Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXIV/191/2018

 
Uchwała Nr  XXXIV/191/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.

 
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 w prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska placówkach oświatowych
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1875 z późn. zm.),  art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
  1. W oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska zapewnia się dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
  2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
    w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1 zł.
  3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 2, stanowi sumę iloczynów opłaty wskazanej w ust. 2 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w ust.1, ze wszystkich dni obecności dziecka w oddziale przedszkolnym w danym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 4.
  4. W przypadku, gdy do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci do lat 6, zwalnia się całkowicie z opłaty trzecie i kolejne dziecko.
 
§ 2
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
Uchwała  wchodzi  w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Biskup Nitka 2018-03-22
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-07-13 12:47:05
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-07-13 12:47:05
Liczba wyświetleń: 2325
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-13 12:47:05 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj