Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XXXIX/207/2018

UCHWAŁA NR XXXIX/207/2018
z dnia 9 lipca 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska


 

         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/182/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-07-09
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 10:58:09
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 10:58:22
Liczba wyświetleń: 2332
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 10:58:22 zmieniono treść dokumentu
zmieniono datę udostępnienia
Michał Kocunik Szukaj
2018-10-04 10:58:09 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj