Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXVIII/205/2018

Uchwała Nr XXXVIII/205/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 czerwca 2018 r.

 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r.


      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

 

RADA GMINY  

u c h w a l a :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r. w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-06-21
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 10:54:05
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 10:54:05
Liczba wyświetleń: 2327
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 10:54:05 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj