Menu Podmiotowe menu ikonka

XLVIII/253/2023

Uchwała Nr XLVIII/253/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
na 2023 rok

 

 

             Na podstawie art. 18 a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2023,
który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/253/2023
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 rok

 

Lp.

 

 

Termin realizacji

 

Zadania

 

1

 

 

I kwartał

 

1.     Ustalenie planu pracy na rok 2023.

2.     Prace przy rozliczaniu wykonania budżetu za rok 2022.

3.     Informacja Wójta Gminy Tyrawa Wołoska dotycząca realizacji wniosków poszczególnych Komisji Rady 

 

2

 

 

II kwartał

 

1. Prace przy udzielaniu absolutorium Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2022.

2. Informacja Wójta Gminy o aktualnym stopniu zaawansowania prac dotyczących wykonania zbiornika p.poż w miejscowości Tyrawa Wołoska lub sieci wodociągowej w miejscowości Tyrawa Wołoska

 

3

 

 

III kwartał

 

1. Kontrola działalności w zakresie:

·         realizacji zaplanowanych inwestycji i ich finansowanie
w 2023 roku,

·         sprawdzenie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego
w poszczególnych sołectwach,

2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze br.

 

4

 

IV kwartał

 

 

1. Kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej.

2. Opiniowanie projektu budżetu na 2024 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2023 rok.

 

 

W takcie roku:

·         opiniowanie i analiza projektów uchwał oraz zmiany budżetu,

·         realizacja zadań zleconych przez Radę Gminy Tyrawa Wołoska.

Przedmiotowy plan jest planem ramowym. W razie konieczności Komisja może wprowadzić zmiany w tematyce posiedzenia, po zatwierdzeniu ich przez radnych Rady Gminy.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2023-04-18
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-04-19 10:15:40
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-04-19 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-04-19 10:12:00
Liczba wyświetleń: 52
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-19 10:15:40 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj