Menu Podmiotowe menu ikonka

XLVIII/252/2023

Uchwała Nr XLVIII/252/2023
Rady GMINY TYRAWA WOŁOSKA 

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska
na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225),

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023 - 2030.

§ 2. 1. Przyjmuje się tryb opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie o upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr
XLVIII/252/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

 

 

 

 

TRYB OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY TYRAWA WOŁOSKA

 NA LATA 2023  2030

 

I.

Wstępne założenia procesu opracowania Strategii Rozwoju Gminy

 

Proces opracowania nowej Strategii rozwoju będzie uwzględniać zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz zmiany zachodzące w sferze zarządzania jego rozwojem wynikające z nowych uwarunkowań rozwoju całego kraju. Istotne jest odniesienie się do obecnych, jak i perspektywicznych wyzwań globalizacyjnych oraz priorytetów rozwoju Unii Europejskiej. Należy wziąć pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej, które zmieniają się na przestrzeni lat. Należy zidentyfikować je pod kontem zasadności realizacji poszczególnych zadań z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców.

 

Możliwość sporządzenia Strategii wynika z art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225). Proces opracowania tego dokumentu został odpowiednio zaplanowany, a jego organizacja opierać się będzie o zasadę jawności i otwartości. Istotną rolę w jego tworzeniu odegrają mieszkańcy gminy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, dzięki czemu powstanie dokument szeroko społecznie akceptowany.

 

II. 

Zadania Samorządu Gminy TYRAWA WOŁOSKA przy określaniu Strategii Rozwoju Gminy TYRAWA WOŁOSKA

1) przygotowanie założeń Strategii Rozwoju Gminy,

2) opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy,

3) przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zebranie wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień;

4) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko,

5) przeprowadzenie konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Gminy z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski,

6) skierowanie Strategii Rozwoju Gminy do Zarządu Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej
w województwie określonych w strategii rozwoju województwa,

7) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. Strategii Rozwoju Gminy.

III. 

 

Tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225).

 

1. Za prowadzenie prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy będzie odpowiadał Referat Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami.

2. Strategia Rozwoju Gminy zostanie przygotowana zgodnie z zadaniami określonymi w pkt II.

3. Współpraca z podmiotami wymienionymi w art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obejmuje: organizację spotkań z udziałem środowisk społeczno-gospodarczych  i organizacji pozarządowych.

4. Komunikacja z ww. podmiotami będzie odbywać się w formie osobistej podczas spotkań, pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy będą prowadzone zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Za ich organizację i koordynację odpowiadać będzie Referat Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami. Konsultacje rozpoczną się ogłoszeniem na stronie internetowej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska. Podmioty uczestniczące w procesie konsultacji będą mogły, zgodnie art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wyrazić swoją opinię o projekcie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy.

Konsultacje będą prowadzone w formie:

1) dyskusji podczas bezpośrednich spotkań z Wójtem Gminy oraz pracownikami Urzędu Gminy,

2) dyskusji podczas bezpośrednich spotkań lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z udziałem mieszkańców gminy, lokalnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,

3) pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest podniesienie ogólnego poziomu świadomości społecznej oraz poszerzenie wiedzy lokalnych przedsiębiorców na temat funkcji i roli, jaką Strategia odgrywa w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Wyżej wymienione działania będą prowadzone za pomocą Internetu.

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr
XLVIII/252/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

 

 

 

 

HARMONOGRAM OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY TYRAWA WOŁOSKA

 

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Zebranie danych statystycznych i informacji do przygotowania oceny sytuacji społeczno – gospodarczej
w gminie wraz z konsultacjami społecznymi dot. kierunków rozwoju i potrzeb mieszkańców gminy, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych

I kw. 2023 r.

2.

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska

I kw. 2023 r.

3.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym uzyskanie wymaganych prawem opinii

II/III kw. 2023 r..

4.

Przekazanie do konsultacji i zaopiniowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska Zarządowi Województwa Podkarpackiego

II/III kw. 2023 r..

5.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania projektu Strategii Rozwoju Gminy na środowisko, w tym przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie wymaganego prawem uzgodnienia

II/III kw. 2023 r..

6.

Zatwierdzenie przez Wójta Gminy projektu Strategii Rozwoju Gminy

II/III kw. 2023 r..

7.

Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Radzie Gminy do uchwalenia

II/III kw. 2023 r..

8.

Działania informacyjno-promocyjne

na każdym etapie

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów.

Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania
i zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina może przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywny instrument pozyskiwania środków zewnętrznych.

Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający długofalowy rozwój gminy stał się nieaktualny ze względu na wspomniane zmiany prawne, ale przede wszystkim zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną gminy, jak i w jej otoczeniu. Nowe są problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy gminy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach nadrzędnych. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla gminy jest możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027. W związku z tym, konieczne jest reagowanie na nowe warunki rozwojowe i opracowanie strategii rozwoju gminy w oparciu o znowelizowane przepisy (dokument, o którym mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40). Strategia, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój gminy. Dokument określi ramy finansowe dla jego realizacji oraz potencjalne źródła finansowania.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2023-04-18
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-04-19 10:10:22
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-04-19 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-04-25 09:16:40
Liczba wyświetleń: 49
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-25 09:16:40 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-19 10:10:22 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj