Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXIV/195/2018

Uchwała Nr XXXIV/195/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2018
Na podstawie art. 18a ust.1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn zm.)  w zw. z § 58 ust. 1 uchwały Nr XIII/72/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Tyrawa Wołoska  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 1125)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2018, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Marian Kurasz 2018-03-22
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-07-13 12:53:25
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-07-13 12:53:25
Liczba wyświetleń: 2326
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-13 12:53:25 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj