Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XXXV/197/2018

UCHWAŁA NR XXXV/197/2018
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Tyrawa Wołoska
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz art. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2017 r. poz. 1523 ze zm.),
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Uchwala się tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla niepublicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, a także tryb przeprowadzania ich kontroli, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
 
§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 1. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tyrawa Wołoska;
 2. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą przedszkole, dla którego Gmina Tyrawa Wołoska dokonała wpisu do ewidencji;
 3. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r.
  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
 4. uczniu - należy przez to rozumieć dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego, a także dziecko objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju oraz uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 5. roku bazowym – należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy.
 
§ 3.
 1. Organ prowadzący przedszkole niepubliczne składa wniosek o udzielenie dotacji, zawierającej w szczególności informację o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Wniosek składa się do Wójta Gminy Tyrawa Wołoska każdego roku w terminie określonym w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. do 30 września roku bazowego.
 
 
 
§ 4.
 1. Organ prowadzący przedstawia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska comiesięczną informację o liczbie uczniów w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
 2. Część dotacji przysługującej w danym miesiącu udzielana jest na wskazany przez organ prowadzący rachunek bankowy, w wysokości obliczonej na podstawie informacji określonych w ust. 1, w terminie określonym w art. 34 ust. 1 ustawy.
 
§ 5.
 1. Organ prowadzący zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku na który dotacja została udzielona.
 2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 3. Zatwierdzenia rozliczenia dotacji dokonuje Wójt Gminy Tyrawa Wołoska w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku na który dotacja została udzielona.
 4. W przypadku wystąpienia błędów w rozliczeniu, Wójt Gminy Tyrawa Wołoska dokonuje ich wskazania, określając termin dokonania korekty.
 
§ 6.
 1. Kontroli dotacji udzielonych z budżetu Gminy dokonują osoby upoważnione na piśmie przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska, zwani dalej: kontrolerami.
 2. O przewidywanym terminie kontroli, Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje organ prowadzący co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem czynności.
 3. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół.
 4. Protokół jest sporządzany przez kontrolera nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wójt Gminy Tyrawa Wołoska a jeden organ prowadzący kontrolowaną jednostkę.
 5. Organ prowadzący może wnieść zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole
  w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.
 6. Kontroler rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku uznania zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, kontroler dokonuje
  w protokole niezbędnych zmian. W przypadku uznania zgłoszenia za bezzasadne, kontroler informuje o tym fakcie organ prowadzący, uzasadniając swoje stanowisko
  na piśmie.
§ 7.
Traci moc uchwała Nr XXXIV/190/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Tyrawa Wołoska.
 
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Biskup Nitka 2018-04-13
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-07-13 12:56:20
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-07-13 12:56:51
Liczba wyświetleń: 2327
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-13 12:56:51 Dodano plik - 197 zalacznik1.docx do uchwaly Michał Kocunik Szukaj
2018-07-13 12:56:51 Dodano plik - 197 zalacznik2.docx do uchwaly Michał Kocunik Szukaj
2018-07-13 12:56:51 Dodano plik - 197 zalacznik3.docx do uchwaly Michał Kocunik Szukaj
2018-07-13 12:56:20 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj