Menu Podmiotowe menu ikonka

Wyniki Wyborów

 •  

Wyniki Wyborów 

Przejdź do wpisu

informacja dyżur Komisji Gminnej

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyboraczej o zarejestrowanych kandydatach

Przejdź do wpisu
 •  

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w Tyrawie Wołoskiej

Przejdź do wpisu

obwieszczenie o numerach list

 •  

obwieszczenie o numerach list

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 •  

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/193/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Hołuczków, Kreców, Lachawa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska, Wola Krecowska

Urząd Gminy, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krośnie II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Tyrawa Wołoska najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

 

Jan Chowaniec

 

Przejdź do wpisu

informacja o losowaniu numerów list

 •  

GMINNA KOMISJA WYBORCZA
W TYRAWIE WOŁOSKIEJ

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ O MIEJSCU, TERMINIE
I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH
W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
 
 1. Gminna Komisja Wyborcza w Tyrawie Wołoskiej  na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy przyznaje , numery listom kandydatów tych komitetów wyborczych, którym nie został przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego. Numery te Gminna Komisja Wyborcza w Tyrawie Wołoskiej  przyznaje, w drodze losowania najpierw listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym spośród numerów po numerach przyznanych przez komisarza wyborczego, a następnie listom kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów tylko w jednym okręgu wyborczym spośród numerów następujących po numerach wykorzystanych wcześniej.
 2. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 01 października 2018 r. o godz. 1230 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tyrawie Wołoskiej, Tyrawa Wołoska175 sala narad Urzędu Gminy.
 3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 4. O terminie losowania zawiadamia się pełnomocników wyborczych. Nieobecność pełnomocnika nie wstrzymuje losowania.
 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
w Tyrawie Wołoskiej

Przejdź do wpisu
 •  

Tyrawa Wołoska, 24.09.2018 r.
 
 
 
INFORMACJA
dotycząca możliwości dodatkowego zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Tyrawie Wołoskiej
 
 W celu uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Tyrawie Wołoskiej pełnomocnicy wyborczy mogą zgłaszać po 1 kandydacie do:

 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Tyrawie Wołoskiej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie;
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Tyrawie Wołoskiej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
 
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej do dnia 26. 09.2018 r.
do godz. 1530.
 
Losowanie kandydatów do komisji odbędzie się dnia 27.09.2018 r. o godz. 900 w Sali Narad w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

Przejdź do wpisu
 •  

Komunikat Wojewodzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 wrzesnia 2018 r

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE II
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przypomina się, że przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców, mające swoje siedziby na obszarze powiatów:
- bieszczadzkiego,
- sanockiego,
- leskiego
będzie odbywać się w siedzibie Komisarza Wyborczego - Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój 401 i 404 w ostatnich dniach:
- od 23 sierpnia 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r. w godz. 730 do godz. 1530,
- 25 sierpnia 2018 r. (sobota) od godz. 900 do godz. 1200,
- 27 sierpnia 2018 r. - ostatni dzień przyjmowania zawiadomień od godz. 730 do godz. 1530.
W razie wysłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 §1 i 3 Kodeksu wyborczego).
 
KOMISARZ WYBORCZY
W KROŚNIE II
(-) Marek Syrek

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 •  

 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy  Tyrawa Wołoska
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach i liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej

 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 754 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/192/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym podaję do publicznej wiadomości informacje o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
             
Numer okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybieranych w okręgach
1 HOŁUCZKÓW 1, 2, 4, 5, 7, 10, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 69, 72 1
2 HOŁUCZKÓW 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 60, 62, 67, 68, 70, 71 1
3 RAKOWA 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 75, 76, 78 1
4 RAKOWA 17, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77 1
5 KRECÓW 3, 5, LACHAWAROZPUCIE 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 64, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 125, 137, 139 1
6 ROZPUCIE 15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 80, 115, 133, 135, 136 1
7 ROZPUCIE 3, 4, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 138 1
8 SIEMUSZOWA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65 1
9 SIEMUSZOWA 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 58, 59, 62, 64, 66, 67 WOLA KRECOWSKA 1, 2 1
10 TYRAWA WOŁOSKA 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 33, 34, 35, 36, 120, 124, 127, 151, 152, 153, 156/3, 167, 204, 211, 212, 213, 214, 220, 225, 231 1
11 TYRAWA WOŁOSKA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 141, 142, 146, 147, 149, 150, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 169, 170, 171, 173, 175, 177, 179, 180, 181, 185, 200, 201, 205, 208, 209, 215, 221, 239 1
12 TYRAWA WOŁOSKA 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 166, 168, 172, 183, 190, 195, 197, 198, 199, 203, 206, 210, 216, 219, 222, 223, 233 1
13 TYRAWA WOŁOSKA 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136A, 137, 137A, 137B, 163, 182A, 193, 194, 196, 202, 218, 227, 229, 230, 234, 235 1
14 TYRAWA WOŁOSKA 73, 75,76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86A, 87, 115, 118, 119, 162, 164, 165, 176, 178, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 192,  228 1
15 TYRAWA WOŁOSKA 62, 65, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 121, 122,123, 125 126, 128, 129,174, 217, 224, 226, 232, 237 1
Razem   15
]
 
Siedziba Terytorialnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 175

Tel. 13 46 56 931
                                                         Wójt Gminy
                                                           Jan Chowaniec

Przejdź do wpisu

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

 • 12 września 2018 14:39

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Tyrawie Wołoskiej

Komisja pełni dyżury od 12.09.2018 r. do 28.09.2018 r.

a)      od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1400 ( II piętro pokój nr 31
w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej)

b)     w soboty w godz. 1200 - 1500 ( parter pokój nr 7
w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej)

c) w dniach 17.09.2018 r. i 26.09.2018 r. w godz. 1000 -1400 oraz w godz. 1900 - 2400

( parter pokój nr 7 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej)


 Przewodniczący Komisji

Katarzyna Gibała

 

 

Przejdź do wpisu

Wybory 2018

 • 17 sierpnia 2018 13:05

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych na dzień 21 października 2018 r. wraz z kalendarzem wyborczym oraz Komunikaty Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, dokonywanych przez komitety organizacji i komitety wyborcze wyborców i w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej.

Przejdź do wpisu
Powrót