Menu Podmiotowe menu ikonka

Wyniki Wyborów 21-11-2010

 •  

Wyniki Wyborów 21-11-2010 

Protokoły Obwodowej i Gminnej Komisji Wyborczej
znajdują się w załącznikach

 

 

Przejdź do wpisu
 •  

Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tyrawa Wołoska 

oraz

kandydatach na Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

znajdują się w załączniku 

Przejdź do wpisu

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej

 •  

 

UCHWAŁA NR 6/10
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 w Tyrawie Wołoskiej w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. w składzie:

1.

Elżbieta Dendura, zam: Tyrawa Wołoska

2.

Teresa Brzeżawska-Juszczak, zam: Siemuszowa

3.

Agnieszka Mielnikiewicz, zam: Tyrawa Wołoska

4.

Justyna Magdalena Gaber-Nitka , zam: Rozpucie

5.

Elżbieta Katarzyna Mendofik , zam: Siemuszowa

6.

Barbara Biskup, zam: Tyrawa Wołoska

7.

Bożena Marta Jarocka, zam: Tyrawa Wołoska

8.

Łucja Jadczyszyn, zam: Siemuszowa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Katarzyna Gibała

 

Przejdź do wpisu

I N F O R M A C J A

 •  

I N F O R M A C J A
o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tyrawie Wołoskiej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta gminy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010

w skład komisji wchodzą:

1. Katarzyna Gibała Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Biskup Z-ca Przewodn. Komisji
3. Karolina Biskup Członek Komisji
4. Józefa Dendura Członek Komisji
5. Anna Hnat Członek Komisji
6. Dorota Michór Członek Komisji
7. Bożena Kuzicka Członek Komisji


Siedziba Komisji mieści się w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska,
Tel. 13 46 21134, Fax. 4656924.
Komisja pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00. 
W dniach 22 i 27.10.2010 do godz. 24:00

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Katarzyna Gibała

 

Przejdź do wpisu
 •  

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 4 września 2006 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

 

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 4 września 2006 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

(tekst ujednolicony)

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.[1]) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.[2]) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wojewódzkie, powiatowe oraz gminne (miejskie) i dzielnicowe, w dzielnicach m.st. Warszawy, komisje wyborcze, zwane dalej "terytorialnymi komisjami wyborczymi", są powoływane w składzie od 7 do 9 osób, spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione, zwanych dalej "pełnomocnikami komitetów wyborczych", z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Organami właściwymi do przyjmowania zgłoszeń kandydatów i powołania terytorialnych komisji wyborczych są komisarze wyborczy, zgodnie z właściwością określoną w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225 i Nr 37, poz. 589 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 114).

3. W skład każdej wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu wchodzi z urzędu jako przewodniczący, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zwanej dalej "Ordynacją wyborczą", sędzia wskazany przez prezesa właściwego sądu okręgowego.

§ 2. 1. Obwodowe komisje wyborcze są powoływane w składzie od 7 do 9 osób spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W obwodach odrębnych, o których mowa w art. 30 ust. 2b Ordynacji wyborczej, powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składzie od 5 do 7 osób, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzi z urzędu, jako członek komisji, zgodnie z art. 18 ust. 2 Ordynacji wyborczej, osoba wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Organami właściwymi do powołania obwodowych komisji wyborczych są gminne (miejskie) komisje wyborcze.

5. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) działający w ramach zapewniania gminnej (miejskiej) komisji wyborczej obsługi administracyjnej.

§ 3. Prawo zgłaszania kandydatów do:

1)    terytorialnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego;

2)    obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza.

§ 4. 1. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza, tj. na obszarze:

3)    województwa - jeżeli kandyduje do wojewódzkiej komisji wyborczej;

4)    powiatu - jeżeli kandyduje do powiatowej komisji wyborczej;

5)    gminy (miasta) - jeżeli kandyduje do gminnej (miejskiej) komisji wyborczej;

6)    dzielnicy m.st. Warszawy - jeżeli kandyduje do dzielnicowej komisji wyborczej;

i spełnia warunki, o których mowa w ust. 3.

2. Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i spełnia warunki, o których mowa w ust. 3.

3. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej lub obwodowej komisji wyborczej, zwanych dalej "komisjami wyborczymi", może być, z zastrzeżeniem ust. 5, osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1)    jest obywatelem polskim;

2)    najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

3)    nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4)    nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

5)    nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

4. Kandydat do składu gminnej (miejskiej) komisji wyborczej i dzielnicowej komisji wyborczej musi być wpisany do właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego stałego rejestru wyborców.

5. Kandydatem do składu gminnej (miejskiej) komisji wyborczej, dzielnicowej komisji wyborczej lub obwodowej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1)    najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

2)    jest wpisany do właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego stałego rejestru wyborców;

3)    nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

6. Kandydatem do składu komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania.

7. Osoba, o której mowa w § 2 ust. 3, nie musi stale zamieszkiwać na terenie gminy właściwej dla obwodowej komisji wyborczej, do której osoba ta ma zostać powołana.

 

§ 5.

1. (uchylony)

2. uchylony)

3. (uchylony)

4. Dla zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych stosuje się wzory zgłoszenia, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

5. Jeżeli zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, przedkłada ona właściwemu organowi stosowne upoważnienie bądź uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

§ 6. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w tym sprawdzenia, czy kandydaci spełniają warunki określone w § 4 ust. 2, 3, 5 i 6.

2. Informacje o wynikach sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów, o którym mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje gminnej (miejskiej) komisji wyborczej, która podejmuje decyzję w sprawie uwzględnienia zgłoszenia.

§ 7. 1. Organ właściwy do powołania komisji wyborczych powołuje w skład komisji wyborczej po jednym przedstawicielu prawidłowo zgłoszonym przez pełnomocników każdego komitetu wyborczego.

2. Przy powoływaniu w skład komisji wyborczych uwzględnia się kolejność umieszczenia nazwisk kandydatów w zgłoszeniu.

3. Ta sama osoba może być powołana tylko w skład jednej komisji wyborczej. W razie zgłoszenia tego samego kandydata do więcej niż jednej terytorialnej komisji wyborczej rozpatrywane jest tylko zgłoszenie do komisji o szerszym obszarze działania, a w przypadku zgłoszenia do więcej niż jednej obwodowej komisji wyborczej - do komisji obwodowej o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.

§ 8. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji wyborczej odpowiada liczbie osób, które mogą być powołane w skład komisji, komisja wyborcza jest powoływana w składzie odpowiadającym liczbie zgłoszonych kandydatów.

§ 9. 1. W przypadku prawidłowego zgłoszenia do składu komisji wyborczej kandydatów w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji, komisja powoływana jest w największym dopuszczalnym składzie, w trybie publicznego losowania.

2. Informację o miejscu, dacie i godzinie losowania organ właściwy do powołania komisji podaje do publicznej wiadomości, co najmniej na dwa dni przed losowaniem, wywieszając w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, stosowne zawiadomienie.

3. Przy losowaniu składu obwodowych komisji wyborczych musi być obecnych co najmniej 3 członków gminnej (miejskiej) komisji wyborczej, w tym jej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

4. Losowania kandydatów dokonuje się odrębnie do każdej komisji. Niezależnie od liczby kandydatów zgłoszonych przez poszczególnych pełnomocników komitetów wyborczych, w losowaniu uczestniczy tylko jeden kandydat z każdego zgłoszenia do danej komisji, w kolejności określonej w § 7 ust. 2.

5. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o nich obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzezroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się ich tyle, ile osób należy wylosować do składu komisji. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu oraz są odczytywane imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem organu przeprowadzającego losowanie.

6. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, imiona i nazwiska osób przeprowadzających losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji, nazwę i siedzibę komisji, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska kandydatów wylosowanych do składu komisji.

§ 10. 1. W przypadku prawidłowego zgłoszenia do składu komisji wyborczej kandydatów w liczbie mniejszej od dopuszczalnego minimalnego składu komisji, komisja powoływana jest w najmniejszym dopuszczalnym składzie; organ właściwy do powołania komisji uzupełnia jej skład (do dopuszczalnego minimalnego składu komisji) spośród kandydatów z tych zgłoszeń do komisji, które zawierają więcej niż jedną kandydaturę, stosując odpowiednio przepisy § 9. Skład obwodowej komisji wyborczej może być również uzupełniony osobami powołanymi spośród kandydatów zgłoszonych do innych obwodowych komisji wyborczych, jeżeli wyrażą na to zgodę.

2. Jeżeli postępowanie, o którym mowa w ust. 1, nie doprowadzi do uzupełnienia składu komisji, organ właściwy do powołania komisji uzupełnia jej skład, powołując wyborców, których nie zgłosili pełnomocnicy komitetów wyborczych. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

3. Uzupełnienie składów terytorialnych komisji wyborczych następuje najpóźniej w 42. dniu przed dniem wyborów, a uzupełnienie składów obwodowych komisji wyborczych najpóźniej w 18. dniu przed dniem wyborów.

§ 11. 1. Składy komisji wyborczych niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości organ, który je powołał.

1a. Informacja o składzie:

1)    terytorialnej komisji wyborczej powinna zawierać jej nazwę, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania (miejscowość) osób powołanych w jej skład;

2)    obwodowej komisji wyborczej powinna zawierać jej numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania (miejscowość) osób powołanych w jej skład.

2. Skład wojewódzkiej komisji wyborczej wywiesza się w siedzibie tej komisji i w siedzibach powiatowych oraz gminnych (miejskich) komisji wyborczych.

3. Skład powiatowej i gminnej (miejskiej) komisji wyborczej wywiesza się odpowiednio w starostwie i w urzędzie gminy (miasta) stanowiącym siedzibę danej komisji.

4. Skład terytorialnej komisji wyborczej zamieszcza się ponadto na stronie internetowej komisarza wyborczego, który powołał komisję, działającej w ramach strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną danej terytorialnej komisji wyborczej.

5. Składy obwodowych komisji wyborczych wywiesza się w urzędzie gminy (miasta) oraz w siedzibie danej obwodowej komisji wyborczej.

6. Składy obwodowych komisji wyborczych zamieszcza się ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej organu gminy zapewniającego obsługę administracyjną danych obwodowych komisji wyborczych.

§ 12. 1. Zmiany w składach komisji wyborczych mogą być dokonywane w przypadku:

1)    nieobecności członka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjaśnienia w ciągu dwóch dni przyczyny nieobecności;

2)    zrzeczenia się członkostwa w komisji;

3)    niewykonywania obowiązków członka komisji;

4)    niespełniania przez członka komisji warunków, o których mowa w § 4, właściwych dla tej komisji;

5)    utraty członkostwa w komisji na skutek podpisania zgody na kandydowanie na radnego lub na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

6)    utraty członkostwa w komisji na skutek stwierdzenia pokrewieństwa, o którym mowa w art. 19 ust. 6 Ordynacji wyborczej, z osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie na radnego lub na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

7)    powiadomienia właściwego organu wyborczego o rozwiązaniu komitetu wyborczego, który zgłosił kandydaturę członka komisji.

2. Utrata członkostwa w komisji w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, następuje, gdy dana komisja wyborcza jest właściwa do przeprowadzenia wyborów, w których kandyduje jej członek lub osoba z nim spokrewniona w stopniu określonym w art. 19 ust. 6 Ordynacji wyborczej.

3. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej jest obowiązana powiadomić niezwłocznie przewodniczącego komisji wyborczej o wystąpieniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 4-6.

4. Przewodniczący komisji wyborczej jest obowiązany powiadomić niezwłocznie organ, który powołał daną komisję, o wystąpieniu przyczyny uzasadniającej dokonanie zmiany w składzie komisji wyborczej.

5. Odwołania ze składu komisji wyborczej dokonuje organ, który powołał daną komisję, informując o tym pełnomocnika komitetu wyborczego, który zgłosił kandydaturę odwoływanego członka.

6. Uzupełnienie składu komisji jest dokonywane tylko wówczas, gdy liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu komisji.

7. Uzupełnienie składu komisji wyborczej następuje z nadwyżki kandydatów zgłoszonych przez pełnomocnika komitetu wyborczego, który zgłosił kandydaturę odwołanego członka. Jeśli nadwyżka taka nie występuje, uzupełnienie składu komisji jest dokonywane na zasadach określonych w § 10.

§ 13. W m.st. Warszawie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dokonuje się w układzie dzielnicowym, we właściwych dzielnicowych jednostkach organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

§ 14. 1. W wyborach uzupełniających, w wyborach przedterminowych i wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powołuje się właściwe terytorialne komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze na zasadach określonych w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W wyborach uzupełniających, w wyborach przedterminowych i wyborach do nowych rad obwodowe komisje wyborcze powołuje się w składzie od 5 do 7 osób.

§ 15. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie (M. P. Nr 37, poz. 588 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 33).

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826, Nr 249, poz. 1828 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 787. 

Przejdź do wpisu
 •  

Warszawa, dnia 20 września 2010 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-44/10

Informacja
o zgłaszaniu list kandydatów na radnych
oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 


 

Przejdź do wpisu

Wybory Samorządowe 2010

 •  

ZPOW-703-30/10                                                                                   Warszawa, dnia 7 września 2010 r.

PAŃSTWOWA
 KOMISJA WYBORCZA

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

ZPOW-703-30/10                                                                                          Warszawa, dnia 7 września 2010 r.

PAŃSTWOWA
  KOMISJA WYBORCZA
 

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

 

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją” stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem kandydatów na radnych oraz prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz, wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty (art. 64a i art. 64b Ordynacji).

 

Komitety wyborcze zgłaszają również kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta – Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.). 

Ujednolicone teksty wyżej wymienionych ustaw i inne akty prawa wyborczego są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej — adres www.pkw.gov.pl

 I. Komitety wyborcze partii politycznych.

 

  1.        Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej pełni organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

  Uwaga! 

 

Partia polityczna może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy dla samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych oraz ustanowić tylko jednego pełnomocnika wyborczego i jednego pełnomocnika finansowego. Struktury terenowe partii politycznych nie mogą tworzyć komitetów wyborczych.

 

2.       Organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz powołuje:

 

  1)     pełnomocnika wyborczego,

  2)     pełnomocnika finansowego.  

Uwaga!

 Zgodnie z art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest: 


 
1)     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
 2)     poseł, senator, radny,3)     poseł do Parlamentu Europejskiego,
4)     sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
5)
    
osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,

6)
    
osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,

7)
    
osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,

8)
    
funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
9)     osoba pełniąca czynną służbę wojskową.
 

3.        Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazwę partii politycznej. Nazwa ta może zawierać również skrót nazwy partii (art. 64g ust. 1 Ordynacji).

 

  Uwaga! 

Zabronione jest umieszczenie w nazwie komitetu wyborczego nazwy partii politycznej, skrótu nazwy partii politycznej lub części nazwy utożsamianej z daną partią, bez zgody organu statutowego innej partii politycznej, której nazwa albo skrót ma zostać umieszczona w nazwie komitetu wyborczego. 

 

 Jeżeli wpis do ewidencji partii politycznych uzyskały dwie lub więcej partii, których nazwy nie odróżniają się wyraźnie od siebie mogąc tym samym wprowadzać wyborcę w błąd, wymóg zgody organu statutowego dotyczy partii politycznej, która pierwsza uzyskała wpis do ewidencji partii politycznych (art. 64g ust. 5). 

 Skrót nazwy komitetu wyborczego partii politycznej może zawierać wyrazy „komitet wyborczy” albo skrót „KW” i nazwę partii politycznej lub skrót jej nazwy wskazany w ewidencji partii politycznej. 

 

 Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 64ga ust. 1 i 5 Ordynacji). 

 Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 114 Ordynacji). 

 

 Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje. 

  4.        O utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych, organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą.

 

  5.        Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64c ust. 4 Ordynacji). Zakładając, że 50. dzień przed dniem wyborów będzie wypadał w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w 48. dniu przed dniem wyborów w godzinach urzędowania.

 

W zawiadomieniu podaje się:

 

 1) nazwę komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,

 2)  adres siedziby komitetu wyborczego,

 

 3)  numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych,

 4)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

 

 5)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.

 Pożądane jest podanie danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail).

 

 Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby działające w imieniu organu partii politycznej uprawnionego do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 64c ust. 3 Ordynacji). 

 (Wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

 

 Do zawiadomienia  – zgodnie z art. 64c ust. 6 Ordynacji – dołącza się: 

 1) oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

 

(Wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);

 2) oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa.

Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji);
(Wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji)
;

 

 3)  uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania partii na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpis musi być aktualny i wydany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.);

 4)  wyciąg ze statutu partii politycznej wskazujący organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

 

6.   Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone do Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę. W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji).

7.        Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych spełnia określone w Ordynacji warunki, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 Ordynacji).

8.        Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 Ordynacji).

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 64h ust. 3 Ordynacji). 

Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 64h ust. 4 Ordynacji). 

  Uwaga! 

 Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu. 

9.        Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji). Pozyskiwanie środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów jest zabronione. Środki komitetu wyborczego nie mogą być wydatkowane po dniu złożenia sprawozdania finansowego.

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji). 

II. Koalicyjne komitety wyborcze.

 

 1.        Partie polityczne mogą zawierać między sobą umowy koalicyjne w sprawie utworzenia w województwach, powiatach i gminach koalicji wyborczych w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych odpowiednich sejmików województw, rad powiatów i rad gmin.

 

  Uwaga! 

 Ordynacja dopuszcza uczestniczenie partii w więcej niż jednej koalicji wyborczej. Udział partii w więcej niż jednej koalicji wyborczej wymaga zawiązania każdej z koalicji przez organ statutowy partii uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz. Nie jest dopuszczalne tworzenie koalicji wyborczych przez struktury terenowe partii politycznych. 

 Partia uczestnicząca w koalicji wyborczej może co prawda również samodzielnie zgłaszać kandydatów na radnych przez utworzony przez siebie komitet wyborczy, jednakże nie może zgłaszać kandydatów do danej rady samodzielnie albo w innej koalicji, jeżeli została zgłoszona wspólna lista kandydatów (art. 95 ust. 3 Ordynacji). 

Powyższe uzasadnia, by partie, które zamierzają zgłaszać kandydatów samodzielnie i w ramach koalicji wyborczej lub w ramach kilku koalicji określiły w umowie koalicyjnej zakres działania koalicji wyborczej przez wskazanie, do których rad koalicja wyborcza będzie zgłaszała wspólne listy kandydatów. 

Przepisy Ordynacji nie pozwalają na tworzenie koalicji wyborczych z udziałem stowarzyszeń i organizacji społecznych, a także z udziałem wyborców. 

2.        Umowę o zawiązaniu koalicji zawierają organy partii politycznych upoważnione do ich reprezentowania na zewnątrz.

 

  Uwaga! 

Umowa o zawiązaniu koalicji powinna m. in. określać proporcje, w jakich nastąpi zwrot na fundusze wyborcze partii tworzących koalicję, nadwyżki pozyskanych przez koalicyjny komitet wyborczy środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami. Jeśli proporcje takie nie zostaną w umowie koalicyjnej określone, to środki te są przekazywane na rzecz instytucji charytatywnej (art. 83f ust. 2 Ordynacji). 

 

3.        Organy partii politycznych upoważnione do ich reprezentowania na zewnątrz tworzą koalicyjny komitet wyborczy.

 4.        Koalicyjny komitet wyborczy powołuje:
1)
    
pełnomocnika wyborczego,

2)     pełnomocnika finansowego.

 Pełnomocnik finansowy musi spełniać wymogi określone w pkt I.2 niniejszej Informacji. 

 5.        Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego zawiera wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” oraz nazwę koalicji wyborczej. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego może zawierać również skrót nazwy tej koalicji wyborczej (art. 64g ust. 2).

 

 Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego może zawierać wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” albo skrót „KKW” i nazwę koalicji lub skrót jej nazwy. Musi się on różnić dostatecznie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. 

 Skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 64ga ust. 2 i 5 Ordynacji). 

 

 Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego, a nie nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego (art. 114 Ordynacji). 

 Każdy koalicyjny komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje. 

 

 6.        O utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych zawiadamia się Państwową Komisję Wyborczą.

 7.        Zawiadomienie musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64d ust. 5 Ordynacji). Zakładając, że 50. dzień przed dniem wyborów będzie wypadał w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w 48. dniu przed dniem wyborów w godzinach urzędowania.

 

 W zawiadomieniu podaje się: 

  1)  nazwę koalicyjnego komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy tego komitetu,

 

  2) adres siedziby komitetu wyborczego,

  3)  numery ewidencyjne, pod którymi partie polityczne tworzące koalicję są wpisane do ewidencji partii politycznych,

 

  4)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,

  5)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.

 

 Pożądane jest podanie danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail). 

 Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy koalicyjnego komitetu wyborczego (art. 64d ust. 4 Ordynacji). 

 

 (Wzór zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji).

  Do zawiadomienia  – zgodnie z art. 64d ust. 7 Ordynacji – dołącza się: 

 

  1) oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.
(Wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji)
,

 

 2) oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa.  Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji). 

 

  (Wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji). 

 3)  uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji dotyczącego danej partii może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania tej partii na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpisy muszą być aktualne i wydane nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.),

 

 4)  wyciągi ze statutów partii politycznych tworzących koalicję wskazujące organ upoważniony do ich reprezentowania na zewnątrz,

 5)  tekst umowy o zawiązaniu koalicji.

 8.        Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone do Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę.
 

W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji).

 

9.        Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych spełnia określone w Ordynacji warunki, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 Ordynacji).

10.   Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 Ordynacji).

 

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 64h ust. 3 Ordynacji). 

 Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 64h ust. 4 Ordynacji). 

 

  Uwaga! 

  Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu. 

 

11.   Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i o zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych koalicyjny komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji). Pozyskiwanie środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów jest zabronione. Środki komitetu wyborczego nie mogą być wydatkowane po dniu złożenia sprawozdania finansowego.

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji). 

III. Komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społecznych.

1.       Funkcję komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej, zwanego dalej „komitetem wyborczym organizacji”, pełni organ upoważniony do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

  Uwaga!  

Ordynacja nie zawiera definicji organizacji społecznej uprawnionej do utworzenia komitetu wyborczego. Wymóg dołączenia do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji uwierzytelnionego odpisu z właściwego rejestru organizacji (art. 64e ust. 7 Ordynacji) uzasadnia stanowisko, że komitety wyborcze mogą tworzyć wszystkie stowarzyszenia i organizacje społeczne wpisane do właściwych rejestrów.

 

 W rozumieniu przepisów Ordynacji organizacją społeczną nie są m. in. fundacje, rady osiedlowe, rady sołeckie, spółdzielnie mieszkaniowe. Nie mogą one zatem tworzyć komitetów wyborczych.

 Organizacja może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy. Struktury terenowe organizacji nie mogą tworzyć komitetów wyborczych. Organizacje nie mogą tworzyć koalicji wyborczych, ani wchodzić w skład koalicji wyborczych partii politycznych. 

 

2.        Organ organizacji upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz powołuje:
1)     pełnomocnika wyborczego,
2)      pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik finansowy musi spełniać wymogi określone w pkt I.2 niniejszej Informacji. 

 

  3.        Nazwa komitetu wyborczego organizacji zawiera wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazwę organizacji. Nazwa komitetu może zawierać również skrót nazwy tej organizacji (art. 64g ust. 3 Ordynacji).

 Skrót nazwy komitetu wyborczego organizacji może zawierać wyrazy „komitet wyborczy” albo skrót „KW” i nazwę organizacji lub skrót jej nazwy. Musi się on różnić dostatecznie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 64ga ust. 3 i 5 oraz art. 64gb ust. 2 Ordynacji). 

 

 Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego organizacji, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 114 Ordynacji). 

 Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje. 

 

4.        O utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych zawiadamia się właściwy organ wyborczy (Państwową Komisję Wyborczą albo komisarza wyborczego).
Państwową Komisję Wyborczą zawiadamia się o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie (art. 64e ust. 4 Ordynacji). 

 

O utworzeniu komitetu wyborczego organizacji mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych na terenie jednego województwa, zawiadamia się właściwego miejscowo komisarza wyborczego. 

Właściwym miejscowo jest ten komisarz wyborczy, którego obszar działania określony załącznikiem nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 oraz z 2004 r. Nr 6 poz 114 obejmuje miejscowość, w której znajduje się siedziba organizacji. 

 

 Tekst powołanej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresem www.pkw.gov.pl.

5.        Zawiadomienie właściwego organu wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64e ust. 4 i 5 Ordynacji). Zakładając, że 50. dzień przed dniem wyborów będzie wypadał w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w 48. dniu przed dniem wyborów w godzinach urzędowania.

 

 W zawiadomieniu podaje się:
1
) nazwę komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy komitetu wyborczego, 
2) adres siedziby komitetu wyborczego,
3) numer ewidencyjny, pod którym organizacja jest wpisana do rejestru organizacji,
4)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,
5)  imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego,
6)  nazwy województw, w których komitet zamierza zgłosić kandydatów na radnych.  

Pożądane jest podanie danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail).

 

 Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby działające w imieniu organu organizacji uprawnionego do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 64e ust. 3 Ordynacji). 

 (Wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji).  

Do zawiadomienia  – zgodnie z art. 64e ust. 7 Ordynacji – dołącza się:

1)  oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

 

(Wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji),

 

2)  oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa. Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).

 

(Wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji).

 3)  uwierzytelniony odpis z właściwego rejestru organizacji (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z rejestru może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania organizacji na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpis musi być aktualny i wydany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.),

 

 4)  wyciąg ze statutu organizacji wskazujący organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz (w wypadku stowarzyszeń zwykłych — wyciąg z regulaminu).

  Uwaga! 

 

 Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar: 

 • zgłaszania kandydatów na radnych w nie więcej niż jednym wymienionym województwie,
 • zgłaszania kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie nie będą mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu.

 Możliwy jest jedynie węższy zakres zgłaszania kandydatów na radnych od zadeklarowanego. 

 

6.        Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone właściwemu organowi wyborczemu przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę.

W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do właściwego organu wyborczego (art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji). 

 

7.        Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych spełnia określone w Ordynacji warunki, odpowiednio Państwowa Komisja Wyborcza lub komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 i art. 64i ust. 1 Ordynacji).

 8.        Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte organ wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 i art. 64i ust. 2 Ordynacji).

 

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi (odwołania) na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę (odwołanie) wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia. 

  Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej skargę wnosi się do Sądu Najwyższego, a od postanowienia komisarza wyborczego wnosi się odwołanie do właściwego miejscowo sądu okręgowego (art. 64h ust. 3 i art. 64i ust. 3 Ordynacji). Od orzeczenia Sądu nie przysługuje środek prawny  (art. 64h ust. 4 i   64 i ust. 4).

 

  Uwaga! 

  Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga lub odwołanie zostanie złożoną w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

 

9.        Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji). Pozyskiwanie środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów jest zabronione. Środki komitetu wyborczego nie mogą być wydatkowane po dniu złożenia sprawozdania finansowego.

 Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji). 

IV. Komitety wyborcze wyborców.

 1.        Obywatele, w liczbie co najmniej 5, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL (art. 64f ust. 1 Ordynacji). Oświadczenie to podpisują osoby wchodzące w skład komitetu wyborczego.

  Uwaga! 

 

 Z treści art. 64f ust. 1 Ordynacji nie wynika, by obywatele tworzący komitet wyborczy wyborców lub popierający utworzenie takiego komitetu musieli być wyborcami (zamieszkiwać) w gminie, powiecie lub w województwie, w którym komitet zamierza zgłaszać kandydatów na radnych. 

 (Wzory oświadczeń o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców stanowią załącznik nr 6 i — w wypadku komitetu zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych wyłącznie w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców — nr 7 do niniejszej informacji). 

 

 

2.        Komitet wyborczy wyborców powołuje ze swego grona: 
1)     pełnomocnika wyborczego, 
2)     pełnomocnika finansowego.

 Pełnomocnik finansowy musi spełniać wymogi określone w pkt I.2 niniejszej Informacji. 

 

  3.        Pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy muszą wchodzić w skład komitetu wyborczego.

  4.        Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów na radnych do rad na terenie jednego województwa musi zebrać co najmniej 20 podpisów obywateli mających prawo wybierania, popierających utworzenie komitetu (art. 64f ust. 4 Ordynacji).

 

  Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie, musi zebrać co najmniej 1 000 podpisów obywateli mających prawo wybierania popierających utworzenie komitetu (art. 64f ust. 5 Ordynacji). 

  Wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców musi zawierać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręcznie złożone podpisy (art. 64f ust. 7 pkt 3 Ordynacji). 

 

  (Wzór wykazu podpisów wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji). 

  Uwaga! 

 

Utworzenie komitetu wyborczego wyborców nawet przez więcej niż 5 obywateli mających prawo wybierania nie zwalnia danego komitetu wyborczego od obowiązku zebrania co najmniej 20 podpisów innych obywateli popierających utworzenie komitetu, a w wypadku zamiaru zgłaszania kandydatów w więcej niż jednym województwie — co najmniej 1 000 podpisów.

 5.        Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców jest zwolniony z obowiązku:

 

 1. bierania podpisów osób popierających utworzenie komitetu,
 2.  powołania pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik wyborczy w takim komitecie jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym komitetu (art. 64f ust. 8 i 10 Ordynacji). Musi on zatem również spełniać wymogi określone w pkt I.2 niniejszej Informacji.

6.        Nazwa komitetu wyborczego wyborców oprócz wyrazów „komitet wyborczy wyborców” powinna zawierać określenie odróżniające od innych komitetów (art. 64g ust. 4 Ordynacji).

 

 Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może zawierać wyrazy „komitet wyborczy wyborców” albo skrót „KWW” i określenie zawarte w nazwie komitetu wyborczego lub jego skrót, odróżniające od nazw i skrótów nazw innych komitetów. 

Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców powinien różnić się dostatecznie od nazw i skrótów nazw innych komitetów. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców musi być różny od nazwy lub skrótu nazwy partii politycznej lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru prowadzonych przez właściwy sąd. Zgoda partii lub organizacji na użycie przez komitet wyborczy wyborców ich nazwy nie uchyla omówionego wyżej ograniczenia (art. 64gb ust. 2 Ordynacji). 

 

Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje (art. 64ga ust. 4 i 5 Ordynacji). 

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 114 Ordynacji). 

 

Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje. 

7.        O utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zawiadamia się właściwy organ wyborczy (Państwową Komisję Wyborczą albo komisarza wyborczego).

 

Państwową Komisję Wyborczą zawiadamia się o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie (art. 64f ust. 4 Ordynacji). 

O utworzeniu pozostałych komitetów wyborczych wyborców, w tym również komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, zawiadamia się właściwego miejscowo komisarza wyborczego.

 

Właściwym miejscowo jest ten komisarz wyborczy, którego obszar działania określony załącznikiem nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 i z 2004 r. Nr 6, poz. 114) obejmuje miejscowość, w której znajduje się siedziba komitetu wyborczego wyborców. 

Tekst powołanej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresem www.pkw.gov.pl.

8.        Zawiadomienie właściwego organu wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 64f ust. 4 i 5 Ordynacji). Zakładając, że 50. dzień przed dniem wyborów będzie wypadał w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w 48. dniu przed dniem wyborów w godzinach urzędowania.

W zawiadomieniu podaje się: 

 

 1. nazwę komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,
 2. adres siedziby komitetu wyborczego,
 3. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,
 4. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego (nie dotyczy komitetu, o którym mowa w pkt IV.5),
 5. nazwy województw, w których komitet zamierza zgłosić kandydatów na radnych.

Pożądane jest podanie danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail).

Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców (art. 64f ust. 3 Ordynacji). 

 

(Wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 9 do niniejszej informacji).

  Do zawiadomienia  – zgodnie z art. 64f ust. 7 Ordynacji – dołącza się: 

 

 1)  oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, o którym mowa w pkt IV.1,

 2)  oświadczenie osób wchodzących w skład komitetu wyborczego wyborców o zapoznaniu się z treścią art. 64k Ordynacji,

(Wzór oświadczenia osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców stanowi załącznik nr 10 do niniejszej informacji)

  3)  oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.

 

  (Wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji, a w wypadku komitetu wyborczego utworzonego jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców — załącznik nr 11 do niniejszej informacji).  

4)  oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa (nie dotyczy komitetu, o którym mowa w pkt IV.5).  

Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).  

(Wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji).  

5)  wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu (nie dotyczy komitetu, o którym mowa w pkt IV.5).

  Uwaga! 

Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar: 

 • zgłaszania kandydatów na radnych w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców,
 • zgłaszania kandydatów na radnych w nie więcej niż jednym wymienionym województwie,
 • zgłaszania kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie,

  nie będą mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu. 

 

 Możliwy jest jedynie węższy zakres zgłaszania kandydatów na radnych od zadeklarowanego. 

9.        Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych może być dostarczone właściwemu organowi wyborczemu przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę.

 

W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do właściwego organu wyborczego (art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji). 

  10.   Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców spełnia określone w Ordynacji warunki, odpowiednio Państwowa Komisja Wyborcza lub komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 1 i art. 64i ust. 1 Ordynacji).

 

11.   Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte organ wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 i art. 64i ust. 2 Ordynacji). 

Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi (odwołania) na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę (odwołanie) wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

 

  Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej skargę wnosi się do Sądu Najwyższego, a od postanowienia komisarza wyborczego wnosi się odwołanie do właściwego miejscowo sądu okręgowego (art. 64h ust. 3 i art. 64i ust. 3 Ordynacji). Od orzeczenia Sądu nie przysługuje środek prawny (art. 64h ust. 4 i art. 64i ust. 4).

  Uwaga! 

 

 Zgodnie z art. 205 ust. 1 Ordynacji termin wniesienia skargi lub odwołania do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga lub odwołanie zostanie złożoną w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu. 

12.   Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (art. 83 ust. 2 Ordynacji), co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego (art. 83d ust. 1 Ordynacji). Pozyskiwanie środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów jest zabronione. Środki komitetu wyborczego nie mogą być wydatkowane po dniu złożenia sprawozdania finansowego. Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 ust. 2 Ordynacji).

 

13.   Jeżeli liczba osób wchodzących w skład komitetu wyborczego wyborców spadnie poniżej 5, wówczas komitet podejmuje decyzję o rozwiązaniu. O rozwiązaniu komitetu należy zawiadomić niezwłocznie organ wyborczy, który przyjął zawiadomienie o utworzeniu komitetu, a jeżeli rozwiązanie komitetu nastąpiło po zarejestrowaniu kandydatów, należy zawiadomić również właściwą terytorialną komisję wyborczą.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 203b Ordynacji ilekroć przepisy wymagają podania numeru PESEL, wymóg ten, w odniesieniu do wyborców – obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, może zostać spełniony również przez podanie numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 

Przejdź do wpisu

Wyniki II tury głosowania

 •  

Protokół Głosowania z dnia 4 lipca 2010 r. znajduje się w załączniku.  

Przejdź do wpisu

Wyniki I tury głosowania

 •  

Protokoły Głosowania z dnia 20 czerwca 2010 r. znajdują się w załącznikach. 

Przejdź do wpisu

Informacje o Wyborach Prezydenta

 • 10 czerwca 2010 13:32

Wszelkie informacje dotyczące  wyborów
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010 R
znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

http://www.pkw.gov.pl 

Przejdź do wpisu

I N F O R M A C J A

 • 04 czerwca 2010 07:57

I N F O R M A C J A

o składzie i siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Tyrawie Wołoskiej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP i wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

I N F O R M A C J A

o składzie i siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Tyrawie Wołoskiej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP i wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
w skład komisji wchodzą:

1. Janusz Burak                         Przewodniczący Komisji
2. Maria Jasińska                       Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Katarzyna Gibała                    Członek Komisji  
4. Barbara Biskup                       Członek Komisji
5. Piotr Nitka                               Członek Komisji
6. Renata Nachman-Miarecka    Członek Komisji
7. Ewa Maliczyszn                       Członek Komisji

Siedziba Komisji mieści się w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej p. Nr 4. Tel/fax (013) 4621123 lub 4656927.

 

                                     Przewodniczący Komisji

 

                                     Janusz Burak

 

Przejdź do wpisu

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/10

 • 31 maja 2010 14:33

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 11/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 25 maja 2010 r.

 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej .

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 11/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 25 maja 2010 r.

 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej .

Na podstawie art. 48 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 oraz art. 234 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) 

 p o w o ł u j ę

§ 1 

 Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Tyrawie Wołoskiej w następującym składzie:     

1. Maria Jasińska                         zam. Tyrawa Wołoska
2. Ewa Maliczyszyn                      zam.  Tyrawa Wołoska
3. Piotr Nitka                                 zam.  Tyrawa Wołoska

4. Katarzyna Gibała                      zam.  Siemuszowa

5. Janusz Burak                            zam.  Rozpucie

6. Renata Nachman-Miarecka    zam.  Tyrawa Wołoska
7. Barbara Biskup                         zam. Tyrawa Wołoska

 § 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przejdź do wpisu

Informacja w sprawie numerów i granic obwodów głosowania

 • 13 maja 2010 09:06

INFORMACJA
Wójta Gminy  Tyrawa Wołoska
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP i w wyborach uzupełniających do Senatu RP na terenie gminy Tyrawa Wołoska.

 

INFORMACJA
Wójta Gminy  Tyrawa Wołoska
z dnia 10 maja 2010 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP i w wyborach uzupełniających do Senatu RP na terenie gminy Tyrawa Wołoska.
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 190,poz.1360 z późn.zm.) oraz uchwały Nr LXXIV/63/98 Zarządu Gminy  Tyrawa Wołoska z dnia 19 sierpnia 1998 Wójt Gminy informuje, że w wyborach Prezydenta RP i w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. ustalono na terenie gminy Tyrawa Wołoska następujący numer i granicę obwodu głosowania oraz  siedzibę obwodowej komisji wyborczej:
 
Nr obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej – nr telefonu
1
Hołuczków, Kreców, Lachawa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska, Wola Krecowska.
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska tel/fax 0134656931
fax 013 4656924
 
Uwaga:
1.Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2.Lokal wyborczy otwarty będzie w dniu 20 czerwca 2010 r. w
godz. 600-2000
                                                           

 

Wójt Gminy

                                                             Mieczysław Czapor


 

Przejdź do wpisu
Powrót