Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Zapytanie ofertowe na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie:
- Hołuczków, dz. o nr ewid. 338,
- Siemuszowa, dz. o nr ewid. 329,
- Rakowa, dz. o nr ewid. 304/1, 425/3”.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-17-062-097091 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr G 117405 w m. Hołuczków, gm. Tyrawa Wołoska, pow. sanocki, woj. podkarpackie”.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjno – informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska” wykonywanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020.
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa, adres i dane zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł netto,
w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 81/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz „Regulaminem naboru wniosków o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego” – załącznik do uchwały nr 15/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, sprzedaż, dostawa i montaż elementów wyposażenia, mających na celu poprawę dostępności komunikacyjno – informacyjnej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, tj. tablic informacyjno – nawigacyjnych, tabliczek na drzwi, tyflomapy, a także pętli indukcyjnej przenośnej oraz zestawu komputerowego przystosowanego do usługi tłumacza polskiego języka migowego
on-line.
2. Zamówienie wykonywane jest w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia, jak również na jedną z jego części.

Przejdź do wpisu
 •  

IIiGG.271.6.2023

Tyrawa Wołoska, 20.02.2023


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn. „Modernizacja pochylni dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, wykonanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych o szerokości w świetle min. 90 cm.” wykonywanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020.

I. ZAMAWIAJACY
Nazwa, adres i dane zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl

Przejdź do wpisu
 •  

IIiGG.271.5.2023.ED                                                               Tyrawa Wołoska, 25.01.2023 r.
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zadania pn. „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2023 r.”.
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
II Wykonawca realizuje usługę poprzez bieżącą obsługę, konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni przedstawionych poniżej: cztery oczyszczalnie ścieków bytowych w miejscowości Hołuczków oraz dwie w miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
- ECOLINE – 3N                     - 1 szt.
- TURBOJET EP3                   - 2 szt.
- TURBOJET EP2                    - 1 szt.
- BIOKOMAF 90                    - 1 szt.
- BIOFIT 75                            - 1 szt.

Przejdź do wpisu
 •  

IIiGG.271.4.2023.ED                                                                           Tyrawa Wołoska, 10.01.2023 r.
 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 
dotyczące zadania pn. „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2023 r.”.
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
II Wykonawca realizuje usługę poprzez bieżącą obsługę, konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni przedstawionych poniżej: cztery oczyszczalnie ścieków bytowych w miejscowości Hołuczków oraz dwie w miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
- ECOLINE – 3N                    - 1 szt.
- TURBOJET EP3                   - 2 szt.
- TURBOJET EP2                   - 1 szt.
- BIOKOMAF 90                    - 1 szt.
- BIOFIT 75                            - 1 szt.

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe "Cyfrowa Gmina"

 •  

Znak sprawy: IIiGG.271.31.2022                                                         Tyrawa Wołoska, 07.12.2022 r.                                                                                                                                                                                                                          
            
 

Zapytanie ofertowe
 
 
 
Przedmiot:
 
Dostawa serwera, innego sprzętu komputerowego oraz tabletów dla Gminy Tyrawa Wołoska na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”
 
 
 
zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Przejdź do wpisu
 •  

GOPS.261.35.2022                                                      

Tyrawa Wołoska, dn. 01.12.2022r.
                              
                                              
 
Zaproszenie do składania oferty
 
1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej , Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
NIP 687-14-95-203 
Telefon 13 46 569 39
e-mail: gopstyrawawoloska@interia.pl 
Osoba do kontaktu: Dorota Stasicka
 
2.Przedmiot zamówienia  
     

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na dostarczenie usługi cateringowej realizowanej w Placówce Wsparcia Dziennego, działającej w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Tyrawa Wołoska 175 (sala przy Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska) składającej się z:
-drożdżówka lub kanapka (wędlina, ser)
- sok lub jogurt
-owoc,
zapraszam do składania ofert.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
-  Jednorazowy zestaw dla jednego dziecka powinien zawierać pieczywo, sok lub jogurt, owoc.
-Dostawca cateringu ma obowiązek zapewnić jednorazowe pojemniki i sztućce oraz zapakować oddzielnie każdą porcję posiłku.
- Liczba dzieci  korzystających z cateringu: nie więcej niż 15 dzieci w wieku 7-13 lat, 
- Catering dostarczany będzie do placówki od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych
z Zamawiającym (z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci).
 
- Produkty spożywcze powinny być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.
 
- Zastrzega się gdy w przypadku gdy liczba dzieci uczęszczających do placówki będzie mniejsza lub większa o 5 dzieci cenna cateringu za osobę nie ulegnie zmianie.
 
- Zastrzega się, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wydane posiłki. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmieniającą się liczbę osób dożywianych.

Przejdź do wpisu
 •  

 Tyrawa Wołoska, dn. 01.12.2022r.
GOPS.261.34.2022
                                              
 
Zaproszenie do składania oferty na
Zakup i realizację talonów żywnościowych dla podopiecznych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

 
1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej , Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
NIP 687-14-95-203 
Telefon 13 46 569 39
e-mail: gopstyrawawoloska@interia.pl 
Osoba do kontaktu: Dorota Stasicka
 
2. Przedmiot zamówienia
           
Zagadnienie dotyczy zakupu i realizacji talonów żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej ,  którzy z różnych powodów nie potrafią racjonalnie gospodarować pieniędzmi.
Pod pojęciem „Talonów”, należy rozumieć wyłącznie emitowane i oferowane przez
Wykonawcę znaki papierowe, podlegające wymianie na towary.
Specyfikacja Talonów żywnościowych:
 • powinny umożliwiać zakup w branżach: spożywczej, mięsnej, przemysłowej,
 Wykonawca usługi musi zapewnić szeroki asortyment produktów,
 • talon będzie drukiem opracowanym i wydanym przez Wykonawcę, nominały dostępne
(w zależności od przyznanego świadczenia np. 21,93 z dokładnością do jednego grosza, w przeważającej jednak większości od 10,00 zł do 20,00 zł),
 • mieć datę realizacji (ważności) nie dłuższą niż 3 miesiące od daty wydania,

Przejdź do wpisu
 •  

Tyrawa Wołoska 16.11.2022r
IIiGG.271.24.2022.DTS                                                                    .
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na Przebudowa drogi gminnej – dz. 181 w msc. Rozpucie”
 
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl
 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Krystian Domaradzki, tel. 134656922 e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl i Dagmara Tomaszewska, tel. 134656926 e-mail: dtomaszewska@tyrawa.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wpisu

Zimowe utrzymanie dróg

 •  

IIiGG.271.23.2022                                                                                                                             Tyrawa Wołoska, 20.10.2022
                                                                                 
                                              
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz placów wykorzystywanych jako parkingi, położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska, w sezonie zimowym 2022/2023”
 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa, adres i dane zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł netto, w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 81/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (dalej ZUD)  gminnych oraz placów wykorzystywanych jako parkingi, położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, w sezonie zimowym 2022/2023.
 2. Zamówienie obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska

Przejdź do wpisu

Ścinka i zrywka drewna Hołuczków dz. 369

 •  

IIiGG.271.21.2022.JH                                                                      Tyrawa Wołoska, 13.10.2022r.
                                                                                 
                                              
 

 ROZPOZNANIE  RYNKU
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na wykonanie zadania pn. „ Ścinka i zrywka drewna na skład autobierny
z lasów mienia Gminy Tyrawa Wołoska – miejscowość Hołuczków dz. 369”
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska,
Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24, e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000,00 zł netto, w niniejszym rozpoznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019. z późn. zm.).
Postępowanie jest prowadzone w trybie rozpoznania rynku, zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 81/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna z lasów stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska, mienie wiejskie wsi Hołuczków- dz. 369, oraz jego transport na skład autobierny, wskazany przez sołtysa wsi.

Przejdź do wpisu
 •  

IIiGG.271.20.2022.DTS                                                                    Tyrawa Wołoska 04.10.2022r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych,  w obrębie:
- Hołuczków, dz. o nr ewid. 338,
- Rozpucie, dz. o nr ewid. 1122,
- Tyrawa Wołoska, dz. o nr ewid. 336

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl
 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Krystian Domaradzki, tel. 134656922 e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl i Dagmara Tomaszewska, tel. 134656926 e-mail: dtomaszewska@tyrawa.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na modernizację  dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowościach: Hołuczków dz. 338 o długości 120mb, Rozpucie dz. nr 1122 o długości 280 mb, Tyrawa Wołoska 336 o długości 190mb.

Przejdź do wpisu
 •  

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy IIiGG.271.18.2022
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej  w Hołuczkowie”.
Nazwa i adres i dane Zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
NIP 687-17-85-094 REGON 370440761
Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 81/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2021 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiot zamówienia:
 
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Hołuczkowie”.
Szczegółowy zakres zamówienia wg. przedmiaru robót – załącznik nr 1

Przejdź do wpisu
 •  

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy IIiGG.271.12.2022.DT
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na usługę; „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.” Nazwa i adres i dane Zamawiającego:
 
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
NIP 687-17-85-094 REGON 370440761
Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 81/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2021 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Przejdź do wpisu
 •  

IIiGG.271.11.2022.ED                                                                          Tyrawa Wołoska, 09.06.2022 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
 na potrzeby realizacji zadania w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyrawa Wołoska”
 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska,
Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 81/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyrawa Wołoska

Przejdź do wpisu
 •  

IIiGG.271.10.2022.ED                                                                                                       Tyrawa Wołoska, 26.04.2022 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składnia ofert dla zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Tyrawa Wołoska ”
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska,
Tyrawa Wołoska 175,
38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 tys. zł w niniejszym rozeznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 81/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są zadania w szczególności polegające na:
1) Ważeniu odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag przy użyciu należących do Wykonawcy urządzeń posiadających legalizację. 
2) Załadunku i transporcie odebranych odpadów do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia, środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów.
3)  Rozładunku w miejscu przetwarzania odpadów.

Przejdź do wpisu
 •  

IIiGG.271.6.2022.ED                                                                 Tyrawa Wołoska, 07.04.2022 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE   
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składnia ofert dla zadania pn. „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego  w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska,
Tyrawa Wołoska 175,
38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 tys. zł w niniejszym rozeznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 81/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3.
Wykonawca we własnych zakresie zobowiązany jest do oznakowania wykonywanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego – projektem czasowej organizacji ruchu.
 
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA         90 dni od dnia zawarcia umowy.    
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Krystian Domaradzki, tel. 13 46 569 22, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl
Ewa Dudka, tel. 13 46 569 29, e-mail: dudka@tyrawa.pl.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert
Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
 O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie  cena – 100%
VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  ROZEZNANIA

 1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym zapytaniu tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający.
 4. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:                                                                                     - wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 ,                                                                        - kosztorys ofertowy – zał. nr 2,                                                                                                             - klauzula informacyjna – zał. nr 3
Oferty należy składać do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godz. 1200, osobiście, przez pocztę lub kurierem w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego  w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”
 1. Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 24.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl.
 4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
VIII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
IX. ZAŁĄCZNIKI
1.  Formularz ofertowy
2.  Kosztorys ofertowy
3. Klauzula informacyjna
4. Projekt czasowej organizacji ruchu.

Przejdź do wpisu
 •  

IIiGG.271.8.2022.DT                                                           Tyrawa Wołoska, 25.03.2022 r.
                                                                                                                                 
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Tyrawa Wołoska – zadanie nr 8” na dz. nr: 285/4, 297/2, 297/1, 296/2, 332/1, 333, 334.

I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym rozpoznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie rozpoznania rynku zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 81/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2021 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiot zamówienia:
 
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska – zadanie nr 8” na dz. nr: 285/4, 297/2, 297/1, 296/2, 332/1, 333, 334. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z załącznikami dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego.
 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
 
- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.
- Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót oraz obowiązku   
przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach.
- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom
i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.
- Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
 
Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru prac.
 
IV. RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający następujące wymagania:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy do składanej oferty kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania w/w robót budowlanych.
 
VI. KODY ZE SŁOWNIKA CPV
 
45000000-7 Roboty budowlane;  
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne;  
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów;  
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
 i elektroenergetycznych;  
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;  
45232200-4  Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych;  
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne; 
45622112-0  Kopanie rowów;  
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych;  
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;  
45311000-0  Roboty w zakresie przewodów elektrycznych oraz opraw;  
45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej;  
45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych;  
45312311-0  Instalowanie oświetlenia;  
45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych.
45317000-2  Inne instalacje elektryczne. 
 
VII. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:
 
Usługę należy wykonać w terminie do 31.07.2022 r.
 
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI:
 
Wykonawca po wykonaniu zadania, potwierdzonym protokolarnym odbiorem robót budowlanych, wystawi fakturę dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska – zadanie nr 8” na dz. nr: 285/4, 297/2, 297/1, 296/2, 332/1, 333, 334. 
 
Zapłata za wykonanie zadania nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i odbioru wykonanych robót budowlanych.
 
 
 
IX. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%
2. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych polegających na błędnych działaniach arytmetycznych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.
3. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 
X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy,
- kserokopię uprawnień do wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- parafowany i podpisany projekt umowy,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert poświadczony za zgodność z oryginałem,
- oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
- pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
Oferty należy składać do dnia 11.04.2022 r. do godz. 1000, osobiście, przez pocztę lub kurierem do sekretariatu Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175,
w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Wykonawcy i opisanych: „Oferta na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska – zadanie nr 8” na dz. nr: 285/4, 297/2, 297/1, 296/2, 332/1, 333, 334. 
nie otwierać przed dniem 11.04.2022 r.”
Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2022 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 31.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl   
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
 
XI. INFORMACJE DODATKOWE:
 
1) Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę netto i brutto za wykonanie całości zamówienia.
2) Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto za całość zamówienia.
3) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela mgr inż. Dagmara Tomaszewska oraz mgr inż. Krystian Domaradzki w dni robocze - poniedziałek w godz. 7:30 – 18.00, od wtorku do czwartku w godz. 7:30 – 15.30 i w piątek w godz. 7:30 – 13.00, tel. (13) 46 569 31, e-mail: dtomaszewska@tyrawa.pl, kdomaradzki@tyrawa.pl  
4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.
5) Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa – termin i miejsce podpisania umowy uzgodnione zostaną telefonicznie.
6) Termin związania ofertą cenową wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert przez Zamawiającego.
7) Odpowiedzialność odszkodowawcza
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej
z następujących tytułów i w następującej wysokości:
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (termin na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 7 dni),
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
4) za niedotrzymanie innych terminów zawartych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
2) w przypadku nieterminowego uregulowania Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki,
3) w przypadku niedotrzymania innych terminów zawartych w umowie Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.  
 
 XI. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.
 
XII. ZAŁĄCZNIKI
 
 1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -Oświetlenie uliczne drogi gminnej w msc. Tyrawa Wołoska-zad. nr 8
 2. Formularz ofertowy.
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
 4. Projekt umowy.
 5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 6. Przedmiar Robót
 7. Dokumentacja Projektowa           

Przejdź do wpisu
 •  

Nr sprawy IIiGG.271.7.2022.DT

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Nazwa i adres i dane Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej,

Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska.

NIP 687-14-66-911, REGON 000741357

Telefon: 13 46 211 22

e-mail: sptyrawa@poczta.onet.pl

 

I.                   Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym rozpoznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie rozpoznania rynku zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 81/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2021 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik nr 1 do rozpoznania rynku.

Zadanie nr 3: „zestaw nagłośnieniowy 4 kolumnowy, kolumna mobilna akumulatorowa, system bezprzewodowej transmisji sygnału”.

2. Minimalne wymagania funkcjonalno-techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:

Opisane szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego Rozpoznania rynku – Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja.

 

3. Dostarczone w ramach udzielonego wsparcia finansowego pomoce dydaktyczne powinny spełniać następujące warunki:

1.      Fabrycznie nowe, nieużywane, wolne do wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane,

2.      Objęte gwarancją producenta minimum 12 m-cy i autoryzowany serwis na terenie Polski, (dla wyposażenia o wartości jednostkowej powyżej 500,00 zł. brutto),

3.      SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, (dla wyposażenia o wartości jednostkowej powyżej 500,00 zł. brutto),

4.      Instrukcja obsługi w języku polskim, (dla wyposażenia o wartości jednostkowej powyżej 500,00 zł. brutto),

5.      Oferowane pomoce dydaktyczne winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać odpowiednie certyfikat CE, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem,

6.      Wszystkie pozycje powinny być zgodne z normą BHP,

7.      Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych lub lepszych. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów (o ile można im przypisać takie właściwości), określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim powinny odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta (o ile można im przypisać takie właściwości), mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

4.                  Dostawa, montaż, uruchomienie:

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

1. Wykona przedmiot zamówienia w wymaganym terminie.

2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.

3.Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy wykonać w terminie do 29 kwietnia 2022 r.

 

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.             Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozpoznania rynku oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy.

2.             Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.             Dokumenty składana w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność oryginałem przez wykonawcę.

4.             Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

5.             Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od daty powiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

6.             Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.             Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.

8.             Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.             Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

10.         Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

11.         Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

a)        wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 (Zadanie nr 3),

b)        oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,

c)         oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – załącznik nr 4,

d)        podpisany projekt umowy – załącznik nr 5,

e)         pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

f)    odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,

 

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

1.      Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.      Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost z rozpoznania rynku oraz załączników oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

3.      Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

4.      Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1.                  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

                                               80% cena brutto ogółem (C), 20% gwarancja (G).

 

a) Cena brutto - 80 % oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 80 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:

 

                                cena  ofertowa brutto ogółem najtańszej oferty

ilość punktów =   ---------------------------------------------------------- x  80

                                cena ofertowa brutto ogółem ocenianej oferty

 

b) Okres gwarancji (G) 20% - udzielony okres gwarancji na sprzęt w miesiącach - ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

                                                  okres gwarancji badanej oferty

           ilość punktów =   ---------------------------------------------------------- x  20

                                                  maksymalny okres gwarancji

Okres gwarancji udzielonej powyżej 60 m-cy będzie punktowany tak jak okres 60 m-cy.

 

2. Określenie ilości punktów dokonane zostanie na podstawie wzoru:

LP = C + G

gdzie:

LP -  liczba punktów, którą uzyskała oferta,

C -    ilość punktów, uzyskana w kryterium „cena ofertowa brutto”,

G-     ilość punktów, uzyskana w kryterium okres gwarancji”.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczonadokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4. W przypadku gdy 2 lub więcej Wykonawców uzyska taką sama ilość punktów w ocenie ofert, decydujące znaczenie będzie miała cena oferty. Wygra oferta z najniższą cena brutto.

5. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych polegających na błędnych działaniach arytmetycznych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.

 

VIII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Oferty należy składać do dnia 18 marzec 2022 r. do godz. 1000 w Sekretariacie  Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA

38-535 TYRAWA WOŁOSKA 175

oraz opisane:

„Oferta na zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”.

 

2.      Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone.

3.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną na podany w ofercie adres.

 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

W niniejszym Rozpoznaniu rynku zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci/Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: zeas1@tyrawa.pl i urzad@tyrawa.pl z wyłączeniem oferty, dokumentów, oświadczeń i załączników do niej, które mają zostać złożone wyłącznie na piśmie). Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Oferentami/Wykonawcami jest P. Jerzy Wołoszyn, tel. 13 43 211 32 , w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30 (piątek: 7.30 -13.00).

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę netto i brutto oraz termin gwarancji za wykonanie całości zamówienia.

2) Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto za całość zamówienia.

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.

4) Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, lub w przypadku gdy 2 lub więcej Oferentów otrzyma taka sama ilość punktów przy ocenie ofert, w zakresie kwoty za wykonanie całości zamówienia.

5) Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń, a jeśli Wykonawca tego nie uczyni, jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana.

6) Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa – termin i miejsce podpisania umowy uzgodnione zostaną telefonicznie.

 

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

1.                  Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2.                  Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej lub oferent w wyniku negocjacji cenowych obniży cenę do wartości przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

3.    Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, lub innych okoliczności, których  nie można było wcześniej przewidzieć.

XII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej reprezentujący Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 138, adres email: sptyrawa@poczta.onet.pl, tel. 13 46 211 22,

- w sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, przesyłając e-mail na adres: inspektor-odo@wp.pl lub telefonicznie 695 397 191.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w trybie rozpoznania rynku na zadanie: zakup i dostawa: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

- dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł netto bez którego nie można udzielić zamówienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Wykonawcy:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

1.      Specyfikacja zamówienia.

2.      Formularz ofertowy.

3.      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.      Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

5.      Projekt umowy.

 

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 •  

IIiGG.271.6.2022.ED                                                                             Tyrawa Wołoska, 08.03.2022 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE   
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składnia ofert dla zadania pn. „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego  w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska,
Tyrawa Wołoska 175,
38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 tys. zł w niniejszym rozeznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 81/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3.
Wykonawca we własnych zakresie zobowiązany jest do oznakowania wykonywanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego – projektem czasowej organizacji ruchu.

Przejdź do wpisu

ROZPOZNANIE RYNKU

 •  

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
Nazwa i adres i dane Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej,
Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska.
NIP 687-14-66-911, REGON 000741357
Telefon: 13 46 211 22
e-mail: sptyrawa@poczta.onet.pl
 

 1. Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym rozpoznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie rozpoznania rynku zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 81/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2021 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE

 •  

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
Nazwa i adres i dane Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej,
Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska.
NIP 687-14-66-911, REGON 000741357
Telefon: 13 46 211 22
e-mail: sptyrawa@poczta.onet.pl
 

 1. Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym rozpoznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129. z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie rozpoznania rynku zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 81/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania oferty

 •  

GOPS.261.52.2021                                                                                                                               Tyrawa Wołoska, dn. 10.12.2021 r.Zaproszenie do składania oferty
 
 1. Zamawiający:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej,
  Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
  NIP: 687-14-95-203
  Telefon 13 46 569 39
  e-mail: gopstyrawawoloska@interia.pl
  Osoba do kontaktu: Dorota Stasicka
 2. Przedmiot zamówienia
  W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na dostraczenie usługi cateringowej realizowanej w Placówce Wsparcia Dziennego, działającej
  w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Tyrawa Wołoska 175 (sala przy Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska) składającej się z:
  - drożdzówka lub kanapka (wędlina, ser)
  - sok lub jogurt
  - owoc

   

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE

 •  

IIiGG.271.11.2021.ED                                                                                                                                 Tyrawa Wołoska, 06.12.2021 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składnia ofert dla zadania pn. „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego  w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”
 
I. ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska,
Tyrawa Wołoska 175,
38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 tys. zł w niniejszym rozeznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3.
Wykonawca we własnych zakresie zobowiązany jest do oznakowania wykonywanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego – projektem czasowej organizacji ruchu.
 
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA         do 11.03.2022 r.   
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Krystian Domaradzki, tel. 13 46 569 22, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl
Ewa Dudka, tel. 13 46 569 29, e-mail: dudka@tyrawa.pl.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert
Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.
Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
 O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie  cena – 100%

VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  ROZEZNANIA

 1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym zapytaniu tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający.
 4. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 ,
- kosztorys ofertowy – zał. nr 2,
- klauzula informacyjna – zał. nr
3

Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2021 r. do godz. 1000, osobiście, przez pocztę lub kurierem w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego  w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”
 1. Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 21.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl.
 4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
 5. VIII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 1. IX. ZAŁĄCZNIKI
1.  Formularz ofertowy
2.  Kosztorys ofertowy
3. Klauzula informacyjna
4. Projekt czasowej organizacji ruchu.

Przejdź do wpisu

ROZPOZNANIE RYNKU

 •  

Rozpoznanie rynku

Nr sprawy IIiGG.271.23.2021

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania pn. „Organizacja wycieczek w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dla dzieci z terenu Gminy Tyrawa Wołoska ”.

Nazwa i adres i dane Zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,

NIP 687-17-85-094 REGON 370440761

Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

 

I.                   Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym rozpoznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129. z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie rozpoznania rynku zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE

 •  

IIiGG.271.22.2021                                                                                                                                                Tyrawa Wołoska, 20.10.2021
                                                                                  
                                               
 

                                                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
                                                    Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
                               na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz placów wykorzystywanych jako parkingi,
                                                         położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska,
                                                                    w sezonie zimowym 2021/2022”I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa, adres i dane zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł netto,
w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.


 

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 •  

IIiGG.271.20.2021.ED                                                                      Tyrawa Wołoska 13.10.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+025-0+060; 0+100-0+115 oraz na dz. nr 1148 w miejscowości Rozpucie w km 0+000-0+080 ”

2. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 874 w miejscowości Tyrawa Wołoska w km 0+000-0+105”

 

I.                 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Tyrawa Wołoska

38 – 535 Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

134656931, fax 134656924

www.tyrawa.pl

 

II.                  OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1.      Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl

2.      Krystian Domaradzki, tel. 134656922, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl

III.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie:

       1. „Przebudowy drogi gminnej na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+025-                                         

            0+060; 0+100-0+115 oraz na dz. nr 1148 w miejscowości Rozpucie  w km 0+000-

            0+080”

       2. „Przebudowy drogi gminnej na dz. nr 874 w miejscowości Tyrawa Wołoska w km

           0+000-0+105”

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe

 •  

IIiGG.271.19.2021.ED                                                                      Tyrawa Wołoska 13.10.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na Remont drogi na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+060-0+100”

 

I.                    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Tyrawa Wołoska

38 – 535 Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

134656931, fax 134656924

www.tyrawa.pl

 

II.                  OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1.      Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl

2.      Krystian Domaradzki, tel. 134656922, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl

III.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie: „Remontu drogi na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+060-0+100”

Przejdź do wpisu
 •  

IIiGG.271.12.2021                                                              Tyrawa Wołoska, 18.08.2021 r.
                                                                                 
                                               
 

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zakup środków trwałych służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem jej skutkom”
 
 

 1. Nazwa, adres i dane zamawiającego:
 
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 

 1. Tryb udzielania zamówienia publicznego:
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto,
w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu służącego do  wykonywania przez Gminę Tyrawa Wołoska zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem jej skutkom, w tym pojazdu typu quad, przyczepki transportowej oraz zestawu zapór przeciwpowodziowych, według poniższych parametrów technicznych:
 

 1. Parametry techniczne pojazdu typu quad, wymagane przez Zamawiającego:
- pojemność silnika min. 560 cm3,
- napęd: 4x4/2x4,
- moc: min. 44 HP,
- prześwit: min. 29 cm,
- homologacja drogowa, homologacja dwuosobowa,
- EPS,
- EBS,
- wyciągarka (min. 1130 kg) z linką stalową ,
- zawieszenie przednie: kolumna MacPherson lub wielowahaczowe Dual A-Arm, skok zawieszenia min. 20 cm,
-  zawieszenie tylne: wielowahaczowe Dual A-Arm, skok zawieszenia min. 24 cm,
- opony min. 25”
- bagażnik przód/tył min. 40 kg/80 kg,
- osłony dłoni,
- cargo box min. 80 l,
- orurowanie boczne (komplet),
- orurowanie tylnego bagażnika,
- zderzak tył,
- zderzak przód,
- pług stalowy min. 130 cm,
- rama pługa,
- mocowanie pługa,
- osłona podwozia,
- hak holowniczy,
- gniazdo 7 Pin.

 1. Parametry techniczne przyczepki transportowej, wymagane przez Zamawiającego:
-  DMC 400-750 kg,
- ładowność min. 500 kg,
- wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) – min. 370 cm x 180 cm x 100 cm,
- koło podporowe z obejmą,
- uchylna skrzynia,
- uchylne burty tył + przód, boki zdejmowane,
- koła 165R13,
- wtyczka 7 Pin,
- burta najazdowa,
- stelaż i plandeka 120 cm z logotypem OSP i numerem.

 1. Parametry techniczne zapór przeciwpowodziowych, wymagane przez Zamawiającego:
- zapory przeciwpowodziowe o wymiarach 80 cm x 20 m ( 6 szt.) wykonane
z tkaniny poliestrowej pokrytej z obu stron polichlorkiem winylu i poliuteranu,
z kompletem pasków do łączenia , wlot-wylot wody przez złącze STORZ 52.


 IIiGG.271.12.2021                                                              Tyrawa Wołoska, 18.08.2021 r.
                                                                                 
                                               
 

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zakup środków trwałych służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem jej skutkom”
 
 

 1. Nazwa, adres i dane zamawiającego:
 
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 

 1. Tryb udzielania zamówienia publicznego:
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto,
w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu służącego do  wykonywania przez Gminę Tyrawa Wołoska zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem jej skutkom, w tym pojazdu typu quad, przyczepki transportowej oraz zestawu zapór przeciwpowodziowych, według poniższych parametrów technicznych:
 

 1. Parametry techniczne pojazdu typu quad, wymagane przez Zamawiającego:
- pojemność silnika min. 560 cm3,
- napęd: 4x4/2x4,
- moc: min. 44 HP,
- prześwit: min. 29 cm,
- homologacja drogowa, homologacja dwuosobowa,
- EPS,
- EBS,
- wyciągarka (min. 1130 kg) z linką stalową ,
- zawieszenie przednie: kolumna MacPherson lub wielowahaczowe Dual A-Arm, skok zawieszenia min. 20 cm,
-  zawieszenie tylne: wielowahaczowe Dual A-Arm, skok zawieszenia min. 24 cm,
- opony min. 25”
- bagażnik przód/tył min. 40 kg/80 kg,
- osłony dłoni,
- cargo box min. 80 l,
- orurowanie boczne (komplet),
- orurowanie tylnego bagażnika,
- zderzak tył,
- zderzak przód,
- pług stalowy min. 130 cm,
- rama pługa,
- mocowanie pługa,
- osłona podwozia,
- hak holowniczy,
- gniazdo 7 Pin.

 1. Parametry techniczne przyczepki transportowej, wymagane przez Zamawiającego:
-  DMC 400-750 kg,
- ładowność min. 500 kg,
- wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) – min. 370 cm x 180 cm x 100 cm,
- koło podporowe z obejmą,
- uchylna skrzynia,
- uchylne burty tył + przód, boki zdejmowane,
- koła 165R13,
- wtyczka 7 Pin,
- burta najazdowa,
- stelaż i plandeka 120 cm z logotypem OSP i numerem.

 1. Parametry techniczne zapór przeciwpowodziowych, wymagane przez Zamawiającego:
- zapory przeciwpowodziowe o wymiarach 80 cm x 20 m ( 6 szt.) wykonane
z tkaniny poliestrowej pokrytej z obu stron polichlorkiem winylu i poliuteranu,
z kompletem pasków do łączenia , wlot-wylot wody przez złącze STORZ 52.

 1. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:
 
Zamówienie obejmuje transport materiałów do siedziby Zamawiającego, oraz przeszkolenie na miejscu osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu (quad, zapory przeciwpowodziowe).
Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy.
 

 1. Termin wykonania zamówienia:
 
Zamówienie należy wykonać w okresie od daty podpisania umowy do dnia 05.11.2021 r.
 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:
 
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska – referat IIiGG, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, tel. 13-46-569-22 i www.bip.tyrawa.pl
 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:
 
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 • Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy”, dokumenty wymienione w pkt. 16 niniejszego zapytania ofertowego oraz parafowane i podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 3).
 • Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
 • Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub
w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 • Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 • Wszystkie      dokumenty winny być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być ze sobą połączone.
 • Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA
38-535 TYRAWA WOŁOSKA 175
oraz opisane:
„Zakup środków trwałych służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem jej skutkom”
Nie otwierać przed dniem 30 sierpnia 2021 r. godz. 1315
 • Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem ZMIANA.
 
 1. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty winny być złożone w Sekretariacie  Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
Oferty należy składać do dnia 30 sierpnia 2021 r. do godz. 1300. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 

 1. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pokój nr 31 w dniu 30 sierpnia 2021 r. godz. 1315.
 

 1.  Informacja o trybie otwarcia:
 
Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 9. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone.
 
 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
 
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci/Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: urzad@tyrawa.pl z wyłączeniem oferty, dokumentów, oświadczeń i załączników do niej, (która może zostać złożona wyłącznie na piśmie) lub faksem na nr 13 46 569 24. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Oferentami/Wykonawcami jest P. Janusz Burak, tel. 13 46 569 37, kom. 721 038 863, oraz Pani Dagmara Tomaszewska, tel.
13 46 569 22, w dni robocze, w godz. 8.00 – 15.00 (Piątek; 7.00 -12.30).
 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
 
 • Cena sprzętu będącego przedmiotem zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (podanie ceny
  w innych walutach lub w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty) oraz zawierać w sobie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją umowy.
 • Koszt sporządzenia oferty oraz jej złożenia ponosi Wykonawca.
 
 1. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
•          Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.
•          Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny tj. cena oferty = 100%.
•          Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej

 • Oceny dokonywać będzie Zamawiający, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, złożona przez Wykonawcę zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
 • Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia
i o najniższej cenie brutto za całość zamówienia.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w zakresie kwoty za wykonanie całości zamówienia.
 • Wykonawca, którego oferta zawiera braki lub nieścisłości, zostanie wezwany do ich uzupełnienia, a jeśli tego nie uczyni, jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana.
 • Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą,
w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa – termin i miejsce podpisania umowy uzgodnione zostaną telefonicznie. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
 • Termin związania ofertą cenową wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert przez zamawiającego.
 
 1. Podwykonawcy
 
Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
 

 1. Warunki, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
e) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne stanowi Załącznik nr 4.
 

 1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2,
 • podpisany i parafowany projekt umowy – załącznik nr 3,
 • oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat
i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – załącznik nr 4.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej drogą elektroniczną, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej bip.tyrawa.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Tyrawa Wołoska.
 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 

 1. Załączniki
 
 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 3. Projekt umowy.
 4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 
 
 
 IIiGG.271.12.2021                                                              Tyrawa Wołoska, 18.08.2021 r.
                                                                                 
                                               
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zakup środków trwałych służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem jej skutkom”
 
 

 1. Nazwa, adres i dane zamawiającego:
 
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 

 1. Tryb udzielania zamówienia publicznego:
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto,
w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu służącego do  wykonywania przez Gminę Tyrawa Wołoska zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem jej skutkom, w tym pojazdu typu quad, przyczepki transportowej oraz zestawu zapór przeciwpowodziowych, według poniższych parametrów technicznych:
 

 1. Parametry techniczne pojazdu typu quad, wymagane przez Zamawiającego:
- pojemność silnika min. 560 cm3,
- napęd: 4x4/2x4,
- moc: min. 44 HP,
- prześwit: min. 29 cm,
- homologacja drogowa, homologacja dwuosobowa,
- EPS,
- EBS,
- wyciągarka (min. 1130 kg) z linką stalową ,
- zawieszenie przednie: kolumna MacPherson lub wielowahaczowe Dual A-Arm, skok zawieszenia min. 20 cm,
-  zawieszenie tylne: wielowahaczowe Dual A-Arm, skok zawieszenia min. 24 cm,
- opony min. 25”
- bagażnik przód/tył min. 40 kg/80 kg,
- osłony dłoni,
- cargo box min. 80 l,
- orurowanie boczne (komplet),
- orurowanie tylnego bagażnika,
- zderzak tył,
- zderzak przód,
- pług stalowy min. 130 cm,
- rama pługa,
- mocowanie pługa,
- osłona podwozia,
- hak holowniczy,
- gniazdo 7 Pin.

 1. Parametry techniczne przyczepki transportowej, wymagane przez Zamawiającego:
-  DMC 400-750 kg,
- ładowność min. 500 kg,
- wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) – min. 370 cm x 180 cm x 100 cm,
- koło podporowe z obejmą,
- uchylna skrzynia,
- uchylne burty tył + przód, boki zdejmowane,
- koła 165R13,
- wtyczka 7 Pin,
- burta najazdowa,
- stelaż i plandeka 120 cm z logotypem OSP i numerem.

 1. Parametry techniczne zapór przeciwpowodziowych, wymagane przez Zamawiającego:
- zapory przeciwpowodziowe o wymiarach 80 cm x 20 m ( 6 szt.) wykonane
z tkaniny poliestrowej pokrytej z obu stron polichlorkiem winylu i poliuteranu,
z kompletem pasków do łączenia , wlot-wylot wody przez złącze STORZ 52.
 

 1. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:
 
Zamówienie obejmuje transport materiałów do siedziby Zamawiającego, oraz przeszkolenie na miejscu osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu (quad, zapory przeciwpowodziowe).
Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy.
 

 1. Termin wykonania zamówienia:
 
Zamówienie należy wykonać w okresie od daty podpisania umowy do dnia 05.11.2021 r.
 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:
 
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska – referat IIiGG, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, tel. 13-46-569-22 i www.bip.tyrawa.pl
 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:
 
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 • Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy”, dokumenty wymienione w pkt. 16 niniejszego zapytania ofertowego oraz parafowane i podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 3).
 • Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
 • Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub
w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 • Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 • Wszystkie      dokumenty winny być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być ze sobą połączone.
 • Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA
38-535 TYRAWA WOŁOSKA 175
oraz opisane:
„Zakup środków trwałych służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem jej skutkom”
Nie otwierać przed dniem 30 sierpnia 2021 r. godz. 1315
 • Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem ZMIANA.
 
 1. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty winny być złożone w Sekretariacie  Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
Oferty należy składać do dnia 30 sierpnia 2021 r. do godz. 1300. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 

 1. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pokój nr 31 w dniu 30 sierpnia 2021 r. godz. 1315.
 

 1.  Informacja o trybie otwarcia:
 
Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 9. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone.
 
 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
 
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci/Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: urzad@tyrawa.pl z wyłączeniem oferty, dokumentów, oświadczeń i załączników do niej, (która może zostać złożona wyłącznie na piśmie) lub faksem na nr 13 46 569 24. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Oferentami/Wykonawcami jest P. Janusz Burak, tel. 13 46 569 37, kom. 721 038 863, oraz Pani Dagmara Tomaszewska, tel.
13 46 569 22, w dni robocze, w godz. 8.00 – 15.00 (Piątek; 7.00 -12.30).
 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
 
 • Cena sprzętu będącego przedmiotem zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (podanie ceny
  w innych walutach lub w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty) oraz zawierać w sobie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją umowy.
 • Koszt sporządzenia oferty oraz jej złożenia ponosi Wykonawca.
 
 1. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
•          Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.
•          Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny tj. cena oferty = 100%.
•          Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej

 • Oceny dokonywać będzie Zamawiający, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, złożona przez Wykonawcę zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
 • Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia
i o najniższej cenie brutto za całość zamówienia.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w zakresie kwoty za wykonanie całości zamówienia.
 • Wykonawca, którego oferta zawiera braki lub nieścisłości, zostanie wezwany do ich uzupełnienia, a jeśli tego nie uczyni, jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana.
 • Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą,
w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa – termin i miejsce podpisania umowy uzgodnione zostaną telefonicznie. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.
 • Termin związania ofertą cenową wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert przez zamawiającego.
 
 1. Podwykonawcy
 
Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
 

 1. Warunki, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
e) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne stanowi Załącznik nr 4.
 

 1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2,
 • podpisany i parafowany projekt umowy – załącznik nr 3,
 • oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat
i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – załącznik nr 4.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej drogą elektroniczną, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej bip.tyrawa.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Tyrawa Wołoska.
 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 

 1. Załączniki
 
 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 3. Projekt umowy.
 4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 
 
 
 

Przejdź do wpisu
 •  

IIiGG.271.13.2021.DT                                                                                    Tyrawa Wołoska, 17.08.2021r

 

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska

 

 

1.       Zamawiający:

Gmina Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

TELEFON: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24

 

2.       Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129. z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

3.       Przedmiotem zamówienia: ,,Poprawa Efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska”

Przedsięwzięcie obejmuje dostawę i realizację następujących prac:

1)      Inwerter 1 szt.

2)      Moduły polikrystaliczne o mocy 6,27 kWp.

3)      Wykonanie konstrukcji nośnej.

4)      Okablowanie zabezpieczenia i rozłącznik DC z wyzwalaczem podnapięciowym w miejscu posadowienia modułów.

5)      Montaż i uruchomienie.

6)      Opracowanie dokumentacji odbiorowej, wniosku do operatora energii elektrycznej oraz uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż.

 

4.       Miejsce realizacji zadania:

Miejscem realizacji zadania jest budynek Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, adres: Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska (dz. nr ew. 313/1)

 

5.       Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

·         Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.

·         Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny tj. cena oferty = 100%.

·              Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

·         C = [C min / C bad] x 100

·         gdzie:

·         C - liczba punktów za cenę

·         C min - najniższa cena ofertowa

·         C bad - cena oferty badanej

·         Oceny dokonywać będzie zamawiający, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, złożona przez Wykonawcę zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

·         Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto za całość zamówienia.

·         Wykonawca, którego oferta zawiera braki lub nieścisłości, zostanie wezwany do ich uzupełnienia, a jeśli tego nie uczyni, jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana.

·         Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa – termin i miejsce podpisania umowy uzgodnione zostaną telefonicznie.

·         Termin związania ofertą cenową wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert przez zamawiającego.    

  IIiGG.271.13.2021.DT                                                                                    Tyrawa Wołoska, 17.08.2021r
 
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska”
 
 

 1. Zamawiający:
Gmina Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
TELEFON: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24
 

 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:
Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129. z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 

 1. Przedmiotem zamówienia: ,,Poprawa Efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska”
Przedsięwzięcie obejmuje dostawę i realizację następujących prac:
 1. Inwerter 1 szt.
 2. Moduły polikrystaliczne o mocy 6,27 kWp.
 3. Wykonanie konstrukcji nośnej.
 4. Okablowanie zabezpieczenia i rozłącznik DC z wyzwalaczem podnapięciowym w miejscu posadowienia modułów.
 5. Montaż i uruchomienie.
 6. Opracowanie dokumentacji odbiorowej, wniosku do operatora energii elektrycznej oraz uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż.
 
 1. Miejsce realizacji zadania:
Miejscem realizacji zadania jest budynek Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, adres: Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska (dz. nr ew. 313/1)
 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
 • Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.
 • Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny tj. cena oferty = 100%.
 • •     Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
 • C = [C min / C bad] x 100
 • gdzie:
 • C - liczba punktów za cenę
 • C min - najniższa cena ofertowa
 • C bad - cena oferty badanej
 • Oceny dokonywać będzie zamawiający, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, złożona przez Wykonawcę zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
 • Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto za całość zamówienia.
 • Wykonawca, którego oferta zawiera braki lub nieścisłości, zostanie wezwany do ich uzupełnienia, a jeśli tego nie uczyni, jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana.
 • Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa – termin i miejsce podpisania umowy uzgodnione zostaną telefonicznie.
 • Termin związania ofertą cenową wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert przez zamawiającego.   
Warunki gwarancji:
Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:
- gwarancja na panel fotowoltaiczny; 10 lat oraz 25 lat na min. 80% mocy,
- gwarancja na inwerter: 10 lat,
- gwarancja na konstrukcję: 10 lat,
- gwarancja na pozostałe instalacje: 10 lat,
- gwarancja na roboty montażowe: 10 lat.
Wykonanie serwisu po jednym roku użytkowania, który obejmuje m. in.  pomiary instalacji, sprawdzenie sprawności modułów i sprawdzenie sprawności falownika oraz ich mycie wodą demineralizowaną.

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zadania, określa się maksymalnie do 29.10.2021 r.
 1. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej 38-535 Tyrawa Wołoska 175 i www.bip.tyrawa.pl
 

 1. Istotne warunki umowy
Według załącznika nr 2
 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
•             Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
•             Oferta musi obejmować całość zamówienia.
•             Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz „Oferta”, dokumenty wymienione w pkt. 16 niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisane i zaparafowane, na każdej stronie istotne, postanowienia umowy (Załącznik nr ).
•             Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
•             Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
•             Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
•             Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
•             Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być ze sobą połączone.
•             Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA
38-535 TYRAWA WOŁOSKA 175
oraz opisane:
Poprawa Efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska
Nie otwierać przed dniem 24 sierpnia 2021 r. godz. 1315
•             Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem ZMIANA.
 

 1. Miejsce i termin składania ofert
Oferty winny być złożone w Sekretariacie  Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
Oferty należy składać do dnia 24 sierpnia 2021 r. do godz. 1300. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 

 1. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pokój nr 31 w dniu 24 sierpnia 2021 r. godz. 1315
 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
W niniejszym zapytaniu Ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci/Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: urzad@tyrawa.pl z wyłączeniem oferty, dokumentów, oświadczeń i załączników do niej, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie). Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Oferentami/Wykonawcami jest P. Krystian Domaradzki, tel. 13 46 569 31 oraz P. Dagmara Tomaszewska tel. 13 46 569 26 w dni robocze godz. 7.30 – 15.30 (piątek; 7.30 -13.00).
 
 

 1. Podwykonawcy
Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
 

 1. Warunki jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 5. nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - Załącznik nr 4.
 
 1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 • podpisany i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2,
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3,
 • oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – załącznik nr 4.
 
 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 

 1. Załączniki
 
załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
załącznik nr 2 - projekt umowy,
załącznik nr 3 – oświadczenie,
załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczanie zdrowotne i społeczne.

Przejdź do wpisu
 •  

IIiGG.271.12.2021.ED                                                                Tyrawa Wołoska, 06.08.2021 r.

 

 ROZEZNANIE CENOWE  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do rozeznania cenowego dla zadania pn. „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego  w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”

 

I. ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 tys. zł w niniejszym rozeznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3.

IIiGG.271.12.2021.ED                                                                Tyrawa Wołoska, 06.08.2021 r.

 

 

 

 ROZEZNANIE CENOWE  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do rozeznania cenowego dla zadania pn. „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego  w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”

 

I. ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 tys. zł w niniejszym rozeznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA         do 15.10.2021 r.   

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Krystian Domaradzki, tel. 13 46 569 22, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl

 Ewa Dudka, tel. 13 46 569 29, e mail: dudka@tyrawa.pl.

Termin związania ofertą: 20 dni od dnia przedłożenia rozeznania

Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.

Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

 O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie  cena – 100%

VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  ROZEZNANIA

1.       Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym rozeznaniu tylko jedną ofertę.

2.       Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

3.       Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający.

4.       Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:                                                                                     - wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 ,                                                                        - kosztorys ofertowy – zał. nr 2,                                                                                                             - klauzula informacyjna – zał. nr 3

Oferty należy składać do dnia 23 lipca 2021 r. do godz. 1000, osobiście, przez pocztę lub kurierem w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego  w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”

5.       Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2021 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 21.

7.       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

8.       Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.

9.       VIII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

10.   IX. ZAŁĄCZNIKI

1.  Formularz ofertowy

2.  Kosztorys ofertowy

3. Klauzula informacyjna

Przejdź do wpisu
 •  

IIiGG.271.11.2021.ED                                                                Tyrawa Wołoska, 22.07.2021 r.

 

 ROZEZNANIE CENOWE  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do rozeznania cenowego dla zadania pn. „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z zasypaniem osadnika oraz podłączenie jednego budynku mieszkalnego do istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”

IIiGG.271.11.2021.ED                                                                Tyrawa Wołoska, 22.07.2021 r.

 

 

 ROZEZNANIE CENOWE  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do rozeznania cenowego dla zadania pn. „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z zasypaniem osadnika oraz podłączenie jednego budynku mieszkalnego do istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”

 

I. ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 tys. zł w niniejszym rozeznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z zasypaniem osadnika i podłączenia jednego budynku mieszkalnego do istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Tyrawa Wołoska na dz.nr ewid. 620, 617/8 i 626/3” zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym złącznik nr 2 do niniejszego rozeznania.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA         do 15.09.2021 r.   

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Krystian Domaradzki, tel. 13 46 569 22, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl

 Ewa Dudka, tel. 13 46 569 29, e mail: dudka@tyrawa.pl.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia przedłożenia rozeznania

Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.

Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

 O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie  cena – 100%

VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  ROZEZNANIA

1.       Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym rozeznaniu tylko jedną ofertę.

2.       Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

3.       Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający.

4.       Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:                                                                                     - wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 ,                                                                        - kosztorys ofertowy – zał. nr 2,                                                                                                             - klauzula informacyjna – zał. nr 3

Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 1000, osobiście, przez pocztę lub kurierem w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z zasypaniem osadnika oraz podłączenie jednego budynku mieszkalnego do istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”

5.       Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2021 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 21.

7.       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

8.       Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.

9.       VIII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

10.   IX. ZAŁĄCZNIKI

1.  Formularz ofertowy

2.  Kosztorys ofertowy

3. Klauzula informacyjna

Przejdź do wpisu
 •  

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy IIiGG.271.9.2021.DT
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na usługę; „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.”

Nazwa i adres i dane Zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
NIP 687-17-85-094 REGON 370440761
Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129. z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 

 1. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem umowy jest przywóz i odwóz wraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i wychowaniem przedszkolnym placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 01 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. Zamówienie przewiduje przewóz dzieci (dowóz do szkół oraz odwóz do miejsca zamieszkania) w okresie wykonywania zlecenia w dni nauki:
SIEMUSZOWA - 10 uczniów, HOŁUCZKÓW - 13 uczniów, TYRAWA WOŁOSKA – 1 uczeń, ROZPUCIE – 15 uczniów, RAKOWA - 24 uczniów (razem 63 uczniów) oraz bezpłatny przejazd dla opiekuna w czasie przewozu.
Organizacja roku szkolnego jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
Dowóz  będzie  odbywał  się  1  autobusem,  który  odpowiada  wymaganym  warunkom technicznym.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusem z ilością miejsc zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach. Minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie na dzień złożenia zapytania ofertowego wynosi 26.
Szczegółowa, imienna liczba uczniów dla których zostaną zakupione bilety zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przed rozpoczęciem każdego semestru.
Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie realizacji zamówienia może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym i na podstawie ilości zakupionych biletów miesięcznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów oraz rozkładu jazdy w odniesieniu do przyjętego harmonogramu przewozów uzależnione od zmian organizacyjnych dotyczących sieci szkół lub ich funkcjonowania, zmiany planów lekcji, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, skrócenia lekcji w szkołach, pracy w soboty, ilości dzieci, itp. Przedmiotowa zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie aktualizacji rozkładów. Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania lub zmniejszenia wykonywania przewozów z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia.
Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy "Prawo o ruchu drogowym" i innych przepisach związanych z przewozem osób.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy IIiGG.271.9.2021.DT
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na usługę; „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.”
Nazwa i adres i dane Zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
NIP 687-17-85-094 REGON 370440761
Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129. z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 

 1. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem umowy jest przywóz i odwóz wraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i wychowaniem przedszkolnym placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 01 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. Zamówienie przewiduje przewóz dzieci (dowóz do szkół oraz odwóz do miejsca zamieszkania) w okresie wykonywania zlecenia w dni nauki:
SIEMUSZOWA - 10 uczniów, HOŁUCZKÓW - 13 uczniów, TYRAWA WOŁOSKA – 1 uczeń, ROZPUCIE – 15 uczniów, RAKOWA - 24 uczniów (razem 63 uczniów) oraz bezpłatny przejazd dla opiekuna w czasie przewozu.
Organizacja roku szkolnego jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
Dowóz  będzie  odbywał  się  1  autobusem,  który  odpowiada  wymaganym  warunkom technicznym.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusem z ilością miejsc zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach. Minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie na dzień złożenia zapytania ofertowego wynosi 26.
Szczegółowa, imienna liczba uczniów dla których zostaną zakupione bilety zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przed rozpoczęciem każdego semestru.
Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie realizacji zamówienia może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym i na podstawie ilości zakupionych biletów miesięcznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów oraz rozkładu jazdy w odniesieniu do przyjętego harmonogramu przewozów uzależnione od zmian organizacyjnych dotyczących sieci szkół lub ich funkcjonowania, zmiany planów lekcji, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, skrócenia lekcji w szkołach, pracy w soboty, ilości dzieci, itp. Przedmiotowa zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie aktualizacji rozkładów. Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania lub zmniejszenia wykonywania przewozów z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia.
Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy "Prawo o ruchu drogowym" i innych przepisach związanych z przewozem osób.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy.

 1. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:
przejazdy dzieci i młodzieży szkolnej należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 2021/2022, począwszy od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.
Dowóz dzieci do placówek szkolnych musi być zapewniony najpóźniej na godz. 750 A: Siemuszowa – Hołuczków - Tyrawa Wołoska, B: Rozpucie – Tyrawa Wołoska, C: Rakowa - Tyrawa Wołoska, natomiast odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej na trasach – A: Tyrawa Wołoska – Hołuczków - Siemuszowa i B: Tyrawa Wołoska – Rakowa – Rozpucie w godz.:  
a)         poniedziałek i wtorek w godz. 1225, 1315, 1405, 1455,
b)         środa i czwartek w godz. 1225, 1315, 1455,
a)         piątek w godz. 1130, 1225, 1315,
Powyższe godziny mogą ulec zmianie w niewielkim zakresie. Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach, co najmniej 3 dni przed ich zaistnieniem.
Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej.
W przypadku trwania stanu pandemii SARS-CoV-2, autobus musi być dezynfekowany a ilość przewożonych osób musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
Sugeruje się, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania w celu dokonania oceny informacji przekazywanych przez Zamawiającego.

 1. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w okresie trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022, tj. od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.
 1. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego
Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 138, tel. 13-46-211-32 i www.bip.tyrawa.pl
 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 • Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz „Oferta”, dokumenty wymienione w pkt. 14 niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 3).
 • Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
 • Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 • Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 • Wszystkie   dokumenty winny być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być ze sobą połączone.
 • Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA
38-535 TYRAWA WOŁOSKA 175
oraz opisane:
„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.”
Nie otwierać przed dniem 16 lipca 2021 r. godz. 1015
 • Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem ZMIANA.
 1. Miejsce i termin składania ofert
Oferty winny być złożone w Sekretariacie  Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
Oferty należy składać do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 1000. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

 1. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pokój nr 31 w dniu 16  lipca 2021 r. godz. 1015
 1. Informacja o trybie otwarcia.
          Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 7. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
W niniejszym zapytaniu Ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci/Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: urzad@tyrawa.pl z wyłączeniem oferty, dokumentów, oświadczeń i załączników do niej, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie) lub faksem na nr 13 46 569 24. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Oferentami/Wykonawcami jest P. Jerzy Wołoszyn, tel. 13 43 211 32, w dni robocze, w godz. 7.30 – 15.30 (piątek; 7.30 -13.00).
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
 • Ceny biletów miesięcznych muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (podanie ceny w innych walutach lub w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty) oraz zawierać w sobie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją umowy.
 • Wykonawca poda cenę za jeden bilet miesięczny dla każdego ucznia z poszczególnych miejscowości wg wytyczonych tras podanych w przedmiocie zamówienia (ceny biletów muszą być zróżnicowane w zależności od odległości przystanku do szkoły) oraz maksymalną wartość nominalną zobowiązania.
 • Maksymalna wartość nominalna zobowiązania wynikać będzie z przemnożenia czasu trwania zamówienia (10 miesięcy) przez ilość dowożonych uczniów oraz cenę brutto za 1 bilet miesięczny na poszczególnych trasach. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania służy wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
 • Ceny jednostkowe za 1 bilet miesięczny dla poszczególnych miejscowości należy podać w formie ryczałtu z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
 • Koszt sporządzenia oferty oraz jej złożenia ponosi Wykonawca.
 1. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
•     Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.
•     Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny tj. cena oferty = 100%.
•     Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej

 • Oceny dokonywać będzie zamawiający, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, złożona przez Wykonawcę zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
 • Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto za całość zamówienia.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w zakresie kwoty za wykonanie całości zamówienia.
 • Wykonawca, którego oferta zawiera braki lub nieścisłości, zostanie wezwany do ich uzupełnienia, a jeśli tego nie uczyni, jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana.
 • Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa – termin i miejsce podpisania umowy uzgodnione zostaną telefonicznie.
 • Termin związania ofertą cenową wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert przez zamawiającego.
 1. Podwykonawcy
 • Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
 1. Warunki, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 • udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
—  Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (załącznik nr 4).

 • Ubezpieczenie:
Wykonawca załącza do oferty kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) wraz z dowodem jej opłacenia.
 1. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz dokumenty wymagane dla oceny ofert w kryteriach.
 • Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dostarczyć w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu poniżej wymienione dokumenty w formie oryginałów lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z o  ryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Potwierdzenie kserokopii za zgodność z oryginałem może być dokonane przez jedną z osób podpisujących ofertę.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób. Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (załącznik nr 4).
 • Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
 • Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) wraz z dowodem jej opłacenia.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
XIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
 3. Projekt umowy.
 4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 
 
 
 

Przejdź do wpisu
 •  

IIiGG.271.2.2021.JH                                    Tyrawa Wołoska, dnia 22.04.2021r.

 ZAPYTANIE CENOWE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Wykonanie melioracji agrotechnicznych, założenie oraz pielęgnacja
i zabezpieczenie chemiczne uprawy leśnej na dz. nr 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.).

I.     ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP: 6871785094, REGON: 370440761

tel. 16 46 596 31, fax. 13 46 569 24, e-mail: urzad@tyrawa.pl

II.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozpoznania rynku, zgodnie z § 8 Zarządzenia
Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na wykonaniu następujących prac:

1.    Wykonanie, w terminie do dnia 15.05.2021r., na dz. nr 507, położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska, melioracji agrotechnicznych na powierzchni 2,5 ha poprzez:

·    usunięcie bądź rozdrobnienie wierzchołków drzew, gałęzi i innych pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów,

·    przygotowanie gleby pod sadzenie- wycięcie odrostów drzew i krzewów,

2.    Założenie, w terminie do dnia 25.05.2021r., na dz. nr 507, położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska, uprawy leśnej o powierzchni 2,5 ha
o następującym składzie gatunkowym:

·    buk zwyczajny – 6 600 sztuk w rozstawie 1,4 m x 1,4 m     

·    jodła pospolita – 3 600 sztuk w rozstawie 1,4 m x 1,4 m

Założenie uprawy leśnej: wykonanie talerza 40cm x 40cm, zdarcie pokrywy (darni), bez przekopywania, sadzenie w jamkę.

Rozmieszczenie składu gatunkowego sadzonek zostanie uzgodnione z Zamawiającym.

3.    Wykonywanie pielęgnacji uprawy ( koszenie całej powierzchni uprawy) w terminie:

- I pielęgnacja: 1 czerwca 2021r. – 15 lipca 2021r.

- II pielęgnacja: do 15 września 2021r.

4.    Wykonywanie zabezpieczenia chemicznego jodły pospolitej preparatem Cervacol
w terminie: od 15 września 2021r. do 31 października 2021r.

 

 

IIiGG.271.2.2021.JH                                    Tyrawa Wołoska, dnia 22.04.2021r.

 ZAPYTANIE CENOWE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Wykonanie melioracji agrotechnicznych, założenie oraz pielęgnacja
i zabezpieczenie chemiczne uprawy leśnej na dz. nr 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.).

I.     ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP: 6871785094, REGON: 370440761

tel. 16 46 596 31, fax. 13 46 569 24, e-mail: urzad@tyrawa.pl

II.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozpoznania rynku, zgodnie z § 8 Zarządzenia
Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na wykonaniu następujących prac:

1.    Wykonanie, w terminie do dnia 15.05.2021r., na dz. nr 507, położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska, melioracji agrotechnicznych na powierzchni 2,5 ha poprzez:

·    usunięcie bądź rozdrobnienie wierzchołków drzew, gałęzi i innych pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów,

·    przygotowanie gleby pod sadzenie- wycięcie odrostów drzew i krzewów,

2.    Założenie, w terminie do dnia 25.05.2021r., na dz. nr 507, położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska, uprawy leśnej o powierzchni 2,5 ha
o następującym składzie gatunkowym:

·    buk zwyczajny – 6 600 sztuk w rozstawie 1,4 m x 1,4 m     

·    jodła pospolita – 3 600 sztuk w rozstawie 1,4 m x 1,4 m

Założenie uprawy leśnej: wykonanie talerza 40cm x 40cm, zdarcie pokrywy (darni), bez przekopywania, sadzenie w jamkę.

Rozmieszczenie składu gatunkowego sadzonek zostanie uzgodnione z Zamawiającym.

3.    Wykonywanie pielęgnacji uprawy ( koszenie całej powierzchni uprawy) w terminie:

- I pielęgnacja: 1 czerwca 2021r. – 15 lipca 2021r.

- II pielęgnacja: do 15 września 2021r.

4.    Wykonywanie zabezpieczenia chemicznego jodły pospolitej preparatem Cervacol
w terminie: od 15 września 2021r. do 31 października 2021r.


IV.   OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.      Na działce nr 507 położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska, po przeprowadzonej wycince drzew powstały place, gniazda oraz przerzedzony został drzewostan na powierzchni ok 3,00 ha. Na powierzchni objętej pozyskaniem znajdują się pozostałości pozrębowe, wierzchołki drzew, gałęzie, pozostałości drzewne, ścięte krzewy. Zgodnie
z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu na działce nr 507 ( oddziały 3n, 3o i 3p) zaplanowane było wykonanie trzebieży później. Po wykonanym pozyskaniu niezbędne jest wykonanie nowych nasadzeń w powstałych lukach w drzewostanie. Na powierzchni ok. 0,50 ha powstały odnowienia naturalne. Dla zachowania trwałości lasu konieczne jest założenie uprawy leśnej na powierzchni 2,50 ha.

Ze względu na stan powierzchni, niezbędne jest także wcześniejsze przeprowadzenie melioracji agrotechnicznych oraz przygotowanie gleby do wykonania nasadzeń.

2.       Po założeniu uprawy leśnej na powierzchni z której został usunięty drzewostan, należy wykonać pielęgnację uprawy (odsłonić sadzonki drzew, wykonać koszenie oraz usunąć trawy i chwasty) oraz zabezpieczać sadzonki przed zwierzyną. Jodłę należy zabezpieczyć chemicznie. Przez kolejne lata w których wymagana będzie pielęgnacja oraz zabezpieczenie chemiczne sadzonek- prace będą ogłaszane oddzielnym zapytaniem.

3.      Zamawiający posiada zakupione sadzonki jodły (4-letnie) i buka (3-letnie). Wykonawca winien je odebrać od Zamawiającego i zabezpieczyć w należyty sposób od dnia podpisania umowy do czasu wykonania nasadzeń.

4.      Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o postępie prac tj. o terminie:

I etap

-     wykonania melioracji agrotechnicznych i przygotowanie gleby pod nasadzenia

-     założenia uprawy leśnej

II etap

-     wykonania pielęgnacji uprawy leśnej w 2021r.

-     wykonania zabezpieczenia chemicznego jodły pospolitej w 2021r.

V.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia dla poszczególnych etapów prac:

1.    Melioracje agrotechniczne: do dnia 15.05.2021r.

2.    Założenie uprawy leśnej: do dnia 25.05.2021r.

3.    Wykonanie pielęgnacji uprawy leśnej:

     - I pielęgnacja: 1 czerwca 2021r. – 15 lipca 2021r.

     - II pielęgnacja: do 15 września 2021r.

5.    Wykonanie zabezpieczenia chemicznego jodły pospolitej: 15 września 2021r. -
31 października 2021r.       

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów
w zależności od warunków atmosferycznych lub z innej uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                                                           

VI.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, spełniający następujące warunki:

a)    posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)   posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę (o zbliżonym zakresie) o wartości min. 20 000,00 zł brutto wraz
z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania (należy wykazać główne usługi).

c)    dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)   znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W przypadku powierzenia jakichkolwiek prac podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

VII.     WADIUM

1.   Wadium w kwocie 2 000 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Tyrawa Wołoska BGK nr 27 1130 1105 0005 2485 9520 0005 do dnia 28.04.2021r. z dopiskiem: „Wadium- wykonanie melioracji agrotechnicznych, założenie oraz pielęgnacja i zabezpieczenie chemiczne uprawy leśnej na dz. nr 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska”.

2.   Wadium zostanie zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wykonania ostatniego etapu prac ( tj. pielęgnacji założonej uprawy oraz zabezpieczenia chemicznego) i zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 7 dni od daty odbioru II etapu robót.

Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia zapytania.

 

 

VIII.   KRYTERIA OCENY OFERT

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena – 100%.

 

IX.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TREMIN ZŁOŻENIA OFERT

1.    Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.    Wypełniony formularz ofertowy- Załącznik 1

2.    Podpisany i parafowany projekt umowy- Załącznik 2

3.    Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania- Załącznik 3

4.    Wykaz wykonanych prac- Załącznik 4

5.    Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- Załącznik 5

6.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Tyrawa Wołoska na potrzeby rozeznania cenowego- Załącznik 6

 

2.   Termin i miejsce składania ofert

Ofertę w formie pisemnej, sporządzoną czytelnie w języku polskim na załączonym formularzu,  podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczenia woli, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią firmową oraz napisem: „Wykonanie melioracji agrotechnicznych, założenie oraz pielęgnacja i zabezpieczenie chemiczne uprawy leśnej na dz. nr 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gm. Tyrawa Wołoska- nie otwierać przed dniem 29.04.2021r.” do dnia: 29.04.2021r. do godz. 1000.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne lub zawierające błędy w dokumentach, nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawy oczywistej omyłki pisarskiej oraz oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

3.   Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2021r. godz. 1015 w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej w pokoju nr 31, II piętro (sala ślubów).

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej. Ponadto wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postępowania oraz danych zawartych w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny najkorzystniejszej oferty.

 

4.   Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

 - Pani Joanna Hnat, tel. 13 46 569 36, e-mail: hnatj@tyrawa.pl,

 - Sołtys wsi Tyrawa Wołoska Pan Grzegorz Jasiński, tel. 723 966 335

 

X.  MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Zatwierdzam:

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.  Formularz ofertowy.

2.  Projekt umowy.

3.  Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do      wykonania zadania.

4.  Wykaz wykonanych prac

5.  Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

6.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Tyrawa Wołoska na potrzeby zapytania cenowego.

Przejdź do wpisu