Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała XL/210/2018

Uchwała XL/210/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 20 lipca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 r. poz. 121 z późn.zm.)
 
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 6 lat Fundacji
„W TROSCE O ŻYCIE” z siedzibą w Brzozowie:
  1. części zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa o pow. 4,87 ar,
  2. części zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa o pow. 5,72 ar,
dla których Sąd Rejonowy w Sanoku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW KS1S/00033356/0, z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w gminie Tyrawa Wołoska oraz świadczenia usług społecznych i zdrowotnych.
 
§ 2
Szczegółowe oznaczenie nieruchomości, o których mowa w § 1 zawiera mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-07-20
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 11:18:16
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 11:18:16
Liczba wyświetleń: 2349
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 11:18:16 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj