Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XXXIX/206/2018

UCHWAŁA Nr XXXIX/206/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 9 lipca 2018 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994.), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), pismo Nr RG.I.7152.18.6.2018.MP Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11.06.2018 r. w sprawie dofinansowania modernizacji dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Tyrawa Wołoska oraz zmiany w dziale 750, rozdz. 75023
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie   75.000,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie   75.000,00 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
  1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-07-09
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 10:55:56
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 10:55:56
Liczba wyświetleń: 2325
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 10:55:56 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj