Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXIV/192/2018

Uchwała Nr XXXIV/192/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz.130), art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),  Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje :
§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze, ustala ich granice
i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Tracą moc:
  1. uchwała nr XXII/104/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r.
    w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
    i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 2650),
  2. uchwała Nr XXXV/167/14 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1983).
 
§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.
 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Biskup Nitka 2018-03-22
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-07-13 12:48:07
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-07-13 12:48:48
Liczba wyświetleń: 2329
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-13 12:48:48 Dodano plik - 192 Załącznik do uchwały okregi wyborcze 2018_nowy.doc do uchwaly Michał Kocunik Szukaj
2018-07-13 12:48:07 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj