Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XXXIV/194/2018

UCHWAŁA NR XXXIV/194/2018
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2018 roku
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.  U. z 2017 r. poz. 1840)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2018 roku, zwany dalej Programem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska. 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały
Nr XXXIV/194/2018                  
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2018 r.

    § 1
 
1.Program ma zastosowanie do zwierząt domowych w szczególności psów i kotów oraz do kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich, przebywających na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
2.Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez:
 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 3. odławianie bezdomnych zwierząt,
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 6. usypianie ślepych miotów,
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
  • 2
 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tyrawa Wołoska miejsca w schronisku dla zwierząt będzie realizowane przez ich umieszczenie w schronisku dla zwierząt „Wesoły Kundelek”  38 – 600 Lesko, ul. Piłsudskiego 48, na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym schronisko.
 • 3
                
Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:
 1. ustalenie miejsc, w którym przebywają koty wolno żyjące,
 2. zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących,
 3. sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących,
 4. zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom
 
§ 4
 
 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska będzie prowadzone przez podmiot prowadzący schronisko.
 2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały i będzie dokonywane                                      na zgłoszenie pracownika Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska oraz Policji.
 3. Odłowione bezdomne zwierzęta w przypadku nie ustalenia ich dotychczasowego właściciela, zostaną przekazane do schroniska.
§ 5
 
1.  W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, w schronisku będzie prowadzona obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów.
2.  Zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz usypianie ślepych miotów będzie wykonywał lekarz weterynarii                      w schronisku.
 
§ 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez:
- schronisko – poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli,                   którzy zapewnią zwierzętom należyte warunki bytowania
-Gminę Tyrawa Wołoska – poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Gminy Tyrawa Wołoska – www.tyrawa.pl
§ 7
Bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielom będą umieszczane  w Gospodarstwie Rolnym Stanisław Gibała, Siemuszowa 46, 38 -535 Tyrawa Wołoska
 
§ 8
Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska realizowana będzie przez zapewnienie całodobowego dyżuru przez Gabinet Weterynaryjny w Lesku przy ulicy Piłsudskiego 48.
 
§ 9
 
Gmina Tyrawa Wołoska w ramach programu może prowadzić – w tym we współpracy                                     z podmiotami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt – działania edukacyjne mające                       na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji,                       a także adopcji zwierząt bezdomnych poprzez organizowanie konkursów, ulotki i plakaty, zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach, ogłoszenia  umieszczane na tablicach ogłoszeń całej gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska  http://bip.tyrawa/pl/
 
§ 10
1. Na realizację zadań w ramach niniejszego programu planuje się na rok 2018 kwotę  15 000zł.
2.  Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych zadań:
1) opłatę za zapewnienie miejsca w Schronisku                                                              6 150 zł
2) odławianie bezdomnych zwierząt wraz z kompleksową opieką w tym: świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, udzielanie pomocy weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, świadczenie usług przez schronisko w zakresie opieki nad przyjętymi zwierzętami                                                8 350 zł                                                                                                                                                                           
3) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie        200                              
4) dokarmianie kotów wolnożyjących                                                                                 200 zł                                                                  
5) działania edukacyjne.                                                                                                   100 zł                                                                                               
 
 
 

 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Marian Kurasz 2018-03-22
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-07-13 12:52:19
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-07-13 12:52:19
Liczba wyświetleń: 2326
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-13 12:52:19 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj