Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXVIII/204/2018

Uchwała Nr XXXVIII/204/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) RADA GMINY

uchwala co następuje :

§ 1

Po zapoznaniu się z :

1)    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2017 r.

2)    sprawozdaniem finansowym Gminy Tyrawa Wołoska,

3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2    

        ustawy o finansach publicznych,

4)    informacją o stanie mienia gminy,

5)    stanowiskiem komisji rewizyjnej.

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska nieudziela Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska


 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-06-21
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 10:51:07
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 10:51:07
Liczba wyświetleń: 2326
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 10:51:07 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj