Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XXXVII/199/2018

UCHWAŁA Nr XXXVII/199/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 maja 2018 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), wprowadzenie do budżetu gminy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie    - 208.698,03 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie      576.290,29 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie                              629.988,32 zł
 
2. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu w kwocie                629.988,32 zł                                 
    ustala się:
    a) wolne środki na rachunku bankowym w kwocie                      629.988,32 zł
 
3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie                        784.988,32 zł
    w tym:
  1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy  § 950                                                                  784.988,32 zł
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
  1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Biskup Nitka 2018-05-30
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-07-13 12:58:35
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-07-13 12:58:35
Liczba wyświetleń: 2329
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-13 12:58:35 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj