Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Treść postanowienia w załączniku.

Przejdź do wpisu
 •  

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krośnie II

z dnia 18 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Tyrawa Wołoska obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska do niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 1, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 21 września 2023 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3

W dniu 21 września 2023 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 2

- Nr 3.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Krośnie II 

Janusz Zygmunt Kmiecik

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 •  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 13 września 2023 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Tyrawa Wołoska podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Hołuczków, Kreców, Lachowa, Rozpucie,
Tyrawa Wołoska

Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


2

Rakowa

Świetlica wiejska w Rakowej, Rakowa 50, 38-535 Tyrawa Wołoska

3

Siemuszowa, Wola Krecowska

Świetlica wiejska w Siemuszowej, Siemuszowa 36,
38-535 Tyrawa Wołoska

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krośnie II najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Tyrawa Wołoska najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

 

Teresa BRZEŻAWSKA-JUSZCZAK

Przejdź do wpisu
 •  

Treść postanowienia w załączniku.

Przejdź do wpisu
 •  

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Informacja o dyżurach

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 •  

Tyrawa Wołoska, dnia 08.03.2023 r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
38-535 Tyrawa  Wołoska 175
IIiGG.6733.5.13.2022.DTS

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 08.03.2023 r. zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa 2-otworowej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej” na dz. nr ew.: 432, 417, 412 w m. Siemuszowa i 166, 130/1, 130/2, 127, 128, 129, 126 w m. Hołuczków - Gmina Tyrawa Wołoska.
Projekt decyzji został wysłany do uzgodnienia z:
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,
 • Starostwem Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
 • Powiatowym Zarządem Dróg w Sanok, ul Witkiewicza 8, 38-500 Sanok,
 • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) strony mają możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania.         
 
SEKRETARZ GMINY
TYRAWA WOŁOSKA
mgr inż. Krystian Domaradzki

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 •  

IIiGG.6733.5.6.2022.DTS                                                                   Tyrawa Wołoska, 07.03.2023r.
        
 
 

OBWIESZCZENIE

 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.  Dz. U.  z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 i art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z póż. zm.). zawiadamia, że w dniu 01.03.2023 r. na wniosek Voice Net S.A. został skorygowany zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn„ ,,Budowa 2-otworowej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej” na dz. nr ew.: 432, 417, 412 w m. Siemuszowa i 130/1, 130/2, 127, 128, 129, 126 w m. Hołuczków – Gmina Tyrawa Wołoska. Zmiana obejmuje dodanie do wniosku działki nr ew. 166 położonej w miejscowości Hołuczków.
Zakres inwestycji po zmianie: ,,Budowa 2-otworowej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej” na dz. nr ew.: 432, 417, 412 w m. Siemuszowa i 166, 130/1, 130/2, 127, 128, 129, 126 w m. Hołuczków – Gmina Tyrawa Wołoska.
Z treścią wszelkiej dokumentacji dla w/w sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 26.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy.
 
                                                                       SEKRETARZ GMINY
                                                                      TYRAWA WOŁOSKA
           mgr inż. Krystian Domaradzki                                              

Przejdź do wpisu

Informacja o dyżurach

Przejdź do wpisu

Informacja o dyżurach

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 •  

 

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

 

Przejdź do wpisu

Postanowienie Nr 2-2023

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 •  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Wójt Gminy Tyrawa Wołoska podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tyrawie Wołoskiej w wyborach do Rady Gminy Tyrawa Wołoska zarządzonych na dzień 12 marca 2023 r.:
 
Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu
13 Tyrawa Wołoska 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136A, 137, 137A, 137B, 163, 182A, 193, 194, 196, 202, 218, 227, 229, 230, 234, 235 1
 
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Tyrawie Wołoskiej mieści się: w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska.
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 
Teresa BRZEŻAWSKA-JUSZCZAK

 
 

Przejdź do wpisu