
7. Magdalena Maksym                 zam. Rozpucie 
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przejdź do wpisu
  •  

 

 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 września 2011 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do wiadomości wyborców informację o numerze i granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanej do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz komisji wyborczej wyznaczonej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu RP zaczadzonych na dzień 9 października 2011 r.
 
Nr obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej – nr telefonu
1.
Hołuczków, Kreców, Lachawa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska, Wola Krecowska.
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
Tel. 134656933,
134656927        
 Fax. 134656924
Uwaga:
Głosowanie w dniu 9 października 2011 r.  przeprowadzone będzie w godz. 7:00-21:00
Wójt Gminy
Mieczysław Czapor

 

Przejdź do wpisu
  •  

R.Org.0050.27.2011

Zarządzenie Nr 27/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Tyrawa Wołoska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r, - Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się na terenie gminy Tyrawa Wołoska jako miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r. Tyrawa Wołoska – 4 tablice ( UG, GOK, Tyrawa Centrum, Tyrawa Góra), Hołuczków, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
 Mieczysław Czapor
 

Przejdź do wpisu
Powrót