Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXIV/193/2018

Uchwała Nr XXXIV/193/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na stałe obwody głosowania, ustalenia ichbnumerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz.130), w związku z art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11, § 12,  § 13  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn.zm.)
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pózn. zm.) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje :
§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Tyrawa Wołoska na stałe obwody głosowania, ustala ich numery
i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XXII/106/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 2651).
§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
                                                                                                                              Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/193/2018
                                                                                                                               Rady Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                                                                              z dnia 22 marca 2018 r.
 
 
 
Numer obwodu głosowania
 
 
Granice obwodu głosowania
 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
 
1
 
 
Hołuczków, Kreców, Lachawa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska, Wola Krecowska
 
 
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej,
38-535 Tyrawa Wołoska 175,
tel. 13 46 56 931,

Fax: 13 46 56 924
 
 
 
 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Marian Kurasz 2018-03-22
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-07-13 12:50:24
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-07-13 12:50:24
Liczba wyświetleń: 2327
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-13 12:50:24 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj