Menu Podmiotowe menu ikonka

Wybory do Izb Rolniczych 2023

  •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Wybory do Izb Rolniczych 2019

  •  

Wybory do Izb Rolniczych 2019

Przejdź do wpisu
  •  

Szanowni Państwo!
Drodzy Rolnicy!

W niniejszym piśmie, pragnę Państwu przekazać kilka najważniejszych informacji na temat
wyborów do izb rolniczych, które zgodnie z uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych
z 25 listopada 2014 r. zostały zarządzone na niedzielę 31 maja 2015 r.
Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia
1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1079). Izby są rolniczym samorządem
zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy
zrzeszonych w nim podmiotów.
Wybory do walnego zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym
etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie
przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej, która - na swym
pierwszym posiedzeniu – wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. Te dwie osoby
wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają:
członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów
specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w
nich wkłady gruntowe.
W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest gmina, w związku z tym w
Wielkopolsce utworzono 226 okręgów wyborczych. W 200 okręgach o powierzchni użytków rolnych
ponad 4 tys. ha, wybranych zostanie po 2 delegatów, zaś w 26 okręgach o powierzchni użytków
rolnych do 4 tys. ha, wybrany zostanie 1 delegat. Do obsadzenia w radach powiatowych
Wielkopolskiej Izby Rolniczej jest zatem 426 mandatów.
Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, m.in. na:
 rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,
 projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie,
 poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,
 kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w
rolnictwie,
 współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
 poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi,
 ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.
Odezwa Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej:
Koledzy Rolnicy!


Nie zmarnujcie możliwości wpływu na ważkie dla Was sprawy!
Weźcie udział w wyborach do Izby Rolniczej!
Swym zaufaniem obdarzcie najlepszych kandydatów
!

Przejdź do wpisu
Powrót