Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XXXV/196/2018

UCHWAŁA NR XXXV/196/2018
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/182/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
§ 3
 
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w 2018 r. do realizowanych projektów:
1. Projekt w ramach RPO na lata 2014-2020 pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w związku ze zmianą wartości projektu z kwoty 99.360,98 zł na kwotę 98.379,66 zł na podstawie aneksu do umowy o partnerstwie oraz zmiana związana z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z roku 2017 na rok 2018.
2. Projekt w ramach RPO pn. „Mrówka” - zmiana związana z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z roku 2017 na rok 2018.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/188/2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Biskup Nitka 2018-04-13
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-07-13 12:55:08
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-07-13 12:55:08
Liczba wyświetleń: 2324
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-13 12:55:08 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj