Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2018

UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z poźn.zm.), art. 226, 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13.02.2018 r. Nr ST3/4750.1.2018 w sprawie ustalenia rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok, umowa w sprawie powierzenia zadań ze środków  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem dla OSP, środki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu częściowego odpisu w wysokości 20 % zapłaconych kar, aneks do umowy o partnerstwie kwoty projektu w ramach RPO na lata 2014-2020 pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” oraz zmiany w projekcie „Mrówka”
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie  275.522,67 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 dochodów.
 
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie  275.522,67 zł
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 2 wydatków.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
  1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Biskup Nitka 2018-03-22
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-07-13 12:34:36
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-07-13 12:34:36
Liczba wyświetleń: 2328
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-13 12:34:36 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj