Menu Podmiotowe menu ikonka

XLVIII/251/2023

Uchwała nr XLVIII/251/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie przyjęcia Statutu

Bieszczadzkiego Związku Powiatów i  Gmin Pogranicza

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.40) art. 67 ust. 1 i art. 72a ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. z 2015 r., poz. 2282)

Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej postanawia, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Statut Bieszczadzkiego Związku Powiatów i  Gmin Pogranicza stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

                                                                                                                                                                                                       Stanisław Chabko

 

 

Załącznik do Uchwały nr XVIII/251/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 17 kwietnia 2023 r.  

 

 

Statut

Bieszczadzkiego Związku Powiatów i  Gmin Pogranicza

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1.  Związek powiatowo – gminny będzie nosił nazwę Bieszczadzki Związek Powiatów i Gmin Pogranicza, zwany dalej Związkiem.

2.  Siedzibą Związku jest miasto Lesko.

3.  Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526), zwanej dalej ustawą o samorządzie powiatowym, w zakresie dotyczącym związków powiatowo-gminnych oraz na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów prawa.

4.  Czas trwania Związku jest nieoznaczony.

 

§ 2.

Uczestnikami Związku jest Powiat Bieszczadzki, Powiat Leski, Powiat Sanocki oraz gminy:

1)    Bircza,

2)    Bukowsko,

3)    Ustrzyki Dolne,

4)    Lesko,

5)    Zagórz,

6)    Komańcza,

7)    Olszanica,

8)    Solina,

9)    Sanok,

10) Tyrawa Wołoska

11) Baligród,

12) Cisna,

13) Czarna,

14) Lutowiska.

 

§ 3.

 Uczestnikom Związku przysługuje w szczególności:

1)  prawo udziału w Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli, w tym czynne i bierne prawo wyboru do organów Związku,

2)  prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków,

3)  prawo do otrzymywania informacji o działalności Związku.

 

 

Rozdział 2.

Cele i Zadania Związku

 

§ 4.

Celem Związku jest:

1. reprezentowanie, obrona i popieranie wspólnych interesów swoich członków wobec Sejmu, Senatu, władz państwowych, administracji rządowej i samorządowej, organów i instytucji europejskich oraz osób prawnych i fizycznych,
2. wszechstronny rozwój Bieszczadów i Beskidów,

3. wspieranie rozwoju działalności turystycznej i rekreacyjno –sportowej w gminach i powiatach należących do Związku,

4. dążenie do zapewnienia gminom i powiatom górskim szczególnej opieki ze strony Sejmu, Senatu, rządu,

5. utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i zrzeszeniami w kraju i za granicą,

6. Współpraca transgraniczna z samorządami z Ukrainy i Słowacji.

7. pielęgnowanie poczucia łączności i solidarności wśród członków Związku,
8. popieranie wszelkich akcji zmierzających do rozwoju powiatów i gmin górskich,
9. prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej,
11. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem,
12. podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, rekreacji, ochrony środowiska, profilaktyki zdrowotnej, turystyki.

 

§ 5.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

1.  podejmowanie działań dla zapewnienia właściwego rozwoju psychofizycznego człowieka,

2.  podejmowanie działań dla zapewnienia właściwego rozwoju powiatów i gmin należących do związku,

3.  popularyzowanie lecznictwa (profilaktyki), turystyki, sportu i rekreacji ruchowej jako elementów zdrowego stylu życia,

4.  wydawanie własnych publikacji,

5.  współpracę z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach w kraju i za granicą,

6.  prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na cele statutowe,

7.  współudział w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele i zadania Związku.

 

 

 

 

§ 6.

Związek może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 

 

§ 7.

1.  W celu wykonywania zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne oraz tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego, a także zawierać umowy
z innymi podmiotami, w szczególności z organizacjami pożytku publicznego, fundacjami i stowarzyszeniami.

2.  Związek może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania
o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych
w ustawach.

 

 

Rozdział 3.

Organy Związku

 

§ 8.

1.  Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku, zwane dalej Zgromadzeniem.

2.  Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem.

 

I.

ZGROMADZENIE

 

§ 9.

1.  W skład Zgromadzenia wchodzą: po dwóch przedstawicieli powiatów i gmin uczestniczących w Związku.

2.  Powiat w Związku reprezentuje właściwie umocowany (uchwała organu) przedstawiciel organu wykonawczego i przedstawiciel organu uchwałodawczego, a Gminę wójt (burmistrz) i przedstawiciel organu uchwałodawczego. Organ uchwałodawczy w formie uchwały wskazuje zastępcę osoby. Organy kolegialne wraz z ustanowieniem przedstawiciela winny ustanowić również jego zastępcę, który w razie nieobecności przedstawiciela będzie reprezentował danego członka Związku w Zgromadzeniu.   Wójt lub Burmistrz również winien wyznaczyć swojego zastępcę na wypadek nieobecności na Zgromadzeniu w drodze zarządzenia.

3.  Kadencja reprezentantów uczestników Związku jest równa kadencji rad gmin
i
powiatów.

 

§ 10.

Odwołanie przedstawiciela powiatu i gminy w Zgromadzeniu następuje w tym samym trybie, co jego wyznaczenie.

 

§ 11.

1.  Do właściwości Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2.  Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy:

1)  podejmowanie uchwał w sprawie dokonania zmiany statutu Związku,

2)  wybieranie i odwoływanie członków Zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego działalności,

3)  uchwalanie wieloletnich programów rozwoju systemów transportowych, w tym planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,

4)  uchwalanie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania
planu finansowego oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków,

5)  uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej, obejmującej planowany udział uczestników Związku w finansowaniu zadań Związku w perspektywie czasowej co najmniej roku objętego planem finansowym i trzech kolejnych lat,

6)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu,

7)  wyrażanie zgody na zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

8)  decydowanie w sprawach tworzenia, przystępowania, przekształcania oraz likwidacji spółek prawa handlowego i jednostek organizacyjnych Związku oraz wyposażania ich w majątek

9)  wyrażanie zgody na przyjęcie nowego uczestnika Związku,

10)  stwierdzanie ustania uczestnictwa w Związku,

11)  realizowanie w ramach Związku kompetencji Rady Powiatu i Rad Gmin, będących uczestnikiem Związku, w odniesieniu do zadań organizatora
w publicznym transporcie zbiorowym oraz zadań zlecanych Związkowi przez administracje rządową,

12)  ustalanie cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej
w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich,

13)  uchwalanie wysokości składek członkowskich na obsługę działalności Związku oraz na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym,

14)  podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia na mocy niniejszego statutu oraz określonych w odrębnych ustawach,

15)  uchwalanie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia,

16)  określenie wysokości sumy pieniężnej, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku objętym planem finansowym,

17)  uchwalanie regulamin komisji rewizyjnej Związku.

 

§ 12.

1.  Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

2.  Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek
co najmniej 1/4 uczestników Związku, w trybie, o którym mowa w ust. 1.

3.  W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

4.  Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Zgromadzenie z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

5.  Funkcji określonych w ust. 1 nie można łączyć z zajmowaniem stanowisk
w Zarządzie Związku.

6.  Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy Zgromadzenia oraz prowadzenie jego obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

7.  Przewodniczący Zgromadzenia wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec członków Zarządu.

 

§ 13.

1.  Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.  Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 uczestników Związku przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał. Zmiana porządku obrad winna być przyjęta bezwzględną większością głosów oraz wymaga zgody wnioskodawcy.

3.  Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje najstarszy wiekiem reprezentant uczestników Związku w ciągu 30 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych.

4.  Posiedzenie Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3, do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem reprezentant Zgromadzenia obecny na posiedzeniu, który wyraził zgodę na prowadzenie obrad.

5.  Starosta leski lub osoba określona w § 9 ust. 2 Statutu zwołuje pierwsze posiedzenie Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia Statutu Związku
w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego oraz określa porządek obrad obejmujący co najmniej wybór przewodniczącego Zgromadzenia i przewodniczy posiedzeniu Zgromadzenia do czasu wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.

 

 

 

§ 14.

1.  Posiedzenie przygotowuje i zwołuje przewodniczący, ustalając porządek obrad oraz miejsce, dzień i godzinę obrad Zgromadzenia.

2.  O posiedzeniu powiadamia się członków Zgromadzenia najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia dołącza się proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.

3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym bez zachowania terminu określonego w ust. 2

4.  O posiedzeniu członków Zgromadzenia powiadamia się: listem poleconym, przesyłką kurierską albo za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość (faksem, pocztą elektroniczną), względnie przez posłańca za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej uznaje się za skuteczne pod warunkiem potwierdzenia otrzymania takiego zawiadomienia.

5.  W razie zwołania posiedzenia z naruszeniem postanowień ust. 2 lub ust. 4  Zgromadzenie może postanowić o odroczeniu terminu posiedzenia i wyznaczyć nowy termin. Wniosek o odroczenie posiedzenia powinien być zgłoszony przed otwarciem dyskusji nad porządkiem obrad.

6.  Listę osób zaproszonych na posiedzenie sporządza przewodniczący Zgromadzenia, w porozumieniu z przewodniczącym Zarządu.

7.  Członkowie Zgromadzenia potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu poprzez złożenie podpisu na liście obecności.

 

§ 15.

Posiedzenia Zgromadzenia są jawne.

 

§ 16.

Po otwarciu posiedzenia przewodniczący obrad, na podstawie listy obecności oraz dokumentacji dotyczącej zwołania posiedzenia, stwierdza ważność obrad.
W przypadku nieobecności członków Zgromadzenia uniemożliwiającej podejmowanie uchwał, przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia. W protokole odnotowuje się przyczynę, z powodu której posiedzenie się nie odbyło.

 

§ 17.

1.  Po stwierdzeniu ważności obrad przewodniczący otwiera dyskusję nad porządkiem obrad.

2.  Zgromadzenie może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów.

3.  Po zakończeniu dyskusji nad porządkiem obrad przewodniczący przedstawia protokół z poprzedniego posiedzenia celem przyjęcia go przez Zgromadzenie.

 

 

 

 

§ 18.

1.  W trakcie debaty nad projektami uchwał przewodniczący w pierwszej kolejności udziela głosu inicjatorowi uchwały, a następnie udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

2.  Podczas debaty nad tą samą sprawą jedna osoba może zabrać głos najwyżej dwa razy, a wypowiedź nie może trwać dłużej niż 5 minut.

3.  Poza kolejnością przewodniczący udziela głosu jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub wystąpienia ad vocem, które nie może trwać dłużej niż 1 minutę.

4.  Przedmiotem wniosku formalnego mogą być w szczególności:

1)  przerwanie lub odroczenie obrad,

2)  zamknięcie listy dyskutantów,

3)  zmiana porządku obrad,

4)  ograniczenie czasu przemówień,

5)  stwierdzenie quorum,

6)  reasumpcja głosowania bez możliwości dyskusji,

7)  zamknięcie listy kandydatów przy wyborach.

5.  Po wyczerpaniu debaty nad daną sprawą przewodniczący udziela głosu inicjatorowi uchwały, celem udzielenia odpowiedzi na zapytania. Od tej chwili można zabierać głos tylko w celu zgłoszenia wniosku formalnego.

6.  W razie naruszenia postanowień ust. 2 lub ust. 3 przewodniczący może odebrać głos. W przypadkach szczególnie rażących przewodniczący może wezwać osobę niebędącą członkiem Zgromadzenia do opuszczenia sali.

7.  Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach i jest wówczas zobowiązany wskazać nowy termin kontynuowania posiedzenia, nie dalszy jednak niż 21 dni od dnia, w którym obrady przerwano.

 

§ 19.

Obsługę Zgromadzenia zapewnia Zarząd poprzez Biuro Związku.

 

§ 20.

1.  Z przebiegu każdego posiedzenia Biuro Związku sporządza projekt protokołu stanowiący zapis przebiegu obrad, podjętych uchwał i zgłoszonych wniosków oraz przekazuje go członkom Zgromadzenia.

2.  Członkowie Zgromadzenia mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do projektu protokołu do dnia poprzedzającego zwołanie następnego posiedzenia.

3.  Protokół z posiedzenia powinien w szczególności zawierać:

1)  datę, miejsce, numer posiedzenia, numery kolejnych uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego obrad oraz protokolanta,

2)  stwierdzenie ważności posiedzenia,

3)  listę obecności,

4)  porządek obrad,

5)  informację o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia,

6)  przebieg obrad,

7)  zgłaszane projekty uchwał oraz wnioski formalne,

8)  przebieg głosowania,

9)  podpis przewodniczącego obrad i protokolanta.

 

 

§ 21.

1.  Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 50 % przedstawicieli Uczestników Związku.

2.  Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.

3.  Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom oraz grupie co najmniej pięciu członków Zgromadzenia.

4.  Występujący z inicjatywą uchwałodawczą winni przedstawić przewodniczącemu Zgromadzenia projekt uchwały wraz z uzasadnieniem najpóźniej trzy tygodnie przed terminem posiedzenia Zgromadzenia, przy czym nie dotyczy to Zarządu.

5.  Projekty uchwał wymagają opinii radcy prawnego Związku oraz głównego księgowego Związku.

6.  Projekt uchwały przygotowany przez komisję lub grupę członków Zgromadzenia wymaga także opinii Zarządu.

7.  Projekt uchwały wraz z opiniami przewodniczący Zgromadzenia umieszcza
w porządku obrad najbliższego posiedzenia Zgromadzenia.

 

§ 22.

1.  Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.  Na wniosek 5 członków Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania imiennego lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

§ 23.

Oryginały uchwał ewidencjonowane są przez Biuro Związku w rejestrze uchwał
i przechowywane wraz z protokołami z posiedzeń.

 

§ 24.

1.  Przewodniczący Zarządu przedkłada wojewodzie uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

2.  Uchwały w sprawie planu finansowego Związku i absolutorium dla Zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej Przewodniczący Zarządu przekazuje właściwej regionalnej izbie obrachunkowej
w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

 

§ 25.

1.  Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu i jednostek organizacyjnych Związku. W tym celu powołuje, w głosowaniu jawnym, spośród członków Zgromadzenia trzyosobową komisję rewizyjną jako organ pomocniczy, w tym przewodniczącego i jego zastępcę.

2.  Członkami komisji rewizyjnej nie mogą być przewodniczący i wiceprzewodniczący Zgromadzenia ani członkowie Zarządu.

3.  Komisja rewizyjna przedkłada Zgromadzeniu do zatwierdzenia plan pracy oraz sprawozdanie z działalności.

4.  Zadaniem komisji rewizyjnej jest w szczególności:

1)  kontrolowanie działalności Zarządu, Biura i innych jednostek organizacyjnych Związku,

2)  opiniowanie wykonania planu finansowego Związku i występowanie
z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi,

3)  opiniowanie wniosku o odwołanie przewodniczącego Zarządu,

4)  realizacja innych zadań kontrolnych zleconych przez Zgromadzenie; uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez Zgromadzenie.

5.  Realizując ustalone zadania, komisja rewizyjna bada pod względem: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działalność finansową i organizacyjno-administracyjną kontrolowanych jednostek organizacyjnych Związku,
a w szczególności realizację uchwał Zgromadzenia.

 

§ 26.

1.  W związku z wykonywaną działalnością komisja rewizyjna ma prawo, po uprzednim powiadomieniu przewodniczącego Zarządu, do:

1)  wstępu do pomieszczeń Związku,

2)  wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w Związku i związanych z jego działalnością,

3)  zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,

4)  uzyskania wyjaśnień i informacji,

2.  W ramach czynności kontrolnych komisja rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu o powołanie biegłego w celu dokonania oceny przedmiotu kontroli.

3.  Pracownicy Biura zobowiązani są udzielić członkom komisji rewizyjnej ustnych
i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

4.  Z przedmiotu kontroli wyłączone są dokumenty dotyczące trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których ujawnienie mogłoby naruszyć przepisy prawa, ważne interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.

 

§ 27.

1.  Komisja rewizyjna działa na posiedzeniach. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący komisji. Komisja może zlecać swoim członkom przeprowadzenie określonych czynności.

2.  Komisja rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia członków Zarządu, kierowników jednostek organizacyjnych Związku oraz pracowników Biura Związku,
w celu omówienia ustaleń z przeprowadzonych kontroli i wynikających z nich wniosków.

 

§ 28.

1.  Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna sporządza protokół zawierający ustalenia i wnioski.

2.  Komisja rewizyjna przedstawia Zgromadzeniu oraz Zarządowi ustalenia i wnioski
z kontroli.

 

§ 29.

1.  Zgromadzenie może powołać inne komisje stałe bądź doraźne, ustalając ich skład osobowy i zakres działania.

2.  Komisje podlegają Zgromadzeniu, przedkładając mu do zatwierdzenia plan pracy oraz sprawozdanie z działalności.

3.  W skład komisji mogą wchodzić członkowie Zgromadzenia, z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zgromadzenia oraz członków Zarządu.

 

II.

ZARZĄD

 

§ 30.

1.  Zarząd liczy do pięciu członków.

2.  Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie na okres kadencji rad powiatów i rad gmin będących uczestnikami Związku, przy czym jeden
z członków Zarządu jest przedstawicielem powiatu.

3.  Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i na jego wniosek zastępcę przewodniczącego Zarządu, a także członków Zarządu.

4.  Dopuszczalny jest wybór jednego członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia.

5.  Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą być zatrudniane w ramach stosunku pracy. Warunki zatrudniania tych osób określa uchwała Zgromadzenia.

6.  Wybór i odwołanie członków Zarządu następuje w głosowaniu tajnym.

7.  Po upływie kadencji Zgromadzenia Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

 

§ 31.

1.  Zarząd działa kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2.  Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3 Członków Zarządu.

3.  Pracę Zarządu organizuje przewodniczący, a podczas jego nieobecności - jego zastępca.

4.  Posiedzeniem Zarządu kieruje przewodniczący. Udziela on głosu, prowadzi
i zamyka dyskusję oraz proponuje podjęcie uchwał i przeprowadza głosowanie.

5.  Pod nieobecność przewodniczącego posiedzeniem Zarządu kieruje zastępca przewodniczącego.

6.  Na początku posiedzenia Zarząd przyjmuje porządek obrad oraz protokół
z poprzedniego posiedzenia.

7.  Protokół posiedzenia Zarządu powinien zawierać:

1)  datę, miejsce, numer kolejnego posiedzenia, numery kolejnych uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego oraz protokolanta,

2)  stwierdzenie ważności posiedzenia,

3)  listę obecności,

4)  przyjęty porządek obrad,

5)  stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,

6)  przebieg obrad,

7)  zgłaszane projekty uchwał i wnioski formalne,

8)  przebieg głosowania,

9)  podpis osoby, która przewodniczyła posiedzeniu i protokolanta.

8.  Posiedzenie Zarządu protokołuje pracownik Biura Związku.

 

§ 32.

1.  Uchwała Zgromadzenia w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego Zarząd został odwołany z innej przyczyny.

2.  Uchwałę w sprawie absolutorium Zgromadzenie podejmuje bezwzględną większością głosów.

3.  Zgromadzenie rozpoznaje sprawę odwołania Zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 1, na posiedzeniu zwołanym nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej oraz opinią regionalnej izby obrachunkowej
w sprawie uchwały Zgromadzenia o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium, Zgromadzenie może odwołać Zarząd bezwzględną większością głosów,
w głosowaniu tajnym.

 

§ 33.

1.  Zgromadzenie może odwołać przewodniczącego Zarządu z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/3 uczestników Związku.

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.

3.  Odwołanie przewodniczącego Zarządu następuje bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania Zgromadzenie przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnym posiedzeniu po tym, na którym zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek
o odwołanie przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

4.  Odwołanie przewodniczącego Zarządu albo złożenie przez niego rezygnacji jest, równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd.

5.  Zgromadzenie może na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zarządu odwołać zastępcę przewodniczącego, a także członka Zarządu, w głosowaniu tajnym.

 

§ 34.

1.  W przypadku rezygnacji przewodniczącego Zarządu, Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego Zarządu.

2.  Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyło się posiedzenie Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 35.

1.  W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego Zarządu w trybie, o którym mowa w § 30, odpowiednio w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji.

2.  W przypadku odwołania członka Zarządu niebędącego jego przewodniczącym, Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.

3.  Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków. Zgromadzenie może zwolnić członka Zarządu z tego obowiązku.

4.  Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały Zarząd.

 

§ 36.

1.  W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie przez członka niebędącego jego przewodniczącym, Zgromadzenie podejmuje uchwałę
o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

2.  Niepodjęcie przez Zgromadzenie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca,
w którym powinna być podjęta uchwała.

3.  W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu niebędącego jego przewodniczącym, przewodniczący Zarządu obowiązany jest, najpóźniej w ciągu
1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawić Zgromadzeniu nową kandydaturę na członka Zarządu.

 

§ 37.

1.  Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania Związku określone przepisami prawa.

2.  W realizacji zadań Związku Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu.

3.  Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1)  przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia i określanie sposobu ich wykonania,

2)  gospodarowanie mieniem Związku,

3)  opracowanie projektu planu finansowego i jego realizacja,

4)  składanie Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego,

5)  nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Związku,

6)  ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 8), za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

7)  badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Związek,

8)  optymalizowanie sieci połączeń i rozkładów jazdy oraz nadzór w tym zakresie,

9)  kształtowanie, nadzór i zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania systemu informacji dla pasażerów, dystrybucji biletów i kontroli odpłatności za przejazd (biletów), w tym zamieszczanie rozkładów jazdy oraz innych informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego na dworcach i przystankach,
w zakresie objętym umowami zawartymi z operatorami,

10)  kształtowanie rynku usług przewozowych, w tym:

a)  przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań prowadzących do zawierania umów z operatorami i zawieranie tych umów,

b)  wydawanie operatorom zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez nich uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego,

c)  wydawanie potwierdzeń zgłoszenia przewozu oraz realizacja pozostałych zadań dotyczących potwierdzeń zgłoszenia przewozu, w tym pobieranie opłat z tym związanych,

11)  prowadzenie rozliczeń finansowych z członkami Związku,

12)  współkształtowanie systemów komunikacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

13)  realizacja zadań zleconych przez administrację rządową,

14)  decydowanie w sprawach niezastrzeżonych dla Zgromadzenia,

15)  realizowanie w ramach Związku kompetencji organów wykonawczych Powiatów
i Gmin będących uczestnikiem Związku, w odniesieniu do zadań organizatora
w publicznym transporcie zbiorowym.

4.  Zarząd może dokonać podziału czynności pomiędzy członków w konkretnych sprawach.

 

§ 38.

1.  Do kompetencji przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1)  organizowanie pracy Zarządu i Biura Związku,

2)  kierowanie bieżącymi sprawami Związku,

3)  reprezentowanie Związku na zewnątrz na zasadach określonych w § 47,

4)  nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Biura Związku,

5)  wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej, w tym wydawanie indywidualnych decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

2.  Przewodniczący Zarządu realizuje uprawnienia i obowiązki pracodawcy
w rozumieniu postanowień kodeksu pracy wobec pracowników Biura Związku.

3.  Przewodniczący Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania czynności w ramach kompetencji określonych w ust. 1 i ust. 2.

 

§ 39.

1.  Dla obsługi organów Związku, Zarząd tworzy Biuro Związku.

2.  Pracami Biura Związku kieruje Dyrektor Biura, który jest bezpośrednim przełożonym pracowników Biura z wyłączeniem pracowników podległych bezpośrednio Przewodniczącemu Zarządu na mocy odrębnych przepisów.

3.  Zadania, kompetencje i wewnętrzną organizację Biura określa regulamin organizacyjny Biura, ustalony przez Zarząd Związku.

 

§ 40.

1.  Działalność organów Związku jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z odpowiednich ustaw.

2.  Jawność działania organów Związku obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, a także dostępu do dokumentów wynikających
z wykonywania zadań publicznych.

3.  Do publicznego wglądu w siedzibie Związku udostępnia się w szczególności:

1)  uchwały Zgromadzenia i uchwały Zarządu,

2)  protokoły z posiedzeń Zgromadzenia, Zarządu i komisji.

4.  Postanowienia ust. 3 nie dotyczą posiedzeń oraz dokumentów objętych ustawowym wyłączeniem jawności.

5.  Udostępnienie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 2176).

 

Rozdział 4.

Mienie i gospodarka finansowa Związku

 

§ 41.

1.  Mienie Związku stanowią w szczególności:

1)  przekazane na rzecz Związku składniki mienia mające służyć realizacji zadań Związku,

2)  nabyte prawa majątkowe do nieruchomości i ruchomości, wartości niematerialne i prawne,

3)  darowizny, zapisy i prawa majątkowe uzyskane z innych źródeł.

2.  Mienie przekazane Związkowi staje się jego własnością.

3.  Z obiektów i urządzeń Związku uczestnicy Związku korzystają na równych prawach.

4.  Uczestnicy Związku mogą przekazać lub udostępnić na rzecz Związku majątek lub urządzenia niezbędne dla realizacji jego zadań.

 

§ 42.

1.  W przypadku wystąpienia uczestnika ze Związku:

1)  nie podlegają zwrotowi niepodzielne składniki mienia przekazane Związkowi,
a także składniki mienia wniesione przez uczestnika Związku, jeżeli ich brak uniemożliwi prawidłową realizację zadań,

2)  zwrócone zostają podzielne składniki mienia wniesione przez występującego uczestnika Związku pod warunkiem dokonania rozliczenia poniesionych nakładów według aktualnej wartości rynkowej.

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje finansowe rozliczenie wpłat uczestnika Związku.

 

§ 43.

Dochodami Związku są w szczególności:

1)  dochody z majątku i działalności Związku,

2)  składki członkowskie wnoszone przez uczestników Związku, tj.:

a)  składka członkowska na działalność bieżącą Związku,

3)  dotacje na inwestycje wnoszone przez uczestników Związku,

4)  inne dochody.

 

§ 44.

1.  Plan finansowy Związku określa wysokość planowanych składek oraz dotacji otrzymywanych przez Związek.

2.  Wysokość składki członkowskiej, o której mowa w § 43 pkt 2 lit. a) przekazywanej na rzecz Związku przez każdego z uczestników Związku jest równa. Proponowana wysokość składek na rok następny określana jest corocznie do 30 sierpnia danego roku przez Zarząd i jest akceptowana przez Zgromadzenie uchwałą w terminie do dnia 30 września danego roku. Składka płatna jest z góry
w czterech równych ratach do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. Wysokość składki członkowskiej za rok, w którym utworzono Związek, zostanie obliczona wg zasad określonych w zdaniu 1 i 2, przy czym terminy uiszczania składki i jej wysokość zostaną określone uchwałą Zgromadzenia na jego pierwszym posiedzeniu.

3.  Wysokość wpłat, o których mowa w ust. 2, na rok następny uchwala Zgromadzenie w terminie do 30 września roku poprzedzającego dany rok budżetowy.

4.  Wpłaty, o których mowa w ust. 3, są przekazywane przez uczestników Związku zgodnie z harmonogramem określonym przez Zarząd. Rozliczenie składki następuje w terminie do 31 maja roku następnego w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na wypłatę rekompensaty, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

5.  W przypadku braku możliwości bieżącego pokrycia kosztów wspólnego działania przez wniesienie składek, uczestnicy Związku mogą zostać zobowiązani na mocy uchwały Zgromadzenia do wpłaty uzupełniającej w ciągu roku budżetowego wg zasad określonych odpowiednio w ust. 2 i 3. Uchwała, o której mowa powyżej, powinna określać również terminy wnoszenia wpłat uzupełniających.

6.  Wysokość dotacji, o której mowa w § 43 pkt 3 i termin jej przekazania określa uchwała Zgromadzenia. Rozliczenie dotacji następuje po jej wykorzystaniu,
w terminach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zawiera zestawienie dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków na określone zadania.

7.  Projekt planu finansowego Związku wraz z uzasadnieniem Zarząd przedkłada Zgromadzeniu do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła go do zaopiniowania regionalnej izbie obrachunkowej.

 

 

 

§ 45.

Zwłoka w płatności którejkolwiek z rat składek powoduje naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności każdej raty do dnia zapłaty oraz stanowi podstawę do wystąpienia przez Związek do właściwego sądu z powództwem o zapłatę.

 

§ 46.

1.  Związek odpowiada za swoje zobowiązania całym posiadanym majątkiem.

2.  O wysokości straty Związku przeznaczonej do pokrycia przez uczestników Związku, albo o przeznaczeniu ewentualnej nadwyżki finansowej, w szczególności
o jej podziale pomiędzy uczestników Związku bądź przeznaczeniu na realizację statutowych zadań Związku, decyduje Zgromadzenie.

 

§ 47.

1.  Oświadczenia woli w imieniu Związku składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).

2.  Zarząd może udzielić przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.

3.  Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku.

4.  Główny księgowy Związku, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej na pisemne polecenie Przewodniczącego Zarządu, powiadamiając o tym Zgromadzenie
i regionalną izbę obrachunkową.

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

 

§ 48.

1.  Przyjęcie nowego uczestnika Związku może nastąpić po:

1)  uprzednim podjęciu przez właściwą radę powiatu (gminy) uchwały
o przystąpieniu do Związku oraz

2)  podjęciu przez Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na przyjęcie nowego uczestnika Związku oraz zmianie statutu Związku polegającej na dodaniu nowego uczestnika Związku w § 2 niniejszego statutu.

2.  Nowi uczestnicy Związku przyjmowani będą raz w roku, tj. pierwszego stycznia, pod warunkiem podjęcia uchwał o przystąpieniu do Związku oraz o przyjęciu Statutu Związku z półrocznym wyprzedzeniem.

3.  Przyjęcie nowego uczestnika Związku wymaga ogłoszenia zmiany Statutu Związku w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego.

 

§ 49.

1.  Wystąpienie uczestnika ze Związku wymaga:

1)  uchwały rady danego uczestnika Związku o wystąpieniu ze Związku podjętej co najmniej na 6 miesięcy przed zakończeniem roku objętego planem finansowym,

2)  przedłożenia powyższej uchwały Zarządowi i pozostałym uczestnikom Związku. Uczestnictwo w Związku ustaje ze skutkiem na koniec roku objętego planem finansowym.

2.  Uczestnictwo w Związku ustaje także na podstawie uchwał o wykluczeniu podjętych przez co najmniej 3/4 rad uczestników Związku, co najmniej na 6 miesięcy przed zakończeniem roku objętego planem finansowym.

3.  Wystąpienie ze Związku nie zwalnia uczestnika Związku z obowiązków określonych w § 42 za okres, w którym Związek świadczył na jego rzecz usługi
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

4.  Wystąpienie uczestnika ze Związku wymaga ogłoszenia zmiany Statutu Związku
w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego.

 

§ 50.

1.  Likwidacja Związku następuje na wniosek co najmniej 3/4 uczestników Związku uchwałą Zgromadzenia stwierdzającą otwarcie postępowania likwidacyjnego.

2.  W czasie prowadzenia likwidacji Związek zachowuje osobowość prawną.

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zgromadzenie:

1)  ustala zasady zakończenia realizacji zadań publicznych Związku,

2)  stwierdza wygaśnięcie kadencji Zarządu,

3)  powołuje komisję likwidacyjną i określa jej zadania, w tym również co do sporządzenia sprawozdań z otwarcia i zamknięcia likwidacji. Kompetencje komisji likwidacyjnej Zgromadzenie może powierzyć Zarządowi,

4)  ustala zasady podziału mienia pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.

4.  Mienie likwidowanego Związku przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie jego zobowiązań.

5.  Zgromadzenie podejmuje uchwałę zatwierdzającą zakończenie postępowania likwidacyjnego. Zgromadzenie ustala zasady przechowywania dokumentacji Związku.

 

§ 51.

 Zmiana Statutu Związku wymaga ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko

 

 

 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2023-04-18
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-04-19 10:05:07
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-04-19 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-04-19 10:04:35
Liczba wyświetleń: 35
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-19 10:05:07 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj