Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXIII/186/18

 Uchwała Nr XXXIII/186/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji  projektu
pt.: MRÓWCZY ŚWIAT
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1769 z późn. zm.)
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
Uchwala, co następuje;
 
§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji projektu pt.: MRÓWCZY ŚWIAT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej nr konkursu: RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17.
 
§ 2
Gmina Tyrawa Wołoska przeznaczy na realizację projektu pt.: MRÓWCZY ŚWIAT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, środki finansowe jako wkład własny do wysokości 17.000,00 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100), z czego:
- w roku 2019 – 11.000,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)
- w roku 2020 – 6.000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Zofia Rudkowska 2018-01-25
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-02-15 10:53:24
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-02-15 10:53:24
Liczba wyświetleń: 2325
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-02-15 10:53:24 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj